WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorcy mający sprzedaż mieszaną odliczają VAT od niektórych wydatków przy zastosowaniu proporcji wstępnej. W deklaracji VAT składanej za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku muszą skorygować rozliczenia, stosując rzeczywisty wskaźnik sprzedaży.

czytaj więcej »

Nowe przepisy ustawy o VAT obowiązujące od początku roku dotyczą w zasadzie najważniejszych – z punktu widzenia rozliczania tego podatku – obszarów. Przez to sprawiają podatnikom spore kłopoty.

czytaj więcej »

Nowe zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., wymuszają na dostawcach uważne monitorowanie towarów. Dotyczy to także sprzedawców internetowych.

czytaj więcej »

Zarejestrowanemu w Polsce oddziałowi zagranicznej jednostki macierzystej z siedzibą na Słowacji przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych w kraju towarów, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej spółki matki. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 1483/13).

czytaj więcej »

Realizowane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów obligatoryjne szkolenia zawodowe oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi szkoleniami związane zwolnione są z VAT. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok o sygn. akt I FSK 1622/12).

czytaj więcej »

Chociaż ogólne zwolnienie z VAT, przewidziane dla usług edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne, jest sprzeczne z prawem unijnym, to taka sytuacja nie upoważnia podatnika do odliczenia VAT. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 28 listopada 2013 r. w sprawie pomiędzy MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu sp. komandytowa a ministrem finansów (sygn. akt C-319/12).

czytaj więcej »

Przeróbka auta ciężarowego na osobowe po upływie kilku lat nie wymaga od przedsiębiorcy konieczności skorygowania odliczonego w pełnej wysokości podatku. To wnioski z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 1009/13).

czytaj więcej »

Jeśli podatnik wykona wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, ale nie posiada wszystkich wymaganych dowodów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy – ma obowiązek wykazania tej transakcji ze stawką krajową. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w ostatniej uchwale (sygn. akt I FPS 4/13).

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy uzyskają pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie (leasingu) pojazdu, wykorzystywane wyłącznie do działalności opodatkowanej. Dla tego typu pojazdów bez znaczenia pozostanie ich masa całkowita. Nowe reguły odliczania VAT od aut przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT z 9 stycznia 2014 r.

czytaj więcej »

Przekazanie deputatów węglowych na rzecz pracowników, byłych pracowników oraz ich rodzin ma charakter osobisty i nie ma związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. W związku z tym towary te podlegają opodatkowaniu VAT. To wnioski z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 1556/12).

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina przygotowując działki na sprzedaż, ponosi wiele wydatków (podział działek, operaty szacunkowe, ogłoszenia itp.). Gdy wystawia się działki na sprzedaż w formie przetargu, do końca nie wiadomo, czy sprzedaż zostanie sfinalizowana, czy też nie. Działki niesprzedane mogą być wydzierżawione, oddane w wieczyste użytkowanie albo pozostać na ewidencji gminy. Mogą również w okresach późniejszych ponownie zostać wystawione na przetarg. Czy w związku z poniesionymi kosztami dotyczącymi przygotowania działek na sprzedaż podatnik może odliczyć sobie podatek naliczony wynikający z faktur, jeśli nie dojdzie do sfinalizowania transakcji? Czy musi być wskazanie poniesionych kosztów do konkretnych działek sprzedanych, mimo że nie wiadomo, czy działka zostanie sprzedana? Czy liczy się sam fakt, że poczynione zakupy będą służyć czynnościom opodatkowanym?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik kupuje towar w innym kraju UE i wykazuje z tego tytułu wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów. Firma, od której kupuje towary, nalicza za każdy zakup punkty, które są wymieniane na wartość gotówkową i przelewane na konto. Wpływy te podatnik wykazuje tylko w KPiR jako dodatkowy przychód. Czy powinien wystawić fakturę VAT? Jeżeli tak, to na jaką czynność powinna być wystawiona faktura i jaką stawkę VAT zastosować? Zakup towaru to stawka 8%.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik świadczył w grudniu 2013 roku usługi remontowo-budowlane na terenie Niemiec. Zleceniodawcą jest firma Słowacka. Jaką wystawić fakturę? Czy należy zastosować stawkę „NP” z dopiskiem, że zobowiązanym do zapłaty VAT jest nabywca usługi? Czy trzeba ująć to w deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE? A jakby wyglądała sytuacja, gdyby nabywcą była osoba prywatna ze Słowacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca kupił w roku 2013 roczny certyfikat od firmy z USA służący do elektronicznego podpisania wytworzonego przez nas oprogramowania. Sprzedawca wystawił fakturę bez naliczania VAT. Czy nabywca powinien rozpoznać import usług?

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik kupuje i sprzedaje różnego typu maszyny rolnicze. W latach 2012/2013 skupował takie urządzenia w Unii Europejskiej zarówno od firm, jak i od rolników indywidualnych. Czy sprzedaż w 2013 roku kupionych od indywidualnych rolników z UE maszyn można było rozliczać od marży?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik zwolniony z VAT ewidencjonuje swoją sprzedaż w ewidencji uproszczonej. Są dni, gdy zakład jest nieczynny, np. w weekend – wtedy nie wpisuje do ewidencji żadnej wartości. Przedsiębiorca miał kontrolę z urzędu skarbowego i dostał mandat, ponieważ nie miał ujętej sprzedaży z poprzedniego dnia. Tłumaczył, że nie ma wpisu, ponieważ zakład był nieczynny. Fiskus twierdzi, że gdy nie ma przychodu, to należy wpisać „0”. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa powołana przez gminę do wykonywania zadań gminy świadczy usługi dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Pod koniec 2013 roku gmina uchwaliła tej jednostce nowe zadanie, tj. „zimowe utrzymanie dróg gminnych”. Zadanie to w praktyce polega głównie na zlecaniu obcym firmom wykonywania odśnieżania dróg gminnych oraz posypywania ich piaskiem, gdyż jednostka nie ma sprzętu, aby świadczyć te usługi. Częściowo jednak usługi powyższe świadczy własnym małym sprzętem (boczne drogi gminne). Czy w tej sytuacji ma obowiązek wystawiać faktury sprzedaży za wykonywanie usług dla gminy? Jeżeli tak, czy dotyczy to obu rodzajów usług, tj. wykonywanych przez obce firmy oraz przez tę jednostkę?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład budżetowy będący czynnym podatnikiem VAT zawarł w grudniu 2013 roku umowę, na mocy której prywatna firma sprzedała mu sprzęt komputerowy w zamian za świadczenie usług reklamowych. Umowa ma trwać przez 6 miesięcy. Czy przy formie wzajemnych rozliczeń w drodze kompensaty można wystawić fakturę VAT jednorazowo z góry za cały 6-miesięczny okres świadczenia tej usługi reklamowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Biuro rachunkowe wystawia faktury za usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tego tytułu? Dodatkowo sporadycznie zdarza się, że oprócz stałej miesięcznej kwoty do ceny usługi doliczane są koszty opłat pocztowych, dodatkowych prac związanych z wyprowadzaniem zaległości.

czytaj więcej »

Pytanie: Polska spółka z o.o. jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE. W ramach współpracy z odbiorcą z Finlandii (czynnym podatnikiem VAT UE) świadczy mu usługę serwisową na terenie Ukrainy (serwis specjalistycznego sprzętu w markecie na Ukrainie). Odbiorcą usługi i płatnikiem jest spółka z Finlandii. Jak rozliczyć tę usługę? Czy w deklaracji VAT będzie to dostawa towarów i usług poza terytorium kraju? Czy można zastosować stawkę 0%? Czy należy wykazać taką transakcję w deklaracji VAT-UE?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zawiązała spółkę cywilną, w ramach której świadczyć będzie usługi budowlane na terenie Belgi, jako podwykonawca przedsiębiorców (również wpisanych do ewidencji działalności w Polsce). Czy ma obowiązek zarejestrowania w Polsce spółki jako czynnego podatnika VAT (złożenie druku VAT-R)? A może musi w Belgii dokonać takiego zgłoszenia i tam rozliczać VAT? Jaki dokument trzeba wystawić zleceniodawcy za wykonanie usługi podwykonawstwa (fakturę czy rachunek)? Gdzie ewentualnie można szukać informacji dotyczących przepisów budowlanych obowiązujących w Belgii?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka jest zakładem mechanicznym naprawiającym samochody. W dniu 30 listopada 2013 r. otrzymała z zakładu ubezpieczeń częściową wpłatę na poczet naprawy samochodu, który uległ szkodzie. Usługi jeszcze nie wykonano, choć na pewno nastąpi to przed końcem roku. Czy w takim przypadku należy wystawić fakturę zaliczkową dla kontrahenta? Jeśli tak, to jak, z jaką datą? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od tej wpłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Dostawca zagraniczny wymienił część zamienną w urządzeniu. Nastąpiło to w Polsce, gdyż urządzenie jest tu zamontowane na stałe. W specyfikacji do faktury wystawionej w złotych polskich na kwotę 11.200 zł dostawca wyszczególnił: część zamienna – 8.200 zł, robocizna – 1.440 zł, transport – 1.560 zł. Dostawa nastąpiła 25 listopada 2013 r., natomiast data wystawienia faktury to 1 grudnia 2013 r. Czy VAT należało rozliczyć w listopadzie, czy grudniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik posiada mieszkanie w górach. Jest ono przeznaczone do krótkoterminowego wynajmu w celach wypoczynkowych (zostało wprowadzone do działalności gospodarczej przedsiębiorcy jako środek trwały). Obsługą lokalu (w tym marketingiem, obsługą sprzedażową, sprzątaniem itd.) zajmuje się zewnętrzna firma (pośrednik). Na mocy umowy z przedsiębiorcą pośrednik zarządza wynajmem i sprzedaje pobyty w nim. Na koniec miesiąca rozlicza wynajem, tj. przedstawia terminy wynajmów, kwoty sprzedaży brutto oraz przedstawia swoje koszty pośrednictwa (tj. koszt sprzątania, marketingu i prowizji od sprzedaży). Pośrednik wystawia swoją fakturę na przedsiębiorcę na koszty własne (prowizja, koszty reklamy, sprzątanie), od których nalicza VAT w wysokości 23%. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT na pośrednika za wynajem na całkowitą (w skali miesiąca) kwotę brutto sprzedaży (tj. przychód brutto ze sprzedaży równy wartości brutto faktury). Jaką stawkę VAT należy stosować dla takiej transakcji? Czy można zastosować 8% stawkę VAT jak przy usłudze krótkotrwałego zakwaterowania? Umowa z pośrednikiem jest bezterminowa, świadczenie usług przez pośrednika ma charakter ciągły.

czytaj więcej »

Pytanie: Gminna jednostka budżetowa (będąca odrębnym od gminy podatnikiem VAT) prowadzi dwa rodzaje działalności: administruje lasem miejskim i sprzedaje drewno z należnym VAT oraz zarządza zielenią miejską (stanowi to 2/3 wydatków w planie finansowym), gdzie sprzedaż opodatkowana nie występuje. Czy jednostka budżetowa może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup towarów – w tym i środków trwałych, które są związane z wymienionymi rodzajami działalności? Jeżeli tak, to w jakiej części jest możliwe to odliczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka prowadzi różnego rodzaju szkolenia zawodowe. Większość z nich jest zwolniona z VAT. Niedawno podatnik wykonał cykl szkoleń dotyczących uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, które również uznał za zwolnione z VAT. Jednak w otrzymanej interpretacji podatkowej organ podatkowy potraktował te szkolenia jako opodatkowane stawką podstawową.

czytaj więcej »

Pytanie: Biuro podróży będące podatnikiem VAT-UE z siedzibą w Polsce wykonało w 2013 roku usługę dla podatnika z Argentyny, organizując wyjazd na kongres w Maroku. Zapewniło mu zakwaterowanie, przelot, opłaty za udział w kongresie, wyżywienie, transfery na miejscu. Jak należało rozliczyć taką usługę?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik wykonał sieć wodociągową (budowla), obsługującą wybudowane również przez niego domki jednorodzinne. Obecnie (grudzień 2013 roku), na podstawie zawartej umowy sprzedaży (odpłatnego przekazania) pomiędzy nim a spółką wodociągową, została wystawiona faktura z 23% VAT. Czy jest to stawka prawidłowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej (DPS) jest podatnikiem zwolnionym z VAT. Uzyskuje wpływy, które są zaliczane do środków własnych powiatu i przekazywane na rachunek bankowy starostwa powiatowego. Są one uzyskiwane w następujący sposób: na rachunek DPS: renty z ZUS otrzymywane przez podopiecznych przekazywane z tytułu odpłatności za usługi, zasiłki pielęgnacyjne, odpłatności za pobyt, wpłaty opiekunów prawnych i podopiecznych do wysokości należnej opłaty, do kasy DPS: wpłaty z tytułu odpłatności od nowo przyjętych podopiecznych, zwroty powstałe z tytułu nadpłat dokonanych przez ZUS, które są przekazywane przelewem na rachunek bankowy podopiecznego. W jaki sposób należy prawidłowo rejestrować wymienione dochody za pośrednictwem kasy rejestrującej, czy obowiązek ten dotyczy wszystkich wpływów i zwrotów, czy tylko tych wpływających do kasy DPS?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma wykonuje usługi transportowe. Wystawia faktury z niemieckim numerem VAT. W rubryce zostawia puste miejsce, a na fakturze umieszcza informację: „odwrotne obciążenie”. W której rubryce deklaracji powinny zostać wykazane sumy ze sprzedaży dla takiego podmiotu? Czy do rozliczania VAT z takim kontrahentem mają zastosowanie przepisy o rozliczaniu VAT 30 dni po wykonaniu usługi, czy może też należy w tym przypadku rozliczać VAT w miesiącu wykonania usługi?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik wykonuje usługi finansowe i prawnicze. Czy w 2014 roku można zastosować nadal zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej w odniesieniu do tych czynności, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK? Czy z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata? Jeżeli podatnik umówi się z klientami, że nie będą płacić za jego usługi gotówką, to czy nie będzie się musiał zaopatrywać w kasę fiskalną?

czytaj więcej »

Pytanie: W strukturach uczelni jest jednostka, która prowadzi naukę języka polskiego dla obcokrajowców i nie tylko. Są to również firmy polskie z zewnątrz albo inne uczelnie. Jednostka ta nie jest odrębnym podmiotem, tylko działa w ramach uczelni. Ostatnio podmiot sprzedaje skrypty – podręczniki do nauki języka polskiego, które zostały wydane w ramach tej jednostki. Skrypty mają być sprzedane jednostce z zewnątrz. Nie posiadają numeru ISBN. Jaką stawkę VAT trzeba zastosować przy sprzedaży tych skryptów? Czy ma znaczenie podmiot nabywający? Jeśli tak, to czy jest jakaś różnica, jeśli skrypty sprzedane są szkole prywatnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług internetowych i reklamowych chce podpisać umowę o dzieło na wykonanie strony internetowej z kontrahentem. Wchodzi to w zakres jego działalności gospodarczej. Czy może podpisać taką umowę? Czy będzie ona podlegała VAT?

czytaj więcej »

wiper-pixel