WYDANIE ONLINE

Kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podatnik może według uznania przenieść do rozliczenia w następnych okresach lub zażądać jej bezpośredniego zwrotu na rachunek firmowy. Sprawdź, co zrobić, aby przyspieszyć termin zwrotu podatku w przypadku wybrania opcji zwrotu na konto bankowe.

czytaj więcej »

Jeżeli przedsiębiorca stworzy odpowiednie mechanizmy i wprowadzi zasady używania pojazdów, które dadzą gwarancję wykorzystania ich wyłącznie w biznesie, ma prawo od kupionych aut i wydatków eksploatacyjnych odliczyć pełny VAT. Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Tak uznał WSA w Krakowie w wyroku z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 1834/14).

czytaj więcej »

Pytanie: W praktyce, aby obniżyć stawkę VAT z 23% na 8% (np. na soję), rolnicy podpisują oświadczenie, że towar przeznaczą na paszę. Czy takie oświadczenie rolnik może złożyć stałe, czy należy je pisać do każdej faktury?

czytaj więcej »

Rozszerzenie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów, zmiany w zakresie metody odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych w działalności mieszanej. Takie rozwiązania zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma dokonała zakupu towarów handlowych w Chinach. Odprawa celna odbyła się w Hamburgu, następnie towar przewieziono do nabywcy, gdzie dotarł 2 listopada 2014 r. W związku z dokonaną transakcją podatnik posiada: Fakturę od kontrahenta z Chin wystawioną z datą 11 października 2014 r. Rachunek na należności celne z 21 listopada 2014 r. Zgłoszenie celne z 21 listopada 2014 r. Czy w tym przypadku mamy do czynienia tylko z WNT? Po jakim kursie trzeba rozliczyć zakup w KPiR i ewidencji VAT? Co stanowi podstawę opodatkowania? Jak wykazać w VAT-UE tę transakcję, skoro brak jest dostawcy towarów z kraju UE?

czytaj więcej »

Pytanie: Co to jest numer identyfikacyjny EKAER? Czy jeśli sprzedajemy nasze wyroby na Węgryr i zlecamy przewoźnikowi transport, to musimy mieć ten numer? Gdzie to należy zgłaszać? Czy trzeba też informować o tym polski urząd skarbowy, czy węgierski?

czytaj więcej »

Nasi eksperci odpowiadają na pytania Czytelników.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kancelaria prawna, która świadczy usługi prawne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, musi instalować kasę fiskalną, jeśli wszyscy klienci dokonują opłat za usługę przelewem na konto bankowe kancelarii? Jeśli nie wystarczy sama faktura VAT, w jaki sposób należy dokonywać rozliczeń? Czy w momencie wpływu środków od klienta na rachunek bankowy należy nabić kwotę na kasę fiskalną? Czy urząd skarbowy nie zakwestionuje podwójnego wykonania usługi?

czytaj więcej »

Pytanie: Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc pojazdu są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Czy takim dokumentem będzie tylko świadectwo homologacji dla pojazdu? Czy w przypadku nieposiadania świadectwa może być to dowód rejestracyjny lub karta pojazdu, gdzie podane są te informacje? Firma kupiła samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony z 3 miejscami do siedzenia oraz o ładowności 1000 kg. W podstawowym badaniu technicznym kategoria pojazdu jest oznaczona jako N 1. Dodatkowego badania uprawniającego do odliczenia 100% VAT jeszcze nie zrobiliśmy. Czy od zakupu paliwa możemy odliczać 50% VAT, czy odliczenie nam nie przysługuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik otrzymał fakturę od firmy ze Szwajcarii (za usługę transportową wykonaną pociągiem). Usługa dotyczyła przetransportowania samochodu ciężarowego – tira na platformie do Niemiec. Podatnik nie posiada żadnych dokumentów poza fakturą. Czy ta usługa powinna być rozliczona jako import usług? Jeśli tak, to jaka stawka powinna być zastosowana?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma w 2015 roku rozpocznie sprzedaż nowych domów jednorodzinnych o powierzchni 130 m2. Zapłata nastąpi przelewem na konto firmy. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy? Jaka stawka znajdzie zastosowanie? Czy sprzedaż trzeba zaewidencjonować przy użyciu kasy?

czytaj więcej »

Pytanie: Konsorcjum z Indii zleca firmie z Ukrainy roboty budowlane – wybudowanie nieruchomości w Indiach. Firma z Ukrainy ma siedzibę w swoim kraju. W Indiach nie ma siedziby ani żadnego oddziału. Firma z Ukrainy zleca wykonanie tych usług firmie polskiej, która ma siedzibę tylko w Polsce. Firma polska zleca z kolei wykonanie usług podwykonawcy z Wielkiej Brytanii, który nie jest zarejestrowany do potrzeb rozliczenia podatku unijnego, mimo siedziby w kraju UE. Jak te transakcje mają być rozliczone, jeśli chodzi o wykazanie VAT przez firmę polską? Czy zakup usługi od kontrahenta z Wielkiej Brytanii mamy wykazać jako import usługi? Czy w ogóle będzie ta transakcja obojętna dla nas z punktu widzenia rozliczenia VAT? Jak rozliczyć sprzedaż tych usług dla kontrahenta z Ukrainy? Czy możemy wskazać go jako zobowiązanego do rozliczenia podatku i wystawić mu fakturę z VAT-NP, czy też może musimy rozliczyć w jakiś sposób VAT należny? Czy my nie będziemy zobowiązani do zarejestrowania się w Indiach i tam opłacenia tego podatku, a jeśli tak, to jak to się robi w praktyce i jak ma wyglądać nasza faktura sprzedaży? Czy można uniknąć rejestracji polskiej firmy w Indiach, o ile to będzie konieczne? Czy jest jakieś inne rozwiązanie minimalizujące wszystkie procesy, ale zgodne z obowiązującymi przepisami?

czytaj więcej »

Prawo do odliczenia VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący danej transakcji. Przedsiębiorca nie odliczy go jednak wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub duplikat faktury bądź dokument celny potwierdzający daną dostawę towarów czy zakup usług.

czytaj więcej »

Świadczenie ze strony spółki na rzecz kupca, które nie jest opustem lub obniżką ceny, może być udokumentowane notą księgową.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, u których powstała nadpłata podatku – przykładowo dochodowego – mogą wykorzystać ją do spłaty zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych – także w podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Tylko w przypadku wystąpienia oczywistej omyłki podatnik ma obowiązek zaewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej dokonanej sprzedaży w prawidłowej wysokości, po wcześniejszym ujęciu jej w odrębnej ewidencji.

czytaj więcej »

Usługi telekomunikacyjne, nadawcze radiowe i telewizyjne są od 1 stycznia 2015 r. rozliczane w państwie odbiorcy z UE. Wprowadzony system MOSS nie wymaga rejestracji w kraju konsumpcji usługi.

czytaj więcej »

Zapłaty nie można utożsamiać jedynie ze świadczeniem pieniężnym. Także świadczenie o charakterze rzeczowym jest wynagrodzeniem. Dlatego też przekazanie środków trwałych w zamian za udziały stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

czytaj więcej »

Świadczone przez podatnika osobiście usługi nauki gry na pianinie prowadzone w formie korepetycji czy przygotowania do egzaminów do szkół muzycznych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Pod koniec grudnia 2014 roku zamówiliśmy u estońskiego kontrahenta towar. Otrzymaliśmy go 5 stycznia 2015 r. razem z fakturą wystawioną przez kontrahenta na dzień 30 grudnia 2014 r. Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru mamy rozpoznać w ramach deklaracji VAT-7 za styczeń 2015 roku, czy w ramach deklaracji VAT-7 za grudzień 2014 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: W listopadzie kupiliśmy towar z Litwy, który dotarł do nas 5 grudnia 2014 r. Tego też dnia otrzymaliśmy fakturę z datą wystawienia 28 listopada 2014 r. Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Czy transakcję tę należy rozpoznać w deklaracji VAT-7 za listopad (przed wystąpieniem WNT), czy może w deklaracji za grudzień – czyli w momencie dokonania dostawy towaru (z chwilą wystąpienia WNT)?

czytaj więcej »

wiper-pixel