WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak prawidłowo zdefiniować pojęcie dostawy towarów w VAT
Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. W konsekwencji to właśnie prawidłowe zdefiniowanie tego pojęcia jest kluczowe dla bezbłędnego rozliczenia (bądź nie) podatku od towarów i usług. Trzeba bowiem pamiętać, że dostawą towarów są także inne – niż tylko klasyczna sprzedaż – czynności.  

czytaj więcej »

Możliwość refakturowania dotyczy jedynie odrębnych usług kupionych dla innego podmiotu niż nabywca. Refakturowaniu nie podlegają natomiast usługi, wchodzące w skład świadczenia kompleksowego. Sprawdź, jak prawidłowo refakturować poniesione wydatki.

czytaj więcej »

Eksport usług został wprost wyeliminowany z katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Wynika to również z konstrukcji opodatkowania usług świadczonych zarówno za granicę, jak i w kraju dla podmiotów zagranicznych. Miejsce świadczenia określa nie faktyczne miejsce wykonania usługi, lecz miejsce ich opodatkowania albo jego braku. Ten ostatni przypadek dotyczy tych przypadków, gdy miejsce świadczenia wynikające z przepisów wypada poza terytorium UE. Nie jest wtedy objęte unijnym VAT-em, a gdy znajduje się ono w innym kraju UE niż Polska, to najczęściej jest opodatkowane według przepisów tego kraju. W obu przypadkach jest to usługa nieopodatkowana w Polsce. Jednak nie zawsze tak jest.

czytaj więcej »

Dokumentem, który odgrywa największą rolę w rozliczeniu VAT jest faktura. Dokumentuje ona dokonane transakcje stąd bardzo ważne, aby została ona wystawiona i przechowywana w odpowiednich warunkach. Błędne wystawienie faktury może mieć istotne konsekwencje w rozliczeniu tego podatku, a jej nieprawidłowe przechowywanie może narazić na kłopoty ze strony organów skarbowych.

czytaj więcej »

W praktyce często się zdarza, że nowe lokale powstają na skutek wyodrębnienia ich w istniejącej już nieruchomości. Istnieją wątpliwości czy dostawy takich lokali mogą korzystać ze zwolnień od VAT obejmujących dostawy budynków, budowli lub ich części. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

 Jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo tzn. umowa przewiduje częściowe odbiory poszczególnych etapów usług i cykliczne za nie zapłaty, za chwilę wykonania części usługi należy uznać moment, w którym wykonawca faktycznie wykonał część określonej umową usługi (doszło do faktycznego zakończenia części prac) i zgłosił ją nabywcy do odbioru. Tak uznał NSA w wyroku o sygn. akt I FSK 2091/15.

czytaj więcej »

Usługi organizacji przez gminę – za pośrednictwem szkoły – półkolonii dla uczniów, a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z taką usługą korzysta ze zwolnienia z VAT.

czytaj więcej »

Resort finansów przedstawiło zbiór zasad, do których należy się stosować, aby dochować tzw. należytej staranności przy transakcjach objętych VAT. Ich zignorowanie spowoduje utratę prawa do odliczenia VAT. Wskazówki nie zostały jednak skierowane do przedsiębiorców, a do urzędników administracji skarbowej. Jak zapewnia jednak ministerstwo – stworzono je po konsultacjach z przedsiębiorcami.

czytaj więcej »

Podatnicy VAT wykazujący nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy stają przed szczególnym wyzwaniem: jak zachować płynność finansową firmy? Przedsiębiorcy składając deklarację podatkową z wnioskiem o zwrot VAT nie mają bowiem pojęcia czy otrzymanie przelewu z urzędu skarbowego jest kwestią dni, miesięcy czy lat. Co więcej – w ocenie fiskusa nie ma również określonego terminu, w którym podatnik powinien zostać zawiadomiony o przedłużeniu terminu zwrotu.

czytaj więcej »

Resort finansów zapowiedział kolejne zmiany podatkowe, które mają uprościć prowadzenie biznesu. Rezygnacja z deklaracji VAT czy składanie wniosków i interpretacje przez organizacje branżowe to tylko niektóre propozycje.

czytaj więcej »

wiper-pixel