WYDANIE ONLINE

Firmy ze statusem małego podatnika mogą rozliczać VAT kwartalnie. Tę metodę mogą wybrać także pozostali podatnicy, jednak dla tej grupy zalety kwartalnego rozliczania sprowadzają się de facto jedynie do rzadszego składania deklaracji.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych zawęża dotychczasowy zakres zwolnienia podmiotowego. Oznacza to, że więcej podatników jest zobowiązanych do ewidencji sprzedaży za pomocą kasy.

czytaj więcej »

Senat wprowadził kilka poprawek do uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o VAT. Kluczowa dla podatników jest zmiana terminu wejścia w życie nowych przepisów z 1 stycznia na 1 kwietnia 2013 r.

czytaj więcej »

Podatnik, który zamierza skorzystać z prawa do korekty podatku należnego w ramach ulgi na złe długi, jest zobowiązany dowieść, że dłużnik został w sposób prawidłowy zawiadomiony.

czytaj więcej »

Pytanie: Dostawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, wskutek czego nasza firma nie mogła sprzedać towaru, na który mieliśmy już kupca. Jakim dokumentem należy potwierdzić otrzymaną rekompensatę pieniężną za utracony zysk? Czy transakcja taka (w postaci otrzymanej gotówki) podlega VAT?

czytaj więcej »

Uprawnienie podatnika do wystawienia wewnętrznych faktur korygujących oraz zbiorczych wewnętrznych faktur korygujących jest ograniczone terminem wynikającym z art. 70 § 1 op.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia br. nie powstaje obowiązek podatkowy w odniesieniu do zaliczek otrzymywanych na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.  

czytaj więcej »

Pytanie: Moja firma transportowa w związku z wypadkiem drogowym firmowego samochodu na terenie Litwy zawarła umowę z litewskim adwokatem, który będzie ją reprezentował przed tamtejszymi urzędami. Za świadczoną usługę firma otrzymała fakturę ze stawką VAT 0%. Czy należy to potraktować jako import usług i opodatkować 23% stawką VAT?

czytaj więcej »

Fakt, że w skład nieruchomości wchodzą lokale użytkowe, nie wyklucza automatycznie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego z VAT. Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 10 października 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 249/12).

czytaj więcej »

Pytanie: W maju została wystawiona faktura VAT stwierdzająca sprzedaż samochodu JELCZ 315 – pompa do betonu Stetter. Pojazd został zarejestrowany w starostwie powiatowym we wrześniu. Kiedy należy odliczyć VAT z tej faktury, zaksięgować w KPiR i ująć w kosztach (spółka jest małym podatnikiem)?

czytaj więcej »

Pytanie: Produkujemy wyroby, które wysyłamy do odbiorcy w Holandii. Obecnie odbiorca ten zlecił nam wysyłkę tych wyrobów do jego oddziału w Szwajcarii. Faktura ma być wystawiona na dotychczasowych zasadach, czyli na adres holenderski. Czy taka dostawa jest dla nas WDT, czy eksportem? 

czytaj więcej »

Można w całości odliczyć VAT wynikający z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego w celu realizacji kompleksowych usług reklamowych, w ramach których dojdzie do wydania samochodu osobowego laureatom konkursu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 października 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 3310/11).

czytaj więcej »

Nieodpłatne przekazywanie żywności podlega VAT. Wyjątek stanowią prezenty o małej wartości.

czytaj więcej »

W przypadku zastosowania ulgi na złe długi syndyk masy upadłości ma obowiązek dokonania i złożenia korekt deklaracji VAT-7 w związku z nieuregulowanymi przez spółkę należnościami z faktur wystawionych przed datą ogłoszenia upadłości spółki. Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Łodzi z 16 października 2012 r. (sygn. akt I SA/Łd 1005/12).

czytaj więcej »

Pytanie: Dostawca zagraniczny dokonał wymiany części zamiennej w urządzeniu. Wymiana nastąpiła w Polsce, gdyż urządzenie jest u nas zamontowane na stałe. W specyfikacji do faktury wystawionej w złotych polskich na kwotę 11.200 zł wyszczególnił: część zamienna – 8.200 zł, robocizna – 1.440 zł, transport – 1.560 zł. Proszę o informację, czy całość można traktować jako WNT. Dostawa nastąpiła 25 września 2012 r. Faktura została wystawiona 1 października 2012 r. Czy VAT rozliczamy w październiku i wykazujemy tę transakcję w informacji podsumowującej za IV kwartał 2012 r. (nie mamy obowiązku składania informacji co miesiąc)?

czytaj więcej »

Płacona przez korzystającego kwota dodatkowego rozliczenia na zakończenie umowy leasingu nie jest odszkodowaniem, lecz wynagrodzeniem za usługę. W konsekwencji podlega VAT. To wnioski z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października 2012 r. (sygn. akt I FSK 2014/11).

czytaj więcej »

Podstawowa stawka VAT ma szansę wrócić do poziomu 22% – podkreślił Wiceminister Finansów Maciej Grabowski, podczas drugiego czytania projektu ustawy nowelizującej ustawę o VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Moja firma zamierza sprzedać nieużywane maszyny na złom. Czy w przypadku sprzedaży złomu stalowego, aluminium oraz miedzi firmom prowadzącym działalność gospodarczą podatnikiem jest nabywca złomu?

czytaj więcej »

Pytanie: Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i statutową, a jego celem jest wspieranie fundacji i sprzedaż jej gadżetów. Stowarzyszenie zakupiło towar do odsprzedaży, odliczyło VAT i uwzględniło w kosztach. Po dwóch miesiącach okazało się, że część tego towaru stowarzyszenie musi przekazać fundacji. Czy można to przekazać jako darowiznę, czy też lepiej odsprzedać? Czy taką transakcję należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej?

czytaj więcej »

Sejm zdecydował o przesunięciu terminu wejścia w życie zmian w VAT, które miały wejść 1 lipca 2013 r., na kolejny rok. Podatnicy będą mieli więc dłuższy termin na dostosowanie się do tych zmian, jednak Polsce grozi kara za niewdrożenie w terminie unijnej dyrektywy.

czytaj więcej »

To już pewne. Najpierw należność za fakturę, a dopiero potem zapłata należnego VAT. Tak wynika z uchwalonej przez Sejm trzeciej ustawy deregulacyjnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Sprzedaliśmy towar odbiorcy z Niemiec. Dostawa ta stanowiła wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT). Kontrahent zareklamował towar, w związku z czym wystawiliśmy fakturę korygującą. Na towar z reklamacji znaleźliśmy innego odbiorcę, też z Niemiec. Wystawiliśmy na nowego odbiorcę fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Towar zareklamowany nie wrócił do kraju. Nie mamy więc potwierdzenia wywozu. Czy możemy uznać tę sprzedaż za WDT?

czytaj więcej »

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową, która przedłuża ograniczenie w odliczeniu VAT przy zakupie samochodów z kratką i paliwa do takich aut.

czytaj więcej »

Pytanie: Importujemy towar z Turcji na zlecenie kontrahenta z Czech. Towar dociera do Polski i w kraju zostaje dokonana odprawa celna, po której towar bezpośrednio wyjeżdża do Czech. Z jakiego rodzaju transakcjami mamy do czynienia? Rozumiem, że możemy odliczyć zapłacony VAT importowy i wystawić fakturę dla kontrahenta z Czech. Czy będzie to dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, czy WDT? Dodam jeszcze, że transport towarów z Turcji do Czech odbywa się na warunkach DDU na zlecenie firmy tureckiej.

czytaj więcej »

Do końca 2010 r. warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki VAT w zakresie dostawy produktów leczniczych było to, czy dany produkt jest wpisany do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski. Wątpliwości w tym zakresie rozwiał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 października 2012 r. (sygn. akt I FSK 2024/11).

czytaj więcej »

Projekty zmian w rozporządzeniach dotyczących faktur papierowych i elektronicznych zawierają kilka problematycznych i kontrowersyjnych przepisów. Część z nich może zostać zmieniona.

czytaj więcej »

Samo utworzenie spółki celowej nie może być uznane za wykonywanie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Czynność ta nie ma, bowiem cech odpłatnego świadczenia usług.

czytaj więcej »

Pytanie: Nie jestem podatnikiem VAT-UE. Otrzymałem fakturę od kontrahenta zagranicznego na usługę, na której jest mój NIP z literkami PL. Nie podawałem kontrahentowi mojego NIP z PL, tylko taki, jaki posiadam (bez wyróżnika kraju). Co mam w tej sytuacji zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Kupiliśmy książki papierowe w Amazon.uk i otrzymaliśmy fakturę z 5% VAT w GBP. Na fakturze jest informacja, że książki zostały wysłane z Wielkiej Brytanii. Kontrahent ma adres w Luksemburgu i posługuje się numerem VAT z PL. Czy powinniśmy w tej sytuacji rozliczyć WNT i wystawić fakturę wewnętrzną od kwoty brutto (nie ma numeru VAT-UE naszej spółki na fakturze) i wykazać transakcję w deklaracji VAT-UE z prefiksem PL?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. (podatnik VAT-UE) wykonuje rolety na okna na zamówienia kontrahenta z Holandii (posiada holenderski NIP). Rolety te są następnie montowane na statku pasażerskim. Jak należy rozliczyć VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Moja firma prowadzi salon medycyny estetycznej. Jaką stawkę VAT i kod PKWIU zastosować przy usługach polegających na wykonywaniu masażu relaksacyjnego, a jaką przy leczniczym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy spółka niemiecka, która podaje, że faktura ma być wystawiona na adres niemiecki (VAT unijny), i która jednocześnie prosi o przesyłanie dokumentacji (usługi projektowe) na adres polski, korzysta ze zwolnienia z VAT? Wystawiamy fakturę i nie wiemy, czy ma być bez VAT oraz czy powinniśmy poprosić kontrahenta o jakieś dodatkowe dokumenty.

czytaj więcej »

Wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego czy faktura uproszczona bez danych nabywcy – to tylko część zmian w przepisach fakturowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka kupiła dużą partię kosmetyków od dostawcy unijnego, a następnie odsprzedała je odbiorcy spoza Unii. Nie było przemieszczenia towaru pomiędzy dostawcą unijnym a spółką. Towar trafił bezpośrednio do odbiorcy spoza Unii. Jak potraktować taką transakcję sprzedaży? Czy zakup od dostawcy unijnego jest WNT?

czytaj więcej »

Podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów, jeżeli przedmiotem jego działalności jest odsprzedaż samochodów – orzekł WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3518/11).

czytaj więcej »

Objęcie napojów energetycznych i izotonicznych stawką podstawową nie narusza prawa wspólnotowego.

czytaj więcej »

 Do 1 stycznia 2014 r. obowiązuje dla Polski derogacja, która pozwala na stosowanie obecnych ograniczeń  w odliczaniu VAT od samochodów. Dalsze ograniczenie prawa do odliczenia VAT, bez uzyskania kolejnej derogacji, będzie niezgodne z przepisami unijnymi.

czytaj więcej »

Po 2013 r. podatnicy nie będą mogli ubiegać się o zwrot VAT związanego z wydatkami mieszkaniowymi. Wniosek o zwrot podatku można złożyć tylko do końca 2013 r.

czytaj więcej »

Jest szansa, że przedsiębiorcy od 2013 r. nie będą musieli przechowywać paragonów fiskalnych przez 5 lat. Trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunków używania kas przez podatników – potwierdziło Ministerstwo Finansów.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka cywilna założona przez małżonków chce wycofać z działalności samochód osobowy kupiony jako towar. Firma chce przekazać pojazd na rzecz jednego z właścicieli lub jako darowiznę synowi. Jaki należy zapłacić podatek?

czytaj więcej »

Odstąpienie przez strony od umowy powodujące obowiązek zwrotu zaliczki pociąga za sobą konieczność korekty podatku należnego u sprzedawcy.

czytaj więcej »

wiper-pixel