WYDANIE ONLINE

Początek roku jest szczególnie trudnym momentem dla przedsiębiorców. Wszystko dlatego, że od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT. Nowelizacja dotyczy najważniejszych z punktu widzenia rozliczania tego podatku aspektów, a mianowicie momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, fakturowania  czy prawa do odliczeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik zamierza otworzyć salon masażu. Będzie w nim wykonywał zarówno masaż relaksacyjny, jak i leczniczy? Jaką stawką podatku od towarów i usług będą objęte tego typu czynności?

czytaj więcej »

Pytanie: Radca prawny prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie jest syndykiem masy upadłości, płatnikiem VAT. Za prowadzenie spraw związanych z upadłością sędzia komisarz przyznaje wynagrodzenie. Syndyk wystawia faktury ze stawką 23%. Oprócz wynagrodzenia nalicza sobie ryczałt za używanie własnego samochodu i zwrot kosztów podróży za jazdy samochodem wprowadzonym do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności. Czynności te dokumentuje także fakturami VAT ze stawką 23%. Czy syndykowi należy się ryczałt na używanie samochodu i zwrot kosztów podróży (dojazdów do sądów i innych urzędów), czy może te koszty mieszczą się w otrzymywanym przez syndyka wynagrodzeniu? W przypadku gdyby należał się zwrot kosztów podróży i ryczałt za używanie samochodu, to czy takie usługi podlegałyby VAT? W jaki sposób udokumentować takie wydatki?

czytaj więcej »

W związku z opóźnieniem w otrzymywaniu faktur od kontrahentów nie można rozliczać zmian marży za poprzednie miesiące na bieżąco. Zmiany w kwotach marży powinny być korygowane w miesiącu powstania obowiązku podatkowego. A to oznacza, że podatnik musi skorygować wcześniej złożone deklaracje. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 1621/12).

czytaj więcej »

Osoba fizyczna wnosząca aport przedsiębiorstwa do innego podmiotu jest nadal podatnikiem VAT do momentu zgłoszenia fiskusowi faktu zaprzestania czynności podlegających opodatkowaniu i rozliczenia remanentu likwidacyjnego. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok  o sygn. akt III SA/Wa 1263/13, III SA/Wa 1264/13).

czytaj więcej »

Od nowego roku zmieniają się zasady stosowania zwolnienia z VAT dla używanych samochodów osobowych. Zwolnienie ma przysługiwać niezależnie od czasu używania sprzedawanego pojazdu.

czytaj więcej »

Od 2017 roku na terenie całej Unii Europejskiej ma obowiązywać jednolity wzór deklaracji VAT. Takie same mają być również terminy do rozliczania VAT. Takie wnioski płyną z propozycji zmian przedstawionej przez Komisję Europejską.

czytaj więcej »

Obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego w VAT powoduje, że od większości typowych transakcji podatek jest wymagalny szybciej niż dotychczas.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. (podatnik VAT-UE) otrzymała od kontrahenta z Belgii zamówienie na uszycie wystroju okien i na zamontowanie go we wskazanych obiektach poza granicami Polski. Na realizację tego zamówienia kontrahent ma wpłacić 50% jego wartości. Realizacja montażu nastąpi w grudniu 2013 roku. Czy spółka ma obowiązek udokumentowania zaliczki fakturą? Czy realizację zamówienia należy traktować jak wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, czy też jak usługę, której opodatkowanie leży po stronie odbiorcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi działalność obejmującą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Zaproponowano mu, aby prowadził lekcje z tego zagadnienia w szkole. Czy taka usługa jest opodatkowana VAT? Jeśli tak, to jaką stawkę należy zastosować?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka naukowa otrzymała od kontrahenta z Niemiec fakturę za szkolenie użytkowników systemu w swojej siedzibie w Polsce. Niemiecka firma szkoląca będąca podatnikiem VAT UE wystawiła na tę usługę fakturę bez swojego VAT. Czy w tym przypadku wystąpił import usług? Czy należy opodatkować to nabycie VAT? Jeśli tak, to kiedy taką usługę uznać za wykonaną?

czytaj więcej »

Pytanie: Producent filmowy na potrzeby produkowanego filmu zapewnia noclegi ekipie i aktorom. Czy VAT na fakturach za nocleg z tego tytułu podlega odliczeniu? Jeśli nie, to czy prawidłowe jest księgowanie tego nieodliczonego podatku na koncie 403 (Podatki i opłaty)? Dodatkowo firma kupuje paliwo do samochodu osobowego wynajmowanego na potrzeby produkcji filmu na podstawie umowy. Wykorzystuje go w scenach filmowych. Czy zawarty na fakturach VAT zakup paliwa z tego tytułu podlega odliczeniom, czy też należy go traktować tak jak VAT na zakup paliwa do samochodów osobowych, np. będących środkami trwałymi spółki, i nie odliczać VAT? Czy prawidłowe będzie księgowanie nieodliczonego podatku na koncie 403?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik będzie organizował obozy sportowe dla dzieci i młodzieży na zlecenie klubów sportowych i firm. Nie posiada własnej bazy noclegowej i będzie kupował usługi hotelowe, wyżywienie, transport, ubezpieczenia i najmu obiektów sportowych (niekiedy z kadrą trenerską). Będzie przerzucał wszystkie koszty wraz z własnym narzutem na kontrahenta. Jaką stawką VAT należy opodatkować świadczenie tych usług? Gdzie będzie opodatkowana usługa, w przypadku gdy klientem będzie firma zagraniczna z krajów UE i spoza UE? Czy tę usługę można opodatkować w systemie marży?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma kupiła blachę. Jest to towar wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Na podstawie tej faktury wystawiła fakturę wewnętrzną. Z tej blachy dla odbiorcy wykonała elementy. Na fakturze dla odbiorcy w treści ujęto: elementy z blachy – szt. 10, cena netto 10 zł, wartość netto 100 zł, VAT 23%, a wartość brutto 123 zł. Czy faktura została wystawiona prawidłowo? Czy trzeba posiadać zamówienie od klienta? Przy produkcji elementów pozostają kawałki blachy. Nie można ich wykorzystać do produkcji. Czy trzeba  sprzedawać je z VAT, czy zaliczyć je do złomu i wystawiać fakturę bez podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach działalności gospodarczej przedsiębiorca świadczy usługi hydrauliczne dla wspólnoty mieszkaniowej. Jaką stawką VAT powinien opodatkować usługę naprawy pompy pracującej w centralnym węźle ciepłej wody użytkowej? Węzeł zasila w wodę lokale mieszkalne, ale także pomieszczenia użytkowe, znajdujące się w zasobach mieszkaniowych, którymi zarządza wspólnota i które wynajmuje.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik będzie sprzedawał samochody używane na zasadzie komisu. Pojazdy te na podstawie umowy komisowej zostaną powierzone przez właścicieli do odsprzedaży. Czy poza umową komisową musi być umowa kupna-sprzedaży? Kto jest sprzedającym pojazd: właściciel czy komis? Czy komis sprzedający pojazd wystawia fakturę VAT marża? Jeżeli tak, to w jakiej wartości?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik wykonuje usługę przewozu osób busem do Danii. Przejazd następuje przez Polskę, Niemcy i Danię. Za część polską nalicza VAT ze stawką 8%. Jak rozliczyć pozostałą część transportu? W jaki sposób należy wykazywać tę usługę na kasie fiskalnej? Czy wystawiać paragony z niemiecką stawką VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrahent z Finlandii wykonał na zlecenie polskiej spółki usługę transportową. W ramach tej usługi przewiózł towar z Polski do Norwegii (import usług). Jaką stawkę VAT należy zastosować przy podatku naliczonym? Czy sprzedaż trzeba wykazać w informacji podsumowującej VAT UE w dziale F?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego, m.in. używanymi książkami, które skupuje od osób fizycznych. Sprzedając je, korzysta z tzw. opodatkowania marży. Liczy marżę nie od jednostkowej transakcji, ale od całości. Podatnik robi na początku miesiąca remanent i oblicza marżę od stanu na koniec miesiąca. Cała sprzedaż książek w danym miesiącu jest ewidencjonowana w osobnej kasie fiskalnej. Marża obliczona jest od sprzedaży pomniejszonej o wartość zakupu. Czy można prowadzić jeden zbiorczy miesięczny rejestr na potrzeby rozliczania VAT od marży?

czytaj więcej »

Pytanie: Do agencji reklamowej zgłosił się klient z Niemiec (z siedzibą w Niemczech, posiadający NIP-UE). Zamierza okleić samochód reklamą. Ma to nastąpić w Polsce, po czym pojazd wyjedzie do Niemiec. Gdzie jest miejsce świadczenia tej usługi? Czy trzeba wystawić fakturę bez VAT z dopiskiem „odwrotne obciążenie”?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z wypadkiem drogowym firmowego samochodu na terenie Litwy firma transportowa zawarła umowę z adwokatem z Litwy, który będzie ją reprezentował przed litewskimi urzędami. Za świadczoną usługę firma otrzymała fakturę ze stawką VAT 0%. Czy należy to potraktować jako import usług i opodatkować 23% stawką VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca działa w branży budowlanej. Tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z jego środków nabywa i częściowo odpłatnie przekazuje pracownikom różnego rodzaju wczasy, wycieczki, paczki mikołajkowe, karnety na obiekty sportowo-rekreacyjne itp. Wielkość odpłatności zależy od dochodów pracownika. Od żadnych wymienionych świadczeń nie odliczamy podatku naliczonego. Czy w takiej sytuacji trzeba naliczać VAT należny od odpłatności za przekazane pracownikom świadczenia (usługi, karnety, paczki mikołajowe itp.)?

czytaj więcej »

Wypłata dywidendy rzeczowej wykorzystywanej przez akcjonariuszy do celów osobistych stanowi nieodpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok o sygn. akt I FSK 1503/12).

czytaj więcej »

Rozszerzenie działalności podstawowej polegającej na handlu samochodami o udzielanie pożyczek niektórym klientom nie jest wykonywaniem czynności sporadycznych. Należy zatem uwzględnić ich wartość przy obliczaniu proporcji. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt III SA/GI 1482/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Obecnie przedsiębiorca zajmuje się sprzedażą części samochodowych. Podatnik zamierza jednak rozszerzyć działalność o pośrednictwo w udzielaniu ubezpieczeń. Czy taka decyzja wywoła jakieś skutki na gruncie VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka kupuje i sprzedaje stal i blachę (towary z załącznika nr 11 do ustawy o VAT). Kupiła też złom stalowy od podatnika za 122.000 zł. W których pozycjach deklaracji VAT-7 należy wpisywać wartość zakupu z faktur z dopiskiem „Odwrotne obciążenie”? Czy wartość zakupów z takiej faktury i kwota sprzedaży, którą rozliczy nabywca, wpływa na kwotę podatku naliczonego i należnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Kilka lat temu jednostka nabyła towar wewnątrzwspólnotowo i zobligowana była do złożenia informacji podsumowującej VAT-UE. Od tego czasu nie zawiera żadnych transakcji wewnątrzunijnych. Co kwartał składa jednak zerowe informacje podsumowujące. Czy postępuje właściwie? Czy można zaprzestać składania takich deklaracji w miesiącach, kiedy nie występują transakcje wewnątrzwspólnotowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zamierza sprzedać swoim pracownikom (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej) dwa samochody osobowe, wykupione z leasingu operacyjnego w styczniu 2012 roku. Przy wykupie samochodów odliczono 60% VAT naliczonego. Jednocześnie samochody te wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Proponowane ceny sprzedaży tych pojazdów wynoszą 15.000 i 19.000 zł. Czy w związku z przekroczeniem obrotu zrealizowanego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej spółka zobowiązana jest do zewidencjonowania tych transakcji na kasie?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik produkuje kotły centralnego ogrzewania. Zamierza rozpocząć ich sprzedaż w sklepie. Czy można przy ich dostawie zastosować preferencyjną 8% stawkę VAT? Jak powinna zostać wystawiona faktura i jakie dokumenty powinny być do niej dołączone?

czytaj więcej »

Pytanie: Rolnik zarejestrowany na potrzeby VAT zaopatruje się w środki do produkcji roślinnej w różnych firmach, gdzie zapłata następuje w formie kompensaty. W momencie, kiedy rolnik sprzedaje swoje produkty, rozlicza się z daną firmą. Czy w takim przypadku podatnik może starać się o zwrot podatku w terminie 25 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina zamierza wnieść do spółki aport niepieniężny. Jego wartość brutto to 253.035,60 zł. VAT policzono metodą w stu i wyniósł on 47.315,60 zł. Kapitał zakładowy będzie powiększony o 205.200 zł, a zapasowy o 520 zł (zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników). Podatek ma być przeznaczony do zwrotu gminie. Czy spółka będzie mogła w całości odliczyć VAT wykazany na fakturze, jeżeli zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 lipca 2012 r. (sygn. akt I FSK 1405/11) podatek z tytułu tej czynności powinien być policzony od sumy udziałów metodą w stu (czyli w tym przypadku powinien wynieść 38.370,73 zł)?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma kupiła w 2010 roku samochód osobowy, który wpisała do środków trwałych. Podatnik przerobił ten pojazd na samochód ciężarowy. Podatek od paliwa do jego napędu odliczał. Czy po zmianie przepisów w IV kwartale 2013 roku nadal można odliczać podatek, jeżeli stan faktyczny samochodu się nie zmienił, ale brakuje badania na potrzeby VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca wystawił klientowi z Anglii fakturę korygującą do wcześniejszej transakcji. Kontrahent ten ma obecnie nieaktywny numer VAT-UE. Jak należy wykazać to zdarzenie w informacji podsumowującej i deklaracji VAT? Jak postąpić ze zmniejszoną sprzedażą w związku z korektą (in minus)?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca otrzymał w listopadzie od krajowego klienta zaliczkę na rachunek bankowy. Wpłynęła ona na poczet faktury w wysokości 5.000 zł. Sprzedawca nie wystawił ani faktury pro forma, ani faktury zaliczkowej. Nastąpiło to dopiero 3 grudnia. Faktura opiewała na 14.000 zł. Czy zaliczkę tę należy rozliczyć w listopadzie?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik jest jednostką budżetową. Jako wynajmujący (wydzierżawiający) lokale użytkowe nalicza czynsze, od których odprowadza VAT ze stawką podstawową 23%. Dla części dzierżawców oprócz czynszu zgodnie z umowami naliczane są również media. W umowach zawarty jest zapis „czynsz nie obejmuje opłat i innych świadczeń obciążających przedmiot najmu. Najemca pokrywa następujące koszty eksploatacji: wywozu nieczystości stałych wg miesięcznego ryczałtu w wysokości  0,1 m3, zużycie wody i odprowadzanie ścieków wg miesięcznego ryczałtu w wysokości 3 m3, energia wg wskazań licznika”. Każde z mediów wykazywane jest w osobnej pozycji na fakturze. Usługi, których wielkości są znane w dniu wystawienia faktury (w naszym przypadku ryczałty są znane), wykazuje się na jednej fakturze z wyznaczeniem jednego terminu płatności. Czy właściwe jest zgodnie z zapisem w umowach, że czynsz naliczany jest ze stawką VAT 23%, a media ze stawką dla nich właściwą, czyli 8%?

czytaj więcej »

Pytanie: W listopadzie 2012 roku spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntów wraz z posadowionymi tam nieruchomościami (halami magazynowymi przeznaczonymi na działalność gospodarczą). Zakup nieruchomości został zwolniony z podatku, ponieważ nieruchomość była używana. Czy odsprzedaż tej nieruchomości w ciągu 10 miesięcy od zakupu jest zwolniona z podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma wykonuje usługi ogólnobudowlane dla innych spółek. Wystawia faktury na całą usługę. W umowie jest zapis, zgodnie z którym od 2 do 5% wartości transakcji kontrahent reguluje po upływie kilku lat. Stanowi to zabezpieczenie w celach ewentualnych napraw (czyli jest to kaucja gwarancyjna). Jak należy rozliczyć taką sytuację?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka niemiecka kupiła w Polsce usługę projektową. Poinformowała, że faktura ma być wystawiona na adres niemiecki (VAT unijny). Nabywca poprosił o przesyłanie dokumentacji projektowej na adres polski. Jak rozliczyć tego typu czynność?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zorganizowała jubileusz związany z 15-leciem istnienia firmy. Organizacją imprezy, która miała charakter otwarty (uczestniczyli w niej pracownicy i kontrahenci), zajęła się zewnętrzna firma. W jej ramach były organizowane konkursy i wręczane nagrody oraz upominki. Wszystkie wydatki poniosła firma zewnętrzna, która następnie wystawiła na spółkę jedną fakturę ze stawką VAT 23%. Czy na podatniku ciąży obowiązek zapłacenia VAT należnego z wystawionej faktury?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka kupiła w 2005 roku samochód osobowy. Przy jego nabyciu odliczyła 50% VAT. Pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W bieżącym miesiącu auto zostało sprzedane ze stawką 23%. Nabywcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Czy tę sprzedaż można było objąć zwolnieniem przedmiotowym?

czytaj więcej »

Pytanie: W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w sklepie detalicznym ujawniono niedobór towarów. Kosztami brakujących towarów firma zamierza obciążyć pracowników. Czy w przypadku gdy zgodzą się oni spłacać stwierdzony niedobór, należy skorygować VAT naliczony? Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownicy nie będą chcieli pokryć ubytków?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma produkuje towary gastronomiczne, które dostarcza do sieci handlowych, hurtowni oraz punktów sprzedaży detalicznej. Zgodnie z przyjętymi procedurami dąży do ograniczenia do minimum przypadków, w których narażona zostaje reputacja i dobre imię firmy. Podczas kontroli podatnik zbiera niepełnowartościowe (uszkodzone opakowania), a na miejsce zabranych produktów wstawia pozbawione wszelkich wad nowe produkty. Czy zastąpienie produktów jest odrębną transakcją podlegającą opodatkowaniu VAT?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w VAT od usług powstaje najczęściej z chwilą ich wykonania. Wyjątkiem jest otrzymanie zaliczki przed wykonaniem usługi. Taka wpłata skutkuje koniecznością rozliczenia podatku.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. faktura może być wystawiona do 30 dni przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub wykonaniem usługi (względnie otrzymaniem zapłaty lub jej części). Ten graniczny termin nie dotyczy jednak niektórych transakcji, jeżeli faktura wskazuje, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

czytaj więcej »

wiper-pixel