WYDANIE ONLINE

Występująca w danym okresie rozliczeniowym nadwyżka VAT naliczonego nad należnym daje różne możliwości jej rozdysponowania. W zależności od potrzeb podatnik może zażądać jej zwrotu bezpośredniego, przenieść ją do rozliczenia w następnym okresie albo pokryć nią inne zobowiązania.

czytaj więcej »

Serwowanie posiłków w lokalu przy zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury i dodatkowych czynności to usługa złożona. Podlega ona jednolitemu opodatkowaniu. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP2/443-1038/14/WN.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który wykorzystuje pojazdy wyłącznie w prowadzonym biznesie, musi to potwierdzić m.in. ewidencją przebiegu pojazdu. Powinna być na tyle klarowna i czytelna, aby nie budziła żadnych wątpliwości, co leży w interesie podatnika. To wnioski z wyroku WSA w Rzeszowie z 3 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 1073/14).

czytaj więcej »

Obniżona stawka podatku od towarów i usług na książki elektroniczne jest niezgodna z unijnym prawem. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 5 marca 2015 r. wydanym w połączonych sprawach o sygn. akt C-502/13 i C-479/13.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik kupił w 2013 roku lokal usługowy przeznaczony do działalności opodatkowanej i odliczył cały VAT od zakupu. Od tego roku chciałby udostępnić żonie prowadzącej praktykę lekarską (zwolnienie z VAT) jedno z pomieszczeń (ok. 18% powierzchni lokalu). Z żoną mają wspólność majątkową. W jaki sposób na gruncie VAT i PIT dokonać rozliczenia? Czy trzeba skorygować odliczony VAT? Z kolei gdyby mąż wystawiał żonie fakturę za najem, to czy u niej ta wartość mogłaby być kosztem, skoro lokal w zasadzie stanowi także jej własność?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy spółką cywilną, prowadzimy m.in. hotel z restauracją. Mamy wątpliwości co do stosowanych stawek VAT. Do usługi hotelowej wliczone jest śniadanie w formie bufetu, gdzie również podawane są kawa, herbata, soki i woda. Podczas imprez jest taka sama sytuacja. Czy należy wyszczególnić te napoje w stawce VAT 23%? Czy w usłudze hotelowej może być wliczone śniadanie (nie jako usługa gastronomiczna, tylko hotelowa)? Jaka wówczas powinna być stawka VAT na napoje? Usługa hotelowa i gastronomiczna są rozliczane w stawce VAT o wysokości 8%.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zamierza wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy. Będzie on wykorzystywany w celach prywatno-służbowych. Wartość samochodu to 158.000 zł brutto. Ile VAT można odliczyć od umowy wstępnej? Czy przy odliczeniu 50% pozostała część podatku jest kosztem uzyskania przychodu do ujęcia w KPiR (metoda kasowa)? Okresowe opłaty leasingowe to 36 rat po 3.056,72 zł. Jaką kwotę VAT mogę odliczyć od każdej raty leasingowej? Czy ewentualna pozostała część VAT jest kosztem uzyskania przychodu? Czy kwota netto każdej raty jest w całości kosztem uzyskania przychodu? Czy obowiązujący do niedawna limit dotyczący samochodów osobowych już nie obowiązuje? To samo pytanie dotyczy kwoty wynikającej z umowy wstępnej. A czy zawarte polisy ubezpieczeniowe są kosztem uzyskania przychodu w całości? A co z fakturami za naprawy lub dokupywane wyposażenie? Ile z tych faktur pozwala odliczyć VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Działalność gospodarcza spółki komandytowej została rozpoczęta 13 stycznia 2013 r. W styczniu 2014 roku spółka nabyła nieruchomość w celu odsprzedaży. Zakup nieruchomości został udokumentowany fakturą na kwotę 650.000 zł. Zgłoszenie VAT-R zostało przez spółkę złożone dopiero 15 czerwca 2014 r. z deklaracją chęci bycia czynnym podatnikiem VAT od III kwartału 2014 roku (złożenie pierwszej deklaracji). Faktura zakupu nieruchomości odnalazła się w sierpniu 2014 roku i pojawił się problem odliczenia VAT z tej faktury do bezpośredniego zwrotu VAT. Jak najbardziej prawidłowo należy zrobić korektę dotychczasowych rozliczeń, ewentualnie czy ująć tę pozycję w bieżących rozliczeniach, aby skutecznie odzyskać VAT (o ile to jest teraz możliwe)?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. prowadząca handel samochodami chciałaby przekazać darowiznę w formie samochodu osobowego dla czerwonego krzyża (OPP). Jak pod względem VAT będzie wyglądała ta transakcja? Czy podatek powinien zostać odliczony przy zakupie i naliczony przy sprzedaży?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2008 roku kupiliśmy samochód osobowy na podstawie faktury VAT-marża. Obecnie mamy zamiar sprzedać ten pojazd. Czy sprzedając auto, należy zastosować VAT w stawce 23%, czy może zwolnienie od podatku?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca jako sprzedawca dawał klientom dwuletnią gwarancję na zakupione przez nich towary. Kilka lat od rozpoczęcia działalności podatnik zamknął dwa prowadzone przez siebie sklepy. Jak udokumentować i uwzględnić reklamację w rozliczeniu VAT?

czytaj więcej »

Spółka cywilna jest podatnikiem VAT. Nie zwalnia to jednak wspólników z odpowiedzialności za ten podatek. Fiskus od każdego z nich może domagać się spłaty całego długu wypracowanego „na konto” spółki cywilnej, bez względu na podział zysków.

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca sprzedaje towary i usługi z tzw. kredytem kupieckim, to musi zawsze liczyć się z ryzykiem nieotrzymania zapłaty. Można jednak zminimalizować niekorzystne skutki tego faktu.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z kart paliwowych. Dzięki nim mają możliwość odroczenia terminów płatności za kupowane bezgotówkowo paliwo oraz inne towary czy usługi na stacjach benzynowych honorujących tego rodzaju karty. Problemy rodzi natomiast ocena skutków tego rodzaju transakcji w zakresie VAT.

czytaj więcej »

Jeśli usługa dotyczy dostawy betonu wraz z wylaniem, cena usługi obejmuje koszt całkowity towaru i robocizny, a przedmiotowe roboty budowlane będą dotyczyć obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w ramach ich budowy, przebudowy lub remontu, to do tych czynności zastosowanie będzie miała stawka podatku w wysokości 8%, w myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy wykonujący usługi transportowe często stają przed koniecznością naprawy pojazdów poza granicami Polski. W takich przypadkach księgowi mają wątpliwości, jak poprawnie rozliczyć związany z tymi naprawami VAT.

czytaj więcej »

Firma świadczy usługi spedycyjne. Dostarcza na zlecenie klientów towary na paletach EUR do odbiorców. Od nadawcy (klienta) odbiera towary na paletach. Odbiorcy towarów powinni zwracać palety firmie. Nie zawsze jednak tak się staje. Kiedy opakowania zwrotne nie są opodatkowane VAT?

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca, prowadząc działalność w zakresie organizacji loterii, będzie faktycznie działał w charakterze podatnika podatku od gier, to działalność w zakresie loterii fantowych objęta będzie zwolnieniem od VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. od 2015 roku wybrała kasową metodę rozliczania się w VAT. Proszę o wyjaśnienie, czy przy metodzie kasowej (rozliczenia kwartalne) fakturę zakupu wystawioną 1 stycznia 2015 r. (i zapłaconą w styczniu 2015 roku) mogę ująć w II kwartale 2015 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządu terytorialnego ma nieodpłatnie przekazać licencję na oprogramowanie komputerowe innej jednostce podległej. Przy zakupie oprogramowania jednostce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Czy taką czynność uznać należy jako nieodpłatne świadczenie usług? Czy będzie zwolniona z podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień z VAT? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest stawka VAT na wykonywanie usługi szkolenia dla osób fizycznych w zakresie nauki strzelania z broni krótkolufowej oraz z karabinka? Stowarzyszenie przeprowadzające szkolenia jest czynnym podatnikiem VAT i stosuje zwolnienie z art 43. ust.1 pkt 32. Usługi ściśle związane są ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczonym przez kluby sportowe i stowarzyszenia ,których celem statutowym jest działalność sportowa, pod warunkiem że: są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub uczestniczenia w nim, świadczący usługi nie są nastawieni na zyski, są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Naszym zdaniem takie zwolnienie jest tylko dla trenerów lub nauczycieli WF w zakresie strzelectwa. Osoby fizyczne szkolące się w zakresie nauki strzelania, np. do ochrony lub samoobrony, powinny być opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%. Czy można zastosować stawkę VAT ZW przy szkoleniu osób fizycznych, czy też należy zastosować stawkę 23%?

czytaj więcej »

wiper-pixel