WYDANIE ONLINE

Podatnicy rozpoczynający opodatkowaną VAT działalność sezonową, mają prawo skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o ile ich sprzedaż nie wyłącza tego zwolnienia. Mogą także zastosować zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Muszą jednak pamiętać, że limity obrotów od których zależą te zwolnienia, powinni obliczać proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma będąca spółką z o.o. sprzedała w listopadzie środki trwałe (samochody ciężarowe) kontrahentowi spoza Unii Europejskiej, który jest osobą fizyczną. Z jaką stawką należy wystawić fakturę VAT (przy zakupie tych ciągników skorzystano z odliczenia VAT)? Kto w tym momencie rozlicza VAT? W którym miesiącu wykazać tę sprzedaż w deklaracji VAT oraz w której pozycji? Czy faktura dla osoby fizycznej i dla firmy posiadającej VAT-UE (spoza Unii) będzie wystawiona inaczej, czy tak samo?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zarejestrowana jako podatnik VAT-UE współpracuje z niemieckim kontrahentem, który zarejestrował się, jako podatnik VAT w Polsce. Spółka od kontrahenta otrzymała towary z Niemiec i fakturę z NIP PL. Znajduje się na niej adnotacja, że zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT podatek rozlicza nabywca. Jak potraktować i rozliczyć taki przypadek oraz wykazać w deklaracjach VAT i VAT-UE?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik odebrał od kontrahenta faktury wystawione w dniach: 29 kwietnia i 2 maja 2012 r. Niestety, do działu księgowości dostarczył je dopiero 21 lipca 2012 r.. Czy z tych faktur można było odliczyć VAT? Jeżeli nie, to czy mogliśmy zaliczyć go w koszty?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. kupiła samochód osobowy (wartość samochodu przekraczała kwotę 15.000 zł). Odliczyliśmy VAT od zakupu w wysokości 60%. Spółka prowadzi sprzedaż wyłącznie opodatkowaną. Po dwóch latach dokonaliśmy sprzedaży tego samochodu jako sprzedaży samochodu używanego, potraktowaliśmy więc jako sprzedaż zwolnioną od VAT. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że powininyśmy dokonać korekty VAT po jego sprzedaży. Czy jest to prawdą? Zawsze myśleliśmy, że jak nie mamy sprzedaży innej niż opodatkowana, nie musimy robić żadnej korekty przy sprzedaży środków trwałych. Jeśli tak – to w jaki sposób mamy dokonać tej korekty?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. będąca podatnikiem VAT świadczy usługi tłumaczenia, prezentacji, organizacji konferencji, publikacji i promocji na rzecz firmy bądź osoby fizycznej z Japonii. Jak te usługi zafakturować? Czy trzeba ująć je w deklaracji VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej (DPS) jest podatnikiem zwolnionym z VAT. Uzyskujemy wpływy, które są zaliczane do środków własnych powiatu i przekazywane na rachunek bankowy starostwa powiatowego. Są one uzyskiwane w następujący sposób: na rachunek DPS: renty z ZUS-u otrzymywane przez podopiecznych przekazywane z tytułu odpłatności za usługi, zasiłki pielęgnacyjne, odpłatności za pobyt, wpłaty opiekunów prawnych i podopiecznych do wysokości należnej opłaty, do kasy DPS: wpłaty z tytułu odpłatności od nowo przyjętych podopiecznych, zwroty powstałe z tytułu nadpłat dokonanych przez ZUS, które są przekazywane przelewem na rachunek bankowy podopiecznego. W jaki sposób należy poprawnie rejestrować wymienione dochody za pośrednictwem kasy rejestrującej; czy obowiązek ten dotyczy wszystkich wpływów i zwrotów, czy tylko tych wpływających do kasy DPS?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina posiada budynek ochotniczej straży pożarnej – remizę, w której znajduje się lokal pod wynajem. Reszta pomieszczeń wykorzystywana jest przez strażaków. Gmina ma zamiar dobudować do remizy garaż, w którym będzie parkowany samochód strażacki. Czy w takim przypadku będzie można odliczyć VAT z faktur zakupowych na budowę garażu?

czytaj więcej »

Pytanie: Sklep spożywczy sprzedaje napoje w butelkach, za które pobiera kaucję. Pobrana i zwrócona kaucja jest rejestrowana w dokumencie dodatkowym do raportu kasowego. Kaucja w momencie pobrania i zwrotu nie jest ufiskalniana. Po zakończenie miesiąca dane liczbowe wskazują, że kaucja pobrana za butelki przy sprzedaży detalicznej jest większa niż kaucje wydane, czyli nastąpiła sprzedaż butelek. Jak w praktyce ująć ten fakt w kasie fiskalnej w celu opodatkowania sprzedaży butelek VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik zamierza sprzedać do Niemiec wyrzutnię do rzutek sportowych. Nabywca przyjedzie odebrać ją osobiście. Jaką wystawić fakturę? Z jaką stawką VAT? Czy musi być tam dopisek, że nabywca sam musi naliczyć podatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą transportową. Od niemieckiego kontrahenta otrzymaliśmy rachunek z dwiema pozycjami: opłata za niezwrócone palety oraz opłaty manipulacyjne. Jak opodatkować te czynności?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik VAT czynny prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji sprzętu medycznego. Ponadto świadczy on sporadycznie usługi szkolenia u odbiorców tego sprzętu w zakresie eksploatacji tych urządzeń. Jaką stawkę VAT należy zastosować do tych szkoleń?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka kupiła certyfikat (na jeden rok) od firmy z USA, służący do elektronicznego podpisania wytworzonego przez nas oprogramowania. Firma ta wystawiła fakturę bez naliczania VAT. Czy spółka powinna rozpoznać ten zakup jako import usług?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka wynajęła firmę transportową, która miała dostarczyć materiał do odbiorcy. Niestety firma nie dołożyła należytej staranności i podczas transportu materiału w brudnej cysternie spowodowała zabrudzenie i konieczność wymiany partii materiału. Musiał on zostać poddany uzdatnieniu w firmie podatnika, a więc dodatkowo poniósł on koszty transportu w obie strony i koszty te mam udokumentowane fakturą VAT od innego przewoźnika. Jaki wobec tego dokument trzeba wystawić firmie transportowej, która jest sprawcą szkody i zobowiązała się pokryć wszelkie wydatki: notę obciążeniową czy fakturę VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Gminna jednostka budżetowa (będąca odrębnym od gminy podatnikiem VAT) prowadzi dwa rodzaje działalności: administruje lasem miejskim i sprzedaje drewno z należnym VAT oraz zarządza zielenią miejską (stanowi to 2/3 wydatków w planie finansowym), gdzie sprzedaż opodatkowana nie występuje. Czy jednostka budżetowa może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup towarów – w tym i środków trwałych, które są związane z wymienionymi rodzajami działalności? Jeżeli tak, to w jakiej części jest możliwe odliczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka cywilna założona przez małżonków chce wycofać z działalności samochód osobowy kupiony jako towar. Firma chce przekazać pojazd na rzecz jednego z właścicieli lub jako darowiznę synowi. Jaki należy zapłacić podatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi szkołę tańca w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Posiada kasę rejestrującą, która pod koniec marca została zagubiona, a na początku kwietnia ją odnaleziono. Fakt zaginięcia kasy nie został nigdzie zgłoszony. Sprzedaż za okres, w którym kasy nie było, została nabita na kasę fiskalną w kwietniu. Co zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zajmowała się do tej pory usługami ubezpieczeniowymi, w związku z czym nie była czynnym podatnikiem VAT. Dotychczas towarzystwo ubezpieczeniowe w imieniu podatnika wystawiało rachunki po zakończeniu każdego miesiąca z wyliczoną w nich należną prowizją (z reguły ok. 12. dnia po miesiącu, za który prowizja była należna). W ostatnim czasie podatnik zarejestrował się jednak, jako podatnik czynny VAT, który nadal będzie zajmował się działalnością w zakresie ubezpieczeń. Działalność ta jest prowadzona w lokalu, w którym były przeprowadzone roboty remontowe – na ich okoliczność wykonawca robót wystawił fakturę VAT dla podatnika. Jednak towarzystwo ubezpieczeniowe zgodziło się pokryć koszty tego remontu, z tego też względu podatnik wystawił dla towarzystwa fakturę VAT, w której refakturował koszty remontu wynikające z faktury wykonawcy, stosując taką samą stawkę VAT. Czy czynności, które podatnik nadal wykonuje (usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego), należy dokumentować fakturą VAT ze stawką zwolnioną, a jeżeli tak, to jak wystawić taką fakturę, jeśli prowizja ubezpieczeniowa ustalana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który jest ona należna?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka sprzedaje nieruchomość (grunt z kotłownią) wniesioną aportem. Czy ta sprzedaż podlega VAT, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik VAT czynny otrzymał faktury nabycia towaru na terenie Unii. Nie naliczono w niej VAT. Po sprawdzeniu na stronie ec.europa.eu stwierdzono, że dostawca jest nieaktywny. Przesyłkę z towarem dostarczono do sklepu. Jak rozliczyć w księgach i w deklaracji VAT tę fakturę?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zajmuje się montażem kolektorów słonecznych. Jaką powinna zastosować stawkę VAT: 8% czy 23% w przypadku montażu w budynku mieszkalnym o powierzchni 290 m2, gdy płyty kolektorów zainstalowane będą na dachu lub elewacji budynku, a pozostałe urządzenia w kotłowni wewnątrz budynku.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje ograniczenie od 1 października 2013 r. możliwości kwartalnego rozliczania VAT przez podatników handlujących towarami wrażliwymi. Nowela zakłada również wprowadzenie nieznanej dotychczas na gruncie VAT odpowiedzialności solidarnej za rozliczanie tego podatku.

czytaj więcej »

Nie można pojęcia „wstęp” interpretować w oderwaniu od zwrotu „pozostałe usługi związane z rekreacją”. Pojęcie to należy rozumieć jako wejście gdzieś, np. do obiektu czy na salę w celu aktywnego wypoczynku. W konsekwencji sprzedaż karnetu korzysta z 8% stawki VAT. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 29 stycznia 2013 r. (sygn. akt I SA/Bd 1050/12).

czytaj więcej »

Bezpłatne przekazanie m.in.: upominków, nagród, gadżetów reklamowych oraz ulotek i prospektów w ramach usług marketingowych świadczonych na rzecz zleceniodawców nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 2 kwietnia 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 2626/12).

czytaj więcej »

Wyłączenie z systemu VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych jest jednym z ważniejszych założeń kolejnej ustawy deregulacyjnej.

czytaj więcej »

Opodatkowaniu VAT podlega dopiero realizacja karty podarunkowej, czyli zakup towaru lub usługi przez klienta płacącego za pomocą takiej karty. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 marca 2013 r. (sygn. IPPP2/443-83/13-2/MM).

czytaj więcej »

 Ograniczenia dotyczące odliczenia VAT nie mają charakteru bezwzględnego. Nie stosuje się ich w sytuacji, gdy kupowane samochody i pojazdy są oddane w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze.

czytaj więcej »

Fakturami zaliczkowymi dokumentowane są wpłaty otrzymywane na poczet wszystkich czynności podlegających VAT. Obowiązek wystawienia takich faktur powstaje przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Warunkiem jest otrzymanie części bądź całości należności.

czytaj więcej »

Możliwość refakturowania dotyczy obecnie jedynie odrębnych czynności kupionych dla innego podmiotu niż nabywca. Refakturowaniu nie podlegają usługi, które stanowią części składowe świadczenia kompleksowego.

czytaj więcej »

Księgowa świadcząca usługi uznawane za czynności doradztwa podatkowego nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT. Brak uprawnień do wykonywania usług w zakresie doradztwa podatkowego nie przesądza o faktycznym charakterze wykonywanych czynności.

czytaj więcej »

Na gruncie VAT czynności nieodpłatne podlegają opodatkowaniu tylko wtedy, gdy nie wiążą się z działalnością gospodarczą. Taka sytuacja nie występuje w przypadku przekazania wspólnikowi w toku postępowania likwidacyjnego majątku spółki. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 stycznia 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 1925/12).

czytaj więcej »

Minister finansów poinformował, że w 2014 roku nie będzie obniżki stawek VAT. Obecne stawki VAT mają obowiązywać do 2016 roku.

czytaj więcej »

Jeśli faktura została wystawiona na innego nabywcę, to nie można poprawić tego elementu notą korygującą. Umożliwia ona poprawianie jedynie pomyłek odnoszących się do podatnika (kontrahenta) wymienionego na wystawionej fakturze. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Po 15/13).

czytaj więcej »

Eksport towarów jest opodatkowany stawką 0% warunkowo. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy podatnik posiada dokumenty potwierdzające wywóz towaru z terytorium Unii Europejskiej. Obecnie dla obu rodzajów eksportu (bezpośredni lub pośredni) wystarczające jest uzyskanie komunikatu IE-599.

czytaj więcej »

Rozliczenia pomiędzy zarejestrowanym w Polsce oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy a jego jednostką macierzystą mogą być kwalifikowane jako czynności podlegające VAT. W konsekwencji dają one prawo do odliczenia VAT. Takie wnioski płyną z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 2013 r. (sygn. akt I FSK 493/12).

czytaj więcej »

Osoby zużywające gaz na cele prywatne nie zapłacą od 1 listopada 2013 r. akcyzy. Jednak jeśli wykorzystają gaz zwolniony do celów opodatkowanych, otrzymają od fiskusa decyzję określającą podatek do zapłaty.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca może odliczyć pełny VAT naliczony mu przy zakupie bankowozu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 kwietnia 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 3158/12).

czytaj więcej »

Gmina przekazując nieruchomość w zamian za odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, jest podatnikiem VAT. W tej sytuacji podatnik ma do czynienia z odpłatną dostawą towarów podlegającą VAT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 15 lutego 2013 r. (sygn. akt I SA/Łd 1524/12).

czytaj więcej »

 Wystawienie faktury pro forma nie skutkuje automatycznie obowiązkiem zapłaty wykazanego w niej podatku należnego – wynika z pisma Ministerstwa Finansów.

czytaj więcej »

wiper-pixel