Zastosowanie 0% stawki VAT do eksportu wymaga posiadania potwierdzenia wywozu towarów

Ustawa o VAT wyróżnia dwie kategorie eksportu towarów – bezpośredni i pośredni. Obie z tych transakcji mogą korzystać z 0% stawki VAT. Jednak z uwagi na istotę tych zdarzeń, zastosowanie preferencyjnej stawki wymaga posiadania odmiennych dokumentów.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest neutralne na gruncie VAT

Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rozlicza tę transakcję jak krajową sprzedaż z tą różnicą, że kwota należnego VAT stanowi u niego podatek naliczony do odliczenia.

Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów można dokumentować na kilka sposobów

Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stosuje do jej opodatkowania 0% stawkę VAT. Jednak, aby to zrobić, musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt wywozu towarów z kraju i dostarczenia ich nabywcy z innego kraju członkowskiego.

Rozliczanie eksportu usług w VAT

Definicja eksportu usług nie została sprecyzowana w ustawie o VAT. W praktyce przez to pojęcie rozumie się wszystkie usługi wykonywane przez podatnika polskiego na rzecz kontrahentów, którzy mają swoją siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, zamieszkania albo pobytu poza granicami Polski. Eksportowanie usług nakłada na przedsiębiorcę pewne obowiązki w kwestii opodatkowania.

Nabycie usługi od zagranicznego podmiotu może oznaczać import usług

Podatnik nabywający usługi od zagranicznych kontrahentów powinien dokonać ich analizy pod kątem obowiązku rozliczenia VAT z tytułu ich importu.