WYDANIE ONLINE

Podatnicy mający sprzedaż mieszaną odliczają VAT od niektórych wydatków przy zastosowaniu proporcji wstępnej. W deklaracji VAT składanej za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku muszą skorygować rozliczenia, stosując rzeczywisty wskaźnik sprzedaży.

czytaj więcej »

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących organizacji spotkań integracyjnych, np. wigilii firmowych, jeżeli imprezy mają związek z działalnością opodatkowaną przedsiębiorcy. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-1351/12/DM.

czytaj więcej »

Napoje serwowane podczas szkolenia nie są niezbędne do właściwego świadczenia usług zakwaterowania wraz z wyżywieniem. Dlatego należy te usługi opodatkować odrębnie. Tak uznał NSA w wyroku z 14 listopada 2014 r. (sygn. akt I FSK 1796/13).

czytaj więcej »

Od 2015 roku kasy fiskalne muszą zainstalować m.in. prawnicy, doradcy podatkowi, lekarze i dentyści, fryzjerzy i kosmetolodzy, restauratorzy, mechanicy samochodowi. Niski obrót zezwala na zastosowanie zwolnienia z tego obowiązku.

czytaj więcej »

Skoro przedsiębiorcy obowiązkowo ponoszą wydatki na okulary dla zatrudnionych, chcieliby mieć prawo do odliczenia VAT – mówią posłowie w interpelacji. Resort finansów ma jednak inne zdanie.

czytaj więcej »

Warsztaty dietetyczne, psychologiczne, a także zajęcia jogi, po spełnieniu określonych warunków, są zwolnione z VAT. Kryterium decydującym o zwolnieniu jest wykonywanie działalności leczniczej. To wnioski z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPP1/443-620/14-4/AI).

czytaj więcej »

Do tej pory organy podatkowe uważały, że obniżona stawka podatku przysługuje tylko do samego wejścia do klubu fitness. Korzystanie z urządzeń, w które jest wyposażony, podlega natomiast stawce podstawowej. Resort finansów zmienił stanowisko prezentowane przez podległe mu organy (interpretacja ogólna ministra finansów z 2 grudnia 2014 r., nr PT1/033/32/354/LJU/14).

czytaj więcej »

Z początkiem roku stawki akcyzy na niektóre paliwa zostały obniżone. Dotyczy to przykładowo benzyny silnikowej. Wysokość akcyzy zmalała o 25 zł za 1000 litrów.

czytaj więcej »

Luka w VAT – jak wyliczyła firma doradcza PwC – zmniejszyła się w 2014 roku o 4,8 mld zł, w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednak pod względem skali wyłudzeń na tle Unii Europejskiej Polska wciąż nie wypada dobrze. Większe kłopoty ma od nas jedynie 7 państw.

czytaj więcej »

O interpretację podatkową może wystąpić wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. A to oznacza, że jeżeli z wnioskiem występuje osoba niepełnoletnia, konieczny jest podpis opiekuna prawnego lub kuratora.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową, zarządzamy wspólnotą mieszkaniową, wystawiamy jej fakturę za usługę zarządzania ze stawką. Na fakturze wpisujemy PKWIU 68.32.11.0. Czy jest to prawidłowy symbol, ponieważ przy stawce „zw” musi być podany tytuł prawny? Wystawiamy również faktury za „opłaty za korzystanie z mienia SM Nasz Dom przeznaczonego do wspólnego korzystania” (chodzi tu o wspólne place zabaw, chodniki, drogi). Z jaką stawką VAT powinniśmy wystawiać faktury? Czy na fakturze wpisujemy w dacie sprzedaży tylko miesiąc i rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka komandytowa będąca podatnikiem VAT otrzymała towar handlowy o wartości 360 euro pocztą w paczce ze Szwajcarii. Spółka dokonała przeliczenia wartości faktury po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Nie ma na fakturze informacji dotyczącej rozliczenia VAT. Przy tym nabyciu nie było odprawy celnej. Czy spółka powinna samodzielnie naliczyć i rozliczyć VAT? Czy tak naliczony podatek podlega odliczeniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT czynnym. Ukończyłam kurs masażu rehabilitacyjnego i planuję rozpocząć działalność masażysty. Czy mogę stosować do tego typu czynności zwolnienie przedmiotowe z VAT, przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma niemiecka zamawia u polskiego dostawcy (producenta) towary, które są dostarczane do Włoch. Faktura wystawiana jest na niemieckiego kontrahenta (posiadającego niemiecki NIP). Natomiast CMR kierowcy jest wystawiany na adres włoski. Czy postępujemy prawidłowo, wykazując taką transakcję jako WDT? Czy też jest to może transakcja trójstronna?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu od 1 maja 2014 r. dla pojazdów, dla których złożyła informację na formularzu VAT-26. Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej. Kiedy powinna ona być podpisana przez pracodawcę? Czy koniecznie w następnym dniu?Jak rozumieć jeden z wymogów prowadzenia tej ewidencji (wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym) dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu przy formie elektronicznej, obejmujący:a) kolejny numer wpisu, b) datę i cel wyjazdu,c) opis trasy (skąd – dokąd),d) liczbę przejechanych kilometrów,e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem – potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem? Przy formie elektronicznej osoba kierująca pojazdem nie może fizycznie dokonać tych wpisów. Jak opisać dokładnie cel wyjazdu służbowego? Czy może to być prowadzone w formie legendy (odnośnie do celu wyjazdu)?

czytaj więcej »

W aktualnym stanie prawnym jednorazowa sprzedaż, zamiana itd. nieruchomości (terenu budowlanego), jeśli ma cechy działalności gospodarczej – może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

czytaj więcej »

Prawidłowe rozliczenie podatku od towarów i usług w zakresie importu towarów na terytorium Polski sprawia problemy praktyczne. Szczególnie, gdy import towarów nie jest związany jedynie z dopuszczeniem tych towarów do swobodnego obrotu, lecz wiąże się z zastosowaniem jednej z celnych procedur gospodarczych lub zawieszających.

czytaj więcej »

Minister finansów pracuje nad kolejnymi zmianami w rozliczaniu VAT. Zgodnie z najnowszym projektem z 12 grudnia 2014 r. zamierza m.in. ograniczyć odliczanie całości lub części VAT. Ma to być stosowane do czynności, które dotyczą działalności niepodlegającej opodatkowaniu, pomimo ich związku także z działalnością opodatkowaną.

czytaj więcej »

Podatnik, który w 2015 roku zamierza skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy spełnia warunek wynikający z ust. 1 tego artykułu, a więc ustalić, czy wartość dokonanej przez niego sprzedaży w ubiegłym roku, tj. 2014, liczona wg zasad obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., a więc z uwzględnieniem nowego brzmienia ust. 2 tego artykułu, nie przekroczyła łącznie 150.000 zł.

czytaj więcej »

Przekazanie samochodu w formie nagrody w organizowanych konkursach jest formą przeniesienia prawa do dysponowania nim jak właściciel. To wnioski z wyroku NSA wydanego w sprawie o sygn. akt I FSK 1539/13.

czytaj więcej »

Minister finansów wydał rozporządzenie, które zwalnia z obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego niektórych podatników świadczących usługi elektroniczne i telekomunikacyjne.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma otrzymała fakturę za odczynniki laboratoryjne opodatkowane stawką 8%. Na tej samej fakturze pojawiła się pozycja: koszty wysyłki/koszty transportu, opodatkowana stawką 23%. Czy można odliczyć pełny VAT od pozycji koszty wysyłki/transportu (stawka 23%)? Czy należy zastosować do transportu stawkę 8% tak jak do odczynników?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem czynnym podatnikiem VAT/VAT UE, otrzymałam od klienta z Ukrainy fakturę za usługę transportu towaru (trasa z Polski do Ukrainy). Klient nie podał swojego NIP, na otrzymanym dokumencie jest podana tylko kwota do zapłaty, niewymieniony jest żaden podatek. Jak potraktować ten zakup dla VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: W listopadzie dokonano sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej. W grudniu klient zażądał wystawienia faktury. Czy firma ma obowiązek wystawienia tego dokumentu? Czy wystąpi sprzedaż ujemna?

czytaj więcej »

Pytanie: Za wykonane projektu instalacji gazowej firma wystawia fakturę VAT. Chce obciążyć nabywcę wydatkami związanymi z opłatami skarbowymi (zwolnionymi z VAT). Jaki wystawić dokument?

czytaj więcej »

wiper-pixel