WYDANIE ONLINE

Od nowego roku obowiązuje niższy limit zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Zmianie uległ również limit dla podatników rozpoczynających działalność. Natomiast od 1 kwietnia 2013 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Nakłada ono na producentów i użytkowników kas nowe obowiązki.

czytaj więcej »

Czy wniesienie aportu do spółki akcyjnej w postaci udziałów spółki z o.o. podlega VAT? Jak powinna wyglądać dokumentacja i ewidencja księgowa takiej transakcji?

czytaj więcej »

Spółka handlująca sprzętem audiowizualnym do każdego sprzedanego zestawu dokłada płytę startową. Rozchód płyty z magazynu odbywa się niezależnie – dokumentem RW. Czy od wydanych zestawów startowych, o jednostkowej wartości ponad 10 zł, powinien być naliczany VAT?

czytaj więcej »

Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Cech Rzemiosł Różnych powinien naliczać VAT od składek członkowskich płaconych na rzecz cechu przez zrzeszonych członków? Czy też traktować wpłaty składek jako czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT?

czytaj więcej »

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) na licytacji komorniczej 20 sierpnia 2012 r. nabyła nieruchomość. W ogłoszeniu o licytacji podano cenę brutto. Za wylicytowaną nieruchomość 28 sierpnia 2012 r. przekazano środki pieniężne na konto sądu rejonowego. W dniu 27 września 2012 r. sąd wydał postanowienie o przysądzeniu prawa własności nieruchomości na rzecz podatnika i jego małżonki. W dniu 15 października 2012 r. komornik otrzymał pismo z urzędu skarbowego informujące, że 28 września 2012 r. poprzedni właściciel zlicytowanej nieruchomości został wykreślony z rejestru podatników VAT. Czy ta sprzedaż podlegała VAT?

czytaj więcej »

Podatnik będący właścicielem dwuosobowej spółki chce bezpłatnie użyczyć jej samochód do 3,5 tony, który spełnia wymagania ustawy o podatku od towarów i usług. Czy spółka musi zapłacić PCC? Czy może odliczać VAT od paliwa i części? Czy użyczenie będzie przychodem spółki?

czytaj więcej »

Spółka zakupiła prezenty dla kontrahentów (markowe zegarki) z okazji świąt wielkanocnych. Jak powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie w zakresie VAT?

czytaj więcej »

Polski podatnik VAT UE dokonuje dostawy towarów na terytorium kraju na rzecz kontrahenta UE ze Szwecji, który wskazuje miejsce dostawy tegoż towaru również na terenie kraju w Polsce, gdzie jest świadczącym usługi. Czy opodatkowania VAT dokonuje dostawca?

czytaj więcej »

Firma kupiła 20 pendrive’ów po ok. 30 zł i nieodpłatnie przekazała stałym klientom. Jak to poprawnie zewidencjonować? Jakie warunki należy spełnić, aby nieodpłatne przekazania towarów nie podlegały VAT?

czytaj więcej »

Podatnicy będący małżeństwem posiadają dwie spółki cywilne (spółki są od siebie niezależne; w każdej są udziałowcami po 50%). Chcieliby z jednej spółki (spółki A) przekazać towary, przy których nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia, do drugiej spółki (spółki B). Czy muszą w związku z przekazaniem tych towarów wystawić fakturę i naliczyć VAT? Jeżeli tak, co zrobić, aby tego uniknąć? Jak przekazać towar?

czytaj więcej »

Osoba fizyczna (podatnik VAT) prowadząca działalność gospodarczą wykupiła z leasingu samochód osobowy. Czy wykupiony pojazd może być przedmiotem darowizny? Jakie skutki podatkowe w VAT będą miały miejsce z tytułu takiej darowizny, jeżeli odliczony został podatek naliczony w kwocie 6.000 zł?

czytaj więcej »

Podatnik wystawił fakturę korygującą z tytułu zwrotu towaru w kwietniu 2012 roku. Potwierdzoną fakturę korygującą otrzymał 15 września 2012 r. (brak potwierdzenia otrzymania faktury) z wpisaną datą odbioru 28 czerwca 2012 r. Czy można było rozliczyć korektę w deklaracji VAT-7 za sierpień 2012 roku?

czytaj więcej »

Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ze środków funduszu nabywa i częściowo odpłatnie przekazuje pracownikom różnego rodzaju wczasy, wycieczki, paczki mikołajkowe, karnety na obiekty sportowo-rekreacyjne itp. Wielkość odpłatności zależy od dochodów pracownika. Od żadnych wymienionych świadczeń nie odlicza podatku naliczonego. Czy w takiej sytuacji powinna naliczać VAT należny od odpłatności za przekazane pracownikom świadczenia (usługi, karnety, paczki mikołajkowe, itp.)?

czytaj więcej »

Podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług internetowych i reklamowych chce podpisać umowę o dzieło na wykonanie strony internetowej z kontrahentem. Wchodzi to w zakres jego działalności gospodarczej. Czy może podpisać taką umowę? Jak ją rozliczyć w podatku dochodowym? Czy będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2013 r. faktury nie muszą zawierać nazw skróconych kontrahentów. Jednak ich podanie nie jest błędem i podatnik może nadal ujmować je w fakturach.  

czytaj więcej »

Podatnik przed wysłaniem towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymał zaliczkę. Czy musi wystawić fakturę dokumentującą tę zaliczkę? Jeżeli tak, to, jaką powinien zastosować stawkę VAT?

czytaj więcej »

Podatnik niezgłoszony do systemu VAT-UE zawarł umowę leasingu operacyjnego na zakup komputera z polską firmą leasingową. Obowiązkowym elementem tej umowy jest ubezpieczenie przedmiotu leasingu. Niestety fakturę na ubezpieczenie wystawiła niemiecka firma o tej samej nazwie, co polska, ale z niemieckim numerem NIP i adresem. Na stronie internetowej polskiej firmy leasingowej widnieje, że polska firma jest tylko partnerem niemieckiej. Jak rozliczyć faktury za ubezpieczenie od niemieckiego kontrahenta? Czy jako import usług?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2013 r. dokument nie musi już zawierać nazwy „faktura VAT”, by został uznany za fakturę. Oznacza to, że jeśli podatnik wystawi fakturę pro forma zawierającą dane niezbędne faktury – zmuszony będzie zapłacić wykazany w niej podatek.

czytaj więcej »

Podatnik prowadzi komis samochodowy, dokonując sprzedaży VAT i VAT marża. Czy w 2013 r., dalej nie może zastosować VAT marża, jeśli kupił do celów handlowych samochód ze stawką ZW, ale na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT?

czytaj więcej »

Podatnik, który mimo obowiązku nie zainstaluje kasy, musi liczyć się z tym, że fiskus ustali mu za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

czytaj więcej »

Czynny podatnik VAT wykonujący wyłącznie usługi opodatkowane stawką 23% wynajmuje prywatne mieszkanie na cele mieszkalne, wykazując miesięczny przychód z tego tytułu w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż zwolnioną od podatku. Z tytułu najmu rozlicza się z podatku dochodowego w formie ryczałtu 8,5%. Czy w związku z wykazywanym prywatnym przychodem z tytułu najmu powinnam korygować VAT naliczony o wskaźnik proporcji wstępnej oraz po zakończeniu roku o rzeczywisty wskaźnik?

czytaj więcej »

Stowarzyszenie ma podpisane umowy z firmami oraz przedszkolami, na mocy których płatność za sprzedane towary następuje po 180 dniach. W myśl nowej ustawy deregulacyjnej płatność powinna być uregulowana do 90 dni. Inaczej nabywca nie ma prawa mieć tego w kosztach, a w 150 dniu sam musi skorygować VAT. Dla Stowarzyszenia w sumie nie ma różnicy, ponieważ VAT rozpoznaje z datą wydania towaru i wystawienia faktury. Czy przedszkola i inne firmy po 90 dniach będą miały problem? Czy jakby stowarzyszenie przeszło na zasadę kasową, to nie byłoby lepsze rozwiązanie dla jego kontrahentów? Jak zaliczyć przedszkola, które nie są czynnymi podatnikami VAT?

czytaj więcej »

Podatnik wynajmuje lokale i w umowach najmu znajdują się postanowienia, że koszty mediów ponoszą najemcy. Czy refakturując media np. za wodę, gdzie stawka wynosi 8%, może zastosować również stawkę 8%? Czy może osobno fakturować wynagrodzenie za najem nieruchomości, natomiast tzw. media rozliczać w odrębny sposób, poprzez ich refakturowanie na najemcę z kwotami (bez żadnej marży) oraz stawkami takimi samymi, jakie otrzymuje na swojej fakturze (przykładowo w przypadku wody ze stawką 8%)?

czytaj więcej »

Podatnik może zaprosić kontrahentów na obiad do restauracji, bądź zamówić katering np. do firmy. Wybór jednego z tych rozwiązań decyduje o prawie do odliczenia VAT z faktury za zakup tych usług.

czytaj więcej »

Ustawodawca mógł ustalić odmienne stawki VAT dla różnych artykułów spożywczych. Jednak wybór metodologii przyporządkowywania poszczególnych produktów do danej stawki, opierający się przede wszystkim na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) bądź ewentualnie na wskazanie, niczym konkretnym nieuzasadnionych kryteriów (np. termin trwałości/przydatności do spożycia), narusza Dyrektywę 112. Odmienne opodatkowanie dotyczyć może bowiem całych segmentów, a nie poszczególnych towarów funkcjonujących w całej grupie podobnych produktów.

czytaj więcej »

Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT i prowadzimy działalność handlową – detaliczną. Jak rozliczyć towary nieodpłatnie wydane na potrzeby firmy. Czy nieodpłatne przekazanie towarów na nasze potrzeby, takich jak: sól do posypywania schodów zimą czy cukier do posypywania pączków, które są następnie sprzedawane, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i należy wystawić fakturę wewnętrzną? Czy też potraktować to jako zużycie towarów na potrzeby firmy i zrobić przesunięcie towarów ze sklepów dowodem magazyn wyda i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

Firma A z siedzibą w Niemczech zamawia wyroby w polskiej firmie B. Polska firma B wysyła te wyroby do kolejnej polskiej firmy C, gdzie odbywa się dalsza obróbka detalu. Firma C wysyła te wyroby do niemieckiej firmy A. Fakturę wystawia polska firma B, u której towar był zamówiony na firmę w Niemczech A. Jaką stawkę VAT zastosować? Czy można stawkę 0%?

czytaj więcej »

Polska nie wprowadzi 5% VAT na książki elektroniczne, ponieważ nie chce być pozwana do Trybunału Europejskiego, tak jak Francja i Luksemburg.

czytaj więcej »

Spółka wystawiła w grudniu 2012 roku fakturę korygującą do usługi wykonanej w kwietniu 2012 roku. Jest to korekta zmniejszająca wartość należnego przychodu. Usługa ta jest zwolniona z VAT. W jakim czasie należy rozliczyć taką korektę?

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów zamierza zwiększyć kontrolę nad rozliczaniem VAT przez podatników zajmujących się handlem wyrobami stalowymi, paliwami, olejami opałowymi i smarowymi oraz nieobrobionym złotem. Oszustwom w podatku od towarów i usług ma przeciwdziałać nowa instytucja odpowiedzialności solidarnej.

czytaj więcej »

Biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe na rzecz podatników. Dokumenty do biura za grudzień 2012 roku wpływają do 10, 15 stycznia 2013 r. Usługa jest wykonana w styczniu 2013 roku. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Kiedy powinna być wystawiona faktura VAT za ww. usługi i rozliczony VAT?

czytaj więcej »

Galeria jest samorządową instytucją kultury. Jej celem jest promocja sztuki profesjonalnej w zakresie plastyki i fotografii oraz edukacja kulturalna. Promocja ta wiąże się z poszczególnymi wystawami i wernisażami, na których przy otwarciu rozdawane są katalogi oraz książki mające formę albumów i zawierające reprodukcje prac artystycznych, informacje o artystach czy teksty o ich sztuce. Sprzedaż częściowo jest zwolniona z VAT, częściowo zaś opodatkowana stawkami 5%, 8% oraz 23%. Czy w przypadku działalności kulturalnej każde nieodpłatne przekazanie towarów będzie opodatkowane? Czy osoby i instytucje otrzymujące katalogi trzeba opodatkować, jeżeli kwota wysłanych materiałów przekroczy w roku podatkowym 100 zł?

czytaj więcej »

Osoba fizyczna prowadząca działalność wystawia faktury. Jak na fakturze zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2013 roku powinny wyglądać dane nabywcy? Czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wystarczy pełna nazwa firmy, czy dodatkowo należy podać imię i nazwisko podatnika?

czytaj więcej »

Przekazanie składników majątku na cele osobiste podatnika ustawa o VAT traktuje jak odpłatną dostawę towarów. Warunkiem ich opodatkowania jest jednak prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu (względnie wytworzeniu/budowie).

czytaj więcej »

Sprzedaż wierzytelności własnej nie jest świadczeniem usług przez jej zbywcę. Jednak zakup wierzytelność w celu jej odsprzedaży lub wyegzekwowania jest świadczeniem usług dla sprzedawcy. Podobnie należy traktować wniesienie wierzytelności aportem. Także w tym przypadku dochodzi w istocie do zbycia wierzytelności i uwolnienia wnoszącego aport od ciężaru jej egzekwowania. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15 lutego 2013 r. (sygn. akt I SA/Łd 1548/12).

czytaj więcej »

Opodatkowaniu VAT podlega nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika, jeżeli przysługiwało mu w całości lub w części prawo do odliczenia VAT przy nabyciu tych towarów. Regulacja ta z dniem 1 kwietnia 2013 r. ulega zmianie. Nowe przepisy objęły opodatkowaniem szerszy katalog nieodpłatnych przekazań.

czytaj więcej »

Jeśli w wyniku korekty faktury dochodzi do zmniejszenia podstawy opodatkowania, obniżenia podatnik powinien dokonać pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.

czytaj więcej »

Biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe na rzecz podatników. Dokumenty do biura za grudzień 2012 roku wpływają do 10, 15 stycznia 2013 r. Usługa jest wykonana w styczniu 2013 roku. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Kiedy powinna być wystawiona faktura VAT za ww. usługi i rozliczony VAT?

czytaj więcej »

Z zapowiedzi resortu finansów wynika, że wkrótce będzie możliwe wprowadzenie tzw. mechanizmu odwróconego poboru VAT w handlu prętami stalowymi. Ma to doprowadzić do ukrócenia wyłudzeń VAT. Wcześniej jednak Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić inne rozwiązania.

czytaj więcej »

W przypadku nabycia (a także wyleasingowania czy wynajmu) bankowozu podatnikowi wykorzystującemu ten pojazd w działalności gospodarczej, niezależnie od sposobu tego wykorzystania, przysługuje prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości z faktur dokumentujących zakup, leasing lub najem takiego pojazdu oraz paliwa do jego napędu. To przełomowe stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 2016/12).

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny już w tym roku projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Zamiast zapowiadanych czterech oddzielnych – będzie jedno nowe rozporządzenie. Zakłada ono m.in. obowiązek oddzielnej ewidencji dotyczącej zwrotów, reklamacji czy też pomyłek.

czytaj więcej »

Ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego nie dotyczy wydatków na naprawę firmowego samochodu. Warunkiem jest jednak, aby służył on do wykonywania sprzedaży opodatkowanej tym podatkiem. 

czytaj więcej »

Aby odszkodowanie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu nie podlegało VAT – musi mieć związek ze szkodą powstałą w wyniku rozwiązania umowy. W sytuacji, gdy strony w umowie zawierają zastrzeżenie co do możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy najmu bez wskazania, że może to nastąpić w wyniku naruszenia ustalonych warunków bądź zaniechania określonego działania, to odszkodowanie/kara umowna z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu podlega opodatkowaniu VAT. Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 lutego 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 1882/12).

czytaj więcej »

Jednostka budżetowa ma obowiązek odśnieżania dróg gminy. Czy czynności te należy fakturować na gminę?

czytaj więcej »

Doprecyzowanie przepisów dotyczących opodatkowania napojów – kawy i herbaty czy też trybu działania przedstawiciela podatkowego – takie zmiany zawiera projekt nowelizacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT z 22 lutego 2013 r. Szczególną uwagę powinni mu poświęcić podatnicy zawierający transakcje z przedsiębiorcami chorwackimi.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który w ramach transakcji unijnych nie wywiezie towaru do innego państwa Wspólnoty, nie dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru. Transakcję tę powinien więc wykazać deklaracji VAT jako sprzedaż krajową.

czytaj więcej »

Nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej przez adwokata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

czytaj więcej »

Faktura elektroniczna musi zawierać elementy wymagane dla faktur papierowych. Jednak, aby dokument został uznany za e-fakturę – musi zostać wystawiony i otrzymany w formacie elektronicznym pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Wybór tego formatu należy do podatnika.

czytaj więcej »

Podatnik otrzymał od klienta w marcu zaliczkę na rachunek bankowy na poczet faktury w kwocie 5 tys. zł. Nie wystawił żadnej faktury pro forma ani zaliczkowej. Faktura została wystawiona 3 kwietnia na 14 tys. zł. Czy musi tę zaliczkę opodatkować w marcu?

czytaj więcej »

Obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. nowe brzmienie rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, nie daje podatnikom wykonującym tzw. procedury szczególne wyboru odnośnie do oznaczeń wystawianych faktur.

czytaj więcej »

wiper-pixel