WYDANIE ONLINE

Umowy zawierane między stronami mogą przewidywać, że zapłata będzie określona w formie innego towaru lub usługi. W takich przypadkach dochodzi do tzw. transakcji barterowych. O sposobie ich rozliczenia w VAT decydują szczegóły umowy.

czytaj więcej »

W sezonie urlopowym pracodawcy wypłacają pracownikom dopłaty do wypoczynku. Są one finansowane najczęściej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W niektórych przypadkach świadczenia takie należy rozliczyć w deklaracji VAT.

czytaj więcej »

Właściwe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz poprawne wystawianie faktur ma znaczenie dla prawidłowości rozliczeń z tytuł VAT. Mimo obowiązywania nowych regulacji już od blisko pół roku, przedsiębiorcy mają kłopoty ze stosowaniem tych przepisów.

czytaj więcej »

Jeśli zarejestrowany w Polsce oddział zagranicznej spółki kupuje towary i usługi na rzecz centrali, to przysługuje mu odliczenie podatku od towarów i usług. Istotne jest jednak to, aby zagraniczny przedsiębiorca zajmował się czynnościami opodatkowanymi. To wnioski z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygn. akt I FSK 353/13.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy nabywający towary i usługi na terytorium innych krajów UE mogą ubiegać się o zwrot VAT naliczonego przy tych zakupach. Wniosek można złożyć tylko przez Internet. Trzeba jednak uważać przy jego wypełnianiu, gdyż niektóre kraje nie zezwalają na jego korektę.

czytaj więcej »

Eksperci szacują, że Skarb Państwa traci rocznie miliony z tytułu wciąż powiększającej się luki podatkowej. Chodzi tu o różnicę pomiędzy wysokością zobowiązań podatkowych wynikających z zawartych transakcji a faktycznymi wpływami osiągniętymi przez Skarb Państwa. Jednym z powodów powstawania takiej sytuacji jest słaba wydajność aparatu skarbowego w kontroli i poborze należnego VAT.

czytaj więcej »

Barter to umowa o bezgotówkowym rozliczeniu transakcji poprzez wzajemne świadczenie usług lub przekazywanie towarów. Nowe brzmienie art. 29a powoduje trudności z określeniem podstawy opodatkowania w takich transakcjach.

czytaj więcej »

Podatnicy decydujący się na aport rzeczowy po 31 grudnia 2013 r. wciąż mają wątpliwości, jak ustalać podstawę opodatkowania od tych transakcji. Rozliczania aportów nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo sądów administracyjnych.

czytaj więcej »

Mimo zauważalnych korzyści wciąż tylko niewielki odsetek polskich firm korzysta z elektronicznych dokumentów rozliczeniowych. Każde 1000 e-faktur to oszczędność rzędu 2.800 zł.

czytaj więcej »

Mimo że to sprzedawca odpowiada za treść faktury i odprowadzenie podatku należnego, to nabywca jest w gorszej sytuacji w momencie natrafienia na uchybienia w fakturze. Wszystko przez ograniczone możliwości poprawienia takiej pomyłki.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. zezwalają ministrowi finansów na określenie w rozporządzeniu innych niż wymienione w art. 86a ust. 9 tej ustawy pojazdów samochodowych, uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Z delegacji tej resort finansów skorzystał.

czytaj więcej »

Podatnicy wykorzystujący auta osobowe wyłącznie do celów służbowych mogą odliczać cały VAT. Warunkiem jest jednak prowadzenie ewidencji pojazdu. Jej brak oznacza utratę tego prawa.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2014 r. od samochodów osobowych wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych można odliczyć 50% VAT. Pełne odliczenie przysługuje od aut używanych wyłącznie w działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółdzielnia produkcyjna prowadząca piekarnię przekazała nieodpłatnie swoim kontrahentom z okazji tłustego czwartku pączki. Jakim dokumentem należy udokumentować tę czynność i jak go zaksięgować?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca produkuje artykuły papiernicze. W związku z prowadzoną działalnością kupił w Niemczech towar, za który otrzymał fakturę potwierdzająca wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru WNT. Została ona wystawiona 26 lutego 2014 r. Towar natomiast dojechał do magazynu przedsiębiorcy na początku marca. W jakim terminie trzeba rozliczyć taką fakturę?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca posiada samochód osobowy w leasingu. W latach ubiegłych odliczył 60% podatku. Czy od stycznia 2014 roku mógł odliczać 50% podatku od rat leasingowych, paliwa i innych wydatków związanych z samochodem? Czy od naprawy samochodu mógł odliczać 100% podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Wspólnicy spółki cywilnej używają swoich prywatnych samochodów do działalności gospodarczej, rozliczając się na zasadzie kilometrówki. Jak wygląda rozliczenie VAT od zakupionych np. części samochodowych, mycia auta, zakupu oleju itp. od 1 kwietnia 2014r. Czy VAT za zakupione części (oczywiście z pominięciem zakupu paliwa) można odliczyć w wysokości 50%?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka obchodzi 25-lecie działalności. Podatnik zamierza z tej okazji zrobić przyjęcie dla pracowników. Czy od wydatków związanych z obchodami, tj.: wynajęcie sali, poczęstunek, wydatki na dyplomy, nagrody dla pracowników najdłużej pracujących itp., można odliczyć VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka cywilna będąca podatnikiem VAT czynnym dokonała darowizny dla fundacji. Miała ona charakter wpłaty gotówkowej na konto fundacji. Jakie skutki w VAT i podatku dochodowym wywoła u spółki ta operacja?

czytaj więcej »

Pytanie: Dowód dostawy towaru, który został przekazany przedstawicielom, ma datę 12 lutego 2014 r. (dostawcy-przedstawiciele przekazują towar klientom kilka dni później). Firma wystawia fakturę z 14 lutego 2014 r. z datą wydania klientowi (zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego). Pod jakim dniem (12 czy 14 lutego) ująć taką sprzedaż w ewidencji VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik otrzymał 13 grudnia 2013 r. fakturę za gaz. Są na niej ujęte faktury prognozy (które były zapłacone) i faktury korygujące. W rezultacie w zestawieniu stanu liczników i faktur wyszło, że spółka ma do zwrotu z gazowni 53,34 zł. Na tę kwotę nie wystawiono jednak faktury korygującej. Nadpłatę zwrócono 3 marca 2014 r. W grudniu podatnik nie zmniejszył podatku o wartość faktury, czekając na korektę. Jak należy postąpić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2011 roku przedsiębiorca wybudował budynek handlowo-usługowy. Podatek naliczony przy tej inwestycji został odliczony. Budynek jest piętrowy. Podatnik zamierza jedno z pięter wykorzystać do potrzeb prywatnych. Jak powinien przeprowadzić taką operację?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik VAT będący osobą fizyczną zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną wchodzącą w skład przedsiębiorstwa. Została ona nabyta kilkanaście lat temu z posadowionymi już na niej budynkami. Aktualnie na nieruchomości jest budowana wiata związana trwale z gruntem, w związku z czym podatek naliczony związany zakupem materiałów budowlanych na budowę był na bieżąco odliczany od podatku należnego. Przedmiotem transakcji będzie sprzedaż części gruntu wraz z nieruchomością i niezakończoną budową wiaty. W związku z tym powstają następujące pytania: Czy sprzedaż części tej nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT? Czy można wystawić osobną fakturę na cenę sprzedaży budowanej wiaty (uwzględniającą VAT) i osobną na pozostałą część nieruchomości (bez podatku)? Jakich zmian należy dokonać w ewidencji, księdze oraz środkach trwałych?

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu 2014 roku spółka wykupiła w ramach prowadzonej działalności samochód osobowy z leasingu. Czy jest możliwość uniknięcia VAT w momencie sprzedaży? Przedsiębiorca nie prowadzi sprzedaży zwolnionej.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma kupiła nieruchomość i chce ubiegać się o zwrot VAT od tej transakcji. Czy aby skorzystać ze skróconego 25-dniowego terminu zwrotu, musi mieć zapłacone wszystkie faktury uwzględnione w deklaracji VAT-7, czy tylko tę fakturę, od której VAT naliczony będzie wykazany do zwrotu? Jak sformułować wniosek o przyspieszony zwrot podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca świadczy usługi hotelarskie. Zgłosiła się do niego firma szwedzka, która chce kupić usługę noclegową połączoną ze spotkaniem konferencyjnym (na fakturze będzie pozycja „pakiet konferencyjny”). Usługa noclegowa jest opodatkowana jako usługa na nieruchomościach w Polsce. Czy konferencja lub szkolenie nie podlega opodatkowaniu w kraju, ale należy je rozliczyć w Szwecji?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma budowlana świadczy swoje usługi głównie dla dużych firm deweloperskich przy budowie domów wielorodzinnych. Firma rozlicza się z deweloperem etapami i po dokonaniu odbioru przez dewelopera każdego etapu robót wystawiana jest faktura. Czy zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy w firmie budowlanej powstanie zawsze w dniu wystawienia faktury, a faktura musi być wystawiona najpóźniej 30. dnia od dnia wykonania usługi? Czy też może należy w tej firmie budowlanej rozpoznać obowiązek podatkowy zgodnie z opodatkowaniem usług częściowych, czyli z dniem wykonania każdego etapu robót?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka realizując inwestycję, ponosiła w ostatnich trzech miesiącach znaczące nakłady, nie uzyskując jednocześnie przychodów z działalności. Ostatnie drobne przychody wystąpiły w roku 2013 w październiku i wtedy podatnik wystąpił o zwrot części VAT. Zwrot wówczas otrzymał w terminie 25 dni. Obecnie realizując dalsze etapy inwestycyjne, poniesiono duże nakłady. Podobnie jak poprzednio wystąpił VAT naliczony w znacznej wysokości (bieżący oraz z przeniesienia z poprzednich okresów). Przychody spółka będzie uzyskiwała tak naprawdę dopiero w wyniku zakończenia inwestycji (budowa elektrowni słonecznych) w końcówce 2014 roku. Czy mimo braku sprzedaży w tym okresie i tym samym braku VAT należnego można w deklaracji występować o zwrot podatku naliczonego VAT w terminie 60 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi gospodarstwo rolne. Jest czynnym podatnikiem VAT. W lutym 2014 roku rolnik kupił ziemię, na której zamierza posiać zboże, które później sprzeda. Zboże będzie mu również służyć do wykarmienia zwierząt. Notariusz po wykonaniu usługi wystawił fakturę VAT. Czy z faktury za wypis aktu notarialnego oraz jego sporządzenie można odliczyć VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca otrzymał w styczniu fakturę za ogrzewanie wynajmowanego lokalu (dotyczy ogrzewania za okres listopad – grudzień 2013 roku). Faktura została wystawiona 16 stycznia z datą płatności ustaloną na 30 stycznia 2014 r. Kiedy należy odliczyć VAT z tej faktury? Czy koszt wynikający z tego dokumentu trzeba ująć w księgach 2013 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi kilka sklepów spożywczych. Do celów działalności gospodarczej użytkuje kilka pojazdów. Czy musi złożyć w urzędzie skarbowym informację o tych pojazdach? Chodzi o następujące auta: Citroen Berlingo podrodzaj VAN ładowność 896 kg. Kia Romcar typ SE/N nazwa handlowa K2900 samochód ciężarowy o ładowności do 1455 kg, skrzynia ładunkowa z wychyłem trójstronnym. Citroen Jumper ładowność 1250 kg (w pojeździe zamontowano zabudowę kontenerową z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi). Czy przeprowadzić dodatkowe badania techniczne po 1 kwietnia 2014 r. dla Fiata Pandy VAN posiadającego jeden rząd siedzeń z dopuszczalną ładownością 585 kg?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik VAT prowadzi sprzedaż materiałów ogrodniczych. Fakturę zakupu towaru z marca 2013 roku zaksięgowano w tym miesiącu, jednak nie została ona zapłacona. Po upływie 30 dni od terminu płatności dokonano zmniejszenia kosztów, a po upływie 150 dni sporządzono korektę VAT. W lutym 2014 roku zwrócono towar, na co została wystawiona korekta. W jaki sposób należy: Ująć prawidłowo towar z faktury w remanencie sporządzonym 31 grudnia 2013 r. Zaksięgować fakturę korygującą z lutego 2014 roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ująć fakturę korygującą w rejestrze VAT za luty 2014 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi usługi geodezyjne. W tym celu wykorzystuje samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Pojazd ma przeprowadzone badanie techniczne. Wynika z niego, że auto odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z 16 rudnia 2010 r. Jest to pojazd zaliczany do samochodów, które mają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Czy obecnie musi składać deklarację VAT-26? Podatnik zamierza w dalszym ciągu odliczać cały VAT od paliwa i wydatków eksploatacyjnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel