WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2014 r. zmieniły się zasady odliczania podatku naliczonego przy zakupie i leasingu firmowego samochodu. Nowe regulacje są korzystne dla podatników. Przepisy w aktualnym kształcie obowiązują tylko do końca marca tego roku.

czytaj więcej »

Aby wystąpiła transakcja łańcuchowa, muszą być dokonane co najmniej dwie dostawy pomiędzy co najmniej trzema podmiotami. Przy czym towar musi być wydawany bezpośrednio przez pierwszego dostawcę ostatniemu nabywcy. W takich sytuacjach, gdy faktyczne przemieszczanie towaru odbywa się między pierwszym dostawcą a ostatnim nabywcą, uznaje się, że dostawy towaru dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 229/13).

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza ograniczenia w odliczaniu podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Dotyczy to jednak tylko aut przeznaczonych do użytku „mieszanego”, tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do potrzeb prywatnych (np. dojazd do pracy, używanie w weekendy itp.).

czytaj więcej »

Syndyk masy upadłości nie ma obowiązku korekty podatku naliczonego w ramach ulgi na złe długi. Odmienny sposób interpretacji art. 89b ustawy o VAT prowadziłby do podwójnego opodatkowania tej samej należności. Taka interpretacja narusza zasadę neutralności VAT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1928/13).

czytaj więcej »

Odpłatne zniszczenie wytworzonego towaru na zlecenie zamawiającego należy uznać za odpłatną dostawę towarów. Czynność taką należy udokumentować fakturą, wykazać podatek należny i rozliczyć w deklaracji podatkowej. To wnioski z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 1152/13).

czytaj więcej »

Od początku roku obowiązują korzystniejsze od dotychczasowych przepisy dotyczące odliczania VAT od samochodów. Jednak z zakupem auta z pełnym odliczeniem trzeba się spieszyć. Korzystne regulacje znikną z końcem marca.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy handlujący towarami wrażliwymi – w tym m.in. stalą – mają problem z prawidłowym rozliczaniem takich transakcji. Wątpliwości pojawiają się zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy. Wszystko przez problemy z właściwym klasyfikowaniem sprzedawanych wyrobów.

czytaj więcej »

Podatnicy wykorzystujący samochody osobowe wyłącznie do celów służbowych będą mogli odliczać cały VAT. Warunkiem będzie prowadzenie ewidencji pojazdu. Jej brak będzie skutkował utratą prawa do pełnego odliczenia podatku. Niezłożenie informacji o samochodzie z pełnym odliczeniem w urzędzie skarbowym będzie karane grzywną.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej opodatkowała się ryczałtem z tytułu krótkotrwałego najmu domu nad morzem. Zarejestrowała się również na potrzeby VAT i w deklaracjach wykazuje podatek należny ze sprzedaży tych usług. Podatnik ponosi także koszty związane z wydatkami na wykończenie domu. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym jest dość pokaźna, w związku z tym zamierza ubiegać o zwrot VAT. Jak powinien do tego przystąpić?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od towarów i usług wykazuje w deklaracji VAT-7 wyłącznie dostawę towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju (pozycje 11 i 12). Jednocześnie firma generuje miesięcznie znaczne kwoty podatku naliczonego związanego z tą sprzedażą. Czy podatnik ma możliwość odliczenia tego podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące odliczania VAT od firmowych samochodów. Czy podatnik może odliczyć VAT od paliwa kupowanego do samochodu osobowego, który nie ma kratki, ani nie spełnia wymagań wzoru Lisaka?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka gminna niezarejestrowana jako czynny podatnik VAT świadczy m.in. usługi w zakresie wychowania przedszkolnego. W ramach swojej działalności gwarantuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) przygotowywane przez personel. Należność za tzw. wsad do kotła opłacają rodzice. Czy otrzymywane kwoty należy rozliczać przy użyciu kas rejestrujących?

czytaj więcej »

Polska miała prawo zachować ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabywanych usług hotelowych i gastronomicznych, które obowiązywały w dniu przystąpienia do UE. To wnioski z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 126/13).

czytaj więcej »

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT inaczej do końca 2013 roku regulują niektóre kwestie związane z wystawianiem faktur korygujących. Nowe zasady dotyczą m.in. sytuacji, w których korekta jest możliwa bez posiadania potwierdzenia odbioru tego dokumentu.

czytaj więcej »

Podpisanie z kontrahentem aneksu do umowy nie zwalnia podatnika od odpowiedzialności w VAT przy transakcjach związanych z towarami wrażliwymi. Taką możliwość daje jedynie spełnienie ustawowych warunków. To stanowisko zaprezentował organ podatkowy w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPP5/443-212/13-2/PG).

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca wykonuje sprzedaż tylko dla firm. Nie posiada więc kasy fiskalnej. Czy sprzedaż firmowego samochodu o wartości powyżej 20.000 zł osobie fizycznej rodzi obowiązek posiadania takiej kasy?

czytaj więcej »

Resort finansów dokona zmian w rozporządzeniu w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu. Zmiany mają charakter techniczny.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zakup roweru na spółkę daje możliwość odliczenia pełnego VAT? Podatnik swoją działalność prowadzi w mieście, gdzie na drogach często bywają korki uliczne. W celu szybkiego przemieszczania się na krótkich dystansach uznano, że rowerem będzie sprawniej i szybciej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Wystawia faktury za najem, media, dzierżawę. Od 2014 roku obowiązek podatkowy z tytułu tych usług powstaje w okresie, w którym podatnik wystawia fakturę VAT. Czy w przypadku sprzedaży usług na fakturze trzeba podawać konkretną datę okresu rozliczeniowego dokonania czynności?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi stowarzyszenie, które jest podatnikiem VAT. Jednostka prowadzi także działalność gospodarczą, ale przychody przeznacza na działalność statutową. Stowarzyszenie we współpracy z portalem społecznościowym ogłosiło zbiórkę pieniędzy na pomoc najuboższym. Za pośrednictwem portalu można kupić cegiełkę wspierającą tę inicjatywę. Pieniądze przechodzą przez portal, który zebraną kwotę pomniejszoną o swoją prowizję przelewa na konto stowarzyszenia. Jak rozliczyć ten przychód? Czy sprzedaż cegiełek opodatkować VAT, czy potraktować to jako darowiznę bez VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik jest firmą odzieżową działającą na rynku od 3 lat. Budynki, budowle i maszyny dzierżawi od innej spółki. Budynki zostały wybudowane w latach 80., a większość maszyn jest wyprodukowanych przed uchwaleniem ustawy o VAT. W budynkach dokonano wielu remontów i modernizacji. Czy te nieruchomości z prawem wieczystego użytkowania i maszyny mogą zostać sprzedane spółce jako zorganizowana część przedsiębiorstwa? Czy w tym przypadku cała sprzedaż nie będzie objęta VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoby fizyczne (niezwiązane ze szkołą) korzystają z korytarza szkoły podstawowej w celu gry w tenisa stołowego. Jaką stawkę VAT należy zastosować? Czy tak jak do wynajmu 23%, czy też można zastosować obniżoną 8% „usługi związane z działalnością obiektów sportowych”? Jaka jest stawka podatku VAT, jeżeli firmy lub osoby fizyczne wynajmują od jednostki salę gimnastyczną, a następnie prowadzą zajęcia sportowe dla osób fizycznych?

czytaj więcej »

Pytanie: W 1998 roku gmina zawarła umowę dzierżawy mienia komunalnego ze spółką z o.o. W formie aneksu do umowy corocznie ustalano kwotę rocznego czynszu. Aneks wszedł w życie z dniem podpisania (tj. kwiecień 2008 roku) z mocą od 1 stycznia 2008 r. W załączniku do niniejszego aneksu wprowadzono zapis: Wydzierżawiający będzie wystawiał faktury VAT na ustalony czynsz dzierżawny od maja do grudnia 2008 roku w ośmiu miesięcznych ratach, doliczając VAT. Naliczony podatek dzierżawca przekaże na konto wydzierżawiającego najpóźniej do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wystawiona faktura VAT zawierała dane:             – data wystawienia: 6 czerwca 2008 r.,            – data sprzedaży: 6 czerwca 2008 r.,            – termin płatności: 22 lipca 2008 r.Kiedy powstał obowiązek podatkowy od tych czynności?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina jest czynnym podatnikiem VAT wykonującym z jednej strony zadania publiczne, a drugiej działalność o charakterze komercyjnym. Przychody związane z pierwszą sferą, a więc wpływy z podatków lokalnych czy z opłat za wydanie koncesji nie są podstawą opodatkowania VAT. Działając jako przedsiębiorca, osiąga natomiast przychody ze sprzedaży, najmu bądź dzierżawy nieruchomości, z opłat za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego czy też ze świadczenia usług umieszczania nośników reklamy. Tego typu należności są traktowane jako obrót stanowiący podstawę opodatkowania, w związku z czym wykazywane są w deklaracji VAT. Gmina podejmuje także wiele działań mających na celu budowanie wizerunku miasta oraz promocję regionu, w związku z czym ponoszone są wydatki np. na: nabycie powierzchni reklamowych, czasu antenowego, usług public relations, ulotki i foldery promocyjne czy produkcję gadżetów promocyjnych. Czy można od nich odliczać VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej (GZGK) jest jednostką budżetową powołaną przez radę gminy do wykonywania zadań gminy. Wykonuje zadania gminy poprzez zawarte umowy z mieszkańcami polegające na: dostarczaniu wody. odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. wynajmowaniu mieszkań komunalnych i lokali użytkowych. Jednostka zakończyła świadczenie usług wywozu nieczystości stałych. GZGK miał na stanie przekazane nieodpłatnie przez gminę składowisko odpadów, które jest obecnie zamknięte. Składowisko to zostanie z powrotem nieodpłatnie przekazane gminie. Na terenie składowiska powstała droga, od której GZGK odliczył w całości VAT. Czy nieodpłatne przekazanie gminie składowiska rodzi obowiązek zapłaty VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka jawna (podatnik VAT czynny) kupuje blachę, kształtowniki i rury. Otrzymała fakturę VAT od dostawcy na kwotę 10.000 zł bez VAT. W ciągu miesiąca od tego kontrahenta dokona zakupu przekraczającego 50.000 zł. Do otrzymanych faktur wystawi faktury, gdzie wykaże podatek naliczony i należny (10.000 zł – 23% podatek – 2.300 zł). Co w przypadku, gdy wartość netto zakupionego towaru od kontrahenta w ciągu miesiąca będzie mniejsza niż 50.000 zł, a dostawca wystawi fakturę bez VAT lub jeśli wartość przekroczy 50.000 zł, a dostawca wystawi fakturę z VAT? Jak postąpić, gdy spółka jawna sprzeda złom lub towary wymienione w załączniku nr 11? Na sprzedaż złomu wystawia fakturę VAT (zaznaczając odwrotne obciążenie) bez względu na kwotę sprzedaży. Jeżeli sprzeda towary z zał. nr 13 na kwotę 10.000 zł w miesiącu, to kto ma zapłacić VAT? Czy trzeba posiadać oświadczenia odbiorców i dostawców, że są czynnymi podatnikami VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Polska firma będąca podatnikiem VAT UE skorzystała z usług doradczych firmy zarejestrowanej w Niemczech. Usługodawca jest zarejestrowany w Niemczech, jednak jej właściciel ma miejsce zameldowania w Polsce. Dodatkowo firma polska będzie wynajmować firmie niemieckiej samochód osobowy (najem długoterminowy) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Nie wiadomo, czy samochód będzie wykorzystywany w Polsce, czy w Niemczech. Jak rozliczyć kupione usługi doradcze oraz wynajem samochodu osobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Rolnik przez 3 lata był zarejestrowany na potrzeby VAT. Kupował maszyny rolnicze i odliczał podatek. Teraz chce zrezygnować z opodatkowania i uzyskać status rolnika ryczałtowego. Jak wygląda sytuacja odliczonego VAT od tych maszyn? Czy musi sporządzić remanent likwidacyjny, tak jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Mieszkańcy miasta wpłacają do gminy czynsz za najem lokali mieszkalnych (komunalnych). Są oni obciążani nakazem płatniczym: za czynsz mieszkalny – zwolnienie z VAT, za wywóz śmieci – VAT 8%, za ogrzewanie (gaz) – VAT 23%. Gmina nie wystawia faktur, lecz paragony z kasy fiskalnej. Czy prawidłowo naliczany jest czynsz w rozbiciu na stawki? Czy powinniśmy zastosować zwolnienie do całego nakazu, zarówno dla wywozu śmieci, jak i gazu? W rejestrze zakupów (podatek naliczony) księgujemy faktury za ogrzewanie oraz za wywóz śmieci. Czy możemy odliczyć VAT z tych faktur? Pytanie dotyczy stanu prawnego obowiązującego w 2013 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej? Po rozliczeniu infrastruktura ta zostanie przekazana w nieodpłatny zarząd zakładowi budżetowemu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy czynności syndyków, nadzorców sądowych czy zarządców tymczasowych stanowią działalność gospodarczą na gruncie ustawy o VAT? Czy od przyznanych wynagrodzeń muszą oni naliczać podatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółdzielnia wynajmuje lokale użytkowe. Do tych umów w lipcu 2013 roku sporządzono aneksy, którymi nałożono na wynajmujących opłatę za wywóz śmieci (przez gminę). Opłaty te będą wpłacali na konto gminy wynajmujący. Czy dla wywozu odpadów spółdzielnia powinna wystawiać fakturę z 23% stawką VAT? Takie faktury spółdzielnia wystawia za wodę, gdyż traktuje to jako część składową usługi najmu.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgromadzenie zakonne jest organem założycielskim ośrodka szkolno-wychowawczego oraz odrębnego organizacyjnie przedszkola. Wpłaty za pobyt dzieci zarówno w jednej, jak i drugiej instytucji ewidencjonowane są na formularzu „Kasa przyjmie”. Ośrodek wynajmuje także salę dla przedszkola. Czy tego rodzaju wpływy należy rejestrować za pomocą kasy fiskalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Sprzedaje towary kupione w krajach Unii. Oprócz tych czynności w wolnych chwilach kręci filmy i robi zdjęcia np. swoich dzieci i umieszcza je w galerii internetowej istockphoto. Jeżeli jakiś odbiorca chce je kupić, kontaktuje się z galerią i zostaje sprzedana licencja na wykorzystanie filmu bądź zdjęcia w określony sposób. Część opłaty za licencję zostaje przelana na konto podatnika. Jak należy rozliczyć VAT od tych czynności?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i wpisaną do rejestru instytucji kultury. W ramach realizacji jednego z projektów zamierza kupić od słowackiego stowarzyszenia usługi kulturalne. Będą to występy zespołu regionalnego i pokazy rękodzielnicze artystów słowackich. Czy prawidłowe jest wykazanie w deklaracji VAT-7 w pozycjach 27 i 29 wartości importu usług bez VAT?

czytaj więcej »

wiper-pixel