WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak rozliczać VAT usługach budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia
 Przepisy wprowadzające odwrotne obciążenie dla wybranych usług budowlanych wykonywanych przez podwykonawców weszły w życie z początkiem 2017 roku. Już wcześniej, bo na etapie projektu wzbudziły dużo wątpliwości interpretacyjnych. Wynikają one m.in. z tego, że regulacje te są dosyć ogólne, gdyż część z nich wynika z przepisów dotyczących innych świadczeń objętych odwrotnym obciążeniem.

czytaj więcej »

Pomimo tego, że sprzedaż na rzecz konsumentów przedsiębiorcy na ogół dokumentują paragonami, to jednak w pewnych przypadkach konieczne będzie wystawienie faktury. Przepisy o VAT wskazują, kiedy i na jakich zasadach powinno się to odbywać. 

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy biorący udział w transakcjach trójstronnych, mają wątpliwości związane z rozliczaniem VAT od takiej dostawy. Dotyczą one najczęściej kwestii organizacji transportu oraz prawidłowego przygotowania dokumentacji.

czytaj więcej »

 Definicja eksportu usług nie została sprecyzowana w ustawie o VAT. W praktyce przez to pojęcie rozumie się wszystkie usługi, wykonywane przez podatnika polskiego na rzecz kontrahentów, którzy mają swoją siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, zamieszkania albo pobytu poza granicami Polski. Eksportowanie usług nakłada na przedsiębiorcę pewne obowiązki w kwestii opodatkowania.

czytaj więcej »

Czy musisz korygować VAT naliczony przy wykorzystanych ubytkach w granicach norm i przy zdarzeniach losowych? Poznaj stanowisko eksperta.

czytaj więcej »

Pełnomocnik rejestrujący podatnika dla celów VAT odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500.000 zł za jego zaległości podatkowe. Sprawdź, jakie są praktyczne konsekwencje nowych przepisów

czytaj więcej »

Czy wydatki poniesione na działalność społecznie użyteczną mają związek z działalnością gospodarczą spółki? Czy od takich wydatków przedsiębiorca odliczy VAT? Poznaj stanowisko organu podatkowego i sprawdź komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Od 2017 roku do ustawy o VAT powróciły przepisy określające zasady nakładania na podatników sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bądź do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku.

czytaj więcej »

Sprzedawca ma obowiązek wydać nabywcy paragon fiskalny zawierający jego NIP w każdej sytuacji, gdy nabywca tego zażąda, niezależnie od wartości sprzedaży. To wnioski z wyroku NSA z 27 października 2016 r., sygn. akt I FSK 431/15.

czytaj więcej »

Organ może podejmować czynności z udziałem kontrahentów podatnika jedynie w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową prowadzoną u podatnika – takie wnioski płyną z uchwały 7 sędziów NSA o sygn. akt I FPS 3/16.

czytaj więcej »

Czy przekazanie większej ilości towarów np. w pudełku stanowiącym opakowanie zbiorcze, ma znaczenie dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują? Sprawdź stanowisko fiskusa.

czytaj więcej »

Nie można odmówić podatnikowi wydania interpretacji podatkowej, gdy ten we wniosku podał niewłaściwą podstawę prawną – takie wnioski płyną z wyroku NSA z 30 listopada 2016 r. o sygn. akt II FSK 3161/14.

czytaj więcej »

wiper-pixel