WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak postępować, aby fiskus nie zarzucił Ci braku dochowania należytej staranności
Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Sprawdź, na czym skupi się fiskus, kontrolując Twoje rozliczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Z jaką stawką należy refakturować poniższe usługi: najmu mieszkania, biletów lotniczych, usług medycznych. Refaktura ma być dokonana na spółkę, która na siedzibę w Wielkiej Brytanii, a usługi były świadczone w Polsce na rzecz kontrahenta polskiego. Za najem i usługi medyczne faktury pierwotne są wystawione ze stawką zwolnioną. Za bilety lotnicze faktury pierwotne wystawione są ze stawką 0%. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z refaktury np.  w przypadku, gdy:  faktura pierwotna za najem mieszkania była wystawiona 16 stycznia 2018 roku i dotyczy usługi wykonanej 28 lutego 2018 r., a płatności za tę usługę dokonano 31 stycznia 2018 r., faktura pierwotna za bilety lotnicze była wystawiona 16 stycznia 2018 r.  i dotyczy biletów za styczeń, luty i marzec 2018 roku, a płatności za tę usługę dokonano 31 stycznia 2018 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Będziemy kupować środek trwały za kwotę 80.000 zł. Zawrzemy stosowną umowę i wystawimy zamówienie. Otrzymamy fakturę. Firma chce wydać środek trwały dopiero po otrzymaniu zapłaty. Podstawą dokonania przelewu powinna być faktura oraz OT – przyjęcie na stan. Czy można zapłacić fakturę nie posiadając dokumentu OT, czyli potwierdzenia przyjęcia środka trwałego na stan?

czytaj więcej »

Na dzień dzisiejszy niewiadome są losy projektu mającego wprowadzić Wiążącą Informację Stawkową (WIS), czyli nowe narzędzie mające pomóc podatnikom w identyfikacji świadczonych usług i dokonywanych dostaw. Przepisy w tym zakresie wniesione do Sejmu, nie zostały uchwalone (pierwotny projekt) a ich „legislacyjny” los pozostaje nieznany.

czytaj więcej »

W obrocie gospodarczym z zagranicą firmy bardzo często biorą udział w tzw. transakcjach łańcuchowych. Co do zasady dotyczy to takich transakcji, gdy pomiędzy sprzedawcą towaru a jego ostatecznym odbiorcą pojawiają się kolejne podmioty występujące m.in. w roli pośrednika. Na tym tle szczególną uwagę należy poświęcić Procedurze uproszczonej w Wewnątrzwspólnotowych Transakcjach Trójstronnych (WTT), która w wielu przypadkach – choć po spełnieniu licznych warunków – może ułatwić życie przedsiębiorcom handlującym towarami w UE.

czytaj więcej »

Jednostka samorządowa będąca podatnikiem VAT, która wnosi aport do spółki (zarówno kapitałowej, jak i osobowej czy cywilnej), musi opodatkować go, stosując stawkę właściwą dla przedmiotu takiego wkładu.

czytaj więcej »

W ustawie o VAT istnieje przepis szczególny dotyczący ustalania podstaw opodatkowania dla dostaw budynków lub budowli. Jednak w praktyce zastosowanie tej regulacji może być kłopotliwe. Zobacz, jak zrobić to prawidłowo.

czytaj więcej »

W ostatnim czasie zostało wydanych kilka ważnych – z punktu widzenia podatników – orzeczeń sądów administracyjnych. W tym artykule przedstawimy pięć z nich wraz ze wskazaniem ich skutków dla podatników.

czytaj więcej »

Uchwała NSA o sygn. akt I FPS 2/16 wywołała falę zażaleń na postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT, wydawane przez organy podatkowe w latach 2014-2016. Powoli zaczynają zapadać korzystne wyroki w tych sprawach, z czym przedsiębiorcy wiążą duże nadzieje. Czy orzeczenia te będą respektowane przez organy podatkowe?

czytaj więcej »

Od kilku lat przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych, muszą wykazać, że dochowali należytej staranności w weryfikacji kontrahenta. Brak jej dokonania może skutkować utratą prawa do odliczenia VAT. Najnowszy wyrok TSUE potwierdza, że obowiązek ten dotyczy również transakcji importowych, ale odpowiedzialność podatnika nie może mieć charakteru bezwzględnego.

czytaj więcej »

W orzecznictwie sądów administracyjnych istniały rozbieżności co do określenia momentu skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT przez organy podatkowe. W braku jednolitej linii orzeczniczej organy wielokrotnie przyjmowały, że przedłużenie tego terminu następuje z dniem wydania postanowienia o przedłużeniu zwrotu lub najpóźniej w dniu złożenia tego postanowienia w placówce operatora pocztowego. W wyroku z 22 listopada 2018 r. o sygn. akt I SA/Po 691/18 WSA uznał, że termin zwrotu VAT może skutecznie przedłużyć jedynie postanowienie o przedłużeniu, doręczone podatnikowi przed upływem terminu zwrotu

czytaj więcej »

Nadużycia w VAT są faktem. Olbrzymia skala wyłudzeń sprawia, że budżet państwa każdego roku traci miliardy złotych. Problem ten występuje nie tylko w Polsce. Walkę z tym zjawiskiem podejmują wszystkie państwa UE.  Tym samym przyjmowanie regulacji prawnych, które pozwolą ten szkodliwy proceder ograniczyć, jest bez wątpienia słuszne. Konieczne jest jednak zachowanie pewnych zasad i norm, które pozwolą chronić także uczciwego podatnika. Tymczasem coraz częściej mówi się, że obok walki z nadużyciami w VAT pojawiają się nowe nadużycia – tym razem dokonywane przez fiskusa. Jednym z nich jest podejście do mechanizmu podzielonej płatności, czyli tzw. split payment.

czytaj więcej »

Prawo do odliczenia podatku jest fundamentalną zasadą systemu VAT w całej Unii Europejskiej. Prawo to może być ograniczone tylko w wyjątkowych sytuacjach, a podstawą takiego ograniczenia nie może być nawet fakt, iż planowana działalność w związku, z którą podatnik nabył usługi opodatkowane, w ogóle nie doszła do skutku. Ważniejszy jest bowiem zamiar rozpoczęcia działalności będącej źródłem transakcji podlegających opodatkowaniu. To wnioski z wyroku TSUE z 17 października 2018 r. o sygn. akt C-249/17.

czytaj więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 września 2018 r. (sygn. akt I FSK 1500/16) orzekł, że jeżeli odbiorca towarów z Wielkiej Brytanii jest znany, a zasady dostawy zostały określone w umowie – wówczas dostarczenie towaru do magazynu w Belgii, z którego towar jest dostarczany do odbiorcy, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

czytaj więcej »

Obowiązek raportowania schematów podatkowych, czy sankcje za unikanie opodatkowania to tylko niektóre zmiany, które weszły w życie od 2019 roku. Dotyczą one w zasadzie większości podatników. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy praktyczne zestawienie najważniejszych zmian.

czytaj więcej »

wiper-pixel