WYDANIE ONLINE

Poznaj zasady rozliczania VAT od czynności dokonywanych w okresie zmiany przepisów
Przełom roku to czas, kiedy zmieniają się przepisy podatkowe. Zdarza się wówczas, że wysokość VAT dla określonych czynności ulega zmianie. W przypadkach takich wysokość podatku w okresach przejściowych towarzyszących takim zmianom określa się na podstawie przepisów art. 41 ust. 14a-14h ustawy o VAT. Sprawdź szczegóły. 

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka świadcząca usługi projektowe wykonała prace związane oceną techniczną budynku, który ma być remontowany. W związku z tym 25 sierpnia 2018 r. została wysłana do odbiorcy usługi opinia techniczna budynku. W dniu 15 września 2018 r. zleceniodawca zaakceptował wykonaną usługę po wszystkich wcześniejszych uwagach i w związku z tym zleceniobiorca 15 września 2018 r. wystawił fakturę za usługę z taką samą datą sprzedaży. Czy datą wykonania usługi jest moment ostatecznego zatwierdzenia prac przez zleceniodawcę, czy moment pierwotnego przekazania projektu przez zleceniobiorcę (w powyższym przypadku 25 sierpnia 2018 r.)? Jak należy postąpić w przypadku, gdy usługa została wykonana (sporządzono opinię techniczną lub wykonano projekt), ale nie została zaakceptowana przez odbiorcę (należy uzupełnić projekt do wymaganego przez klienta) i nanoszenie poprawek trwa przez dłuższy czas np. pół roku? Czy przez te pół roku nie powstaje nam obowiązek podatkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma, dystrybutor sprzętu audiowizualnego, przekazała nagrody szkołom w organizowanym konkursie. Do nagród dołączono protokoły przekazania, a na nich wskazano wartość nagrody równą cenie rynkowej. Czy VAT należny powinien zostać naliczony od wartości z protokołu przekazania, czy od ceny zakupu, po której towar został rozchodowany z magazynu firmy?

czytaj więcej »

Jak poinformował resort finansów, tylko w 1% przypadków ubiegania się o zwrot VAT, przedłużono ustawowy termin do jego zwrotu. Przedsiębiorcy, których objęto weryfikacją zasadności zwrotu dobrze wiedzą, że oznacza to dla nich długie lata oczekiwania na swoje pieniądze i ryzyko utraty płynności finansowej. Spór z fiskusem niejednokrotnie kończy się, bowiem dopiero przed sądem administracyjnym.

czytaj więcej »

Podatnicy VAT często mają problem z określeniem, czy świadczona przez nich usługa stanowi jedno kompleksowe świadczenie opodatkowane całościowo jedną stawką podatku. W wielu przypadkach zastanawiają się, czy nie powinni rozdzielać usługi na odrębne czynności, które indywidualnie będą podlegały różnym stawkom VAT. Remedium na niejasne przepisy, jak również zmieniające się orzecznictwo, może być wystąpienie o wiążącą interpretację prawa podatkowego.

czytaj więcej »

Przewidziana w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT instytucja przedłużania terminu zwrotu VAT, stanowi jedynie wyjątek od zasady natychmiastowości zwrotu. Przypomniał o tym NSA w wyroku z 3 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 1025/18), uchylając zarówno zaskarżone przez spółkę postanowienia fiskusa jak i broniące ich stanowiska rozstrzygnięcie WSA. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Wydawać by się mogło oczywistym, że od usług przygotowawczych, związanych z nabyciem akcji/udziałów innego podmiotu, nie można odliczyć VAT. Jednak zdaniem TSUE takie wydatki mogą w konkretnych sytuacjach mieć związek z działalnością opodatkowaną.   

czytaj więcej »

Resort finansów przedstawił kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 8 listopada 2018 r. Projekt zakłada m.in. zasadnicze utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie jak i modyfikacje załączników 3 i 10 (zmiana zakresu stosowania stawek obniżonych) oraz wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS).

czytaj więcej »

Projekt nowej ordynacji podatkowej ma wkrótce trafić do konsultacji publicznych. Zgodnie z założeniami ma być on krokiem milowym w kierunku stworzenia prostego, przejrzystego i przyjaznego systemu podatkowego. Resort finansów zapowiada, że nowa regulacja zagwarantuje przede wszystkim wzmocnienie mechanizmów ochronnych podatnika, poprawę relacji na linii podatnik – urzędnik oraz zwiększenie świadomości na temat obowiązków podatkowych. Zdaniem władz obecną ustawę trzeba zmienić, ponieważ jest przestarzała i nie nadąża za światowymi oraz unijnymi standardami podatkowymi. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2020 r. Czy szumnie zapowiadane reformy to prawdziwa rewolucja podatkowa, czy tylko pozorna zmiana?

czytaj więcej »

Aby dostawa towarów czy też odpłatne świadczenie usługi podlegało VAT – niezbędne jest zaistnienie dwóch elementów. Pierwszym z nich jest wystąpienie w danej sytuacji czynności, która ma być opodatkowana przedmiotowo tym podatkiem. Drugim, jest dokonanie tej czynności, przez podmiot, który działa w charakterze podatnika VAT. Jeśli jednak nawet oba warunki są spełnione, to opodatkowanie może nie wystąpić.

czytaj więcej »

Nie zawsze świadczenia wykonywane przez podatników mają charakter jednorodny. Bywa czasem tak, że na świadczenia składa się grupa czynności. W przypadkach takich pojawiają się wątpliwości czy czynności te należy traktować łącznie jako jedno świadczenie o charakterze kompleksowym, czy odrębnie – jako dwa lub więcej świadczeń.

czytaj więcej »

W okresie świąt i ferii zimowych, w niektórych regionach kraju znacznie wzrasta ilość wynajmowanych nieruchomości. Trzeba pamiętać, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe. Stosowanie tego zwolnienia budzi jednak wiele wątpliwości.

czytaj więcej »

Podatnicy często sprzedają usługi za granicę, tj. dla nabywców spoza Polski. W tym artykule omówione zostaną skutki VAT dla takich transakcji.

czytaj więcej »

Gminy ponoszą różnorodne wydatki na gminne szkoły. Do najczęstszych tego typu wydatków, które generują duże kwoty podatku naliczonego do ewentualnego odliczenia, należą remonty czy też wymiana istniejących urządzeń (np. grzewczych) na nowe. Księgowi rozliczający takie jednostki wciąż mają wątpliwości co do tego, czy gmina może odliczyć VAT od takich wydatków.

czytaj więcej »

Komornicy sądowi w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, dokonują sprzedaży nieruchomości – często lokalowych niemieszkalnych – w trybie licytacji publicznej. Czy takie zdarzenie wywołuje skutki w VAT i oznacza konieczność odprowadzenia podatku należnego od tej transakcji?

czytaj więcej »

wiper-pixel