WYDANIE ONLINE

Podatnicy, którzy w 2013 roku rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, mają prawo do ulgi na jej zakup. W tym celu jednak muszą dopełnić kilku formalności.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 lipca 2013 roku gminy przejmują na siebie obowiązek wywozu odpadów komunalnych z prywatnych posesji mieszkańców. Czy gmina może być podatnikiem VAT? W jakim charakterze występuje gmina, pobierając obowiązkowe opłaty za odpady komunalne?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakup okularów korekcyjnych (w lutym, marcu i maju) dla pracowników został udokumentowany fakturami wystawionymi na firmę, jako pracodawcę. Z faktury tej jednostka odlicza VAT naliczony w proporcji do kwoty refundowanej przez pracodawcę. Czy w tym przypadku należy naliczyć VAT od przekazania okularów pracownikowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zawiązała spółkę cywilną, w ramach której świadczyć będzie usługi budowlane na terenie Belgii jako podwykonawca przedsiębiorców (również wpisanych do ewidencji działalności w Polsce). Czy ma obowiązek zarejestrowania w Polsce spółki jako czynnego podatnika VAT (złożenie druku VAT-R)? A może musi w Belgii dokonać takiego zgłoszenia i tam rozliczać VAT? Jaki dokument trzeba wystawić zleceniodawcy za wykonanie usługi podwykonawstwa (fakturę czy rachunek)? Gdzie ewentualnie można szukać informacji dotyczących przepisów budowlanych obowiązujących w Belgii?

czytaj więcej »

Resort finansów po analizie realizacji zadań przez urząd kontroli skarbowej określonych na lata 2011–2012 uznał, że wytyczone cele były zasadne i wymagają realizacji także w bieżącym roku.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia nieodpłatne przekazanie towarów jest opodatkowane VAT, jeżeli darczyńcy przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia podatku przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Oznacza to objęcie VAT darowizn towarów wytworzonych przez podatnika.

czytaj więcej »

Pytanie: Sprzedaż podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 35.000 zł (jest to drugi rok działalności). Czy od 1 stycznia 2013 roku musiał on rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy, czy też może to zrobić dopiero po przekroczeniu kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik planuje jeździć do Niemiec na targowiska i tam sprzedawać swoje towary osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Czy powinien zarejestrować się w Niemczech do celów VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka sprzedała towar odbiorcy z Niemiec. Dostawa ta stanowiła wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT). Kontrahent zareklamował towar, w związku z czym wystawiliśmy fakturę korygującą. Na towar z reklamacji znaleźliśmy innego odbiorcę też z Niemiec. Podatnik wystawił na nowego odbiorcę fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Towar zareklamowany nie wrócił do kraju. Nie ma więc potwierdzenia wywozu. Czy można uznać tę sprzedaż za WDT?

czytaj więcej »

Tylko usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego mogą być zwolnione od podatku od towarów i usług. Szkolenia komputerowe przeznaczone dla osób realizujących obowiązek szkolny są opodatkowane. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 marca 2013 r.,sygn. akt I FSK 600/12.

czytaj więcej »

Pytanie: W jakiej sytuacji należy dokonywać korekty VAT? Czy tylko w przypadku sprzedaży środków trwałych zwolnionych od VAT ze względu na ponadpółroczny okres używania? Czy również w przypadku sprzedaży środków trwałych opodatkowanych? A co zrobić w razie likwidacji środków trwałych? Co oznacza określenie „dokonuje się korekty w ciągu 5 kolejnych lat”? Czy wskazuje na to, że jeżeli firma sprzeda jakiś środek trwały, np. po 6 latach używania, to korekty VAT nie musi przeprowadzać? Czy korekty należy dokonać w przypadku sprzedaży każdego środka trwałego, czy też nie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości za okres trzech lat jest objęte VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma chce oddać złom do punktu skupu. Punkt skupu (spółdzielnia pracy) poprosił o fakturę za złom. Jaką stawkę VAT zastosować na tej fakturze?

czytaj więcej »

Do końca ubiegłego roku podatnicy mogli wystawiać faktury zbiorcze jedynie w przypadku sprzedaży ciągłej. Po nowelizacji przepisów możliwość ta została rozszerzona na „zwykłe” transakcje.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów zamierza zwiększyć kontrolę nad rozliczaniem VAT przez podatników zajmujących się handlem wyrobami stalowymi, paliwami, olejami opałowymi i smarowymi oraz nieobrobionym złotem. Oszustwom w podatku od towarów i usług ma przeciwdziałać nowa instytucja odpowiedzialności solidarnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zawarła umowę o dostawę towaru z firmą mającą siedzibę na terenie Niemiec. Towar ten pochodzi od producenta z siedzibą na terenie Polski i bezpośrednio od niego został dostarczony do naszej spółki mającej siedzibę również na terenie Polski. Według powyższego towar ten nie opuści granic Polski. Faktura będzie pochodzić od hurtownika z siedzibą na terenie Niemiec. Czy dostawa tego towaru będzie obciążona VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka akcyjna wzięła w leasing samochód osobowy. Przy ratach leasingowych podatnik odliczał 60% nie więcej niż 6.000 zł VAT. Obecnie samochód jest wykorzystywany do działalności gospodarczej, ale również pracownik wykorzystuje go do celów prywatnych. Na koniec miesiąca pracownik przedstawia ewidencję przebiegu do celów prywatnych. Liczba przejechanych kilometrów jest mnożona przez stawkę stosowaną za 1 km przebiegu, ustaloną zgodnie z rozporządzeniem z 25 marca 2002 roku stosowaną do zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych. Pracodawca na wyliczoną kwotę wystawia fakturę wewnętrzną, wyliczając VAT w rachunku w stu i dolicza ją do sprzedaży. Czy należy do czynności tej doliczać VAT?

czytaj więcej »

Dostawa towarów do innych krajów UE może korzystać z 0% stawki VAT tylko wtedy, gdy sprzedawca skompletuje dokumenty potwierdzające fakt wykonania tej transakcji. Interpretacja przepisów regulujących tę kwestię budzi jednak wątpliwości. Wkrótce można spodziewać się uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie.

czytaj więcej »

Jeśli sprzedający towar na aukcji internetowej dolicza do jego ceny koszty przesyłki, powinien odprowadzić VAT od całej kwoty. Takie stanowisko zaprezentował resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 13379).

czytaj więcej »

Resort finansów przygotował nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług. Chodzi tu o druki VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13. Z kolei do rozliczeń za II kwartał 2013 roku podatnicy zastosują nowe deklaracje VAT-7D i VAT-7K.

czytaj więcej »

Minister finansów nie planuje złagodzenia obowiązku ewidencjonowania przez przedsiębiorców prezentów o małej wartości. Wynika to z odpowiedzi na interpelację nr 13156.

czytaj więcej »

Obowiązuje już nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Wprowadziło ono między innymi zmiany w sposobie używania kas przez podatników.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podpisała wspólnie z mężem umowę przedwstępną na zakup od dewelopera lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na biuro prowadzonej przez siebie firmy. Zgodnie z umową wpłaciła zaliczki deweloperowi potwierdzone fakturami wystawionymi na oboje małżonków. Faktury były wystawione 2 sierpnia, 2 września oraz 29 grudnia 2012 roku i pokrywają całą należność za lokal. Jako czynny podatnik VAT osoba fizyczna, o której mowa, została zarejestrowana z dniem 1 stycznia 2013 roku. Czy można odliczyć VAT z faktur zaliczkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach działalności firma prowadzi usługi informatyczne które sprzedaje do USA. Czy powinna rozliczyć tę sprzedaż w VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Po likwidacji działalności pozostała kasa i drukarka fiskalna. Działalność była prowadzona na zasadach ogólnych i opodatkowana VAT. Czy na dzień likwidacji należało opodatkować VAT ww. wyposażenie od wartości netto z dnia zakupu kasy i drukarki? Od instalacji minęły ponad 3 lata.

czytaj więcej »

Z obniżonej 8% stawki VAT mogą korzystać wyłącznie te produkty uzdrowisk wskazane w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, które wydobywane są na terenach o statusie uzdrowiska. Do identycznych produktów wydobytych w innym miejscu należy stosować stawkę podstawową. Takie stanowisko zaprezentował minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 13165.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu i nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Wykonuje usługi budowlane na nieruchomościach położonych w Niemczech. Nabywcą tych usług jest firma polska (podwykonawca), której mój klient wystawia rachunki. Firma nie ma innych obrotów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Usługi świadczone są dla głównego odbiorcy, który prowadzi firmę w Niemczech i jest tam podatnikiem z tytułu VAT. Czy w takim razie podatnik nie musi rozliczać VAT, gdyż końcowy odbiorca rozlicza go w Niemczech?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma chce dokonać cesji umowy leasingu operacyjnego, dotyczącego samochodu osobowego. Kontynuujący umowę zapłaci jej „odstępne” w umówionej wysokości. Czy taka transakcja podlega opodatkowaniu VAT? Jaki miałby być tytuł na fakturze dotyczącej takiej transakcji? Czy wysokość uzgodnionej kwoty „odstępnego” może zostać zakwestionowana?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka prowadzi różnego rodzaju szkolenia zawodowe. Większość z nich jest zwolniona od VAT. Niedawno podatnik wykonał cykl szkoleń dotyczących uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, które również uznał za zwolnione od VAT. Jednak w otrzymanej interpretacji podatkowej organ podatkowy uznał te szkolenia za opodatkowane stawką podstawową. W związku z tym do faktur dokumentujących te szkolenia zostały wystawione i wysłane odbiorcom faktury korygujące. Czy należy ująć je w deklaracji VAT-7 na bieżąco, czy też może trzeba skorygować pierwotne rozliczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma produkuje towary gastronomiczne, które dostarcza do sieci handlowych, hurtowni oraz punktów sprzedaży detalicznej. Zgodnie z przyjętymi procedurami dąży do ograniczenia do minimum przypadków, w których na szwank narażona zostaje reputacja i dobre imię firmy. Podczas prowadzanych kontroli podatnik zbiera niepełnowartościowe produkty (uszkodzone opakowania), a na ich miejsce wstawia pozbawione wszelkich wad nowe produkty. Czy powyższa czynność faktyczna zastąpienia produktów jest odrębną transakcją podlegającą opodatkowaniu VAT?

czytaj więcej »

Ułatwienia w wymianie informacji o podatnikach z innymi państwami, uproszczenie zasad wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych, udział zagranicznych urzędników w kontroli podatkowej i skarbowej – to tylko niektóre propozycje przedstawionego projektu zmian w Ordynacji podatkowej i ustawie o kontroli skarbowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik jest jednostką budżetową. Jako wynajmujący (wydzierżawiający) lokale użytkowe nalicza czynsze, od których odprowadza VAT ze stawką podstawową 23%. Dla części dzierżawców oprócz czynszu zgodnie z umowami naliczane są również media. W umowach zawarty jest zapis „czynsz nie obejmuje opłat i innych świadczeń obciążających przedmiot najmu. Najemca pokrywa następujące koszty eksploatacji: wywozu nieczystości stałych wg miesięcznego ryczałtu w wysokości 0,1 m3, zużycia wody i odprowadzania ścieków wg miesięcznego ryczałtu w wysokości 3 m3, energii wg wskazań licznika”. Każde z mediów wykazywane jest w osobnej pozycji na fakturze. Usługi, których wielkości są znane w dniu wystawienia faktury (w naszym przypadku ryczałty są znane), wykazywane są na jednej fakturze z wyznaczeniem jednego terminu płatności. Czy właściwe jest zgodnie z zapisem w umowach, że czynsz naliczany jest ze stawką VAT 23%, a media ze stawką dla nich właściwą, czyli 8%?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik wynajmował lokal biurowy. W umowie zawarte było postanowienie, że „najemca wpłaca kaucję w wysokości 3.000 zł. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczenia lokalu ponad normalne zużycie w trakcie używania oraz zabezpieczenie wszelkich należności finansowych”. Takie zniszczenia wystąpiły i kaucja została przeznaczona na ich rozliczenie. Czy w takim przypadku należy wystawić fakturę VAT, czy notę księgową? Jedna i druga firma jest vatowcem.

czytaj więcej »

W ostatnich latach nasilił się problem wystawiania faktur na fikcyjne towary i usługi. Resort finansów planuje zapobiec temu procederowi, m.in. zaostrzając kontrole.

czytaj więcej »

Pytanie: W bibliotece prowadzone są usługi ksero dla osób fizycznych. Nie wszyscy klienci żądają rachunku. Czy pozostałą sprzedaż trzeba rejestrować za pomocą kasy, czy zrobić ogólną wpłatę np. na KP? Taka sama sytuacja występuje przy wpłacie za zajęcia, które prowadzone są przez ośrodek kultury. Instruktor pobiera wpłaty, robi listę, na której każdy uczestnik zajęć się podpisuje, i wpłaca zebraną sumę na KP. Czy jest to prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce oświatowej funkcjonują pożyczki mieszkaniowe, które są oprocentowane w wysokości 3%. Czy musimy od nich płacić VAT? Czy istnieje możliwość zrezygnowania z oprocentowania, wprowadzając zmiany do regulaminu ZFŚS?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do faktury za zakup i zużycie w firmie przez pracowników kawy, herbaty, ciastek (jeżeli jest np. szkolenie) podatnik musi wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć VAT? A co z fakturami z restauracji, gdy w czasie obiadu z kontrahentem uczestniczą pracownicy? W czasie targów również podatnik kupuje i częstuje klientów i pracowników. Czy faktury mają być dzielone na część dotyczącą kontrahenta i pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Polska spółka z o.o. jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE. W ramach współpracy z odbiorcą z Finlandii (czynnym podatnikiem VAT UE) świadczy mu usługę serwisową na terenie Ukrainy (serwis specjalistycznego sprzętu w markecie na Ukrainie). Odbiorcą usługi i płatnikiem jest spółka z Finlandii. Jak rozliczyć tę usługę? Czy w deklaracji VAT będzie to dostawa towarów i usług poza terytorium kraju? Czy można zastosować stawkę 0%? Czy należy wykazać taką transakcję w deklaracji VAT UE?

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów zapowiada nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które dostosowuje się do zmian w VAT obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka od pewnego czasu – ze względów technologicznych – wykorzystuje w swej działalności pewien kompleks urządzeń i budowli wchodzących w skład tzw. podczyszczalni ścieków. Z uwagi na brak perspektyw dalszego użytkowania zarząd postanowił ww. zespół środków trwałych postawić w stan likwidacji. Ponieważ rozbiórka poszczególnych elementów, demontaż, składowanie i wywóz jest praco- i czasochłonna oraz wymaga specjalistycznych maszyn, spółka zawarła ze stosowną firmą umowę w tym zakresie. Umowa przewiduje zakres robót jw. oraz że wynagrodzeniem za tę usługę jest odzysk ze zlikwidowanych materiałów (złom). Wartość księgowa netto wszystkich likwidowanych urządzeń jest wysoka i wynosi około 350 tys. zł, lecz wartość rynkowa jest o wiele niższa, ponieważ są to urządzenia przestarzałe, technologicznie nieprzydatne do użytku. Wcześniej nastąpiły też próby odsprzedaży tego majątku, ale bez skutku. Czy ta transakcja jest opodatkowana VAT? Jeśli tak, to po czyjej stronie powstanie obowiązek podatkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka wystawiła fakturę sprzedaży w euro dla kontrahenta polskiego z siedzibą w Polsce. Na fakturze występuje wartość netto, VAT, brutto w euro oraz VAT w złotówkach, przeliczony po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Kontrahent przelał spółce na konto za fakturę netto wartośc w euro, VAT – w złotówkach. Czy w świetle przepisów kontrahent miał prawo tak zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka prowadzi ewidencję dotyczącą wydawania gadżetów reklamowych do 100 zł, ewidencję powyżej 100 zł na jedną osobę w roku oraz ewidencję powyżej 200 zł. Czy gadżety do 10 zł powinny być zaewidencjonowane w wartości brutto? Czy zsumowana wartość gadżetów o wysokości 100 zł brutto na jedną osobę stanowi prezent dla jednej osoby w roku?

czytaj więcej »

Warunkiem zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni jest zapłata należności zarówno za faktury dotyczące danego okresu rozliczeniowego, jak i za faktury z poprzednich okresów rozliczeniowych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 7 sędziów z 11 marca 2013 roku (sygn. akt I FPS 5/12).

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina w latach 2007–2012 prowadziła inwestycję pt. „Budowa wodociągów w gminie”. Jest 100% udziałowcem w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., które było i jest operatorem sieci wodociągowej. W 2008 roku zrealizowała inwestycję, która w momencie (nabycia) jej realizacji była związana z czynnościami opodatkowanymi (miała być oddana w celu wykonania czynności opodatkowanej, tj. dzierżawę). Część sieci wodociągowej została oddana w aport w I kwartale 2009 roku jako czynność zwolniona od podatku (na podstawie § 38 obowiązującego wówczas rozporządzenia wykonawczego). Gmina nie odliczała podatku naliczonego z tytułu przedmiotowej inwestycji.Pytanie 1: Czy gmina ma możliwość dokonania korekt deklaracji VAT-7 za 2008 rok na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT?Pytanie 2: Czy może dokonać odliczenia z faktur, które otrzymała 28 listopada 2007 roku i 28 grudnia 2007 roku poprzez dokonanie korekty na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT w deklaracji VAT-7 za grudzień 2007 roku lub styczeń 2008 roku?Pytanie 3: Czy ma prawo do odliczenia VAT (poprzez korektę deklaracji) za 2008 rok w związku z nabyciem przedmiotowej inwestycji ze względu na jej przekazanie jako zwolniony od podatku aport?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaką stawką VAT opodatkować usługę niematerialną (marketingową) wykonaną przez podmiot mający siedzibę w Polsce na terenie krajów Unii Europejskiej (w tym Polski) i Rosji dla podmiotu, który posiada siedzibę w tzw. raju podatkowym? Konkretnie jest to usługa pozyskiwania klientów drogą telefoniczną, e-mailową i poprzez spotkania. Siedziba podmiotu, na rzecz którego usługa jest wykonywana, to Mauritius.

czytaj więcej »

Fakturę VAT wystawia sprzedawca. Może to zrobić również nabywca towarów i usług. Obowiązujące od 1 stycznia zmodyfikowane przepisy rozporządzenia fakturowego ułatwiają skorzystanie z tej możliwości.

czytaj więcej »

wiper-pixel