WYDANIE ONLINE

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży z automatu powstaje z chwilą wybrania pieniędzy, ale nie później, niż w ostatnim dniu miesiąca. Sposób rozliczenia VAT od takiej transakcji zależy m.in. od rodzaju towaru oraz od celów, do jakich urządzenia te są wykorzystywane.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik stosuje kasę fiskalną. Czy przy ustalaniu obrotu obligującego do instalacji kasy rejestrującej powinien brać pod uwagę moment przekroczenia kwoty 20.000 zł? Czy przepisy określają limity obrotów w skali miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. W 2013 roku chce ją zlikwidować. Jaką podstawę opodatkowania przyjąć, wpisując środki trwałe do remanentu likwidacyjnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pomiędzy firmami – podatnikami VAT – doszło do zawarcia umowy użyczenia pojazdu (na 2 dni). Jak powinien udokumentować to użyczenie użyczający pojazd? Czy wystarczy wystawienie faktury wewnętrznej i zaksięgowanie w rejestrze VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik świadczy usługi remontowo-budowlane (posiada numer NIP-UE). Wykonuje usługę (remont mieszkania) na terenie Niemiec, jednak zleceniodawcą jest kontrahent (firma) ze Słowacji. Jaką wystawić fakturę? Czy należy zastosować stawkę „NP” z dopiskiem, że zobowiązanym do zapłaty VAT jest nabywca usługi? Czy ująć to w deklaracji VAT-7 w poz. 21 i 22 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE? A jakby wyglądała sytuacja, gdyby nabywcą była osoba prywatna ze Słowacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrahent wystawił nam fakturę w kwietniu, która została odebrana przez naszego pracownika. Pracownik przekazał ją do działu księgowości dopiero w lipcu. Wydaje mi się, że mam dwa wyjścia, jeżeli chodzi o VAT – zaksięgować fakturę w lipcu bez odliczania VAT lub zaksięgować w lipcu do celów podatku dochodowego, ale jednocześnie skorygować deklarację VAT za kwiecień, maj lub czerwiec. Czy mam rację?

czytaj więcej »

Pytanie: W rejestrze sprzedaży znajduje się kolumna nazwana „stawka VAT bez podziału”. Zaksięgowałam tam notę księgową, gdyż VAT nie występuje w tym wypadku. W jakiej pozycji powinnam tę kwotę ująć w deklaracji VAT-7?

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy usłudze parkingowej wykonanej na podnajmowanym przez podatnika terenie? Na tym placu zarówno osoby fizyczne, jak i firmy korzystają z miesięcznego parkowania samochodów, za które wystawiane są faktury VAT. Ponadto obecnie nie mamy kasy fiskalnej. Kiedy będziemy mieli taki obowiązek? W jaki sposób prowadzić ewidencję ustalającą taki obowiązek?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do obrotu potrzebnego do wyliczenia proporcji wlicza się sprzedaż usług poza granice kraju (w Polsce usługi opodatkowane stawka ZW – czyli brak prawa do odliczania VAT związanego z tą sprzedażą)?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych. Świadczy usługi ogólnobudowlane (w większości dla firm). Wystawia faktury na całą wartość usługi, ale w umowie jest zaznaczone, że od 2% do 5% wartości usługi kontrahent reguluje po upływie okresu gwarancyjnego (np. po upływie 5 lat). Kwota ta zatrzymywana jest zatem przez kontrahenta jako kaucja. Jak z punktu widzenia VAT (w świetle nowych przepisów) sprzedawca powinien rozliczać takie transakcje, a jak powinien rozliczać je nabywca usług? Przecież część faktury ureguluje dopiero za 5 lat. Czy takie transakcje powinny być rozliczane w sposób szczególny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pomiędzy uniwersytetem a inną uczelnią zawarta została umowa o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. W umowie określono kwotę, jaką uczelnia ma zapłacić za procedurę administracyjną mającą na celu uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Na tę kwotę jest wystawiana faktura. Czy usługa świadczona przez uniwersytet na rzecz innej uczelni jest zwolniona od VAT? Do której grupy zaliczyć taką usługę w celu zastosowania odpowiedniego kodu na fakturze? Czy będą to usługi edukacyjne?

czytaj więcej »

Pytanie: Dostaliśmy od brytyjskiej firmy fakturę z NIP PL. Jest tam wskazane miejsce wydania towaru: skład konsygnacyjny z wrocławskim adresem. Jak należy zaewidencjonować ww. fakturę w rejestrze VAT i deklaracji podatkowej (naszym zdaniem tak jak inne faktury otrzymywane od polskich kontrahentów)? Czy mamy inne obowiązki związane z tą fakturą? Brytyjska firma złożyła oświadczenie o braku stałego miejsca prowadzenia działalności oraz o braku siedziby na terytorium Polski. Jednocześnie informują, że są zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce. Wystawiają faktury z 8% VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: W strukturach uczelni jest jednostka, która prowadzi naukę języka polskiego dla obcokrajowców i nie tylko. Są to również firmy polskie z zewnątrz albo inne uczelnie. Jednostka ta nie jest odrębnym podmiotem, tylko działa w ramach naszej uczelni. Ostatnio podmiot sprzedaje skrypty – podręczniki do nauki języka polskiego, które zostały wydane w ramach tej jednostki. Skrypty mają być sprzedane jednostce z zewnątrz. Nie posiadają numeru ISBN. Jaką stawkę VAT trzeba zastosować przy sprzedaży tych skryptów? Czy ma znaczenie podmiot nabywający? Jeśli tak, to czy jest jakaś różnica, jeśli skrypty sprzedane są szkole prywatnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi niepubliczne przedszkole. Ostatnio przeczytał, że jeśli prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników, to powinien rozliczać VAT. Natomiast inne źródła podają, że jednostki objęte systemem oświaty są z tego podatku zwolnione. Czy wobec tego powinien płacić VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka nabyła samochód ciężarowy w 2000 roku w Niemczech na podstawie rachunku bez naliczonego VAT. Następnie pojazd został oddany do użytku i wykazano go w deklaracji VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) oraz naliczono i odliczono wynikający z tego tytułu podatek. Aktualnie spółka zamierza sprzedać ten samochód. Jaka stawka VAT powinna być zastosowania w fakturze?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi firmę świadczącą usługi transportowe. Wystawia faktury na firmę z niemieckim numerem VAT. W rubryce zostawia puste miejsce, a na fakturze umieszcza informację: „odwrotne obciążenie”. Czy do rozliczania VAT z takim kontrahentem mają zastosowanie przepisy o rozliczaniu VAT 30 dni po wykonaniu usługi?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma sprzedaje usługi do Szwajcarii. W kraju sprzedaje inne usługi ze stawką 23% VAT. Usługi wykonywane dla podmiotu ze Szwajcarii, gdyby były wykonywane w kraju dla podmiotu krajowego, byłyby opodatkowane stawką VAT 23%. Czy podatek naliczony, wynikający z faktur dotyczących różnych kosztów związanych ze sprzedażą 23% na kraj, jak i np. na Szwajcarię, może być odliczony w całości, czy trzeba zastosować proporcję? 

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z planem rozpoczęcia dystrybucji cyfrowej (sprzedaż muzyki, gier, filmów itp. bez fizycznego nośnika, w formie pliku pobieranego z serwisu www) spółka zastanawia się nad prawidłowym dokumentowaniem takiej sprzedaży dla osób fizycznych i firm. Czy może nie dostarczać paragonu do klienta w postaci papierowej i czy może zastąpić go fakturą w postaci elektronicznej, np. w postaci PDF? Czy musi ewidencjonować taką sprzedaż na kasie fiskalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa administruje świetlicami wiejskimi, które często wynajmuje dla chętnych na imprezy okolicznościowe, np. wesela, komunie itp. Z tytułu świadczenia takich usług nalicza VAT według stawki podstawowej 23%. W związku z tym jednostka ma problem z rozliczaniem VAT z tytułu zużycia energii elektrycznej w wynajmowanych salach, tj. nie wie, kto powinien odprowadzać VAT od takiej sprzedaży. Właścicielem świetlic jest gmina (jednostka jest tylko administratorem) i to ona zawarła umowę z zakładem energetycznym. Nadzór nad świetlicą pełni sołectwo, z którego osoby fizycznie udostępniają salę i spisują liczniki energii przed i po wynajęciu sali. Gmina za pośrednictwem ustalonego sołectwu funduszu sołeckiego opłaca faktury za energię elektryczną zużywaną w świetlicach. W umowach zawartych na wynajęcie sali jest zapis, że wynajmujący płaci na nasz rachunek czynsz za wynajęcie sali – stawka VAT 23%. A w kolejnym paragrafie umowy jest zapis, że najemca zgodnie z osobnym rozliczeniem wpłaca koszty zużycia energii elektrycznej gminie, (jako właścicielowi licznika i płatnika faktur za energię w świetlicach). Rozliczenie w celu udogodnienia dla sołectwa, gminy i wynajmującego dokonuje nasz pracownik na osobnym dokumencie, cena za energię jest brana z faktury (cena z VAT 23%, jak dla usługi wynajmu świetlic). Rozliczenia z urzędem skarbowym w tej sytuacji dokonuje gmina, tj. to ona odprowadza VAT od wpłaconych kwot przez wynajmujących świetlice. Czy powyższe jest właściwe dla jednostki i dla gminy? Zdaniem jednostki energia nie powinna być w żaden sposób rozliczana z tym podmiotem (jednostką).

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik udzielił jednemu z naszych kontrahentów pożyczki krótkoterminowej, w wysokości 20.000 zł. Jest to pożyczka na cele gospodarcze prowadzonej przez kontrahenta działalności. Spółka nie posiada w swoim zakresie pożyczek świadczonych poza systemem bankowym, jest to jednorazowa pożyczka. Na odsetki od pożyczki wystawia fakturę VAT ze stawką zwolnioną. Czy postępuje prawidłowo?

czytaj więcej »

Pytanie:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kręci film rysunkowy. Na potrzeby produkcji kupiła w sklepie internetowym, mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych, dźwięki. Jak rozliczyć faktury wystawione przez firmę z USA oraz czy należy doliczyć VAT do tych zakupów?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z wciąż możliwą zmianą stawek VAT powstają pytania odnośnie do faktur korygujących wystawianych po zmianie, a dotyczących zwrotu towaru, które kontrahent nabył przed tą zmianą. Jaką stawkę VAT należy wtedy zastosować przy zwrocie tego towaru?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole będącej podatnikiem VAT działa internat ze stołówką. Z posiłków mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły oraz pracownicy. Warunkiem jest zapłata z góry na początku każdego miesiąca. Te wpłaty są ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Cześć posiłków dla najbiedniejszych jest refundowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) po wystawieniu faktury. Zgodnie z ustawą o VAT fakturę należy wystawić po wykonaniu usługi lub dostarczeniu towaru. Oznacza to, że faktura dla OPS za posiłki np. z kwietnia powinna być wystawiana najwcześniej 30 kwietnia. Zapłata nastąpi, więc w miesiącu następnym. W konsekwencji w trakcie miesiąca uczniowie z refundacją spożywają posiłki za darmo. Na koniec miesiąca brakuję nam środków na zakup artykułów spożywczych dla wszystkich żywionych. Problem jest dosyć poważny, bowiem obecnie z posiłków refundowanych korzysta 50 uczniów na 120 żywionych. Jak należy rozliczyć taką sytuację?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem rolnikiem i płacę podatek rolny. Jestem też VAT-owcem. Czy obowiązujące od początku roku zmiany w ustawie o VAT dotyczą rolników będących podatnikami VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik zamierza zlikwidować działalność gospodarczą. W ewidencji wyposażenia i w środkach trwałych ma rzeczy, od których odliczył VAT. Czy na ostatni dzień prowadzonej działalności powinien sporządzić remanent likwidacyjny, wykazując środki trwałe i wyposażenie? Jeżeli tak, to w jakiej wartości? Czy według faktur zakupu, czy może wartości na dzień likwidacji? Czy VAT od takiego spisu odprowadza się do urzędu skarbowego, w której pozycji deklaracji go wykazać?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik wybudował sieć wodociągową (budowla), obsługującą wybudowane również przez niego domki jednorodzinne. Obecnie na podstawie zawartej umowy sprzedaży (odpłatnego przekazania) pomiędzy nim a spółką wodociągową została wystawiona faktura z 23% VAT. Czy jest to stawka prawidłowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Faktura wystawiona jest przez podatnika rozliczającego się metodą kasową 28 stycznia w 2013 r. z terminem płatności 45 dni, wypadającym 14 marca 2013 r. Czy zapłata za fakturę np. 15 lub 31 marca spowodowała konieczność skorygowania deklaracji za styczeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi kursy prawa jazdy. Pojawiła się nowa kategoria AM – SKUTER. Jaka jest stawka VAT na sprzedaż takiego kursu? A jaka na kurs TAXI?

czytaj więcej »

Pytanie: Wspólnicy spółki jawnej chcą przekazać na cele osobiste samochód osobowy niebędący środkiem trwałym. Samochód został kupiony 20 marca 2012 r. z przeznaczeniem do użytkowania nie dłużej niż 1 rok (dlatego nie został ujęty w ewidencji środków trwałych). Z tytułu zakupu odliczono 6.000 zł VAT. Czy w momencie przekazania trzeba naliczyć VAT, czy można skorzystać ze zwolnienia (samochód był używany dłużej niż pół roku)? W jakiej formie (dokument) trzeba dokonać przekazania: faktura wewnętrzna, oświadczenie czy jeszcze coś innego?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. posiada nieruchomości, które w części wynajmuje na cele mieszkaniowe. Czy usługi najmu są nadal zwolnione od tego podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Podmiot prowadzi gospodarstwo rolne, nie jestem podatnikiem VAT. Wynajmuje 5 pokoi dla turystów. W sezonie nadleśnictwo wynajmuje u niego noclegi dla myśliwych z Francji i Niemiec, którzy przyjeżdżają na polowania. Czy może wystawić rachunek na nadleśnictwo, czy w opisanej sytuacji mamy do czynienia z działalnością gospodarczą?

czytaj więcej »

Od 11 maja podatnicy objęci zryczałtowanym podatkiem dochodowym prowadzą ewidencje przychodów na nowych zasadach. Skorygowanie przychodu zaewidencjonowanego na kasie fiskalnej następuje na podstawie zeszytu korekt, prowadzonego na mocy przepisów o kasach rejestrujących.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2013 r. ustawa o VAT daje możliwość przelewania zwrotów nadwyżki VAT na rachunek banku lub SKOK-u w celu zabezpieczenia kredytów. W tym celu trzeba jednak złożyć upoważnienie. Zainteresowane takim sposobem zadysponowania zwrotem VAT nie jest duże, gdyż podobne skutki podatnicy mogą osiągnąć, zawierając umowę z bankiem.

czytaj więcej »

Współorganizator koncertu może przekazanie wkładu pieniężnego kooperantowi potwierdzić notą obciążeniową, a nie fakturą VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 10 maja 2013 r. (sygn. I SA/Po 148/13).

czytaj więcej »

Podatkowe konsekwencje sezonowego wynajmu domku letniskowego zależą od charakteru tej nieruchomości oraz od sposobu i czasu jej użytkowania przez usługobiorcę.

czytaj więcej »

Branża transportowa może rozliczać VAT w okresie wystawienia faktury. Dzieje się tak dlatego, że polskie przepisy określające szczególny moment powstania obowiązku podatkowego od tego typu usług są niezgodne z prawem unijnym. Wynika to z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 maja 2013 r. w sprawie TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. przeciwko ministrowi finansów (sygn. C-169/12).

czytaj więcej »

Podstawowym terminem na odzyskanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest 60 dni. Jednak po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie o VAT fiskus odda pieniądze w ciągu 25 dni.

czytaj więcej »

Przy wykupie leasingowanego samochodu osobowego podatnik może odliczyć jedynie część podatku naliczonego. Pełne odliczenie przysługuje natomiast nabywcom pojazdów osobowych i specjalnych.

czytaj więcej »

Podatnicy wystawiający faktury w tradycyjnej formie papierowej mogą archiwizować ich kopie także na płytach CD. Ważne jest jednak, aby sposób postępowania z tymi dokumentami zapewniał ich oryginalność.

czytaj więcej »

System zwrotu VAT za materiały budowlane będzie obowiązywał tylko do końca 2013 roku. Jednak wnioski będzie można składać przez 5 kolejnych lat, czyli do końca 2018 roku.

czytaj więcej »

Czynnością podlegającą VAT jest realizacja karty podarunkowej. Dopiero to zdarzenie wiąże się, bowiem z nabyciem towaru lub usługi przez klienta płacącego za pomocą takiej karty.

czytaj więcej »

Usługi wstępu na siłownię i zajęcia fitness mają charakter uczestnictwa czynnego i w związku z tym podlegają opodatkowaniu stawką podstawową. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 7 maja 2013 r. (sygn. akt III SA/Gl 1684/12).

czytaj więcej »

Mrożenie towarów spożywczych niemające wpływu na ich wygląd i smak nie skutkuje objęciem ich odrębnymi stawkami VAT – potwierdził NSA w wyroku z 16 maja 2013 r. (sygn. akt I FSK 827/12).

czytaj więcej »

Podatnikami podatku od towarów i usług mogą być także przedsiębiorcy wykonujący czynności opodatkowane na podstawie zawartej umowy o dzieło. O objęciu ich tym podatkiem decyduje treść umowy – w tym przede wszystkim w zakresie odpowiedzialność względem osób trzecich.

czytaj więcej »

Nieodpłatne przekazanie pracownikom towarów lub usług nabytych od innych podmiotów nie podlega VAT. Obowiązek zapłaty VAT powstanie natomiast przy przekazaniu towarów lub usług własnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Takie stanowisko wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów z 27 maja 2013 roku (nr PT1/033/20/831/KSB/12/RD50859). 

czytaj więcej »

Minister finansów wystąpił do prezesa NSA o przyspieszenie rozpatrzenia zagadnienia prawnego dotyczącego opodatkowania montażu szaf wnękowych. Zostało ono przekazane do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA już 31 stycznia 2013 r. i do dzisiaj nie został wyznaczony termin posiedzenia.

czytaj więcej »

Nawet zapłata należności po terminie umówionym z rolnikiem ryczałtowym daje kupcowi prawo do odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku. Nie można pozbawiać nabywców produktów rolnych możliwości odliczenia w sytuacji, gdy zrealizują swoje zobowiązania i dokonają zwrotu podatku sprzedawcy. Takie wnioski płyną z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 maja 2013 r. (sygn. akt I FSK 709/12).

czytaj więcej »

wiper-pixel