WYDANIE ONLINE

Przez import rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE. Pojęcie importu towarów nie obejmuje natomiast przywozu do kraju towarów z terytorium krajów UE, które to zdarzenie w zależności od okoliczności kwalifikowane jest bądź jako WNT lub niekiedy jako zakup krajowy.

czytaj więcej »

Pytanie: W 2001 roku kupiłam lokal na firmę ze stawką 23%. VAT odliczyłam. 31grudnia likwiduję działalność (prowadzę KPiR, VAT). Lokal chcę wycofać na cele prywatne – właścicielem będę ja i mój mąż. Zamierzamy wynajmować ten lokal już bez działalności. Czy od nowego roku umowa na wynajęcie może być zawarta tylko z moim mężem? Czy mąż może skorzystać ze zwolnienia od VAT? Czy mogę złożyć VAT-Z w związku z likwidacją działalności, czy też wynajmowany lokal mnie tego pozbawia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza jednostka jest zarządzana przez nierezydenta, który posiada 100% udziałów. Czy w związku ze zmianą właściwości organów podatkowych w zakresie VAT od 1 stycznia 2016 r. zmieniła się właściwość urzędu skarbowego, pod który obecnie podlegamy (tzw. duży US w Łodzi)?

czytaj więcej »

Prawidłowo wystawiona faktura musi zawierać ustawowe dane. Jeśli sprzedaż jest zwolniona od VAT, to wówczas na fakturze trzeba wskazać podstawę prawną zwolnienia. W wyjątkowych sytuacjach dokumenty sprzedaży można anulować.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy wykorzystujący pojazdy samochodowe do prowadzenia tzw. działalności mieszanej, od których przysługuje im ograniczone prawo do odliczania 50% VAT, oprócz tego limitu powinni uwzględniać również tzw. proporcję w VAT.

czytaj więcej »

Na gruncie ustawy o VAT zbycie nieruchomości klasyfikowane jest jako dostawa towarów. Opodatkowanie zbycia nieruchomości zabudowanej zgodnie z przepisami ustawy o VAT co do zasady stanowi dostawę towarów opodatkowaną VAT. Jednocześnie, ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT regulacje pozwalające na zwolnienie niektórych transakcji, których przedmiotem są budynki, budowle lub ich części, z opodatkowania VAT. W odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z dwóch podstaw prawnych do zastosowania zwolnienia z VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10 albo art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Nota korygująca nie może zmierzać do wystawienia faktur VAT (faktur VAT korygujących czy duplikatów) na zupełnie innego nabywcę. Potwierdził to WSA w Poznaniu w wyroku o sygn. akt I SA/Po 1270/15.

czytaj więcej »

Spółka, która udziela swoim pracownikom nieoprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe, skorzysta ze zwolnienia z VAT. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji nr IPTPP2/4512-625/15-2/SM.

czytaj więcej »

Najnowsza nowelizacja ustawy o VAT przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu likwidację uchybienia stwierdzonego przez TSUE w wyroku z 4 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. akt C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej »

Jeśli okres używania kasy rejestrującej nie przekracza trzech lat – to odliczoną wcześniej ulgę podatnik musi zwrócić. Do tego okresu nie wlicza się zawieszenia działalności gospodarczej. Potwierdził to fiskus w interpretacji indywidualnej nr ITPP1/4512-1118/15/AJ.

czytaj więcej »

Organy podatkowe dopuszczają wszelkie metody (procedury) przechowywania faktur w formie elektronicznej. Ważne jest jednak to, aby była zagwarantowana autentyczność pochodzenia faktur, ich integralność oraz czytelność. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji nr IBPP2/4512-936/15/M.

czytaj więcej »

wiper-pixel