Kiedy należy wykryć obowiązek podatkowy przy dostawie budynku

Problem: Spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaży budynku mieszkalnego. Osoba kupująca wpłaciła 95% wartości (jako zadatek i zaliczkę) i jednocześnie został tej osobie wydany budynek do użytkowania i adaptacji. Do podpisania aktu notarialnego sprzedaży budynku i dopłaty różnicy dojdzie po dostarczeniu przez spółkę odpowiednich dokumentów (między innymi podział budynku). Czy w momencie wpłaty kwoty należy wystawić fakturę na te 95% wartości? Jak to się ma na gruncie VAT i podatku dochodowego? Kiedy trzeba będzie zapłacić podatki?

Zobacz, kiedy będziesz mógł wystawiać e-paragony

Specustawa zwana tarczą antykryzysową wprowadziła zmiany pozwalające przedsiębiorcom na wystawiania e-paragonów. Do tego, aby było to możliwe, niezbędne są zmiany w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. 

Sprawdź, czy procedura magazynu call-off stock istotnie ułatwi rozliczanie VAT

Obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. zmiany w prawie podatkowym dokonane na szczeblu Unii Europejskiej wprowadziły nową instytucję do podatku od towarów i usług, a mianowicie procedurę magazynu typu call-off stock. Zmiana jest dość istotna, bowiem w znaczny sposób ułatwia obrót wewnątrzunijny, jednakże nakłada kilka dodatkowych obowiązków na podatników.

Dowiedz się, jakie ważne zmiany zaszły w sposobie klasyfikowania towarów i usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU z 2008 roku dla celów opodatkowania VAT będzie stosowana do 30 czerwca 2020 roku. Tak wynika opublikowanego rozporządzenie rady ministrów. Jednocześnie planowane wcześniej wdrożenie matrycy stawek VAT dla celów VAT i wprowadzenie stosowania jedynie nomenklatury scalonej dla towarów i PKWiU z roku 2015 dla usług zostało odroczone do 1 lipca 2020 roku.

Od 1 lipca 2020 r. JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich podatników

Przepisy wprowadzające JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców miały zacząć obowiązywać od 1 kwietnia br. Jednak specustawa antykryzysowa przeniosła ten termin na 1 lipca 2020 r. W konsekwencji w tym terminie (o ile nie będzie dalszych przesunięć), nowy obowiązek raportowania obejmie wszystkich przedsiębiorców.         

Jaka jest stawka VAT na dostawę działki z wiatą w trakcie rozbiórki

Pytanie: Zakup nieruchomości nastąpił w 2002 roku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (PCC). Osoby fizyczne (spółka cywilna) zakupiły nieruchomość od syndyka upadłości w 1992 roku, przed wejściem ustawy o VAT. Nieruchomość były wykorzystywane w działalności gospodarczej opodatkowanej. Działka została podzielona na dwie działki, z których jedna będzie sprzedana. Na działce znajduje się wiata przylegająca do budynku (wiata nie posiada w stanie obecnym dachu, pozostała konstrukcja stalowa i wbudowana w nią ściana; mamy pozwolenie na rozpoczętą rozbiórkę). Starosta wydał zaświadczenie, że działka przeznaczona do sprzedaży oznaczona w ewidencji jako Ba – teren przemysłowy i nie został ujęty w uproszczonym planie urządzenia lasu. Urząd Miasta wydał zaświadczenie o tym, że od 1 kwietnia 2004 r. nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego a działka nie znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Czy sprzedaż tej działki może skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT?

Sprawdź, czy własność nieruchomości objęta w zamian za akcje podlega VAT

Z sytuacją przeniesieniem własności nieruchomości w zamian za akcje, mamy do czynienia w przypadku ich umorzenia. Może nie jest to sytuacja częsta w praktyce, jednak właśnie przez to jej rozliczenie jest bardzo kłopotliwe.  

Jakie skutki w VAT wywołuje rozbiórka przyczepy mającej stanowić środek trwały

Pytanie: Czynny podatnik VAT i rozliczający się na podatku liniowym (PKPiR), zakupił w lutym 2018 roku przyczepę ciężarową za 16.800 zł netto + 3.864 zł VAT. VAT odliczony został w całości jako inwestycja (przyszły środek trwały) do remontu. Ponadto w miesiącu lipcu 2018 r. poniósł koszty (nakłady) remontu tej przyczepy w kwocie 5.843,25 zł netto + 1.346,96 zł VAT. Również w tym zakresie podatek VAT odliczony został w 100%. Jednak przyczepa przedmiotowa nie została zarejestrowana i nie przyjęta na środki trwałe, gdyż dalsze nakłady uznano za niecelowe ekonomicznie. Podatnik podjął decyzję na rozbiórkę tej przyczepy i wykorzystanie odzyskanych części do napraw innego taboru używanego w działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Jak i kiedy dokonać korekty VAT oraz kosztów?

Jakie skutki w VAT wywołuje przeniesienie własności w zamian za zaległości podatkowe

Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz SP lub gminy. Wyjątkowość tego sposobu uwolnienia się od ciążącego na podatniku zobowiązania pieniężnego w postaci podatku, polega więc na możliwości jego uregulowania w naturze. Sprawdź, jakie skutki w VAT wywołuje taka forma regulowania należności podatkowych.

Jaki VAT od opłat przy przekształceniu spółdzielczego prawa w prawo odrębnej własności

Pytanie: W spółdzielni mieszkaniowej została podjęta uchwała w sprawie zwrotów kosztów opłat poniesionych przez Spółdzielnię za dokumenty wystawione przez Starostwo Powiatowe, niezbędne przy przekształceniu spółdzielczego prawa w prawo odrębnej własności. Przekształcenie następuje na wniosek członka spółdzielni. Spółdzielnia dokonuje zapłaty w Starostwie za wystawione dokumenty. W jaki sposób przenieść te koszty na członka spółdzielni i jak powinniśmy je zaewidencjonować? Czy możemy wystawić notę obciążeniową jako opłatę stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez spółdzielnię za dokumenty wystawione przez Starostwo Powiatowe. Czy powinniśmy wystawić fakturę? Wysokość opłat wynikać będzie z obowiązujących stawek w Starostwie Powiatowym. Innymi słowy: Spółdzielnia na podstawie dowodu wpłaty dokonuje zapłaty za dokumenty niezbędne dla członka spółdzielni w związku z przekształceniem i złożonym przez niego stosownym wnioskiem. Jak możemy przenieść tą opłatę na członka spółdzielni? Jaki dokument powinniśmy wystawić i jak zaewidencjonować? I jak odnieść się w tej sytuacji do VAT?