WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorca zamierzający zorganizować świąteczne spotkanie dla pracowników powinien pamiętać, że prawo do odliczenia podatku od ponoszonych w tym celu wydatków zależy od sposobu przygotowania imprezy. Organizacja przyjęcia w restauracji nie pozwoli na odliczenie podatku.

czytaj więcej »

Pytanie: Urząd marszałkowski kupił kilka lat temu meble, które teraz zamierza przekazać nieodpłatnie podległej jednostce. Przy zakupie tych towarów odliczono VAT. Czy takie przekazanie będzie objęte podatkiem od towarów i usług?

czytaj więcej »

Jeśli przyjeżdżająca do Polski zagraniczna firma transportowa tankuje paliwo, za które de facto płaci spółka z siedzibą poza Polską, świadcząca dla niej takie usługi, to podmiot ten nie jest bezpośrednim dostawcą paliwa. W konsekwencji czynność ta nie jest opodatkowana w kraju. To wnioski z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 października 2013 r. (sygn. akt I FSK 1365/12).

czytaj więcej »

Podwyższając VAT, resort finansów przekonywał przedsiębiorców, że jest to rozwiązanie tymczasowe. Miało obowiązywać jedynie do końca 2013 roku. Jednak już dziś wiadomo, że w ciągu najbliższych lat nie można liczyć na powrót stawek do dawnego poziomu. Oznacza to, że przez kolejne 3 lata będziemy płacić VAT w wysokości 23% i 8%.

czytaj więcej »

                          

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania z zakresu władzy publicznej nie są podatnikami VAT. W konsekwencji nie dotyczą ich przepisy regulujące zwolnienia przedmiotowe. Potwierdza to projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień.

czytaj więcej »

Koniec roku to czas, kiedy przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT powinni szczególnie uważnie analizować swoje roczne obroty. Przekroczenie kwoty 150.000 zł będzie oznaczało utratę zwolnienia podmiotowego. Od 1 stycznia 2014 r. zmienią się również zasady stosowania tego zwolnienia.

czytaj więcej »

Przekazanie pracownikom i członkom ich rodzin paczek świątecznych zakupionych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlega VAT. Zakup tych towarów ze środków obrotowych pozwoli na odliczenie podatku.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik (A) wykonuje dla duńskiej firmy (B) produkt z materiałów powierzonych, które zleceniodawca kupił od niemieckiej firmy (C) i w tym zakresie podmioty (B) i (C) wzajemnie się rozliczają. Firma niemiecka (C) niewielką ilość materiałów do tego zlecenia chce kupić od polskiego producenta (A). Te materiały przeznaczone de facto do produkcji wyrobu dla firmy (B) trafią bezpośrednio do produkcji. Towary te wyjadą do Danii dopiero w produkcie. Jak w związku z tym należy zafakturować sprzedaż materiałów dla niemieckiego klienta?

czytaj więcej »

Pytanie: Polski podatnik zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych zamierza kupić towar od niemieckiej firmy. Będzie on następnie sprzedany polskiemu odbiorcy. Z kolei niemiecki dostawca nabędzie towar bezpośrednio od producenta z Ukrainy. Wszystkie formalności związane z odprawą celną będą spoczywały na niemieckiej firmie. Towar zostanie dostarczony bezpośrednio z Ukrainy do polskiego odbiorcy (nie znajdzie się na terytorium Niemiec). Organizacją transportu zajmie się niemiecka firma. Czy niemiecki kontrahent musi zarejestrować się w Polsce jako podatnik VAT? Czy sprzedaż towaru przez niemiecką firmę powinna być opodatkowana VAT w kraju?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. kupiła urządzenie z firmy w Szwajcarii, zapłaciła VAT przy odprawie celnej. Podatnik miał kilkuletnią gwarancję na ten towar. Maszyna ta została sprzedana polskiemu kontrahentowi. Urządzenie uległo awarii i zostało zareklamowane przez pierwotnego nabywcę po reklamacji polskiego kontrahenta. Zostało wysłane do Szwajcarii do naprawy z zastosowaniem procedury uszlachetnienia biernego, z zadeklarowaną wartością urządzenia 25.000 euro. Naprawiony sprzęt wrócił do Polski ze Szwajcarii w ciągu 2 tygodni. Dokonano odprawy celnej tego urządzenia i naliczono na granicy cło i VAT. Wartości te zostały naliczone według faktury załączonej do urządzenia, z której treści wynika, że firma w Szwajcarii obciąża nas kosztami naprawy w kwocie 10.000 euro. Od tej wartości zostały naliczone należności celne. Czy urząd celny słusznie naliczył przy odprawie kończącej procedurę uszlachetnienia biernego cło i VAT? Czy gdyby faktura przyszła do podatnika pocztą, to zostałaby rozliczona jak import usług?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik zlecił francuskiej firmie wywóz towaru do USA. Towar został wysłany z Francji kurierską przesyłką lotniczą. Na dowód opuszczenia obszaru celnego UE we Francji dostarczono komunikat „JUSTIFICATIF FISCAL D’EXPORTATION”. Czy taki dokument może być odpowiednikiem wymaganego w Polsce dokumentu wywozu (komunikat – IE-599)? Czy jest wystarczającym dowodem, aby zastosować 0% stawkę VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka jest inwestorem. Podatnik ubezpieczył budowę. Ubezpieczenie dotyczy konserwacji po zakończeniu robót budowlano-montażowych, dodatkowych kosztów (praca w godzinach nadliczbowych i nocnych), rozruchu i ruchu próbnego, pracy projektanta itp. Beneficjentem ubezpieczenia jest inwestor. Płaci on składkę ubezpieczeniową, a następnie zgodnie z zawartą umową obciąża wykonawców kosztami polisy. Obciążenie jest powiększone o narzut 10%. Czy w tej sytuacji obciążenie to powinno zostać objęte VAT? Jak udokumentować to zdarzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (sklep z artykułami chemii gospodarczej). Firma jest zarejestrowana do potrzeb VAT UE. Podatnik chce prowadzić sprzedaż wysyłkową (zakupy przez Internet) dla osób fizycznych na Ukrainę. Wartość sprzedaży pojedynczej przesyłki nie przekroczy 150 euro. Czy w takim przypadku powinien wystawić fakturę z VAT czy bez podatku? Jakie obowiązki celne wiążą się z taką sprzedażą? Czy powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej?

czytaj więcej »

Cała sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna zostać ujęta w kasie fiskalnej. Dotyczy to wszystkich podstaw opodatkowania, do których ma zastosowanie art. 29 ustawy o VAT. Za takim rozumowaniem przemawia zarówno wykładnia celowościowa, jak i systemowa wewnętrzna tego przepisu. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 września 2013 r. (sygn. akt I FSK 1097/12).

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 roku z przepisów wykonawczych znikną przepisy dopuszczające zwrot VAT dla uczestników programu SAPARD. Takie zapisy zawiera projekt nowego rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zaprezentowany przez resort finansów.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. z rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT zniknie przepis umożliwiający stosowanie 8% stawki do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Tak wynika z przedstawionego przez resort finansów projektu nowego rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

czytaj więcej »

Przepisy dopuszczają sumowanie marż uzyskanych z tytułu usług turystycznych w danym okresie rozliczeniowym. Można więc obliczać podatek od łącznej marży. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 września 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 392/13).

czytaj więcej »

Trwają intensywne prace nad obniżeniem stawek VAT na książki elektroniczne. Celem jest opodatkowanie np. e-booków stawką 5%, a nie jak jest to dziś 23%. Zarówno rząd jak i przedsiębiorcy oraz organizacje zrzeszające biznes w pełni akceptują ten plan i aktywnie w nim uczestniczą. Wszystko po to, aby zmiany w tym zakresie zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.

czytaj więcej »

Aby prawidłowo zdefiniować pojęcie „usługi turystycznej”, należy się odwołać do jej definicji zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy o usługach turystycznych. Przepis ten rozumie ją, jako usługi przewodnickie i hotelarskie oraz wszystkie inne usługi dla turystów lub odwiedzających. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 października 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 883/13).

czytaj więcej »

Jeżeli opłata za dostawę mediów jest ściśle związana z metrażem najmowanego lokalu, to mamy do czynienia z jednym świadczeniem. Rozliczenie mediów jest elementem kalkulacyjnym czynszu. W związku z tym należy opodatkować je tak jak usługę podstawową – czyli usługę najmu. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 27 września 2013 r. (sygn. akt III SA/Gl 566/13).

czytaj więcej »

Fiskus może oszacować obrót podatnika wchodzącego w skład podatkowej grupy kapitałowej, gdy wynagrodzenie z transakcji między należącymi do takiej grupy przedsiębiorcami odbiega od wartości rynkowej. Warunkiem jest brak pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 października 2013 r. (sygn. akt I FSK 1536/12).

czytaj więcej »

Usługi wejścia do obiektów kulturalnych i na imprezy sportowe objęte 8% VAT-em oznaczają jedynie wstęp i bierne uczestnictwo. Stawka ta nie dotyczy czynnego uczestnictwa i korzystania z atrakcji. Wstęp do parków rozrywki podlega 23% stawce VAT. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 30 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 926/13).

czytaj więcej »

Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (ZCP) jest zespół składników majątkowych wzajemnie powiązanych, służących do realizacji działalności gospodarczej. Jej zbycie nie podlega opodatkowaniu VAT. Jeśli przedmiotem sprzedaży jest jedna nieruchomość zabudowana jednym budynkiem, to nie ma ona charakteru ZCP. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 11 października 2013 r. (sygn. akt III SA/Gl 1284/13).

czytaj więcej »

Czynność związana ze zbieraniem informacji dla banków lub innych instytucji pośredniczących nie jest odrębną usługą pośrednictwa finansowego. Nie podlega więc zwolnieniu z VAT. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 października 2013 r. (sygn. akt I FSK 1513/12).

czytaj więcej »

Operacje estetyczne nie podlegają VAT, jeśli służą diagnozowaniu i leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia oraz ochronie, utrzymywaniu i przywracaniu dobrego stanu zdrowia. Zwolnieniem tym nie są jednak objęte zabiegi czy operacje o charakterze kosmetycznym. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 października 2013 r. (sygn. akt I FSK 1548/12).

czytaj więcej »

Aby uznać usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego wykonywane przez prywatne podmioty za zwolnione od VAT, należy ocenić, czy cele usługodawców są uznane za podobne do celów podmiotów prawa publicznego prowadzących taką działalność. To wnioski z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 września 2013 r. (sygn. akt I FSK 1145/12).

czytaj więcej »

Przy przekazywaniu upominków dla pracowników i kontrahentów trzeba pamiętać o prawidłowym zaklasyfikowaniu tych czynności na gruncie VAT. Jeśli bowiem przy zakupie tych towarów przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, to w niektórych sytuacjach czynność ta może podlegać opodatkowaniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonuje usługę przewozu osób busem do Danii. Przejazd następuje przez Polskę, Niemcy i Danię. Za transport przez Polskę firma nalicza 8% VAT. Jak należy rozliczyć pozostałą część transportu przez Niemcy i Danię?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wprowadziła w 2012 roku do firmy samochód osobowy. Tym samym nie korzystała z odliczenia VAT związanego z jego zakupem. W październiku 2013 roku samochód został wycofany z działalności również na podstawie oświadczenia podatnika. Czy sprzedając samochód po 31 grudnia 2013 roku, należy tę sprzedaż opodatkować zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatniczka posiada z mężem dwie spółki cywilne (są one od siebie niezależne). W każdej z nich małżonkowie są udziałowcami (po 50%). Zamierzają przekazać towary kupione z odliczeniem VAT przez spółkę A do spółki B. Czy należy w związku z przekazaniem tych towarów wystawić fakturę i naliczyć VAT? Jeśli tak, to co należy zrobić, aby tego uniknąć?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od towarów i usług wykazuje w deklaracji VAT-7 wyłącznie dostawę towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju (pozycje 11 i 12). Jednocześnie firma generuje miesięcznie znaczne kwoty podatku naliczonego, związanego z tą sprzedażą. Czy podatnik ma możliwość odliczenia tego podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca wykonuje usługi budowlane w Polsce i Niemczech. Wystawia rachunki dla firm niemieckich i dla osób fizycznych w Niemczech. Klient zwrócił mu uwagę, że powinien odprowadzać VAT w Niemczech od rachunków wystawionych dla osób fizycznych w tym kraju. Czy zatem przedsiębiorca powinienem zarejestrować się w Niemczech?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik jest firmą odzieżową działającą na rynku od 3 lat. Budynki, budowle i maszyny dzierżawi od innej spółki. Budynki zostały wybudowane w latach 80. a większość maszyn jest wyprodukowanych przed uchwaleniem ustawy o VAT. W budynkach dokonano wielu remontów i modernizacji. Czy te nieruchomości z prawem wieczystego użytkowania i maszyny mogą zostać sprzedane spółce, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa? Czy w tym przypadku cała sprzedaż nie będzie objęta VAT?  

czytaj więcej »

Pytanie: Polska firma będąca podatnikiem VAT UE skorzystała z usług doradczych firmy zarejestrowanej w Niemczech. Usługodawca jest zarejestrowany w Niemczech, jednak właściciel ma miejsce zameldowania w Polsce. Dodatkowo firma polska będzie wynajmować firmie niemieckiej samochód osobowy (najem długoterminowy) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Nie wiadomo, czy samochód będzie wykorzystywany w Polsce czy w Niemczech. Jak rozliczyć kupione usługi doradcze oraz wynajem samochodu osobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka jawna będąca podatnikiem VAT czynnym kupuje blachy, kształtowniki i rury. Otrzymała od sprzedawcy fakturę VAT na kwotę 10.000 zł bez VAT. Podatnik przewiduje, że jego zakupy od tego sprzedawcy przekroczą – w ciągu miesiąca – 50.000 zł. Do otrzymanych faktur firma zamierza wystawiać faktury wewnętrzne, w których wykaże podatek naliczony i należny (stawka 23%). W deklaracji VAT w pozycji 51 będzie ujęta wartość zakupu (10.000 zł). VAT zostanie ujęty w pozycji 52 (2.300 zł). Czy w deklaracji VAT w pozycji 41 trzeba wykazać 10.000 zł, a w pozycji 42 – 3.300 zł? Co w przypadku, gdy finalnie wartość netto kupionego towaru w ciągu miesiąca będzie mniejsza niż 50.000 zł, a dostawca wystawi fakturę bez VAT (lub jeśli wartość przekroczy tę kwotę, a faktura będzie z podatkiem)? Jak postąpić, gdy spółka jawna sprzeda złom lub towary wymienione w załączniku nr 11? Na sprzedaż złomu wystawi fakturę (zaznaczając odwrotne obciążenie) bez względu na kwotę sprzedaży. Jeżeli podatnik sprzeda towary z załącznika nr 13 za 10.000 zł w miesiącu, to kto ma zapłacić podatek? Czy od odbiorców i dostawców należy otrzymać oświadczenia, że są czynnymi podatnikami VAT?

czytaj więcej »

Aby usługi wykonywane w ramach kontraktu menedżerskiego nie stanowiły działalności gospodarczej, muszą być spełnione łącznie wszystkie przesłanki wymienione w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Jeśli menedżer odpowiada za swoje działania wobec osób trzecich, to jego usługi podlegają opodatkowaniu. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 24 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Gd 792/13).

czytaj więcej »

Komisja Europejska uważa, że nasz kraj niezgodnie z prawem stosuje niższy VAT na sprzęt medyczny i towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Komisja skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w tej kwestii.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 października 2013 r., oprócz odpowiedzialności solidarnej i rozliczania transakcji towarami wrażliwymi na zasadzie odwróconego obciążenia wprowadziła także inne niezmiernie istotne zmiany. Chodzi tu o zwolnienie przedmiotowe dla darowizny towarów spożywczych. Jednym z warunków jego zastosowania jest, aby ich odbiorcą była organizacja pożytku publicznego.

czytaj więcej »

Do udokumentowania świadczenia usług lub dostawy towarów bez VAT na fakturze nie będzie trzeba podawać wszystkich danych, których wymaga ustawa o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. To jedna ze zmian, która znalazła się w nowym rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur przygotowanym przez resort finansów.

czytaj więcej »

wiper-pixel