WYDANIE ONLINE

Nowelizacja ustawy o VAT od 1 lipca 2015 r. rozszerza rozliczenie w ramach odwrotnego obciążenia na sprzęt elektroniczny – telefony, konsole do gry, laptopy, tablety i notebooki.

czytaj więcej »

Obowiązujące przepisy przewidują możliwość tzw. samofakturowania, czyli sytuacji, w której nabywca wystawia faktury VAT w imieniu i na rachunek sprzedawcy. W przeciwieństwie do standardowych transakcji w takim przypadku dostawca wydaje towar lub wykonuje usługę, ale nie potwierdza tego żadnym dokumentem.

czytaj więcej »

Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych ma w dużej mierze charakter techniczny, a nie prawny. A to dlatego, że sporządzane są na podstawie innych dokumentów, a w szczególności ksiąg rachunkowych. Tym samym czynności te nie stanowią usług doradztwa – tak uznał minister finansów w interpretacji ogólnej nr PT3.8101.2.2015.AEW.16.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy uzyskanie odbioru faktury korygującej jest niemożliwe lub utrudnione, przedsiębiorca może obniżyć VAT należny bez wymaganego potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Musi jednak udokumentować, że nabywca faktury zapoznał się z treścią korekty. Potwierdził to WSA w Warszawie w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 2386/14.

czytaj więcej »

We wniosku do ministra finansów przedsiębiorca może pytać o to, czy wprowadzony przez niego sposób otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania spełnia wymagane przepisami wymogi. Takie wnioski płyną z wyroku NSA (sygn. akt I FSK 447/14).

czytaj więcej »

Podatnik, który po wybudowaniu nieruchomości zmienił przeznaczenie części lokali ze sprzedaży na wynajem, musi skorygować odliczony podatek. Konieczna jest w tej sytuacji jednorazowa korekta w deklaracji VAT za okres, w którym zmiana wystąpiła – wynika z orzeczenia WSA w Kielcach (sygn. akt I SA/Ke 691/14).

czytaj więcej »

Podatnicy, którzy chcą odliczać 100% VAT od wydatków związanych z używaniem samochodu wykorzystywanego w prowadzonym biznesie, muszą spełnić ustawowe warunki. Trzeba m.in. złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tym pojeździe. Przerejestrowanie pojazdu wymaga jej aktualizacji.

czytaj więcej »

Z dniem 1 lipca 2015 r. wprowadzonych zostanie wiele zmian w ustawie o VAT. Dotyczyć one będą między innymi przepisów o odwrotnym obciążeniu, solidarnej odpowiedzialności, uldze na złe długi oraz obowiązku korygowania podatku przez dłużników.

czytaj więcej »

Pytanie: W 2010 roku kupiliśmy dwa samochody osobowe na spółkę. Jeden był wynajmowany dla klientów, a drugi służył do działalności gospodarczej. Z pierwszego odliczyliśmy pełny VAT, a z drugiego 60%.W tym roku zamierzamy sprzedać te dwa samochody. Jaki VAT powinniśmy naliczyć przy sprzedaży pierwszego, a jaki przy sprzedaży drugiego samochodu?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednoosobowej działalności gospodarczej wykorzystywane są w sposób „mieszany” samochody osobowe stanowiące środki trwałe firmy, wpisane do ewidencji środków trwałych. Proszę o wyjaśnienie, czy koszty zakupionego paliwa stanowią koszt podatkowy w 100% (wraz z VAT niepodlegającym odliczeniu)? Czy do kosztów podatkowych powinno się zaliczać tylko 50% od kwoty brutto ze względu na sposób wykorzystania pojazdu – „mieszany”? Do samochodów osobowych nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka rozlicza VAT metodą kasową. Niedawno otrzymaliśmy postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu naszego kontrahenta, który niestety nie rozliczył się z nami za wystawioną fakturę. Jakie są nasze obowiązki podatkowe w świetle ustawy o VAT w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy rolnik ryczałtowy, który oprócz działalności rolniczej otwiera działalność gospodarczą pozarolniczą opodatkowaną VAT, jest zobligowany do przejścia jako podatnik VAT również z tej działalności rolniczej. Według mnie nie ma takiego obowiązku, ponieważ nawet w zgłoszeniu VAT-R działalność rolnicza i działalność gospodarcza pozarolnicza są w odrębnych pozycjach. Niestety urzędy skarbowe podają sprzeczne informacje, różne urzędy interpretują tę kwestię w różny sposób.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółdzielnia chce zezłomować samochód Lublin. Firma zajmująca się tymi usługami pojazdów oferuje nam 1.000 zł za ten samochód oraz zaświadczenie o jego zezłomowaniu potrzebne do wydziału komunikacji. Powiedziano mi, że mam wystawić fakturę VAT, a podana kwota jest zwolniona od podatku. Czy jest to prawidłowe? Jaka ma być treść w rubrykach: nazwa, PKWiU, cena netto i brutto, VAT? Jak to zaksięgować i ująć w deklaracji VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na PKPiR. Złożyłam już zeznanie roczne za 2014 rok. Jednak dostałam z datą marcową duplikat faktury wystawionej jeszcze w lipcu 2014 roku. Czy mogę ją zaksięgować do księgi i do VAT pod datą otrzymania duplikatu? Czy muszę zrobić korektę PIT rocznego? Koszt dotyczy remontu biura.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Używam w niej prywatnego samochodu osobowego. Właścicielem, według dowodu rejestracyjnego, jest mąż, ale posiadamy ustawową wspólność majątkową. Prowadzę ewidencję przebiegu i wartość przejechanych kilometrów po przemnożeniu przez stawkę za 1 km ujmuję jako koszt w KPiR. Czy wymagana jest zgoda męża lub jakikolwiek inny dokument na używanie samochodu do mojej działalności? Kiedy zaczną obowiązywać przepisy o odliczaniu VAT od kosztów eksploatacji, w tym paliwa? Czy istnieją szczegółowe wytyczne do prowadzenia ewidencji przebiegu?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność handlową. Jeżdżę po małych sklepach i rozwożę słodycze. Chciałbym wprowadzić prezenty za zakup w miesiącu powyżej 2.500 tys. Planuję sprezentować mojemu kontrahentowi w prezencie tablet o wartości zakupu 200 zł. Jak to dokumentować? Czy mogę naliczyć VAT przy zakupie tableta? Czy przy tym prezencie muszę naliczyć VAT? Czy mam prowadzić dodatkowo ewidencję osób obdarowanych?

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu firma zapłaciła gotówką zaliczkę za wykonanie żaluzji w budynku biurowym. Otrzymała fakturę zaliczkową wystawioną 8 kwietnia. Kiedy firma ma prawo do odliczenia VAT z tej faktury zaliczkowej?

czytaj więcej »

W bieżącym roku do przedsiębiorców, którzy powinni stosować kasy fiskalne bez względu na wysokość obrotów, dołączyły nowe grupy podmiotów, w tym m.in. lekarze i stomatolodzy. Nie wszystkie jednak usługi związane z ochroną zdrowia będą obligować do używania tego rodzaju urządzeń.

czytaj więcej »

Obecne przepisy podatkowe regulujące kwestię użytkowania pojazdów samochodowych o DMC poniżej 3,5 tony (pojazdy inne niż ciężarowe) oraz samochodów osobowych wprowadzają dużo niepewności odnośnie do skutków podatkowych takich czynności.

czytaj więcej »

W sezonie letnim wielu przedsiębiorców nabywa od firm zewnętrznych usługi gastronomiczne na potrzeby wykonywanych przez siebie czynności opodatkowanych VAT. Niestety, organy podatkowe często odmawiają im w takich przypadkach prawa do odliczeń VAT naliczonego.

czytaj więcej »

Podatnicy mogą wysyłać i otrzymywać faktury w formie pliku PDF. Po spełnieniu określonych w ustawie o VAT warunków otrzymujący taką fakturę (nabywca) może z niej odliczyć VAT.

czytaj więcej »

Osoba wystawiająca fikcyjną fakturę ma obowiązek zapłacić wykazany w niej VAT. Może również odpowiadać karnie. Ten dualizm nie jest sprzeczny z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 21 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 40/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Przeprowadzaliśmy w naszej firmie szkolenie dla rosyjskiego kontrahenta. Jak prawidłowo rozliczyć usługę szkolenia dla kontrahenta rosyjskiego na terytorium Polski w zakresie VAT? Czy występuje w tym przypadku eksport usługi, a kontrahent z Rosji jest płatnikiem podatku? Jakie dokumenty musimy wystawić?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę firmę budowlaną. Wykonałem prace budowlane dla osoby fizycznej zamieszkałej w Niemczech. Nie zgłosiłem VAT-UE, więc nie mogę wystawić faktury dla tej osoby ze stawką. Czy mogę wystawić rachunek dla osoby fizycznej zamieszkałej na stałe w Niemczech? W jaki sposób rozliczyć VAT?

czytaj więcej »

wiper-pixel