WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorcy wykonujący transakcje w sieci muszą pamiętać o konieczności rozliczenia podatku od towarów i usług. Jeśli jednak ich roczny obrót nie przekracza 150.000 zł, mogą wybrać zwolnienie podmiotowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma sprzedała towar firmie z Niemiec. Dostawa ta stanowiła WDT. Klient zareklamował towar, w związku z czym wystawiono mu fakturę korygującą. Na towar z reklamacji podatnik znalazł innego odbiorcę, też z Niemiec. Wystawił na niego fakturę dokumentującą WDT. Towar zareklamowany nie wracał do kraju. Nie ma więc potwierdzenia wywozu. Czy prawidłowo uznano tę sprzedaż za WDT?

czytaj więcej »

Pytanie: W sklepie odzieżowym zdarza się, że klientowi dokonującemu dużych zakupów wręczany jest dodatkowo krawat lub apaszka. Jak należy opodatkować taką sytuację w VAT? Na podstawie jakich dokumentów rozliczyć tę czynność? Czy należy tę transakcję zaewidencjonować z użyciem kasy fiskalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Polska spółka kupuje towary, które są wywożone na Ukrainę. Niektóre z nich transportuje się tylko do granicy. Później zabiera je firma transportowa z Ukrainy. Podatnik dostaje dwie faktury za transport – jedna jest od polskiej firmy za transport po terytorium kraju (stawka 23%), a druga jest od ukraińskiej firmy. Jak prawidłowo rozliczyć w deklaracji VAT podatek z tych faktur?

czytaj więcej »

Były dealer może odliczyć VAT od zakupu samochodu osobowego, który następnie przekaże klientowi w ramach gwarancji. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok o sygn. akt III SA/Wa 122/13).

czytaj więcej »

Kasy fiskalne, których konstrukcja nie pozwala na ujawnienie na paragonie NIP nabywcy, nadal mogą być stosowane – wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka akcyjna sprowadza towary z Chin, które są opatrzone jej logo – to naklejki umieszczane na towarze. Z tego względu spółka otrzymała od producenta z Chin fakturę na to logo. Czy zakup naklejek z logo spółki od chińskiego kontrahenta jest importem usług?

czytaj więcej »

Wyroby węglowe są opodatkowane jedynie na ostatnim etapie obrotu. Oznacza to, że jest szansa na obniżenie cen. Takie zmiany wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym.

czytaj więcej »

Sprzedaż posiłków nauczycielom i uczniom jest zwolniona z VAT. Z kolei obiad dla pracowników niepedagogicznych trzeba opodatkować, stosując stawkę 8%. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej (nr IPTPP2/443-411/13-4/AW).

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zarówno czynności opodatkowane, jak i niepodlegające opodatkowaniu mogą odliczać cały VAT od wydatków inwestycyjnych. Z wydawanych przez organy podatkowe interpretacji indywidualnych wynika jednak, że fiskus nie podziela takiego sposobu rozumienia przepisów. W takiej sytuacji podatnik ma możliwość zakwestionowania niekorzystnych postanowień.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma świadczy usługi turystyczne. Dla podatnika ze Szwajcarii organizuje wyjazd na kongres w Maroku. Zapewniamy im zakwaterowanie, przelot, opłaty za udział w kongresie, wyżywienie, transfery na miejscu. Jak rozliczyć taką usługę?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka świadczy usługi transportu i spedycji. Ponieważ zleceniodawca niemiecki wykonał najwyższy obrót sprzedaży usług transportowych, zarząd spółki postanowił przyznać mu rabat w wysokości 10% – co pół roku – od obrotu wykonanego przez tego zleceniodawcę. Czy w związku z tym potrzebna jest umowa, a jeśli tak, to jaka? Czy rabat ten należy udokumentować notą księgową, czy może fakturą?

czytaj więcej »

Pytanie: Przewoźnik z UE wykonał usługę transportu. Była to inna firma niż ta, od której został zakupiony towar. Usługa transportowa została wykonana 21 maja. Fakturę wystawiono 4 czerwca – nie została jeszcze zapłacona. Według art. 19 ust. 13 pkt 2 obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30. dnia od wykonania usługi. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 maja 2013 r. w sprawie TNT Express Worldwide (Poland) przeciwko ministrowi finansów mówi, że przepis ten jest niezgodny z dyrektywą VAT. Kiedy w tej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy?

czytaj więcej »

 Do odliczenia podatku naliczonego od poczynionych zakupów wystarczy ich pośredni związek z działalnością opodatkowaną. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 496/13.

czytaj więcej »

Pytanie: Polska spółka kupiła od firmy z Czech towar pochodzący z Rosji. Został wprowadzony do obrotu na terytorium UE w Rydze (Łotwa), gdzie nastąpiła odprawa celna. Towar ten został sprzedany spółce litewskiej. Był transportowany z Rygi do litewskiego nabywcy. Transport realizowała firma litewska na zlecenie polskiego sprzedawcy. Za wykonaną usługę transportową firma litewska wystawiła fakturę VAT w stawce 0%. W jaki sposób prawidłowo ją wykazać w deklaracji VAT-7?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka akcyjna działająca w branży medycznej oprócz działalności przychodni prowadzi również apteki. Ze względu na duży spadek opłacalności prowadzenia aptek podatnik zamierza zlikwidować tę działalność i wynająć pomieszczenia. Pomysł jest taki, żeby oddać leki do hurtowni. Jakie niebezpieczeństwa podatkowe i obowiązki w zakresie VAT po stronie spółki rodzi taka częściowa likwidacja działalności?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik chce zlikwidować działalność gospodarczą. Na stanie posiada środek trwały – samochód, od którego odliczył VAT w 100% i całkowicie zamortyzował. Żona podatnika będzie otwierała działalność i chce przyjąć ten środek trwały do swojej działalności. Jakie obowiązki podatkowe powstaną u podatnika i u jego małżonki?

czytaj więcej »

Termin wystawienia faktury za usługę transportową lub spedycyjną zależy od przyjętego przez podatnika sposobu określania momentu powstania obowiązku podatkowego. Tak uznał minister finansów w interpretacji ogólnej (nr PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408).

czytaj więcej »

Polscy podatnicy nie mogą – na podstawie przepisów unijnych – stosować obniżonych stawek VAT dla dostaw wszystkich podobnych produktów spożywczych. Takie wnioski płyną z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 226/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka cywilna zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem i sprzedażą mebli. Jest czynnym podatnikiem VAT. 4 grudnia 2012 r. kupiła samochód „z kratką” na potrzeby działalności gospodarczej. Wprowadziła go na stan środków trwałych firmy. Samochód zakupiony został ze zwolnieniem z VAT. Podatnik zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej od 14 lutego 2013 r. do 2 czerwca 2013 r. Po tym dniu podatnik wznowił działalność i zamierza sprzedać ten samochód. Czy zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT auto można uznać za używane (minęło już pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nim jak właściciel) i czy ta sprzedaż może korzystać ze zwolnienia z VAT? Czy czasowe zawieszenie działalności wlicza się do okresu używania, o którym mowa w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT? Jeżeli nie, to kiedy najwcześniej podatnik może sprzedać ten pojazd, aby skorzystać ze zwolnienia z VAT?

czytaj więcej »

Podatnik może wystawić zbiorczą uproszczoną fakturę korygującą. Musi ona jednak dotyczyć wszystkich dostaw towarów lub usług dla jednego odbiorcy w danym okresie. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok o sygn. akt I FSK 1198/12).

czytaj więcej »

Organ podatkowy, badając zasadność zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, może wydłużyć termin tego zwrotu do czasu zakończenia postępowania. Jest to niezwykle uciążliwe dla podatników.

czytaj więcej »

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych jest uprawnieniem osobistym. Faktury wystawione na zmarłego ojca (spadkodawcę) nie są podstawą do odzyskania części wydatków przez syna. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja nr IPTPB2/415-402/13-2/Akr).

czytaj więcej »

Otrzymane przez fundację wsparcie na wykonywanie usługi w ramach projektu wpływa na wartość świadczonej usługi i zwiększa uzyskany z tego tytułu obrót. W konsekwencji taka dotacja podlega opodatkowaniu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku o sygn. akt I SA/Łd 629/13.

czytaj więcej »

Spółka cywilna jest podatnikiem VAT. Nie zwalnia to jednak jej wspólników z odpowiedzialności za niezapłacony podatek.

czytaj więcej »

 Podatnik powinien zaprogramować w kasie takie oznaczenia nazw towarów i usług, aby możliwe było przyporządkowanie do nich odpowiedniej stawki podatku. Takie stanowisko zaprezentował resort finansów.

czytaj więcej »

Pytanie: Mały podatnik rozliczający się kasowo produkuje buty na zamówienie. Faktura została wystawiona 25 czerwca, zapłacona 2 lipca, a korektę wystawiono 26 lipca z terminem płatności 2 sierpnia. Korekta jest spowodowana błędem przy wystawianiu pierwotnej faktury. Kiedy powinien wykazać VAT należny z tytułu wystawionych faktur korygujących, zwiększających i zmniejszających pierwotną sprzedaż?

czytaj więcej »

Nawet jeżeli podatnik nie wiedział, że zatrudniona w firmie osoba wystawia fałszywe faktury, to i tak musi odprowadzić z nich należny VAT. Takie wnioski płyną z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 371/12).

czytaj więcej »

Przekazanie gruntu za wynagrodzeniem jest czynnością opodatkowaną VAT. Formą zapłaty jest również odszkodowanie za takie wywłaszczenie. Tak wynika z interpretacji ministra finansów (nr PT8/033/13/68/SBA/13/74109).

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który prowadził sprzedaż w systemie TAX FREE, musi zapewnić kupującym podróżnym możliwość uzyskania zwrotu podatku. Jednym z warunków takiej działalności jest posiadanie kasy fiskalnej.

czytaj więcej »

Wpis w dokumentacji medycznej o konieczności opieki nad hospitalizowanymi powinien skutkować objęciem usług wykonywanych przez szpital dla opiekunów zwolnieniem z VAT. Takie wnioski płyną z pisma rzecznika praw obywatelskich (nr RPO-674861-V/11/AB) do ministra finansów.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej opodatkowała się ryczałtem z tytułu krótkotrwałego najmu domu nad morzem. Zarejestrowała się również na potrzeby VAT i w deklaracjach wykazuje podatek należny ze sprzedaży tych usług. Podatnik ponosi także koszty związane z wydatkami na wykończenie domu. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym jest dość pokaźna, w związku z tym zamierza ubiegać się o zwrot VAT. Jak powinien do tego przystąpić?

czytaj więcej »

Podatnicy, którzy zawierają umowy o magazynowanie towarów, mogą dzięki odpowiednim zapisom wpływać na miejsce opodatkowania tych usług. Może to być kraj położenia magazynu lub siedziby usługobiorcy.

czytaj więcej »

Podstawowym warunkiem odliczenia zwrotu VAT wypłacanego rolnikom ryczałtowym jest zapłata na rachunek bankowy rolnika. Może nią być jednak również kompensata wzajemnych rozliczeń.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o VAT przewidują wiele zwolnień dla działalności edukacyjnej. Mogą z nich korzystać również podmioty inne niż szkoły i przedszkola.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik zamierza otworzyć sklep z biżuterią. Będzie w nim sprzedawał przede wszystkim używane wyroby ze srebra. Czy musi prowadzić jakieś dodatkowe ewidencje na potrzeby VAT? Czy powstanie również obowiązek rozliczania podatku akcyzowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma transportowa otrzymała od niemieckiego kontrahenta rachunek z dwiema pozycjami: opłata za niezwrócone palety oraz opłaty manipulacyjne. Jak opodatkować te czynności? Czy ma tu do czynienia  z importem usług (opłaty manipulacyjne) oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (palety)?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma działa w branży optyki okularowej. W Chinach kupuje towary handlowe, które przypływają do Hamburga, i tam jest rozliczane cło. Czy jest to transakcja trójstronna? W których pozycjach deklaracji należy rozliczyć te zakupy? Po jakim kursie rozliczać je w ewidencji VAT? Czy należy ująć zakupy w deklaracji z miesiąca wystawienia faktury przez kontrahenta chińskiego, czy może zgłoszenia celnego?

czytaj więcej »

Wynajęcie biura i magazynów oraz zakup usług transportowych w Polsce przesądzają o stałym miejscu prowadzenia działalności w kraju. W związku z tym firma ma obowiązek rejestracji i rozliczania VAT w Polsce. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 3118/12.

czytaj więcej »

Dostawcy usług muzycznych w UE, będą mogli otrzymać licencje wieloterytorialne dotyczące praw do utworów muzycznych. Usunąć to ma bariery handlowe, dzielące obecnie rynek serwisów muzycznych online w UE.

czytaj więcej »

wiper-pixel