Pamiętaj, że przy nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, fiskus może odmówić odliczania bądź zwrotu VAT

Sam fakt wykorzystywania nieruchomości w działalności gospodarczej – bez wykazania ich organizacyjnego i finansowego wyodrębnienia w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa – nie daje fiskusowi podstaw do przyjęcia, że nieruchomości te samodzielnie tworzyły zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Od 1 lipca 2020 r. JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich podatników

Przepisy wprowadzające JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców miały zacząć obowiązywać od 1 kwietnia br. Jednak specustawa antykryzysowa przeniosła ten termin na 1 lipca 2020 r. W konsekwencji w tym terminie (o ile nie będzie dalszych przesunięć), nowy obowiązek raportowania obejmie wszystkich przedsiębiorców.         

Czy pożyczka otrzymana od powiązanej spółki podlega VAT

Pytanie: Czy od otrzymanej pożyczki od spółki czeskiej dla spółki polskiej z kapitałem zagranicznym tego podmiotu, należy rozpoznać import usług zwolnionych i jak rozliczyć w deklaracji VAT-7? Spółki są powiązane.

Zobacz, kiedy dochodzi do sprzedaży nieruchomości, a kiedy z zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nieruchomość to pojęcie będące w powszechnym obiegu. Jednak mimo tej powszechności nie zawsze stosujący je zdają sobie sprawę, co tak naprawdę ono oznacza i jakie wywołuje skutki na gruncie VAT.

Jaka jest stawka VAT na dostawę działki z wiatą w trakcie rozbiórki

Pytanie: Zakup nieruchomości nastąpił w 2002 roku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (PCC). Osoby fizyczne (spółka cywilna) zakupiły nieruchomość od syndyka upadłości w 1992 roku, przed wejściem ustawy o VAT. Nieruchomość były wykorzystywane w działalności gospodarczej opodatkowanej. Działka została podzielona na dwie działki, z których jedna będzie sprzedana. Na działce znajduje się wiata przylegająca do budynku (wiata nie posiada w stanie obecnym dachu, pozostała konstrukcja stalowa i wbudowana w nią ściana; mamy pozwolenie na rozpoczętą rozbiórkę). Starosta wydał zaświadczenie, że działka przeznaczona do sprzedaży oznaczona w ewidencji jako Ba – teren przemysłowy i nie został ujęty w uproszczonym planie urządzenia lasu. Urząd Miasta wydał zaświadczenie o tym, że od 1 kwietnia 2004 r. nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego a działka nie znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Czy sprzedaż tej działki może skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT?

Sprawdź, czy własność nieruchomości objęta w zamian za akcje podlega VAT

Z sytuacją przeniesieniem własności nieruchomości w zamian za akcje, mamy do czynienia w przypadku ich umorzenia. Może nie jest to sytuacja częsta w praktyce, jednak właśnie przez to jej rozliczenie jest bardzo kłopotliwe.  

Jakie skutki w VAT wywołuje rozbiórka przyczepy mającej stanowić środek trwały

Pytanie: Czynny podatnik VAT i rozliczający się na podatku liniowym (PKPiR), zakupił w lutym 2018 roku przyczepę ciężarową za 16.800 zł netto + 3.864 zł VAT. VAT odliczony został w całości jako inwestycja (przyszły środek trwały) do remontu. Ponadto w miesiącu lipcu 2018 r. poniósł koszty (nakłady) remontu tej przyczepy w kwocie 5.843,25 zł netto + 1.346,96 zł VAT. Również w tym zakresie podatek VAT odliczony został w 100%. Jednak przyczepa przedmiotowa nie została zarejestrowana i nie przyjęta na środki trwałe, gdyż dalsze nakłady uznano za niecelowe ekonomicznie. Podatnik podjął decyzję na rozbiórkę tej przyczepy i wykorzystanie odzyskanych części do napraw innego taboru używanego w działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Jak i kiedy dokonać korekty VAT oraz kosztów?

Jakie skutki w VAT wywołuje przeniesienie własności w zamian za zaległości podatkowe

Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz SP lub gminy. Wyjątkowość tego sposobu uwolnienia się od ciążącego na podatniku zobowiązania pieniężnego w postaci podatku, polega więc na możliwości jego uregulowania w naturze. Sprawdź, jakie skutki w VAT wywołuje taka forma regulowania należności podatkowych.

Jaki VAT od opłat przy przekształceniu spółdzielczego prawa w prawo odrębnej własności

Pytanie: W spółdzielni mieszkaniowej została podjęta uchwała w sprawie zwrotów kosztów opłat poniesionych przez Spółdzielnię za dokumenty wystawione przez Starostwo Powiatowe, niezbędne przy przekształceniu spółdzielczego prawa w prawo odrębnej własności. Przekształcenie następuje na wniosek członka spółdzielni. Spółdzielnia dokonuje zapłaty w Starostwie za wystawione dokumenty. W jaki sposób przenieść te koszty na członka spółdzielni i jak powinniśmy je zaewidencjonować? Czy możemy wystawić notę obciążeniową jako opłatę stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez spółdzielnię za dokumenty wystawione przez Starostwo Powiatowe. Czy powinniśmy wystawić fakturę? Wysokość opłat wynikać będzie z obowiązujących stawek w Starostwie Powiatowym. Innymi słowy: Spółdzielnia na podstawie dowodu wpłaty dokonuje zapłaty za dokumenty niezbędne dla członka spółdzielni w związku z przekształceniem i złożonym przez niego stosownym wnioskiem. Jak możemy przenieść tą opłatę na członka spółdzielni? Jaki dokument powinniśmy wystawić i jak zaewidencjonować? I jak odnieść się w tej sytuacji do VAT?