WYDANIE ONLINE

Powstała w danym okresie rozliczeniowym nadwyżka podatku naliczonego nad należnym daje podatnikowi różne możliwości jej rozdysponowania. W zależności od potrzeb, można zażądać jej zwrotu bezpośredniego, przenieść ją do rozliczenia w następnym okresie albo pokryć nią inne zobowiązania.

czytaj więcej »

Niemiecki kontrahent wystawił nam 29 stycznia 2013 r. rachunek za użytkowanie giełdy ofert transportowych, za okres od lutego do marca 2013 r. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu tej usługi i jaki kurs średni należy przyjąć do przeliczenia podstawy opodatkowania?

czytaj więcej »

Czy import usług wchodzi u nabywcy usług do obrotu, na podstawie którego oblicza się proporcję w VAT?

czytaj więcej »

Moja firma wykonuje usługi ogólnobudowlane dla firm. Wystawiamy faktury na całą usługę. Mamy jednak w umowie zapis, zgodnie z którym od 2 do 5% wartości transakcji kontrahent reguluje po upływie kilku lat. Stanowi to zabezpieczenie w celach ewentualnych napraw (czyli jest to kaucja gwarancyjna). Jak mamy rozliczyć taką sytuację?

czytaj więcej »

Nasza spółka zamierza skorygować jednorazowo VAT z powodu sprzedaży środka trwałego ze zwolnieniem podatkowym. Nabyliśmy go z prawem do odliczenia i odliczyliśmy podatek. Proszę podać sposób prawidłowego wyliczenia korekty VAT.

czytaj więcej »

Moja firma kupuje towary (części samochodowe używane) w Anglii, za które dostajemy faktury z naliczonym VAT. Na ich podstawie (kwoty brutto) wystawiamy fakturę wewnętrzną w złotówkach (czyli VAT zaliczany jest w koszty). Następnie występujemy o zwrot podatku naliczonego w Anglii, a zwrócony podatek księgujemy w KPiR po stronie pozostałych przychodów. Czy postępujemy poprawnie?

czytaj więcej »

Moja firma handluje samochodami. Kupujemy je w systemie VAT marża. Jak należy opodatkować ich sprzedaż podmiotowi z Białorusi, a jak z UE (opodatkować marżę 23%, czy zastosować stawkę 0%)?

czytaj więcej »

Spółka sprzedaje osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (np. pracownicy) używane komputery i telefony oraz zamortyzowane samochody będące środkami trwałymi podatnika. Każda sprzedaż potwierdzana jest fakturą VAT. Czy spółka musi prowadzić ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej? W 2012 r. spółka przekroczyła limit zwolnienia przewidziany na poziomie 20.000 zł.

czytaj więcej »

Czy faktycznie w 2013 r. aktualne jest nadal zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej usług finansowych i prawniczych, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK?Czy z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata? Jeżeli podatnik umówi się z klientami, że nie będą płacić za jego usługi gotówką, to czy nie będzie się musiał zaopatrywać w kasę fiskalną?

czytaj więcej »

Moja spółka jest zakładem mechanicznym naprawiającym samochody. W dniu 31 stycznia 2013 r. otrzymaliśmy z zakładu ubezpieczeń częściową wpłatę na poczet naprawy samochodu, który uległ szkodzie. Usługi jeszcze nie wykonaliśmy. Czy w takim przypadku należy wystawić fakturę zaliczkową na naszego kontrahenta? Jeśli tak, to jak, z jaką datą? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

czytaj więcej »

Zmienione od 1 stycznia 2013 r. rozporządzenie fakturowe nie nakłada już na podatników tankujących firmowe samochody obowiązku podawania ich numeru rejestracyjnego.

czytaj więcej »

Leasing i ubezpieczenie są dwiema odrębnymi usługami do celów VAT. Firmy leasingowe mogą więc opodatkować tylko pierwszą z nich – tak wynika z korzystnego dla podatników wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 stycznia 2013 r. w sprawie BGŻ Leasing sp. z o.o. (sygn. akt C-224/11).

czytaj więcej »

Opodatkowaniu VAT podlega nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika, jeżeli przysługiwało mu w całości lub w części prawo do odliczenia VAT przy nabyciu tych towarów. Regulacja ta z dniem 1 kwietnia 2013 r. ulega zmianie. Nowe przepisy objęły opodatkowaniem szerszy katalog nieodpłatnych przekazań.

czytaj więcej »

Kasa rejestrująca, jak każde urządzenie, może się kiedyś zepsuć. W takim przypadku jej utylizacja może nastąpić dopiero po odczytaniu danych zapisanych w module fiskalnym.

czytaj więcej »

Spółka sprzedaje towary w Niemczech. Jest obciążana niemieckimi fakturami z tytułu czynszu. Nie zawierają one niemieckiego VAT, co jest nieprawidłowe. Czy firma przyjmująca taką fakturę poniesie sankcje z tytułu źle wystawionej faktury przez sprzedawcę niemieckiego (w razie kontroli skarbowej)?

czytaj więcej »

Z początkiem roku przepisy dotyczące not korygujących zmieniły się na korzyść podatnika. Chodzi tu przede wszystkim o łatwiejszą ich akceptację.

czytaj więcej »

Czy w tym roku będę musiał rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie już od 1 stycznia, czy też mogę to zrobić dopiero po przekroczeniu kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł? Moja sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 35.000 zł (jest to drugi rok działalności).

czytaj więcej »

Jesteśmy firmą transportową, mamy podpisane umowy z innymi przewoźnikami na sprzedaż w naszych kasach biletów na ich kursy. Sprzedaż ta jest rejestrowana na naszych kasach fiskalnych. Czy ustalając podstawę opodatkowania VAT, z obrotu należy wyodrębnić sprzedaż na rzecz tych przewoźników?

czytaj więcej »

Niezarejestrowanie nabywcy towarów w charakterze podatnika VAT UE, nie skutkuje automatycznie odmową prawa do zastosowania 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej ich dostawie. Takie wnioski płyną z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 grudnia 2012 r. (sygn. akt I FSK 133/12).

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencjonowania na kasie fiskalnej wprowadziło nowe przepisy dla podatników, którzy rozpoczną działalność w trakcie roku. Przekroczenie przez nich limitu obrotów powoduje obowiązek zainstalowania kasy po dwóch miesiącach od tego faktu.

czytaj więcej »

Obecnie resort finansów nie planuje modyfikacji przepisów VAT dotyczących zwolnienia z tego podatku produktów spożywczych przekazywanych na cele charytatywne. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej naszej redakcji przez Ministerstwo Finansów.

czytaj więcej »

Stosowanie limitu obrotu w wysokości 150.000 zł, uprawniającego do wybrania zwolnienia podmiotowego z VAT, zostało przedłużone do końca 2015 r.

czytaj więcej »

Udzielenie przez podatnika tzw. pożyczki odwrotnej składa się z dwóch odrębnych czynności. Jedną z nich jest rzeczywiście udzielenie pożyczki, jednak drugą z nich nie jest usługa ściągania długu, jak twierdzą organy podatkowe. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 19 grudnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Po 768/12).

czytaj więcej »

W przypadku wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji wykonanej usługi kompleksowej należy wskazać na cel, który strony transakcji zamierzają osiągnąć. Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 19 grudnia 2012 r. (sygn. akt III SA/Gl 1212/12).

czytaj więcej »

Jestem technikiem dentystycznym i sprzedaję gotowe wyroby w formie protez, mostków itp. dla kontrahenta niemieckiego, który prowadzi działalność gospodarczą, lecz nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT unijny. Poza tym wszystkie przychody uzyskiwane są od osób prowadzących działalność gospodarczą. Czy wysokość przychodów ze sprzedaży dla tego kontrahenta jest objęta limitem do obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej? Czy należy go traktować jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej?

czytaj więcej »

Podatnik VAT będący osobą fizyczną wykupił z leasingu samochód osobowy. Czy ten pojazd może być przedmiotem darowizny? Jakie skutki podatkowe w VAT powstaną przy takiej darowiźnie, jeżeli odliczony zostanie podatek naliczony?

czytaj więcej »

W 2013 r. obniżono limit zwalniający z konieczności stosowania kas fiskalnych przy sprzedaży dla konsumentów – osób fizycznych do 20.000 zł. Jednocześnie przepisy wyłączają powyższe zwolnienie w przypadku dostaw płyt CD czy sprzętu telekomunikacyjnego. Czy tak zdefiniowana dostawa „wyłączająca” zwolnienie dotyczy tylko sprzedaży dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej, czy też dowolnej sprzedaży w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa? Czy pojedyncza sprzedaż płyty CD firmie lub osobie prowadzącej działalność gospodarczą skutkuje koniecznością instalacji kasy fiskalnej?

czytaj więcej »

Oceniając, czy dana czynność ma charakter incydentalny, trzeba wziąć pod uwagę całokształt działalności podatnika. Takie wnioski płyną z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 2012 r. (sygn. akt I FSK 1917/11).

czytaj więcej »

Kupiona poza krajem usługa zdalnego dostępu do narzędzia informatycznego służącego do wyceny instrumentów pochodnych (derywatów), nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia z VAT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 listopada 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 1277/12).

czytaj więcej »

Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej, w postaci nieruchomości nabytej przez spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest nieodpłatnym przekazaniem towaru podlegającym VAT. Bez znaczenia jest fakt, że ostatecznie udziałowcy wydzierżawią nieruchomość spółce, która będzie nadal tam prowadzić działalność gospodarczą. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 4 stycznia 2013 r. (sygn. akt I SA/Po 719/12).

czytaj więcej »

Jesteśmy jednostką budżetową, czynnym podatnikiem VAT. Zarządzamy zasobem komunalnym miasta (budynki mieszkalne, obiekty sportowe). W wakacje otwieramy basen. Czy sprzedaż biletów wstępu na basen musimy dokumentować za pomocą kasy fiskalnej?

czytaj więcej »

Już niebawem, bo 1 kwietnia 2013 r., wchodzi w życie część przepisów dużej nowelizacji ustawy o VAT. W znacznej mierze są to zmiany porządkujące i eliminujące niezgodności polskich przepisów z prawem unijnym oraz uwzględniające wyroki sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Z powodu przekroczenia 20.000 zł obrotu spółka musi zainstalować pięć kas fiskalnych. Wiem, że jest przepis, który pozwala to robić w miesięcznych odstępach. Co w przypadku, kiedy spółka zdecyduje się zainstalować tylko trzy kasy? Jak wtedy wygląda instalacja rozłożona w czasie? Jak to podzielić?

czytaj więcej »

Firma budowlana prowadząca działalność od kilku lat wykonuje usługę budowlaną dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wartość tej usługi przekroczy prawdopodobnie 20.000 zł netto. Czy firma będzie miała obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej? Czy będzie mogła po przekroczeniu limitu 20.000 zł skorzystać z innych zwolnień?

czytaj więcej »

Podatnik (lekarz) prowadzi działalność gospodarczą. Do lipca 2011 r. prowadził sklep spożywczo przemysłowy, opodatkowany VAT i rejestrujący obroty za pomocą kasy rejestrującej. W lipcu 2011 r. zlikwidował sklep i od tego miesiąca uzyskuje dochody z tytułu świadczenia usług medycznych zwolnionych z VAT na rzecz innej firmy. Obecnie chce poszerzyć świadczenie swoich usług na rzecz indywidualnych klientów (pacjentów) w zakresie np. przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń lekarskich dotyczących przyszłych kierowców. Czy takie usługi powinien rejestrować za pomocą kasy rejestrującej, czy też obowiązuje go limit zwolnienia w wysokości 20.000 zł?

czytaj więcej »

Udzielenie premii pieniężnej nie jest świadczeniem usługi, a zatem nie może być dokumentowane fakturą VAT. Podatnik, który taką fakturę otrzymał, nie może odliczyć z niej VAT. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 2117/11.

czytaj więcej »

Aport podlega opodatkowaniu VAT. Wyjątkiem jest wniesienie do spółki aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

czytaj więcej »

Moja firma ma sprzedaż mieszaną. Jednak proporcja zawsze jest poniżej 0,5%. Wskaźnik ostateczny za 2012 r. wyniósł 0,46%. W takim przypadku wiem, że mam prawo do pełnego 100% odliczenia VAT. Czy w ogóle mam brać pod uwagę te przychody do liczenia proporcji, czy też usługi pośrednictwa finansowego, którą świadczę, nie powinienem uwzględniać przy wyliczaniu proporcji? Czy obecnie przy proporcji do 2% można odliczać cały VAT?

czytaj więcej »

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 stycznia 2013 r. w sprawie BGŻ Leasing sp. z o.o. (sygn. akt C-224/11) jest pozytywny dla polskich firm leasingowych. Okazuje się, że w wyniku niezgodnego z prawem unijnym stanowiska fiskusa firmy leasingowe przez lata musiały płacić VAT od transakcji nieobjętych tym podatkiem.

czytaj więcej »

Spółka planuje rozpoczęcie dystrybucji cyfrowej (sprzedaż muzyki, gier, filmów itp. bez fizycznego nośnika, w formie pliku pobieranego z serwisu www). Zastanawiamy się nad prawidłowym dokumentowaniem takiej sprzedaży dla osób fizycznych i firm. Czy paragon do klienta w postaci papierowej możemy zastąpić fakturą elektroniczną, np. w PDF? Czy musimy ewidencjonować taką sprzedaż na kasie?

czytaj więcej »

wiper-pixel