WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorcy ponoszący wydatki na przyszłą działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług mogą odliczyć naliczony im przy tych zakupach VAT. Bez znaczenia jest fakt, że w momencie ponoszenia kosztu nie byli zarejestrowanymi podatnikami.

czytaj więcej »

Przesunięcie towarów lub usług nabytych na potrzeby działalności opodatkowanej do wykorzystania w innych celach może skutkować zmianą prawa do odliczenia VAT. W konsekwencji podatnik będzie miał obowiązek skorygowania odliczonego podatku.

czytaj więcej »

Co prawda zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT warunkiem odliczenia VAT naliczonego jest zarejestrowanie w charakterze podatnika VAT czynnego. Jednak przepis ten nie pozbawia podatnika tego prawa nawet wtedy, gdy co prawda składał on deklaracje VAT z wykazanym podatkiem do odliczenia, jednak zapomniał o złożeniu zgłoszenia VAT-R. Możliwość odliczenia potwierdzają organy podatkowe. Tytułem przykładu można wskazać interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 października 2015 r. (nr IPTPP2/4512-365/15-4/KK), w której organ uznał, że podatnik, który po terminie złożył VAT-R, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów sprzed rejestracji. Może to jednak zrobić dopiero po tym, jak skoryguje zgłoszenie rejestracyjne.

czytaj więcej »

O prawie do odliczenia podatku naliczonego decyduje zamiar wykorzystania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo to powstaje z chwilą poniesienia kosztu i nie zmienia go późniejsze zaniechanie inwestycji z przyczyn, na które podatnik nie miał wpływu.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma kupiła albumy o wartości jednostkowej ok. 70–80 zł. Albumy będą przekazane jako prezenty pracownikom przechodzącym na emeryturę. Czy od takiego zakupu można odliczyć VAT naliczony (na fakturze zakupu stawka VAT 5% )? Czy przekazanie ich pracownikom powoduje konieczność naliczenia VAT należnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma otrzymała 22 grudnia fakturę za usługi monitorowania z datą wystawienia 2 stycznia. Miesiącem sprzedaży jest grudzień. W którym miesiącu należy ująć tę fakturę w deklaracji VAT i kiedy odliczyć podatek naliczony z tej faktury? Dostaliśmy również fakturę za wydawnictwo, które wkrótce otrzymam. Tu data wykonania usługi to 9 stycznia (druga część 2 marca). Kiedy można odliczyć VAT – w styczniu czy marcu?

czytaj więcej »

Pytanie: Do końca czerwca 2015 roku nie można było odliczać VAT od zakupu paliwa tankowanego do prywatnego auta przedsiębiorcy, więc prowadząc ewidencję przebiegu pojazdu na potrzeby podatku dochodowego, wpisywano wartość brutto zakupu paliwa. Czy teraz, kiedy mamy prawo odliczać 50% VAT, można go również odliczyć przy prowadzeniu takiej ewidencji? Czy wtedy jako wartość zakupu paliwa można zaliczyć kwotę netto + 50% nieodliczonego VAT? Czy ma tu znaczenie fakt, że samochód ten nie stanowi środka trwałego firmy? Jak postąpić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Posiadam firmowy samochód ciężarowy Audi A6 o ładowności ponad 500 kg. Nie prowadzę ewidencji przebiegu pojazdu. Odliczam 50% VAT naliczonego przy założeniu, że jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Odliczam też 50% VAT od faktur za paliwo i części. Pytanie dotyczy faktury za obowiązkowy przegląd techniczny tego auta. Czy można odliczyć cały czy połowę VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Wiem, że VAT naliczony z faktury ,,kosztowej’’, np. za prąd, wystawionej ostatniego dnia miesiąca, np. 30. listopada, a otrzymanej 1 grudnia można odliczyć dopiero w deklaracji za grudzień. Moje pytanie dotyczy faktury na towary handlowe. Kiedy najwcześniej mogę odliczyć podatek naliczony z faktury za towary handlowe zakupione 27 listopada, jeśli fakturę otrzymałam 1 grudnia? Czy można w deklaracji za listopad?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik rezygnuje ze zwolnienia z VAT w 2016 roku. Wybrał rozliczenie kwartalne. Od 2013 roku prowadzi inwestycję oraz dokonuje zakupów środków trwałych. Czy jako podatnik VAT będzie mógł odliczyć podatek naliczony, który wynikać będzie z posiadanych faktur od 2013 roku do dnia zgłoszenia rezygnacji ze zwolnienia z VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie funkcjonuje procedura mająca na celu uregulowanie świadczeń na rzecz pracowników. Aby zwiększyć zadowolenie pracowników i wprowadzić element systemu motywacyjnego oraz zapewnić przyjemną atmosferę w pracy, ustalone zostały zasady różnych prezentów dla pracowników, np. z tytułu urodzin, ślubu, jubileuszowe, odejścia pracownika z firmy czy w końcu z tytułu nominacji na pracownika miesiąca czy roku. Czy w takich przypadkach możemy odliczyć VAT od faktur zakupowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zakupiła usługi w Indonezji. Do wartości netto usługi został doliczony podatek od wartości dodanej. Usługa była świadczona na terytorium Indonezji i dotyczyła usług związanych z transportem międzynarodowym. Spółka potraktowała jako import usług wartość brutto faktury. Mamy jednak wątpliwość, czy wartość VAT możemy zaliczyć do kosztów podatkowych. Praktycznie nie ma możliwości jego odzyskania.

czytaj więcej »

Pytanie: Działalność gospodarcza spółki komandytowej została rozpoczęta 13 stycznia 2014 r. W styczniu 2015 roku spółka nabyła nieruchomość w celu odsprzedaży. Zakup nieruchomości został udokumentowany fakturą na kwotę 650.000 zł. Zgłoszenie VAT-R zostało przez spółkę złożone dopiero 15 czerwca 2015 r. z deklaracją chęci bycia czynnym podatnikiem VAT od III kwartału 2015 roku (złożenie pierwszej deklaracji). Faktura zakupu nieruchomości odnalazła się w sierpniu 2015 roku i pojawił się problem odliczenia VAT z tej faktury do bezpośredniego zwrotu VAT. Jak najbardziej prawidłowo należy zrobić korektę dotychczasowych rozliczeń, ewentualnie czy ująć tę pozycję w bieżących rozliczeniach, aby skutecznie odzyskać VAT (o ile to jest teraz możliwe)?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zamierza wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy. Będzie on wykorzystywany w celach mieszanych. Wartość samochodu to 158.000 zł brutto. Ile VAT można odliczyć od umowy wstępnej? Czy przy odliczeniu 50% pozostała część podatku jest kosztem uzyskania przychodu do ujęcia w KPiR (metoda kasowa)? Okresowe opłaty leasingowe to 36 rat po 3.056,72. Jaką kwotę VAT mogę odliczyć od każdej raty leasingowej? Czy ewentualna pozostała część VAT jest kosztem uzyskania przychodu? Czy kwota netto każdej raty jest w całości kosztem uzyskania przychodu? A czy zawarte polisy ubezpieczeniowe są kosztem uzyskania przychodu w całości? Co z fakturami za naprawy lub dokupywane wyposażenie? Ile z tych faktur pozwala odliczyć VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: W lutym 2015 roku otrzymaliśmy z PGNiG za gaz faktury VAT – prognozy na kolejne okresy rozliczeniowe z terminami płatności co dwa miesiące. Mamy wątpliwości dotyczące faktury prognozy z terminem płatności na 20 lipca 2015 r. za miesiąc sprzedaży lipiec 2015 . W podatku dochodowym prognozę uwzględniliśmy za lipiec. Problem dotyczy VAT. W obecnym stanie prawnym mamy jednak wątpliwości i obawiamy się, że VAT należało rozliczyć z wszystkich prognoz w lutym, marcu lub kwietniu 2015 roku, a nie w lipcu. Prosimy o stanowisko i odpowiedź.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w 2016 roku można odliczać podatek naliczony z paragonu fiskalnego za przejazd autostradą?

czytaj więcej »

Pytanie: Faktura VAT RR dla rolnika ryczałtowego wystawiona została 26 października z terminem płatności na 9 listopada. Została ona zapłacona przelewem wcześniej, tj. 27 października. W jakim miesiącu należało odliczyć VAT naliczony?

czytaj więcej »

Pytanie: We wrześniu 2015 roku nasza spółka wykupiła wcześniej samochód osobowy, który był przedmiotem leasingu. Od zakupu odliczyliśmy 50% VAT. W październiku 2015 roku sprzedaliśmy samochód. Czy w związku z tym możemy odliczyć całą kwotę korekty w jednym miesiącu, czyli w deklaracji VAT za październik? Czy może należałoby podzielić tę kwotę i odliczać proporcjonalnie przez 59 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. od 2015 roku wybrała kasową metodę rozliczania się w VAT. Proszę o wyjaśnienie, czy przy metodzie kasowej (rozliczenia kwartalne) fakturę zakupu wystawioną 1 stycznia 2016 r. (i zapłaconą w styczniu 2016 roku) mogę ująć w II kwartale 2016 roku?

czytaj więcej »

wiper-pixel