WYDANIE ONLINE

Jako czynny podatnik VAT możesz odliczać podatek naliczony. Jednak czasami prawo to może ulec ograniczeniu czy nawet wyłączeniu. Poznaj sytuacje, w których próba odliczenia VAT może skończyć się katastrofą.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie sposobu określenia preproporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2c pkt 3 ustawy VAT. Co należy rozumieć pod pojęciem obrotu (przychodu) z działalności innej niż działalność gospodarcza, otrzymanego na sfinansowanie działalności innej niż działalność gospodarcza? Stowarzyszenie otrzymuje przychody, które nie generują opodatkowania VAT, np. składki członkowskie, dotacje, darowizny, dywidendy, odszkodowania, odsetki itp. przychody bilansowe, jednak trudno powiedzieć, aby nie były te środki wykorzystywane na finansowanie działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT. Czy w związku z tym w mianowniku preproporcji należy ująć wszystkie przychody bilansowe? Czy może należałoby uwzględnić tylko składki członkowskie? A może preproporcja nie będzie miała zastosowania? Podsumowując, nie potrafimy określić przychodów z działalności innej niż gospodarcza (z działalności poza zakresem VAT) otrzymanych na sfinansowanie działalności nieobjętej tym podatkiem.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do limitu zwalniającego z instalowania kasy fiskalnej możemy nie zaliczać obrotu z osobą fizyczną podającą dane swojej działalności gospodarczej (nazwę firmy i jej dane), której na życzenie wystawiono paragon imienny?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka użycza nieodpłatnie i odpłatnie pracownikom sprzęt firmowy oraz samochody firmowe, które są wykorzystywane do celów prywatnych. Czy takie użyczenia będą opodatkowane VAT i na jakiej podstawie?

czytaj więcej »

Pytanie: Planujemy udostępnić możliwość zakupu przez pracownika za pełną odpłatnością abonamentu medycznego dla małżonka/partnera pracownika lub pakietu rodzinnego dla rodziny pracownika. Za abonamenty dla rodzin, współmałżonków lub partnerów pracowników będziemy otrzymywali co miesiąc osobną fakturę. Osoba z zewnątrz nie ma możliwości zakupu od nas takiego pakietu. Należność będzie potrącana co miesiąc z pensji pracownika. Czy w świetle przepisów VAT mamy obowiązek fiskalizacji sprzedaży dla rodzin/partnerów pracowników? Czy też korzysta ona ze zwolnienia na podstawie poz. 35 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących? Czy mamy obowiązek wystawienia faktur? Jeżeli tak, na kogo powinny być wystawione? Czy też sprzedaż tę możemy ująć w deklaracji na podstawie zestawienia sprzedaży abonamentów medycznych na poszczególnych pracowników? Czy do odsprzedaży abonamentów dla rodzin/partnerów pracowników możemy stosować stawkę „ZW”?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady korygowania kosztów i przychodów w podatkach dochodowych. Musisz pamiętać, że te regulacje wywołują również skutki w podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Prawidłowe rozliczenie usługi kupionej za granicą zależy od jej rodzaju oraz od tego – od kogo zostanie kupiona. Z taką czynnością wiążą się także dodatkowe obowiązki dokumentacyjne.

czytaj więcej »

Jeśli Twoja firma sprzedaje bądź kupuje towary z UE, możesz uprościć swoje rozliczenia. Aby to zrobić, powinieneś otworzyć magazyn konsygnacyjny. Podpowiadamy, kiedy opłaca się skorzystać z tego rozwiązania.

czytaj więcej »

Komisja Europejska pracuje nad zmianami w VAT. Celem prac jest określenie podstawowych zasad przyszłego jednolitego europejskiego systemu VAT oraz wprowadzenie działań służących zwalczaniu oszustw.

czytaj więcej »

Moment wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej nie może być związany ze spełnieniem formalności cywilnoprawnej, jaką jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Potwierdza to minister finansów w najnowszej interpretacji ogólnej.

czytaj więcej »

Jeżeli utrata towaru nastąpiła z przyczyn prze Ciebie niezawinionych, to nie masz konieczności korekty VAT naliczonego. Co innego, gdy przyczyniłeś się do utraty towarów.

czytaj więcej »

Strona przegrywająca proces nie musi zwracać stronie wygrywającej kosztów VAT naliczonego przez adwokata z wyboru, który prowadził sprawę. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 kwietnia 2016 r. (sygn. akt SK 67/13).

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy prowadzący hurtownie muszą być gotowi na częstsze kontrole skarbowe. Zdaniem fiskusa jest to obszar biznesu szczególnie narażony na wyłudzanie VAT.

czytaj więcej »

wiper-pixel