WYDANIE ONLINE

Podatnicy wykonujący czynności zarówno opodatkowane, jak i zwolnione bądź niepodlegające VAT (tzw. sprzedaż mieszana) mogą odliczać podatek naliczony od niektórych wydatków jedynie przy zastosowaniu proporcji wstępnej. W deklaracji VAT składanej za pierwszy okres rozliczeniowy w kolejnym roku muszą jednak skorygować odliczony podatek na podstawie proporcji ostatecznej.

czytaj więcej »

Podatnik wykupił w grudniu 2011 r. samochód osobowy z leasingu operacyjnego, za 1.570,87 zł (podatek odliczony – 176,24 zł). W grudniu 2012 r. podatnik sprzedał ten samochód. Czy ma on obowiązek korekty podatku?

czytaj więcej »

Spółka świadczy usługi cięcia formatek płytowych z powierzonego materiału dla firmy niemieckiej (nabywcy). Formatki te jednak nie przekraczają granicy, ponieważ odbiorcą jest firma polska. Wystawiana jest wówczas faktura uproszczona (bez VAT), z podanym przez firmę niemiecką NIP DE. Tej samej firmie podatnik sprzedaje sporadycznie formatki płytowe wykonane ze swojego materiału. Odbiorcą jest także firma polska (towar nie przekracza granicy, więc to nie jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru). Wówczas wystawiana jest faktura VAT (z podatkiem) z podanym na niej NIP DE. Nabywca posiada dwa numery NIP: niemiecki (DE) i polski (PL). Z jakim numerem NIP należy wystawiać faktury VAT i faktury uproszczone? Nabywca twierdzi, że faktury uproszczone z NIP DE, a faktury VAT z NIP PL. Czy to prawidłowe postępowanie?

czytaj więcej »

Firma z Białorusi chce nam dostarczyć swoje wyroby, abyśmy dokonali usługi uszlachetniania (dziurkowanie). Po wykonanej usłudze wyroby te wrócą do usługobiorcy. Jaką stawką opodatkować wykonanie tej usługi i w którym momencie powstanie obowiązek wykazania w deklaracji VAT 7? Jakie dokumenty muszą towarzyszyć takiej transakcji?

czytaj więcej »

Firma prowadzi sprzedaż detaliczną w placówkach handlowych. Zdarza się, że w sklepach znajdują się butelki i transportery plastikowe, które nie są zabrane przez dostawców. W związku z tym po każdej inwentaryzacji odnotowujemy nadwyżkę opakowań. Możemy odsprzedać. Jaką stawkę zastosować przy sprzedaży tych towarów?

czytaj więcej »

Przesunięcie towarów do składu fabrycznego dystrybutora nie prowadzi automatycznie do przeniesienia na niego prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. W konsekwencji czynność ta nie musi podlegać VAT. Takie wnioski płyną z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 listopada 2012 r. (sygn. akt I FSK 59/12).

czytaj więcej »

Zwrot kosztów przejazdu taksówką nie jest czynnością wymienioną w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i jako taka nie podlega refakturowaniu. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 14 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 937/12.

czytaj więcej »

Podatnik sprzedający audiobooki w postaci plików do pobrania nie jest dostawcą towarów, ale świadczeniodawcą usług elektronicznych. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 688/12.

czytaj więcej »

Podatnik sam musi zadbać o zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelność e-faktury. Może to zrobić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych. Tak wynika z nowego rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

czytaj więcej »

Jeśli podatnik prowadzący sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju nie posiada dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 14, to fakt dokonania tej czynności może udowodnić za pomocą innych – dodatkowych dokumentów. Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 października 2012 r., sygn. akt III Sa/Wa 3161/11.

czytaj więcej »

Sprzedaliśmy towar znajdujący się w Niemczech innemu odbiorcy na terytorium Niemiec. Czy dostawę taką należy wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE?

czytaj więcej »

W 2013 r. podatnicy zastosują te same co w latach 2011–2012 ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego przy zakupie samochodów osobowych (dotyczy to również pojazdów z tzw. kratką). Podatnicy korzystający z takich pojazdów nadal nie mają też możliwości odliczenia VAT od paliwa do ich napędu.

czytaj więcej »

Kompleksowa usługa logistyczna to nie to samo co najem czy przechowanie mienia. Oznacza to, że nie można do niej stosować szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego. Takie stanowisko zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 listopada 2012 r., sygn. akt FSK 49/12.

czytaj więcej »

Usługa transportu towaru na trasie Dania – Norwegia (transport międzynarodowy) została wykonana 11 czerwca 2012 r., natomiast kontrahent wystawił fakturę dopiero 1 sierpnia 2012 r. Płatność za usługę nastąpiła 10 września 2012 r. Czy należało rozliczyć zakup tej usługi jako import usług? Jaką stawkę VAT trzeba było zastosować? Jaki kurs przeliczeniowy zastosować? W jakim miesiącu należało naliczyć i odliczyć VAT?

czytaj więcej »

W nowej interpretacji ogólnej Minister Finansów uznał premię pieniężną za rabat. To dobra wiadomość, gdyż kwestia ta budziła kontrowersje i powodowała liczne spory podatników z fiskusem. Niestety nierozwiązana została sprawa dokumentowania udzielonego rabatu.

czytaj więcej »

Po wejściu w życie przepisów ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (w chwili oddawania tego numeru do druku, nowela nie doczekała się jeszcze publikacji) podatnicy będą mogli bez przeszkód korygować podstawę opodatkowania bez otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Ustawa wprowadza także wiele innych przepisów korzystnych dla podatników.

czytaj więcej »

W polskim systemie podatkowym funkcjonuje domniemanie uprawnienia podatnika do optymalizacji podatkowej. Wykazanie pozorności czynności spoczywa na organie podatkowym. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 4 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 1016/07, I SA/Gd 1017/07.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy nie mają prawa do ulgi na złe długi, w przypadku gdy dłużnik jest objęty postępowaniem upadłościowym bądź likwidacyjnym.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych zawiera przepisy, które są niekorzystne dla podatników.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe – uproszczone zasady wystawiania faktur VAT. To wszystko za sprawą znowelizowanego rozporządzenia fakturowego.

czytaj więcej »

Podatnik prowadzący sprzedaż mieszaną może odliczyć VAT z faktur dokumentujących raty leasingu samochodu osobowego jedynie z zastosowaniem proporcji sprzedaży. Taki wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 grudnia 2012 r., sygn. akt I FSK 106/12.

czytaj więcej »

Specjalnie dla nas organ podatkowy odpowiedział na pytanie dotyczące sposobu korygowania rozliczeń w przypadku zastosowania na fakturze błędnej stawki VAT. Zasady postępowania są różne w zależności od przyczyn korekty.

czytaj więcej »

Otrzymaliśmy rachunek za usługę od przedsiębiorcy zwolnionego podmiotowo z VAT. Czy kwotę z tego rachunku umieszczam w pozycji „Nabycie towarów i usług pozostałych” (pozycja 51) w deklaracji VAT-7?

czytaj więcej »

Czym innym jest wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, a czym innym jego przedawnienie. Tę oczywistą kwestię omawia najnowsza uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2012 r. (sygn. akt I FPS 1/12).

czytaj więcej »

Jeśli podatnik zdecyduje się na dobrowolną zapłatę podatku, to pozbawia się prawa do zaskarżenia niekorzystnego rozstrzygnięcia wymiarowego. Taki wniosek wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2012 r. (sygn. akt I FPS 1/12).

czytaj więcej »

W 2009 r. podpisaliśmy umowę na leasing finansowy samochodu osobowego. W sierpniu 2012 r. zapłaciliśmy ostatnią ratę leasingu. Obecnie chcemy sprzedać samochód. Czy możemy wystawić fakturę VAT z 23% podatkiem? Jakie są konsekwencje wystawienia takiej faktury?

czytaj więcej »

Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Obecnie zajmuje się sprzedażą części samochodowych. Podatnik zamierza rozszerzyć działalność o pośrednictwo w udzielaniu ubezpieczeń. Jakie to wywoła skutki na gruncie VAT?

czytaj więcej »

wiper-pixel