WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorcy oraz rozliczający ich księgowi często popełniają błędy w dokumentach składanych do urzędów skarbowych oraz innych organów podatkowych. Ich poprawianie odbywa się według określonych przepisami procedur. Obowiązujące w tym zakresie przepisy z początkiem roku uległy znaczącej modyfikacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w postaci działalności doradczej i z tego tytułu jest czynnym podatnikiem VAT oraz uzyskuje przychody na gruncie podatku dochodowego ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza. Osoba ta rozpoczęła budowę domu mieszkalnego. Dom mieszkalny sam w sobie będzie spełniał definicję obiektu budownictwa społecznego (do 300 m2 powierzchni użytkowej). Jednak oprócz samego budynku mieszkalnego ma zostać wybudowana również infrastruktura towarzysząca (zbiornik bezodpływowy na nieczystości, ogrodzenie, wiata garażowa – która będzie przytwierdzona do budynku, lecz sama w sobie nie będzie jego częścią). Dom mieszkalny nie jest budowany na konkretnie zlecenie ściśle określonego klienta (nie stanowi usługi), a będzie po prostu sprzedany jako towar w całości razem z infrastrukturą towarzyszącą (o której mowa powyżej) osobie, która będzie zainteresowana, by go nabyć w takim kształcie, jak zostanie wybudowany.Z tym że sama budowa domu mieszkalnego nie ma być realizowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu UPDOF (nie został tym samym dokonany w tym zakresie żaden wpis rozszerzający zakres wykonywanych PKD do CEIDG), a ewentualny osiągnięty dochód ma stanowić dochód ze źródła, jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości na gruncie UPDOF.Jednak ze względu na fakt, że ta osoba fizyczna jest już czynnym podatnikiem VAT, a nie można wykluczyć, że w niedalekiej przyszłości podejmie się budowy kolejnego domu mieszkalnego w przypadku zakończenia się sukcesem tej transakcji, podjęta została decyzja o rozliczaniu podatku VAT z tytułu dokonywanych w tym celu nabyć i później od sprzedaży tego domu mieszkalnego. W związku z powyższym pojawiają się pytania:1) Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana dostawa tego budynku mieszkalnego spełniającego definicję obiektu budownictwa społecznego (do 300 m2 powierzchni użytkowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (o której mowa powyżej)? Czy może do całości być zastosowana preferencyjna stawka VAT 8% z racji tego, że sprzedaży podlega całość, która jest towarem, zaś nie stanowi to usługi (bo nie jest budowane na zlecenie ściśle określonego klienta)?2) W akcie notarialnym zostanie określone, że przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym. Czy na fakturze sprzedaży konieczne będzie dokonanie rozbicia całości na dom mieszkalny i pozostałą część (infrastrukturę towarzyszącą) i zastosowanie do pierwszej części stawki VAT 8%, a do infrastruktury towarzyszącej 23%?3) Czy gdyby faktycznie była taka konieczność rozbicia tych pozycji na fakturze sprzedaży, to czy można zastosować promocyjną cenę na infrastrukturę towarzyszącą, która byłaby nawet niższa od kosztów poniesionych na jej wytworzenie (jakaś promocja w tym zakresie)?4) Czy gdyby faktycznie była taka konieczność rozbicia tych pozycji na fakturze sprzedaży, to czy w cenę infrastruktury towarzyszącej koniecznym byłoby doliczanie w jakiejś proporcji wartości gruntu, na którym się ona znajduje? Czy też można przyjąć, że wartość gruntu w całości dotyczy nieruchomości (budynku mieszkalnego) i jako taka nie podlega wyodrębnieniu, a jego dostawa korzysta wówczas z preferencyjnej stawki podatku VAT 8% jak dla domu mieszkalnego spełniającego definicję obiektu budownictwa społecznego (do 300 m2 powierzchni użytkowej)?5) Czy w przypadku dokonania sprzedaży tego budynku mieszkalnego po upływie 5 lat od daty nabycia, wówczas niezabudowanej działki gruntowej, nie będzie konieczności rozliczania przychodów i kosztów na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

czytaj więcej »

Wielu polskich przedsiębiorców prowadzi lub zamierza prowadzić interesy z zagranicznymi kontrahentami, zwłaszcza z krajów UE. Księgowi rozliczający te jednostki mają wątpliwości, jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona faktura VAT, tym bardziej że zagraniczni przedsiębiorcy często żądają faktur w obcym języku.

czytaj więcej »

W warunkach gospodarki rynkowej wielu przedsiębiorców decyduje się na promowanie swojej sprzedaży w formie rabatów dla odbiorców oferowanych przez nich towarów i usług. Przy czym coraz częściej adresatami takich działań są także inne podmioty niż bezpośredni nabywcy. Transakcje te wywołują u ich stron określone skutki podatkowe – w tym także na gruncie VAT.

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące miejsca świadczenia usług na nieruchomościach, mimo że obowiązują od przeszło 10 lat, wciąż sprawiają kłopoty. Problematyczne jest zarówno zrozumienie samej zasady opodatkowania dostaw lub usług nie w miejscu ich faktycznego wykonywania, jak i zasad szczególnych, które ciągle się zmieniają – w tym także na poziomie prawa UE.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gastronomii chętnie nabywają owoce, warzywa i inne produkty rolne bezpośrednio od rolników. Wielu z nich ma jednak dylematy odnośnie do sposobu dokumentowania tego rodzaju zakupów nie tylko na gruncie przepisów o VAT, ale również regulacji obowiązujących w zakresie podatków dochodowych. Dotyczy to także podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który postanowił zrobić przerwę w biznesie, może kwotę podatku naliczonego związanego z rozbudową inwestycji przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP1/4512-328/15-4/ŻR.

czytaj więcej »

Przeniesienie know-how, które umożliwia prowadzenie strony internetowej, z Węgier na Maderę, gdzie obowiązuje niższa stawka VAT, nie stanowi samo w sobie praktyki będącej nadużyciem. To wnioski z wyroku TSUE z 17 grudnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt C-419/14 WebMindLicenses kft przeciwko Nemzeti Adó – és Vámhivatal Kiemelt Adó – és Vám Főigazgatóság.

czytaj więcej »

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów może skorzystać z 0% stawki VAT po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest posiadanie dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego kraju UE. To wnioski z wyroku NSA w sprawie o sygn. akt I FSK 545/14.

czytaj więcej »

Przebywanie podatnika czynnego VAT prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą na zwolnieniu i tym samym nieprowadzenie działalności gospodarczej w sposób „aktywny” nie pozbawia go prawa do odliczenia VAT. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2015 r., nr IPPP1/4512-876/15-4/EK.

czytaj więcej »

Samo uznanie dostawcy za podmiot nieistniejący nie może pozbawić nabywcy prawa do odliczenia VAT. Potwierdził to WSA w Gdańsku w wyroku o sygn. akt I SA/Gd 1192/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel