WYDANIE ONLINE

Trwają prace nad zmianami w ustawie o VAT. Część z nich została już przyjęta przez Sejm i wejdzie w życie z początkiem roku. Inne zmiany są jeszcze konsultowane. Kolejne przepisy, nad którymi wciąż trwają prace, mają wejść w życie 1 kwietnia 2015 r.

czytaj więcej »

Objęcie podatkiem akcyzowym olejów smarowych budzi wątpliwości. Tego faktu nie zmienia przewidziane w przepisach zwolnienie od podatku. Wątpliwości rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości UE.

czytaj więcej »

W grudniu z uwagi na koniec roku upływają terminy liczone w latach. Dotyczy to m.in.: upływu terminu przedawnienia zobowiązań związanych z rozliczeniami VAT, jak również w zakresie zadysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku obowiązkiem stosowania kas bez względu na wysokość osiąganych obrotów będą objęci przedsiębiorcy świadczący m.in. usługi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów samochodowych.

czytaj więcej »

Przepisy krajowe mogą przewidywać stosowanie obniżonej stawki VAT do książek wydanych w formacie papierowym oraz stawkę podstawową do książek na innych nośnikach fizycznych takich jak CD, CD-ROM lub pendrive. To wnioski z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 września 2014 r. (sygn. akt C-219/13).

czytaj więcej »

Wypłacony bonus nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług ani nie stanowi rabatu wskazanego w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. Nie powinien być udokumentowany fakturą, lecz notą księgową. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-631/14/EB.

czytaj więcej »

Poziom wiedzy podatników dotyczący odpowiedzialności wobec fiskusa z tytułu zobowiązań podatkowych w ostatnich latach znacznie wzrósł. Jest to widoczne przede wszystkim w ilości zdarzeń restrukturyzacyjnych (zmian form działalności, przekształceń itp.), które są podejmowane przez podmioty gospodarcze.

czytaj więcej »

Istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą. Zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności”. To wnioski z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP1/443-572/14-4/AW.

czytaj więcej »

Podatnicy z siedzibą w innych krajach i podmioty zagraniczne z państw trzecich będą mogły liczyć na zwrot VAT w przypadku świadczenia w Polsce usług telekomunikacyjnych, nadawczych albo elektronicznych na rzecz tzw. ostatecznych konsumentów.

czytaj więcej »

Uproszczenie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych czy też zniesienie obowiązku uzyskiwania nowego zezwolenia w przypadku zmiany grupy wyrobów akcyzowych to tylko niektóre propozycje zmian w akcyzie.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT prowadzi działalność polegającą na organizacji konferencji. W tym celu nabywa od innych podmiotów usługi transportowe, wynajmu sali, hotelowe i gastronomiczne. Cena usługi podatnika określona jest jako cena za pakiet i obejmuje całość świadczenia, a nie jego poszczególne elementy, Za swoje usługi podatnik wystawia jedną fakturę VAT na „organizację konferencji” ze stawką 23%. Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od nabytych w tym celu usług gastronomicznych i hotelowych?Jeśli tak, to jakie elementy powinna zawierać umowa pomiędzy podatnikiem a nabywcami jego usług, aby prawo do odliczenia VAT od wszystkich elementów nabytych w związku ze świadczoną usługą nie mogło zostać zakwestionowane?

czytaj więcej »

Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą potwierdzać jednoznacznie, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej. Organy podatkowe dokładnie analizują, czy firmowe auto faktycznie nie jest używane na użytek prywatny przedsiębiorcy lub jego pracowników. Przypomniał o tym dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-849/14/KT.

czytaj więcej »

Osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. W związku z tym na spółkę przekształconą przechodzą wszelkie uprawnienia i obowiązki przewidziane w regulacjach prawa materialnego. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-1077/14/AK.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółdzielnia otrzymała fakturę z odwrotnym obciążeniem za stalowy profil (dokładnie na fakturze znajduje się zapis: PROF.oc.UD-30 3M PKWiU 24.33.11.0). Co powinniśmy w tej sytuacji zrobić, żeby prawidłowo rozliczyć podatek?

czytaj więcej »

W Komisji Europejskiej toczą się prace związane ze zmianą obecnie funkcjonującego systemu VAT (także w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w transakcjach B2B).

czytaj więcej »

Z końcem roku przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji. Dokonane w jej ramach ustalenia mogą wywoływać ważne skutki podatkowe – w tym także na gruncie przepisów ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na odzyskiwaniu podatku z zagranicy (np od dochodów uzyskiwanych w Holandii ze stosunku pracy). Z tego tytułu pobiera prowizję 200 zł, którą dokumentuje fakturą. Płatność następuje przelewem lub jest bezpośrednio potrącona z odzyskanego podatku. Czy takie transakcje powinny być ewidencjonowane w kasie fiskalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka wykupiła roczną prenumeratę magazynu Doradca VAT (na 2015 rok). Prenumeratę opłaciliśmy w listopadzie i w tym miesiącu dostaliśmy również fakturę. Czy już w listopadzie mogę obniżyć podatek należny o naliczony z tej faktury, czy muszę czekać do stycznia, kiedy ta usługa zacznie być świadczona?

czytaj więcej »

wiper-pixel