WYDANIE ONLINE

Polski przedsiębiorca wykonujący usługi remontowo-budowlane w innym kraju nie ma obowiązku wykazywania tej transakcji w informacji podsumowującej. Decyduje o tym miejsce świadczenia ustalane na podstawie przepisów szczególnych.

czytaj więcej »

Jeśli przeprowadzenie egzaminu zawodowego nie jest poprzedzone kształceniem zawodowym, to nie ma zastosowania zwolnienie przedmiotowe od VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 23 lipca 2013 r. (sygn. akt III SA/Gl 1007/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zaimportowała towar z Turcji. Został odprawiony w Polsce. Na podstawie dokumentu SAD zostały opłacone należności celne (w tym VAT, który został odliczony). Po sprawdzeniu otrzymanego towaru stwierdzono niezgodność jego jakości z zamówieniem i złożono reklamację. Ostatecznie podjęto decyzję o zwrocie towaru dostawcy. Spółka otrzymała korektę do pierwotnej faktury i zwróciła towar w procedurze celnej. Czy zwrot ten należy wykazać w deklaracji VAT-7 oraz czy przysługujące odliczenie VAT od zaimportowanego towaru trzeba skorygować?

czytaj więcej »

Sprzedaż systemu komputerowego obejmująca dostawę sprzętu, oprogramowania, instalację systemu, szkolenie pracowników oraz serwis gwarancyjny – podlega opodatkowaniu jako pojedyncza transakcja. Miejscem jej świadczenia jest kraj wykonania instalacji. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 264/13).

czytaj więcej »

Złożenie korekty w czasie trwającego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej jest nieskuteczne. Taka deklaracja nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W konsekwencji obowiązuje poprzednio złożona deklaracja i wynikająca z niej kwota podatku do zapłaty.

czytaj więcej »

Kopia komunikatu IE-599 bez jego poświadczenia za zgodność z oryginałem przesłana elektronicznie jest wystarczającym dokumentem do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie pośrednim. Takie wnioski płyną z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FSK 974/12).

czytaj więcej »

Jeżeli skrócona nazwa przedsiębiorstwa została podana w zgłoszeniu rejestracyjnym do celów VAT i jest ona znana organowi podatkowemu, to na wystawianych fakturach podatnik nie musi umieszczać pełnej nazwy spółki. Stanowisko to potwierdził minister finansów w interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-208/13/IK.

czytaj więcej »

Nawet jeśli z faktury wynika, że należność za całą dostawę kompleksową będzie płacona w ratach, to podatnik i tak może odliczyć VAT jednorazowo w miesiącu jej otrzymania. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 26 czerwca 2013 r. (sygn. akt III SA/Gl 814/13).

czytaj więcej »

Osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT powinna zostać uznana za podatnika także względem każdej innej działalności gospodarczej, nawet wykonywanej okazjonalnie. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 13 czerwca 2013 r. w sprawie Galin Kostov przeciwko Direktor na Direkcija „Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto” – grad Warna pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite (sygn. akt C-62/12).

czytaj więcej »

Pytanie: Polska firma wynajmuje pokoje na rzecz pensjonatu w Zanzibarze. Sprzedaż usługi prowadzi dla osób fizycznych – głównie Polaków, ale także obcokrajowców. Jak opodatkować tę usługę? Czy miejsce świadczenia takiej usługi to Polska i stawka wynosi 7%, czy miejsce świadczenia to Zanzibar i w Polsce taka usługa nie podlega opodatkowaniu?

czytaj więcej »

Wstrzymanie na pewien czas prowadzenia biznesu nie skutkuje obowiązkiem odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy w obecności serwisanta. Przedsiębiorca nie musi też zwracać ulgi na zakup kasy. Będzie to jednak musiał zrobić, jeśli zakończy działalność po mniej niż 3 latach. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-135/13/TS.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po ostatnich zmianach w ustawie o VAT refundacja dla pracownika kosztów zakupu okularów (do pracy przy monitorze, gdzie konieczność ich noszenia jest potwierdzona stosownym orzeczeniem lekarskim) będzie traktowana jako nieodpłatna dostawa towarów na cele osobiste pracownika i w związku z tym powinna być opodatkowana?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Jest vatowcem. Zamierza wybudować dom jednorodzinny dla firmy, z przeznaczeniem na sprzedaż. Z jaką stawką VAT przedsiębiorca powinien wystawić fakturę za usługi budowlane?

czytaj więcej »

Spółka sprzedająca swoim pracownikom opcję musi rozliczyć VAT. Czynność ta jest świadczeniem usługi obejmującej prawo majątkowe. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 9 lipca 2013 r. (sygn. akt I SA/Rz 380/13).

czytaj więcej »

W celu sprawdzenia poprawności rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy organy podatkowe mogą wszczynać czynności sprawdzające. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań jest kontrola krzyżowa.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka ma siedzibę w Polsce, ale ma również swoją firmę w Anglii. Tam prowadzi prace remontowe na nieruchomości. Podatnik posiada angielski NIP. Firma zamówiła w polskim sklepie farby, które zostały dostarczone z magazynu w Anglii na budowę w tym kraju. Firma polska, w której towar był zamówiony, wystawiła fakturę na polską firmę nabywcy (a nie angielską) ze stawką 0%. Czy to jest właściwe postępowanie? Jak potraktować taką sprzedaż?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku montażu kolektorów słonecznych w budynku mieszkalnym o powierzchni 290 m², jeżeli płyty kolektorów zainstalowane będą na dachu lub elewacji budynku, a pozostałe urządzenia w kotłowni wewnątrz budynku? A jaką, jeżeli płyty kolektorów zainstalowane będą obok budynku, a pozostałe części na zewnątrz?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza solidarną odpowiedzialność podatkową nabywców towarów wrażliwych za podatek niezapłacony przez sprzedawcę. Dotyczy ona jednak wyłącznie towarów określonych w załączniku nr 13. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 października 2013 r.

czytaj więcej »

Osoba sprzedająca jednorazowo elementy masy spadkowej nie jest podatnikiem VAT. W konsekwencji transakcja taka leży poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zaprezentował dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 25 czerwca 2013 r. (nr ITPP2/443-285/13/AK).

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik dostał od brytyjskiej firmy fakturę z polskim NIP. Jest na niej wskazane miejsce wydania towaru: skład konsygnacyjny z wrocławskim adresem. Jak należy zewidencjonować tę fakturę w rejestrze VAT i deklaracji podatkowej (naszym zdaniem tak jak inne faktury otrzymywane od polskich kontrahentów). Czy mamy inne obowiązki związane z tą fakturą?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka akcyjna działająca w branży medycznej oprócz działalności przychodni prowadzi również apteki. Ze względu na duży spadek opłacalności prowadzenia aptek zamierza zlikwidować działalność apteczną i wynająć posiadane pomieszczenia. Pomysł jest taki, żeby oddać leki do hurtowni. Jakie niebezpieczeństwa podatkowe i obowiązki rodzi taka częściowa likwidacja działalności w zakresie VAT?

czytaj więcej »

Jeśli w ramach działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży samochodów osobowych pojazd będzie używany jako samochód służbowy pracownika, przestaje być towarem handlowym. Jego związek z działalnością jako towaru handlowego zostaje zerwany. Skutkuje to brakiem prawa do odliczenia VAT. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 lipca 2013 r. (sygn. akt I FSK 1268/12 i I FSK 1305/12).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jest prawdą, że małe firmy mogą wystawiać faktury bez oznaczenia, że jest to faktura VAT? Jak stwierdzić, że dana firma spełnia warunki do uznania ją za małą lub dużą firmę?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma wykonuje usługi geodezyjne i jest zwolniona z VAT. Nie składa deklaracji, a za wykonane usługi wystawia rachunki w kwocie brutto. Od 1 marca 2013 r. podatnik zainstalował kasę fiskalną z uwagi na przekroczenie 20.000 zł obrotu za 2012 rok. Czy może ubiegać się o zwrot części wydatków na zakup kasy? Jak ewidencjonować taką sprzedaż? Co powinien wydawać klientom – rachunek czy wydruk z kasy fiskalnej? Jaką zastosować stawkę VAT?

czytaj więcej »

Urząd skarbowy, który sprawdza zasadność zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, może przedłużyć 60-dniowy termin zwrotu podatku w ramach kontroli podatkowej. Na postanowienie o przedłużeniu tego terminu podatnik nie może wnieść zażalenia. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w postanowieniu z 6 czerwca 2013 r. (sygn. akt I SA/Lu 416/13).

czytaj więcej »

Aby zapłatę uznać za zaliczkę na poczet przyszłych należności, zaliczkowana czynność musi być jednoznacznie określona. Wówczas skutkuje ona powstaniem obowiązku podatkowego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 lipca 2013 r. (sygn. akt I FSK 1244/12).

czytaj więcej »

Roboty wykonywane poza budynkiem są opodatkowane podstawową stawką VAT. Tylko roboty wykonywane wewnątrz obiektów mieszkalnych są objęte obniżoną stawką podatku – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów (sygn. akt I FPS 7/12).

czytaj więcej »

Pytanie: Firma świadczy usługi remontowo-budowlane. Czy usługa związana z wykonaniem remontu domu dziecka powinna być opodatkowana 8% czy 23% stawką VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. wykonuje usługi remontowo-budowlane. Czy ma prawo do zastosowania 8% stawki VAT wobec odbiorcy lokalu mieszkalnego, w przypadku gdy podwykonawca, a zarazem sprzedawca podłogi zastosował stawkę 23% na sprzedaż paneli podłogowych oraz wykonanie usługi montażu (faktura wystawiona na sp. z o.o. jako zleceniobiorcę wykonywanych usług remontowych w lokalu mieszkalnym)?

czytaj więcej »

Aby można było mówić o nadużyciu prawa, konieczne jest, by transakcje skutkowały korzyścią podatkową, której przyznanie byłoby sprzeczne z celem tych przepisów. Dodatkowo z obiektywnych okoliczności musi wynikać, że zasadniczym celem tych transakcji jest uzyskanie takiej korzyści. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 23 lipca 2013 r. (sygn. akt I SA/Bd 378/13).

czytaj więcej »

Podatnicy mogą wykrywać obowiązek podatkowy od usług transportowych i spedycyjnych, także stosując zasady ogólne. Takie wnioski płyną z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego w sprawie TNT Express Worldwide sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów (sygn. akt C-169/12).

czytaj więcej »

Wyrażenie zgody na bycie najemcą w zamian za jednorazową opłatę płaconą przez wynajmującego nie jest usługą podlegającą VAT. Jeśli jednak przyszły klient staje się w zamian za tę zapłatę najemcą flagowym, to wówczas świadczy usługę reklamową dla wynajmującego. Jej celem jest przyciągnięcie innych najemców do tego budynku. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 lipca 2013 r. (sygn. akt I FSK 1218/12).

czytaj więcej »

Pytanie: Na fakturze otrzymanej od kontrahenta mam wpisane niepełne dane nabywcy, który w związku z tym wystawił notę korygującą. W jaki sposób w świetle obowiązującego prawa należy uzyskać potwierdzenie odbioru noty? Czy wystarczy posiadanie dokumentu nadania listu poleconego, czy też trzeba wysyłać notę w dwóch egzemplarzach i czekać aż kontrahent odeśle podpisaną kopię dokumentu?

czytaj więcej »

Podstawowym okresem rozliczeniowym w VAT jest miesiąc. Przedsiębiorcy mogą jednak wybrać kwartalną metodę rozliczeń. Pozwala to składać deklaracje raz na trzy miesiące. Jednak za pierwszy i drugi miesiąc należy wpłacać zaliczki na podatek. W konsekwencji kwartalnie płacą VAT tylko mali podatnicy.

czytaj więcej »

Organy podatkowe uznają gminne jednostki budżetowe za podatników. Jednak jak wynika z uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FSP 1/13), jest to nieprawidłowe. Jednostki samorządu terytorialnego i podległe im jednostki budżetowe nie muszą jednak korygować rozliczeń z okresów poprzedzających wydanie tej uchwały.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (usługi informatyczne, sprzedaż na rzecz spółek) 1 marca 2013 r. sprzedała auto osobie fizycznej za 26.000 zł. Czy ta sprzedaż powinna być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej? Była to jednorazowa sprzedaż. Czy firma powinna zainstalować kasę?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca jest właścicielem apartamentu wypoczynkowego w Zakopanem. Apartament ten przeznaczony jest do krótkoterminowego wynajmu w celach wypoczynkowych (został wprowadzony do działalności gospodarczej przedsiębiorcy jako środek trwały). Obsługą apartamentu (w tym marketingiem, obsługą sprzedażową, sprzątaniem itd.) zajmuje się zewnętrzna firma (pośrednik). Na mocy umowy z przedsiębiorcą pośrednik zarządza wynajmem apartamentu i dokonuje sprzedaży pobytów (tj. fakturuje gości apartamentu). Na koniec miesiąca rozlicza wynajem, tj. przedstawia terminy wynajmów, kwoty sprzedaży brutto oraz swoje koszty pośrednictwa (tj. koszt sprzątania apartamentu, marketingu i prowizji od sprzedaży). Pośrednik wystawia swoją fakturę na przedsiębiorcę na koszty własne (prowizja, koszty reklamy, sprzątanie), od których nalicza VAT w stawce 23%. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT na pośrednika za wynajem apartamentu na całkowitą (w skali miesiąca) kwotę brutto sprzedaży (tj. przychód brutto ze sprzedaży = wartość brutto faktury). Jaką stawkę VAT należy stosować dla takiej transakcji? Według jakiej stawki należy obliczyć podatek od kwoty brutto sprzedaży? Czy można zastosować 8% stawkę VAT, jak przy usłudze krótkotrwałego zakwaterowania? Jaki symbol PKWiU odpowiada temu typowi transakcji? Umowa z pośrednikiem jest bezterminowa, świadczenie usług przez pośrednika ma charakter ciągły.

czytaj więcej »

wiper-pixel