160

Jak w praktyce przystosować system informatyczny do nowego JPK_VAT

Przed księgowymi bardzo dużo wyzwań związanych z wdrożeniem od października 2020 roku nowej struktury JPK_VAT. Problemy mogą wystąpić m.in.  pod względem komunikacji polegającej na przekazaniu klientom, w jaki sposób mają zaznaczać w dokumentach sprzedaży konkretne grupy towarów i usług. Nasz ekspert zaprezentował kilka przydatnych wskazówek ułatwiających wdrożenie nowych rozwiązań.

Numer specjalny 52

Jak prawidłowo rozliczać VAT od wydatków związanych z autami

Odliczenia VAT od zakupów pojazdów samochodowych dokonywane są w sposób szczególny. W przypadku takich zakupów należy bowiem uwzględniać nie tylko ogólne przepisy o odliczaniu VAT, ale również przepisy art. 86a ustawy o VAT, ograniczające kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi do 50%.

159

Zobacz, jak w praktyce stosować przepisy o wiążącej informacji stawkowej

Aby ułatwić podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT (w szczególności przyporządkowanie stawki VAT do danego towaru lub usługi) oraz zapewnić im stosowną ochronę – wprowadzono wiążącą informację stawkową (WIS). Podatnicy mogą występować o WIS już od 1 listopada 2019 r., chociaż WIS dotyczy zasadniczo stanu prawnego, który zaczyna obowiązywać dopiero w chwili wejścia w życie tych przepisów (tylko WIS w zakresie wydawnictw książkowych, nut, map i wydawnictw prasowych dotyczą stanu prawnego obowiązującego od 1 listopada 2019 r.).

158

Jakie są skutki korekty cen transferowych na gruncie VAT

Korekty cen transferowych dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi i odnoszące się do poziomu gwarantowanej marży zysku lub poziomu zyskowności, powinny być traktowane jako zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu VAT. Sprawdź, czy na gruncie dotychczasowej linii interpretacyjnej jest tak w istocie.

157

Kompensata faktur zapłaconych za pomocą split payment – praktyczne skutki w VAT

Choć split payment w obecnym kształcie nie jest skutecznym instrumentem walki z oszustwami VAT, to jednak wprowadzając obowiązkową podzieloną płatność, fiskus częściowo odniósł sukces (choć nie w walce z oszustami): wielu podatników, dla „świętego spokoju” płaci wszystko za pomocą tego mechanizmu. Sposób ten przestanie być przydatny po wprowadzeniu JPEK_VDEK, na razie jednak ta dobrowolna, przymuszona podzielona płatność sprawia pewne problemy praktyczne.

156

Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy o JPK_VAT

Począwszy od rozliczenia za lipiec 2019 r. przesyłany będzie tzw. nowy plik JPK_VAT. W ramach tego pliku przesyłana będzie nie tylko ewidencja VAT (jak rzecz się ma dotychczas), ale również deklaracje VAT. W niniejszym artykule wskazane i omówione zostaną zasady na jakich realizowany będzie obowiązek przesyłania nowego pliku JPK_VAT.

155

Jak prawidłowo rozliczać VAT przy leasingu zwrotnym

Leasing zwrotny to odmiana leasingu złożona z dwóch etapów: sprzedaży przez właściciela przedmiotu umowy leasingu podmiotowi finansującemu oraz oddania przez finansującego do używania przedmiotu zakupionego uprzednio od leasingobiorcy. Do tego by mógł on zaistnieć konieczne jest zatem zawarcie dwóch umów. Umowy sprzedaży a następnie umowy leasingu. Inne jego nazwy to leasing odwrócony lub sale and lease back. Z reguły dotyczy on środków trwałych, lecz może też obejmować wartości niematerialne i prawne. Sprawdź, jakie skutki wywołuje taka umowa na gruncie VAT.

154

Analiza nowych wymogów dokumentacyjnych WDT

Ponad roku temu organy unijne uchwaliły pakiet zmian przepisów w ramach tzw. quick fixes, mających na celu poprawę przepisów VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym. Dopiero w początku lutego 2020 roku pojawiła się rządowy projekt implementujący niektóre z nich do polskich przepisów (obecnie w trakcie procesu legislacyjnego). Co ciekawe nie ma w tym projekcie nowych zasad dokumentowania WDT określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (dalej „rozporządzenie 2018/1912). Biorąc pod uwagę wątpliwości co do ich stosowania (a raczej dalszego stosowania art. 42 ustawy o VAT), warto się z tymi regułami zapoznać.

153

Poznaj najnowsze interpretacje fiskusa dotyczące ostatnich zmian w VAT

Początek 2020 roku przyniósł ważne zmiany w podatkach, w tym m.in. w odniesieniu do faktur do paragonów czy płatności na rachunki z białej listy. Są już pierwsze interpretacje dyrektora KIS, które mogą zawierać cenne wskazówki w rozwiązywaniu problemów dotyczących nowych przepisów.    

152

Poznaj 7 najważniejszych zmian w VAT, które musisz stosować w swojej pracy

Pod koniec ubiegłego roku jak również na początku 2020 roku, zostały (bądź zostaną) wprowadzone do ustawy o VAT ważne zmiany. W tym artykule przedstawiamy omówienie nowych regulacji, wraz ze wskazaniem ich praktycznych konsekwencji.

151

Poznaj 3 praktyczne wskazówki dotyczące rozliczania split payment

Księgowi wciąż nie wiedzą, jak prawidłowo rozliczać VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Problemy stwarza m.in. rozliczenie faktur z października z terminem płatności po 1 listopada, zaliczek czy faktur za towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, na kwotę niższą niż 15.000 zł. Poznaj rozwiązania tych problemów i prowadź bezbłędne rozliczenia.

150

Praktyczne zestawienie zmian w VAT

Obowiązkowy split payment dla niektórych towarów i usług, Wiążąca Informacja Stawkowa, zmiana niektórych stawek VAT – te zmiany już obowiązują. Kolejne będą wchodzić w trakcie 2020 roku. Sięgnij po praktyczne podsumowanie zmian w VAT.

149

Sprawdź, jak stosować nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów – białą listę podatników VAT

Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić, dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić. Tego dowiesz się z tego artykułu.