WYDANIE ONLINE

Częstą praktyką spotykaną w obrocie gospodarczym jest to, że jeden podmiot dokonuje przeniesienia poniesionych przez siebie (we własnym imieniu) kosztów na podmiot rzeczywiście wykorzystujący daną usługę. Zjawisko to, zwane refakturowaniem, może być wykorzystane w sytuacji, gdy strony łączy inna umowa określająca sprzedaż o charakterze zasadniczym.

czytaj więcej »

Już weszły w życie nowe rozporządzenia ministra finansów zmieniające zasady wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. Organy wydające je w imieniu ministra mają specjalizować się w konkretnych podatkach. Ma to zapewnić nie tylko większą prawidłowość, ale przede wszystkim jednolitość interpretacji.

czytaj więcej »

Na moment rozliczenia duplikatów wpływa to, czy pierwotny dokument sprzedaży dotarł do firmy i czy został zaksięgowany.

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 lipca 2015 r. chcę sprzedać całość mojego przedsiębiorstwa (działalność gospodarcza osoby fizycznej) gminie. Jakie są skutki takiej transakcji?

czytaj więcej »

O usługach ciągłych można mówić tylko wtedy, gdy poszczególnych czynności usługodawcy nie sposób wyodrębnić. Nie można wtedy określić, kiedy kończą się pewne świadczenia, a kiedy rozpoczynają się następne. Potwierdza to wyrok NSA o sygn. akt I FSK 215/14.

czytaj więcej »

Ustawa o VAT nie nakazuje stosowania proporcji w przypadku wydatków służących zarówno działalności gospodarczej podatnika (opodatkowanej i zwolnionej), jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego (niepodlegającej opodatkowaniu). Ten stan rzeczy zmieni się z początkiem 2016 roku.

czytaj więcej »

Minister finansów zmienił interpretację ogólną z 30 lipca 2004 r. dotyczącą rozliczania VAT przez komorników. W konsekwencji tylko do końca września komornicy są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku z tytułu wykonywanych przez nich odpłatnych czynności (interpretacja ogólna z 9 czerwca 2015 r., nr PP10-812-802/04/MR/1556PP).

czytaj więcej »

Zniesienie odrębnego druku informacji o wyrobach akcyzowych (INF) w składzie podatkowym, brak obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy – to tylko niektóre zmiany z najnowszej nowelizacji ustawy akcyzowej.Rząd pracuje nad projektem z 13 maja 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Regulacja ta wprowadzi wiele uproszczeń dla podatników podatku akcyzowego.

czytaj więcej »

Nawet w skomplikowanych sprawach rozstrzygnięcie powinno być wydane w ciągu dwóch miesięcy, gdyż przewlekłe prowadzenie postępowań przez organy podatkowe stanowi rażące naruszenie prawa. To wniosek z wyroku NSA o sygn. akt I FSK 1881/14

czytaj więcej »

Dostawa energii elektrycznej, wody oraz wywóz nieczystości są świadczeniami niezależnymi od najmu. Można rozliczyć je odrębnie. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawców, a kosztami jest obciążany według faktycznego ich zużycia. Takie wnioski płyną z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE o sygn. akt C-42/14.

czytaj więcej »

Zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% do usług pośrednictwa związanych z usługami transportu międzynarodowego jest możliwe pod warunkiem posiadania dokumentów wymienionych w art. 83 ust. 5 ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, to przyjmuje się, że sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Miejsca świadczenia takich usług mogą być różne także w sytuacji, gdy czynności te są świadczone dla tego samego odbiorcy.

czytaj więcej »

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

czytaj więcej »

Podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do aut osobowych użytk owanych do celów mieszanych. Od 1 lipca 2015 r. przestał bowiem obowiązywać czasowo wprowadzony zakaz odliczania VAT od tych wydatków.

czytaj więcej »

Miesiące wakacyjne to okres wzmożonego zainteresowania ofertą gospodarstw agroturystycznych. Z ich prowadzeniem mogą się wiązać ważne skutki podatkowe – w tym również na gruncie przepisów ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Czynności polegające na prowadzeniu spraw i reprezentowaniu spółki komandytowo-akcyjnej przez jej komplementariusza, wykonywane za wynagrodzeniem, są usługami w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

czytaj więcej »

Jeśli gospodarstwo rolne spełnia kryteria przedsiębiorstwa, to jego zbycie przez podatnika może być czynnością leżącą poza zakresem ustawy o VAT. Na nabywcy może ciążyć natomiast obowiązek korekty podatku naliczonego.

czytaj więcej »

Pytanie: W sierpniu 2015 roku planuję przekazać w formie darowizny kuzynowi połowę przedsiębiorstwa, tj. budynki oraz towary handlowe (wartość darowizny to około 500.000 zł). Czy w związku z tą darowizną będę musiał zapłacić VAT? Czy darowizna to w tym przypadku najkorzystniejsza forma przekazania?

czytaj więcej »

Stosując obniżoną stawkę VAT na niektóre rodzaje sprzętu medycznego i pomocniczego oraz produktów do użytku farmaceutycznego, Polska naruszyła częściowo unijną dyrektywę o VAT. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 4 czerwca 2015 r., sygn. akt C-678/13.

czytaj więcej »

Straty w olejach smarowych w toku magazynowania lub transportu mogą zostać uznane za ubytki i podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Tak uznał NSA w wyroku o sygn. akt I GSK 1987/13.

czytaj więcej »

Pięcioletni okres przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej w odniesieniu do nadwyżki podatku naliczonego do przeniesienia, powinien być liczony od końca roku z uwzględnieniem miesiąca, w którym nadwyżka ta została rozliczona – niezależnie od wyniku tego rozliczenia. To wnioski z wyroku NSA o sygn. akt I FSK 106/14.

czytaj więcej »

Na fiskusa nie można nakładać nieograniczonego obowiązku poszukiwania dowodów, jeżeli dowodów w tym zakresie nie wskazał sam zainteresowany, a z ustaleń wynikają wnioski przeciwne do twierdzeń podatnika. Tak uznał NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 1019/13.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zajmuje się sprzedażą dostępu online do programu księgowego, którego jest twórcą. Kontrahenci co kwartał otrzymują fakturę za abonament. Co jakiś czas te faktury są zerowe (udzielany jest 100% rabat). Czy powinniśmy odprowadzać VAT od nieodpłatnego świadczenia usług?

czytaj więcej »

wiper-pixel