WYDANIE ONLINE

Nowelizacja ustawy o VAT wchodząca w życie 1 kwietnia 2014 r. wprowadza ograniczenia w odliczaniu podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Dotyczy to jednak tylko aut przeznaczonych do użytku „mieszanego”. Pełne odliczenie od pozostałych pojazdów będzie jednak wymagało spełnienia dodatkowych warunków.

czytaj więcej »

Zakres stosowania zwolnień przedmiotowych z VAT jest obecnie kwestią, która jest źródłem znaczących rozbieżności interpretacyjnych i sporów organów podatkowych z podatnikami. Taki stan rzeczy jest wynikiem powolnego dostosowywania przepisów polskiej ustawy o VAT do przepisów unijnych.

czytaj więcej »

Gdy odział zagranicznej spółki kupuje towary i usługi dla centrali, to przysługuje mu odliczenie VAT. Istotne jest jednak, aby zagraniczny przedsiębiorca wykonywał czynności opodatkowane. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt I FSK 353/13.

czytaj więcej »

Powstrzymywanie się od wykonania określonej czynności lub znoszenie określonych zachowań jest usługą. Odpłatność za te czynności nie jest odszkodowaniem wyłączonym z zakresu VAT, lecz wynagrodzeniem. Takie stanowisko zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 285/13).

czytaj więcej »

Nieodpłatne wydanie nagród w ramach programu lojalnościowego, realizowane w zakresie kompleksowej usługi nie podlega opodatkowaniu VAT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1704/13).

czytaj więcej »

Jeśli po aporcie przedsiębiorstwa podatnik otrzymuje faktury wystawione na tę firmę po dokonaniu aportu, to spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z tych dokumentów. Warunkiem jest jednak uprzednie skorygowanie tych dokumentów w drodze faktur korygujących, w zakresie danych nabywcy. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 2096/13).

czytaj więcej »

Z początkiem kwietnia weszło w życie nowe rozporządzenie ministra finansów określające wzór formularza VAT-26. Jest to informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Jeśli na najemcy nie ciąży obowiązek korzystania z mediów, to usługa dostarczania mediów nie może być traktowana jako element usługi głównej – umowy najmu. To wnioski z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 1765/13).

czytaj więcej »

Jeżeli dostawca tzw. towarów wrażliwych nie zapłaci podatku należnego, organ podatkowy może się domagać jego zapłaty także od nabywcy tych towarów. Ta solidarna odpowiedzialność dotyczy m.in. hurtowej sprzedaży paliw czy stali. Odpowiedzialność kupującego wyłącza kaucja gwarancyjna złożona przez sprzedawcę.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 stycznia 2014 r., prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) powstaje na zasadach ogólnych. Podatnik może zrobić to w rozliczeniu za ten okres, w którym, w odniesieniu do kupionych przez podatnika towarów, powstał obowiązek podatkowy.

czytaj więcej »

Z opublikowanych przez resort finansów wyjaśnień do zmian w ustawie o VAT, które nastąpiły 1 stycznia 2014 r., wynika, że postanowienia umów cywilnoprawnych określające, kiedy nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi, nie wpływają na moment powstania obowiązku podatkowego. Z tą tezą nie zgadzają się eksperci.

czytaj więcej »

Z danych uzyskanych z resortu finansów wynika, że stosowanie kasowej metody rozliczania VAT cieszy się coraz większym powodzeniem. W 2012 roku z tej możliwości korzystało 9177 przedsiębiorców. Natomiast na koniec 2013 roku podatek w ten sposób rozliczało już 14 865 podatników.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy działający w branży budowlanej mają kłopoty z rozliczaniem VAT od wykonywanych przez siebie czynności. Wszystko dlatego, że o momencie powstania obowiązku podatkowego decyduje to, kto jest usługobiorcą.

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu tzw. opłat cmentarnych, tj. za: Utrzymanie czystości na cmentarzu na 20 lat. Miejsce na cmentarzu na 20 lat. Miejsce pod grobowiec na 99 lat. Miejsce w kolumbarium na 99 lat. Opłaty zostały ustalone w jednej kwocie za 20 lat i 99 lat. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku zapłaty w 2014 roku za te usługi, jeżeli w dowodzie wpłaty zostało określone „na lata 2018–2038”? Kiedy zaś powstanie obowiązek podatkowy, jeśli wpłaty dokonano w tym roku, a na dowodzie zapłaty widnieje treść „na lata 2010–2030”?

czytaj więcej »

Resort finansów znowelizował rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Nowe przepisy likwidują zwolnienie z VAT dla sprzedaży samochodów osobowych kupionych z częściowym odliczeniem. Nowela weszła w życie 1 kwietnia 2014 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma świadczy usługi transportowe. W jaki sposób wystawić wcześniej fakturę za usługę transportową, jeżeli nie jest znana data wykonania usługi, i jak w takim przypadku zadeklarować obowiązek w VAT? Wystawiając setki faktur, firma nie może monitorować każdej z faktur z osobna i do niej wracać, ponieważ jest to niemożliwe z uwagi na brak czasu. Przepis pozwalający na wcześniejsze wystawienie faktury jest trudny dla podatników ze względu na obowiązek w VAT, który należy rozpoznać w dacie wykonania usługi.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak w świetle nowych przepisów ustawy o VAT należy rozpatrywać moment powstania obowiązku podatkowego związany z wysyłką przedmiotów sprzedawanych na Allegro za zaliczeniem pocztowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma prowadzi sprzedaż produktów rolnych. Od wiosny zamierza handlować sianem. Jaką stawką opodatkowana jest sprzedaż tego towaru i jakie ma PKWiU?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka świadczy usługi medyczne dla innych jednostek. Firma nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wystawia usługobiorcom rachunki za usługi medyczne. Podmiot nie wykonuje żadnej innej działalności. Spółka użytkowała samochód osobowy na podstawie leasingu i po tym okresie go wykupiła. Następnie po upływie 7 miesięcy sprzedała go innej firmie za 60.000 zł. Czynność ta była zwolniona z VAT. Czy w związku z tą sprzedażą zaistniała konieczność rejestracji jako czynny podatnik VAT? Czy powstał obowiązek rejestracji za pomocą kasy fiskalnej wykonywanych usług medycznych? Pytanie dotyczy 2013 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Do końca 2013 roku osoba, która nie zarejestrowała się do potrzeb VAT, wystawiała rachunki. Czy w 2014 roku te przepisy nadal obowiązują? Czy firmy zwolnione z VAT wystawiają fakturę z jakimiś szczególnymi adnotacjami?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik świadczy usługi rozliczania podatku z zagranicy. Posiada kasę rejestrującą. W momencie gdy klient płaci gotówką za wykonanie usługi, otrzymuje od podatnika paragon fiskalny. Aby monitorować sprzedaż, podatnik utworzył zestawienie, w którym umieszcza pełne dane klientów, datę oraz rodzaj wykonanej usługi. Cześć klientów płaci przelewem bankowym. Czy w takiej sytuacji wystarczy podpiąć paragon do ww. zestawienia, czy też należy wystawić fakturę VAT i podpiąć do niej paragon? Co zrobić z paragonem, który w sytuacji zapłaty przelewem przez klienta zostaje u podatnika?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma otrzymuje często faktury odbiegające od wzoru faktury przyjętego w obrocie. Często w tych fakturach w pozycji % VAT widnieje znak „np.” czy w pozycji VAT wartość „0,00”, a w wartości brutto powtórzona jest wartość netto. Wynika to z braku odpowiedniego programu u dostawcy do wystawiania odrębnej faktury na odwrotne obciążenie. Czy takie faktury są prawidłowe? Czy na jednej fakturze można umieścić pozycje podlegające odwrotnemu obciążeniu razem z pozycjami podlegającymi VAT? Czy może muszą być wystawiane odrębne faktury?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina zawiera umowy dzierżawy lub najmu z osobami fizycznymi. Nie są wystawiane faktury. Zawiera trzy typy umów:1) Dzierżawy na czas nieoznaczony z terminem płatności upływającym 30 września każdego roku.2) Dzierżawy na czas nieoznaczony z terminem płatności 10. dnia każdego miesiąca.3) Najmu na 3 lata z terminem płatności upływającym: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada każdego roku.Kiedy w tych przypadkach powstaje obowiązek podatkowy, jeżeli osoba fizyczna zapłaci za usługę z góry za cały rok? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy, jeśli osoba fizyczna nie wpłaci należności w ustalonych terminach?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur. Czy zakładają one, że termin płatności na fakturze nie może przekroczyć 30 dni przy sprzedaży towarów handlowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane VAT. Dostarcza towary klientom – w tym celu korzysta z krajowych autostrad. Czy w 2014 roku można odliczać VAT z paragonu fiskalnego za przejazd autostradą?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT, która dokonuje wyłącznie krajowej sprzedaży opodatkowanej, otrzymała w grudniu 2013 roku towar kupiony w ramach WNT. Nie wykazała tej transakcji w deklaracji VAT-7 ani w grudniu 2013 roku, ani w styczniu 2014 roku. Fakturę od dostawcy wystawioną 26 lutego 2014 r. otrzymała tego samego dnia. W jaki sposób poprawnie rozliczyć tę czynność? W którym miesiącu trzeba rozliczyć podatek należny od tego nabycia? Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT od WNT?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. obowiązują regulacje pozwalające na odliczenie VAT (pod pewnymi warunkami) także od niektórych samochodów osobowych. Czy mogę więc odliczyć VAT od paliwa samochodu osobowego, który nie ma kratki ani też nie spełnia wymagań wzoru Lisaka?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność w zakresie usług geodezyjnych. Czy kupując motorower na firmę, może odliczyć VAT? Motorowerem tym będzie dojeżdżał do miejsca pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych firma zamierza kupić bony podarunkowe dla swoich pracowników. Czy od tego typu wydatków będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Rozlicza się w KPiR, VAT i VATUE. Sprowadziła w czerwcu 2013 roku towar z Chin. Zapłaciła cło i VAT przez urząd celny, jednak nie uiściła całości należności za towar. Jak to wpłynie na rozliczenie VAT? Podobna sytuacja wystąpi w odniesieniu do towaru sprowadzonego z UE. Jeśli naliczono i odliczono VAT, ale nie dokonano zapłaty za cały towar, to jak trzeba to rozliczyć w VAT? Minął termin 150 dni do korekty.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka wykonuje przede wszystkim sprzedaż krajową. W najbliższym czasie wykona jednak eksport produkowanych towarów. Jak należy prawidłowo rozliczyć przedpłatę walutową za eksport towaru?

czytaj więcej »

Pytanie: Dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii wystawiono fakturę korygującą do wcześniejszej transakcji. Okazuje się, że kontrahent ma nieaktywny numer VAT UE. Jak wykazać to zdarzenie w informacji podsumowującej VAT UE i deklaracji VAT-7? I co ze zmniejszoną sprzedażą w zawiązku z korektą (in minus) i związanym z tym podatkiem dochodowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna otrzymała dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 18.500 zł. Z otrzymanej dotacji częściowo sfinansowano nabycie koparki za kwotę 23.000 zł + VAT. Jeżeli podatek zostanie odliczony, to trzeba będzie oddać część dotacji do urzędu pracy. Natomiast, jeżeli firma nie dokona takiego odliczenia, to obowiązek zwrotu nie powstanie. Jakie jest wyjście z tej sytuacji?

czytaj więcej »

wiper-pixel