61

Zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego niezgodne z prawem UE          

Aby uznać usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego wykonywane przez prywatne podmioty za zwolnione od VAT, należy ocenić, czy cele usługodawców są uznane za podobne do celów podmiotów prawa publicznego prowadzących taką działalność. To wnioski z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 września 2013 r. (sygn. akt I FSK 1145/12).

Zagraniczna firma importując towary w Polsce, musi się zarejestrować w urzędzie skarbowym 

Pytanie: Polski podatnik zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych zamierza kupić towar od niemieckiej firmy. Będzie on następnie sprzedany polskiemu odbiorcy. Z kolei niemiecki dostawca nabędzie towar bezpośrednio od producenta z Ukrainy. Wszystkie formalności związane z odprawą celną będą spoczywały na niemieckiej firmie. Towar zostanie dostarczony bezpośrednio z Ukrainy do polskiego odbiorcy (nie znajdzie się na terytorium Niemiec). Organizacją transportu zajmie się niemiecka firma. Czy niemiecki kontrahent musi zarejestrować się w Polsce jako podatnik VAT? Czy sprzedaż towaru przez niemiecką firmę powinna być opodatkowana VAT w kraju?

60

W 2014 roku faktura nie wpłynie na moment powstania obowiązku podatkowego

Z dniem 1 stycznia 2014 r. nastąpi rewolucja w polskich przepisach dotyczących VAT. Podatnicy, którzy uzyskali od ministra finansów indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie objętym zmianą przepisów, muszą pamiętać, że dokumenty te mogą utracić moc ochronną.

Podstawa opodatkowania nie obejmie zwrotów kwot zaksięgowanych na koncie przejściowym

Znowelizowane przepisy ustawy o VAT dzielą rabaty i obniżki cen na uwzględnione w momencie sprzedaży niewliczane do podstawy opodatkowania oraz udzielone po sprzedaży. W tym przypadku będą one stanowiły przesłankę do skorygowania podstawy opodatkowania.

59

Z każdej wystawionej faktury przedsiębiorca musi rozliczyć VAT

Nawet jeżeli podatnik nie wiedział, że zatrudniona w firmie osoba wystawia fałszywe faktury, to i tak musi odprowadzić z nich należny VAT. Takie wnioski płyną z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 371/12).

Zwrot nadwyżki podatku tylko na żądanie podatnika

Pytanie: Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej opodatkowała się ryczałtem z tytułu krótkotrwałego najmu domu nad morzem. Zarejestrowała się również na potrzeby VAT i w deklaracjach wykazuje podatek należny ze sprzedaży tych usług. Podatnik ponosi także koszty związane z wydatkami na wykończenie domu. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym jest dość pokaźna, w związku z tym zamierza ubiegać się o zwrot VAT. Jak powinien do tego przystąpić?

58

Zwrot towaru w ramach reklamacji nie wymaga skorygowania rozliczeń

Pytanie: Spółka zaimportowała towar z Turcji. Został odprawiony w Polsce. Na podstawie dokumentu SAD zostały opłacone należności celne (w tym VAT, który został odliczony). Po sprawdzeniu otrzymanego towaru stwierdzono niezgodność jego jakości z zamówieniem i złożono reklamację. Ostatecznie podjęto decyzję o zwrocie towaru dostawcy. Spółka otrzymała korektę do pierwotnej faktury i zwróciła towar w procedurze celnej. Czy zwrot ten należy wykazać w deklaracji VAT-7 oraz czy przysługujące odliczenie VAT od zaimportowanego towaru trzeba skorygować?

Zawieszenie działalności nie wymaga zwrotu ulgi na kasę rejestrującą                                                        

Wstrzymanie na pewien czas prowadzenia biznesu nie skutkuje obowiązkiem odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy w obecności serwisanta. Przedsiębiorca nie musi też zwracać ulgi na zakup kasy. Będzie to jednak musiał zrobić, jeśli zakończy działalność po mniej niż 3 latach. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-135/13/TS.

57

Zwrot pieniędzy za wykonaną usługę nie wymaga faktury korygującej     

Pytanie: Spółka wystawiła fakturę w związku z partycypacją w kosztach remontu lokalu, który kontrahent zamierzał od niej wynająć. Firma za tę fakturę zapłaciła, jednak właściciel rozchorował się i najem nie doszedł do skutku. Pomieszczenie zostało wynajęte innemu najemcy. Teraz spółka chce zwrócić pieniądze, ale firma nie prowadzi już działalności. Czy w takiej sytuacji można wystawić fakturę korygującą i tym samym odzyskać VAT?

Zbycie udziałów w spółce może być uznane za działalność gospodarczą

Właściciel spółki kapitałowej może sprzedać posiadane udziały. Czynność taka może być zarówno wyłączona z zakresu opodatkowania VAT, jak i przedmiotowo zwolniona z podatku.

56

Zakup usługi z USA trzeba rozliczyć w ramach odwróconego mechanizmu poboru

Pytanie:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kręci film rysunkowy. Na potrzeby produkcji kupiła w sklepie internetowym, mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych, dźwięki. Jak rozliczyć faktury wystawione przez firmę z USA oraz czy należy doliczyć VAT do tych zakupów?

Wynajem pokoi turystom jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT

Pytanie: Podmiot prowadzi gospodarstwo rolne, nie jestem podatnikiem VAT. Wynajmuje 5 pokoi dla turystów. W sezonie nadleśnictwo wynajmuje u niego noclegi dla myśliwych z Francji i Niemiec, którzy przyjeżdżają na polowania. Czy może wystawić rachunek na nadleśnictwo, czy w opisanej sytuacji mamy do czynienia z działalnością gospodarczą?

55

Zwolnienie z VAT przy darowiźnie firmowego samochodu oznacza korektę podatku naliczonego

Pytanie: Spółka cywilna założona przez małżonków chce wycofać z działalności samochód osobowy kupiony jako towar. Firma chce przekazać pojazd na rzecz jednego z właścicieli lub jako darowiznę synowi. Jaki należy zapłacić podatek?

Zakup certyfikatu od amerykańskiej firmy może być importem usług

Pytanie: Spółka kupiła certyfikat (na jeden rok) od firmy z USA, służący do elektronicznego podpisania wytworzonego przez nas oprogramowania. Firma ta wystawiła fakturę bez naliczania VAT. Czy spółka powinna rozpoznać ten zakup jako import usług?

54

Zatrzymanie kaucji z tytułu odszkodowania nie podlega VAT

Pytanie: Podatnik wynajmował lokal biurowy. W umowie zawarte było postanowienie, że „najemca wpłaca kaucję w wysokości 3.000 zł. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczenia lokalu ponad normalne zużycie w trakcie używania oraz zabezpieczenie wszelkich należności finansowych”. Takie zniszczenia wystąpiły i kaucja została przeznaczona na ich rozliczenie. Czy w takim przypadku należy wystawić fakturę VAT, czy notę księgową? Jedna i druga firma jest vatowcem.

Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników podlega VAT

Pytanie: Zakup okularów korekcyjnych (w lutym, marcu i maju) dla pracowników został udokumentowany fakturami wystawionymi na firmę, jako pracodawcę. Z faktury tej jednostka odlicza VAT naliczony w proporcji do kwoty refundowanej przez pracodawcę. Czy w tym przypadku należy naliczyć VAT od przekazania okularów pracownikowi?

53

Zakupy finansowane ze środków ZFŚS nie uprawniają do odliczania podatku naliczonego

Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ze środków funduszu nabywa i częściowo odpłatnie przekazuje pracownikom różnego rodzaju wczasy, wycieczki, paczki mikołajkowe, karnety na obiekty sportowo-rekreacyjne itp. Wielkość odpłatności zależy od dochodów pracownika. Od żadnych wymienionych świadczeń nie odlicza podatku naliczonego. Czy w takiej sytuacji powinna naliczać VAT należny od odpłatności za przekazane pracownikom świadczenia (usługi, karnety, paczki mikołajkowe, itp.)?

Wniesienie aportu w postaci udziałów spółki z o.o. podlega VAT

Czy wniesienie aportu do spółki akcyjnej w postaci udziałów spółki z o.o. podlega VAT? Jak powinna wyglądać dokumentacja i ewidencja księgowa takiej transakcji?

52

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów trzeba udokumentować fakturą wewnętrzną

Moja firma kupuje towary (części samochodowe używane) w Anglii, za które dostajemy faktury z naliczonym VAT. Na ich podstawie (kwoty brutto) wystawiamy fakturę wewnętrzną w złotówkach (czyli VAT zaliczany jest w koszty). Następnie występujemy o zwrot podatku naliczonego w Anglii, a zwrócony podatek księgujemy w KPiR po stronie pozostałych przychodów. Czy postępujemy poprawnie?

Ustalone w umowie okresy płatności decydują o powstaniu obowiązku podatkowego od importu usługi

Niemiecki kontrahent wystawił nam 29 stycznia 2013 r. rachunek za użytkowanie giełdy ofert transportowych, za okres od lutego do marca 2013 r. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu tej usługi i jaki kurs średni należy przyjąć do przeliczenia podstawy opodatkowania?

51

W informacji podsumowującej należy wykazać sprzedaż opodatkowaną

Sprzedaliśmy towar znajdujący się w Niemczech innemu odbiorcy na terytorium Niemiec. Czy dostawę taką należy wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE?

Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego są zwolnione z VAT

Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Obecnie zajmuje się sprzedażą części samochodowych. Podatnik zamierza rozszerzyć działalność o pośrednictwo w udzielaniu ubezpieczeń. Jakie to wywoła skutki na gruncie VAT?

50

Zwrot zawiadomienia o skorzystaniu z ulgi na złe długi to potwierdzenie odbioru

Podatnik, który zamierza skorzystać z prawa do korekty podatku należnego w ramach ulgi na złe długi, jest zobowiązany dowieść, że dłużnik został w sposób prawidłowy zawiadomiony.

Zwrot VAT za materiały budowlane  tylko do końca 2013 r.

Po 2013 r. podatnicy nie będą mogli ubiegać się o zwrot VAT związanego z wydatkami mieszkaniowymi. Wniosek o zwrot podatku można złożyć tylko do końca 2013 r.