WYDANIE ONLINE

Podatek od wydatków na eksploatację motocykli, skuterów i quadów, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, podlega pełnemu odliczeniu.

czytaj więcej »

Podatnicy, których kasy nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację sprzedawanego towaru lub usługi, nie muszą wymieniać ich na nowe urządzenia. Brak odpowiednich możliwości technicznych w tych kasach nie powoduje, że nie mogą być one stosowane do rozliczeń podatkowych. Potwierdził to minister finansów w wyjaśnieniach opublikowanych na stronie resortu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ryczałtowiec wykonujący usługi budowlane w Niemczech dla zlecającej firmy polskiej, która zarejestrowana jest na potrzeby VAT w Niemczech, może wystawiać faktury w euro? Czy polski zleceniodawca może płacić za te usługi faktycznie wykonane w Niemczech też w tej walucie? Przelew następuje z polskiego konta w euro na polskie konto euro podwykonawcy. Zleceniodawca i podwykonawca są firmami mającymi siedzibę w Polsce. Zleceniodawca jest zarejestrowany na potrzeby VAT w Niemczech i tam też są wykonywane usługi. Czy trzeba wystawiać faktury w złotówkach i płacić w polskiej walucie, skoro zapłata następuje w kraju?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka wystawiła fakturę w związku z partycypacją w kosztach remontu lokalu, który kontrahent zamierzał od niej wynająć. Firma za tę fakturę zapłaciła, jednak właściciel rozchorował się i najem nie doszedł do skutku. Pomieszczenie zostało wynajęte innemu najemcy. Teraz spółka chce zwrócić pieniądze, ale firma nie prowadzi już działalności. Czy w takiej sytuacji można wystawić fakturę korygującą i tym samym odzyskać VAT?

czytaj więcej »

Definicja marży w usługach turystycznych powoduje, że podatek naliczony przy imporcie usług dla turysty obniży podstawę opodatkowania tej usługi, a co za tym idzie – także należny podatek.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy aktualne jest nadal zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej usług finansowych i prawniczych, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u? Czy to prawda, że aby być zwolnionym, należy spełnić warunek, tj. z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła? Jeżeli podatnik umówi się z klientami, że nie będą płacić za jego usługi gotówką, to czy nie będzie musiał posiadać kasy?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółdzielnia odlicza VAT z zastosowaniem struktury. Będzie świadczyć usługę wysyłki korespondencji. Znaczki kupi na własny rachunek, lecz wysyłka będzie dokumentowana w książce nadawczej podmiotu, dla którego ma być świadczona usługa. Czy koszt zakupu znaczków należy umieścić w fakturze VAT jako zwolniony, czy obciążyć notą jako zwrot wydatków?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność dotyczącą handlu używanymi samochodami. Czy w 2013 roku zmieniły się przepisy w zakresie dokumentowania takiej sprzedaży?

czytaj więcej »

Aby możliwe było zastosowanie zwolnienie z VAT, gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie należy się kierować danymi z ewidencji gruntów i budynków – wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej (nr PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639).

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka posiada nieopłacone zaległości od odbiorcy z kwietnia 2012 roku i ze stycznia 2013 roku. Jak skorzystać z ulgi na złe długi? Czy trzeba zawiadamiać dłużnika o tym fakcie? Jak to zgłosić w urzędzie skarbowym? Czy ulga na złe długi dotyczy VAT i podatku dochodowego? Jak uznać zaległości za nieściągalne?

czytaj więcej »

Związek Dealerów Samochodów wystosował pismo do Komisji Europejskiej, w którym nie zgadza się z przesłanym przez polski rząd wnioskiem o derogację dotyczącą VAT w rozliczeniach pojazdów.

czytaj więcej »

Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością od leasingu. W konsekwencji nie trzeba do niej doliczać 23% VAT. To wnioski z interpretacji ogólnej ministra finansów (nr PT3/033/1/101/AEW/13/63224).

czytaj więcej »

Sezon budowlany w pełni. Dla firm działających w tej branży oznacza to konieczność wzmożonego rozliczania VAT. Należy pamiętać, że obowiązek podatkowy powstanie także przy otrzymaniu części płatności przed zakończeniem budowy.

czytaj więcej »

Jeśli nazwa skrócona przedsiębiorstwa została wykazana w zgłoszeniu rejestracyjnym do celów VAT i jest znana organowi podatkowemu, to posługiwanie się nią na fakturze jest prawidłowe. Taka faktura jest poprawna niezależnie od tego, czy nazwa skrócona została wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

czytaj więcej »

Kompleksowe świadczenie polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lub jego części) trwałą zabudowę meblową jest usługą modernizacji. Korzysta ona z obniżonej 8% stawki VAT – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów (sygn. akt I FPS 2/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy czynności syndyków, nadzorców sądowych czy zarządców tymczasowych stanowią działalność gospodarczą na gruncie ustawy o VAT? Czy od przyznanych wynagrodzeń muszą oni naliczać podatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma otrzymała dofinansowanie z urzędu pracy na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych. Zostały zakupione środki trwałe oraz wyposażenie. Odzyskany podatek należy zwrócić do urzędu pracy. W jaki sposób wyliczyć kwotę zwrotu? Jak zaksięgować amortyzację środków trwałych podatkowo? Firma prowadzi księgi handlowe i jest płatnikiem VAT. Podane kwoty są brutto, a VAT obliczany był według stawki 23%.

czytaj więcej »

Darmowy transport pracowników firmy współpracującej z podatnikiem do jego fabryki jest odpłatnym świadczeniem usług. Podlega więc opodatkowaniu VAT. Takie wnioski płyną z wyroków WSA we Wrocławiu z 29 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Wr 265/13 i I SA/Wr 266/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. wykonująca usługi spedycji międzynarodowej, zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, otrzymała od swego udziałowca z Francji program do wystawiania faktur. Czy dokument taki dla odbiorcy polskiego może być wystawiony po angielsku? Czy prawidłowo będzie, gdy zamiast oznaczenia „Faktura” będzie napis „invoice”. Pozostałe dane, jak ilość, nazwa towaru, wartość netto, brutto, VAT również będą w języku angielskim. Czy przy sprzedaży usług dla podmiotów zagranicznych, gdzie czynność rozlicza nabywca, obligatoryjne jest wpisanie zwrotu „odwrotne obciążenie”, czy też nadal można stosować zapis „podatek VAT rozlicza nabywca zgodnie z art. 28b ustawy VAT”?

czytaj więcej »

Pytanie: W art. 89b ustawy o VAT mowa jest o nieuregulowanych fakturach, dokumentujących dostawę towaru lub świadczenia usług na terytorium kraju. Czy dotyczy to tylko faktur krajowych? Czy też faktur unijnych i zagranicznych? Jeżeli dotyczy także unijnych, to czy należy wyksięgowywać podatek należny i naliczony?

czytaj więcej »

Właściciel spółki kapitałowej może sprzedać posiadane udziały. Czynność taka może być zarówno wyłączona z zakresu opodatkowania VAT, jak i przedmiotowo zwolniona z podatku.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik rozpoczął w zeszłym roku sprzedaż zwolnioną. Czy miał obowiązek ustalania prognozy proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego w momencie rozpoczęcia tej sprzedaży? Czy trzeba zrobić to w tym roku? Proporcja za ubiegły rok wyniosła 0,96% do sprzedaży opodatkowanej, a odliczenie podatku przekroczyło 500 zł. Poza tym sprzedaż zwolniona będzie miała tendencję rosnącą. Czy jednak należy ustalać prognozę proporcji z urzędem skarbowym tylko w przypadku przekroczenia 2% obrotów sprzedaży zwolnionej? Czy w związku z tym trzeba według proporcji w 2013 roku odliczać podatek z faktur związanych zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i zwolnioną?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma nie opłaciła faktur zakupowych. Jak prawidłowo wykazać w deklaracji VAT-7 (zgodnie z nowymi regulacjami) korektę podatku naliczonego z tytułu niezapłaconych faktur w terminie 150 dni? W jaki sposób wykazać w deklaracji powrotną korektę np. przypadku zapłaty należności?

czytaj więcej »

Już za ponad 4 miesiące obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi. Bez znaczenia będzie natomiast moment wystawienia faktury (poza kilkoma wyjątkami).

czytaj więcej »

Pytanie: Firma prowadzi hotel i często zdarzają się reklamacje. Goście niestety gubią paragony fiskalne. Według prawa konsumenckiego reklamacja udokumentowana również innym dokumentem niż paragon musi zostać uznana. Czy można skorygować VAT i sprzedaż bez paragonu fiskalnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma podpisała umowę leasingową na samochód osobowy o wartości 346.000 zł brutto. Zapłaciła opłatę wstępną w wysokości 104.000 zł. Czy można odliczyć jednorazowo całą kwotę VAT w wysokości 6.000 zł, czy proporcjonalnie w ratach przez cały okres leasingowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. uzyskująca przychody m.in. z najmu miała ustaloną na 2012 rok proporcję w wysokości 19%. Wyliczony współczynnik bazowy na podstawie ewidencji VAT za 2012 rok wynosi 21%. Czy w związku z tym trzeba korygować deklarację VAT-7?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca zastanawia się, czy zakup roweru na spółkę kurierską daje mu możliwość odliczenia pełnego VAT? Firma swoją działalność prowadzi w mieście, gdzie na drogach często bywają korki uliczne. W celu szybkiego przemieszczania się na krótkich dystansach właściciel firmy uznał, że rowerem będzie sprawniej i szybciej.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi usługi marketingowe. Zdarza się, że dla klientów kupuje różne usługi, od których VAT rozlicza jako nabywca. Czy obecnie powinien w dalszym ciągu wystawiać faktury wewnętrzne w przypadku importu usług?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik podpisał umowę na usługi konsultingowe z firmą brytyjską, która ma z podpisaną umowę z firmą polską na takie same usługi. Za wykonaną pracę firma otrzymuje wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej na kontrahenta brytyjskiego. Jak powinna być wystawiona taka faktura? Jakie powinna zawierać elementy? Czy wylicza się tutaj różnice kursowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi firmę w zakresie handlu drewnem. Sprzedaż odbywa się na podstawie wystawianych rachunków. W styczniu podatnik wystawił 10 rachunków na różne osoby fizyczne (bez działalności) na łączną kwotę 2.500 zł. Kiedy należy zainstalować kasę fiskalną? Czy decyduje o tym liczba kontrahentów, czy wysokość sprzedaży?

czytaj więcej »

Jednostka budżetowa, np. szkoła, przedszkole czy ośrodek pomocy społecznej, mimo wyodrębnienia organizacyjnego nie prowadzi działalności gospodarczej niezależnie od gminy. W konsekwencji podmiot ten nie może być odrębnym podatnikiem VAT – wynika z uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FPS 1/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca ponosi wydatki m.in. na artykuły biurowe czy przejazdy taksówkami. Czy obecnie jest możliwe, biorąc pod uwagę zmiany dopuszczone na dokumentach fakturowych, odliczenie VAT z paragonu np. za zakup materiałów biurowych czy też usług texi? Zakładamy, że dokument ten zostanie zabezpieczony od zniszczenia, np. przez skserowanie lub zeskanowanie.

czytaj więcej »

Pytanie: Stowarzyszenie ma podpisane umowy z firmami oraz przedszkolami, z których wynika, że płatność za sprzedane towary nastąpi po 180 dniach. W myśl nowych przepisów płatność powinna być uregulowana do 90 dni, inaczej nabywca musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, a po 150. dniu skorygować VAT. Czy gdyby stowarzyszenie przeszło na zasadę kasową, zmieniłoby to sytuację kontrahentów na lepszą? Jak ma się rzecz w przypadku przedszkoli, które nie są czynnymi podatnikami VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka jest przedstawicielem handlowym podatnika francuskiego. W jaki sposób powinna odliczyć VAT z faktur na zakup paliwa, gdy nie ma obowiązku wykazywania numeru rejestracyjnego pojazdu? Firma posiada 3 samochody osobowe i 2 samochody ciężarowe.

czytaj więcej »

Czasowe przeznaczenie pojazdów do celów demonstracyjnych i testowych nie zmienia sposobu wykorzystywania tych samochodów przez podatnika prowadzącego odsprzedaż pojazdów. Pełne odliczenie VAT od nabycia takich aut potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej (nr PT10/033/4/87/LWW/13/RD61593).

czytaj więcej »

Przekazanie pracownikom towarów i usług zakupionych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlega VAT – potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej (nr PT1/033/20/831/KSB/12/RD50859).

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca kupił auto do firmy. Wartość samochodu netto wynosi 120.000 zł. Czy w deklaracji VAT-7 trzeba wykazać (w pozycji 49) kwotę 120.000 zł, a w pozycji 50 kwotę 6.000 zł?

czytaj więcej »

Podatnicy prowadzący biura podróży rozliczają VAT w systemie marży. Warunkiem jest jednak zakup towarów i usług na potrzeby turysty od podatnika VAT. Opodatkowanie marży nie przysługuje w sytuacji, gdy przedsiębiorcy wykonują dla turysty usługi we własnym zakresie.

czytaj więcej »

Odsetki otrzymywane przez holding jako wynagrodzenie za pożyczki udzielone spółkom zależnym nie są wyłączone z VAT. Nie wynikają one z samego posiadania majątku, lecz stanowią wynagrodzenie za korzystanie z pożyczki. Jeśli jest ona wypłacana ze środków będących częścią majątku spółki, ale pochodzących ze świadczenia usług będących działalnością gospodarczą spółki, to pożyczka podlega VAT – wynik wyroków NSA w sprawach o sygn. akt I FSK 696/13, I FSK 877/12.

czytaj więcej »

Szkolenia prowadzone przez prywatne firmy mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT. Warunkiem jest jednak, aby usługi te były kształceniem lub przekwalifikowaniem zawodowym bezpośrednio powiązanym z daną branżą lub zawodem. Powinno to wynikać ze szczególnych przepisów dotyczących danego zawodu. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 11 czerwca 2013 r. (sygn. akt III SA/Gl 79/13).

czytaj więcej »

Faktura otrzymana od nieistniejącego przedsiębiorcy nie zawsze pozbawi podatnika prawa do odliczenia wykazanego w niej VAT. Takie wnioski płyną z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2013 r. (sygn. akt I FSK 436/12).

czytaj więcej »

Zwolnienie z VAT dotyczy wyłącznie zabiegów chirurgii rekonstrukcyjnej. Jednak w niektórych przypadkach może nim zostać objęty także zabieg estetyczny. Nastąpi to w sytuacji, gdy operacja taka będzie konieczna w celu ochrony zdrowia psychicznego pacjenta. Takie wnioski płyną z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21 marca 2013 r. w sprawie (PFC Clinic) o sygn. akt C‑91/12.

czytaj więcej »

Pytanie: Główną działalnością podatnika jest handel hurtowy. Oprócz tego w ramach działalności wynajmuje domki letniskowe w innym miejscu niż główna siedziba firmy. Czy w obu miejscach trzeba zainstalować kasę fiskalną? W okresie zimowym podatnik otrzymuje zaliczki na poczet przyszłego wynajmu. Czy może wydrukować paragon z kasy fiskalnej z głównego miejsca jego działalności?

czytaj więcej »

wiper-pixel