WYDANIE ONLINE

Pamiętaj – od 1 listopada split payment obowiązkowy dla 150 rodzajów towarów i usług
Już 1 listopada zacznie obowiązywać obowiązkowy split payment dla określonych w załączniku 15 branż.  Nowym obowiązkiem objęci zostaną przede wszystkim podatnicy, którzy dotychczas korzystali z odwrotnego obciążenia. Zmiana ta jest poniekąd przyznaniem się ustawodawcy do tego, że mechanizm odwróconego poboru nie spełnił do końca swojego zadania fiskalnego, o czym od lat alarmowali czołowi eksperci zajmujący się tym podatkiem.  

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Otrzymałam duplikat faktury korygującej in minus w czerwcu 2019 roku z datą duplikatu 10 czerwca 2019 r. Pierwotna faktura data wystawienia to 5 lutego 2019 r. Pierwotnej faktury w ogóle nie otrzymaliśmy. Za jaki okres w deklaracji VAT powinnam ująć otrzymany duplikat? Czy w rozliczeniu deklaracji VAT za czerwiec 2019 roku, czy może w okresie pierwotnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Kupiliśmyw Niemczech w czerwcu 2019 roku (od podatnika zarejestrowanego dla VAT UE, aktywny w VIES), części do samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony oraz dokonałam naprawy uszkodzonej części w Niemczech. Na te okoliczność otrzymałam fakturę za zakup części i za wykonaną usługę. Czy naprawę powinnam wykazać jako import usług w deklaracji za czerwiec 2019 roku, a zakupioną cześć rozliczyć, jako WNT również w deklaracji za ten miesiąc?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby uznać transakcję za dostawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Samochód osobowy używany nabyty w drodze darowizny od siostry został wprowadzony OT z dniem 1 stycznia 2019 r. do środków trwałych firmy – czynnego podatnika VAT (nie odliczono VAT). Jak sprzedać ten samochód? Czy będzie opodatkowany VAT? Czy można skorzystać z procedury VAT Marża?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Rolnik ryczałtowiec czynny VAT-owiec od 31 sierpnia 2001 r., z uwagi na trudności finansowe zamierza likwidować gospodarstwo rolne wraz z wyposażeniem (wspólność małżeńska). Podatnikiem VAT jest żona. Majątek gospodarstwa to: istniejący przed rejestracją działalności: samochód osobowy, ciągniki, dom mieszkalny, obory, stodoła, silos; wartość około 400.000 złotych, nie są ujęte w wykazie środków trwałych, środki trwałe zakupywane, wybudowane, po rejestracji na VAT figurują w Wykazie środków trwałych, od których był odliczany VAT, ziemia orna, jak i nieużytki nie są ujęte w "wykazie". Czy w przypadku majątku nabytego przed rejestracją działalności na VAT jego sprzedaż będzie zwolniona z VAT? Czy istniejące środki trwałe w "wykazie" będą podlegały przy sprzedaży opodatkowaniu i ewentualnej korekcie? Czy ziemia orna i nieużytki rolne będą podlegały opodatkowaniu przy sprzedaży? Rolnik aktualnie wydzielił kilka działek z istniejącego areału, które planuje sprzedawać pod zabudowę mieszkalno-rekreacyjną. Czy sprzedaż będzie opodatkowana? Jeżeli tak to według jakiej stawki VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Od 1 września jestem czynnym podatnikiem VAT – sprzedaż części samochodowych na Allegro. Jak powinnam wykazywać sprzedaż w deklaracji – stawka zwolniona? Będę sprzedawać towary, od których nie odliczyłam VAT, ponieważ byłam podatnikiem zwolnionym (nie przekroczyłam 200.000 zł). Czy powinnam zrobić remanent na 31 sierpnia 2019 r., żeby wiedzieć jaka jest kwota zakupów i sprzedawać w stawce zwolnionej?

czytaj więcej »

Transakcje w przypadku, których towar opuszcza granice Polski, mogą korzystać z obniżonej stawki VAT w wysokości 0%. Jednak, jak pokazuje praktyka wynikająca z interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych, prawidłowe zakwalifikowanie na potrzeby VAT transakcji towarowych międzynarodowych jest bardzo trudne i wymaga wnikliwej analizy warunków dostawy oraz przebiegu transakcji. Jedną z transakcji, która z pozoru jest prosta, lecz w pewnych warunkach może generować duże ryzyko podatkowe w VAT, jest eksport towarów.

czytaj więcej »

Zdaniem fiskusa gmina nie może odliczyć VAT od wydatków na zakup gier oraz finansowanie wycieczek związanych z edukacją ekologiczną. Wydatki te są bowiem związane realizacją zadań własnych gminy z zakresu oświaty i nie służą tym samym wykonywaniu czynności opodatkowanych.

czytaj więcej »

Na początku maja 2019 r. zapadł korzystny wyrok TSUE w sprawie o sygn. akt C-224/18 Budimex S.A. przeciwko ministrowi finansów, w którym to TSUE stanął po stronie firm budowlanych. Niewątpliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych. Wygląda na to, że organy podatkowe będą musiały zmienić dotychczasowy sposób postępowania.

czytaj więcej »

Pobór opłat parkingowych z pomocą pracownika parkingu nie zwalnia z ewidencji na kasie fiskalnej – tak wynika z wyroku NSA z 21 marca 2019 r. o sygn. akt I FSK 453/17. Poznaj szczegóły sprawy i sprawdź komentarz eksperta.

czytaj więcej »

W jednej ze spraw sądy uchyliły postanowienia urzędu skarbowego wstrzymujące należny podatnikowi zwrot VAT. Pomimo upływu 8 miesięcy od wydanych dwóch wyroków sądu, urząd skarbowy nie zwrócił należnych przedsiębiorcy pieniędzy.

czytaj więcej »

Fiskus twierdzi czasami, że najem prywatny osoby prowadzącej działalność gospodarczą, powinien być rozliczony w ramach działalności gospodarczej. Fiskus doskonale wie, że większość wynajmujących nie posiada faktur kosztowych (których nie zbierali rozliczając się przychodowym ryczałtem) lub nie zadeklarowało podatku liniowego w ramach tego źródła przychodu. Także jednak na gruncie VAT można się wciąż (mimo wielu sporów i wyroków) spotkać z problemami opodatkowania wynajmu, będącymi w sferze zainteresowania fiskusa.

czytaj więcej »

Dyskusja dotycząca świadczeń złożonych (lub inaczej kompleksowych) toczy się między podatnikami, organami i sądami od wielu lat. Są to świadczenia składające się z kilku lub kilkunastu usług lub dostaw towarów, które jednak mają znaczenie dla konkretnego podatnika podatku VAT jako całość, tworząc tym samym jeden byt prawny, objęty tymi samymi zasadami opodatkowania podatkiem VAT. Wskazówki co do pojęcia usługi kompleksowej zawarte są także w stosunkowo bogatym orzecznictwie TSUE. Warto podkreślić, że z gospodarczego i ekonomicznego punktu widzenia świadczenia złożone są obecnie bardzo popularne i powszechne. Dlatego tak ważne jest prawidłowe rozliczenie tego rodzaju usług.

czytaj więcej »

Od 1 września 2019 r. przywrócenie rejestracji podatników jako podatników VAT czynnych w niektórych przypadkach wymaga złożenia wniosku. Sprawdźmy, jak przygotować taki wniosek.

czytaj więcej »

Split payment został wprowadzony w dniu 1 lipca 2018 r. Od początku budził on spore kontrowersje wśród podatników, którzy bali się zamrażania środków na tzw. kontach VAT. Na szczęście wprowadzenie mechanizmu ma charakter „fakultatywny”, czyli nie jest obowiązkowy. Powyższy system jest dobrowolny, jednak od 1 listopada 2019 r. w przypadku płatności za niektóre towary i usługi mechanizm ma być obowiązkowy.

czytaj więcej »

Na początku roku TSUE wydał wyrok o sygn. akt C-165/17 określający sposób ustalenia współczynnika VAT dla oddziałów podmiotów zagranicznych. Przedstawione przez TSUE podejście różni się od prezentowanego dotychczas przez polskie organy podatkowe. Zgodnie z tezami przedmiotowego wyroku, aby oddział mógł ustalić proporcję dla celów wyliczenia współczynnika do odliczenia VAT, jest on zobowiązany do uwzględnienia także transakcji przeprowadzanych przez zakład główny.

czytaj więcej »

W dniu 31 lipca 2019 r. uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Ustawą tą wprowadzane są zmiany w kilkudziesięciu ustawach – w tym w ustawie o VAT. Zmiany te wejdą w życie częściowo 1 stycznia 2020 r., częściowo zaś 1 lipca 2020 r. Poznaj już dziś szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Od 1 września 2019 r. działa elektroniczny wykaz podatników VAT.  Jest to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

czytaj więcej »

Na początku września br. zmieniły się przepisy dotyczące sprowadzania i obrotu paliwami, określane mianem pakietów olejowego i paliwowego 2.0. Celem dokonanej nowelizacji, tak jak wielu innych zmian obowiązującego prawa w ostatnim czasie, jest uszczelnienie systemu podatkowego.   

czytaj więcej »

Chociaż nowy wykaz podatników VAT działa od 1 września 2019 r., to obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Od 1 stycznia 2020 r. przy zapłacie na rachunek spoza wykazu, podatnik musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialnością solidarną w VAT. Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych.

czytaj więcej »

Po 30 września 2019 r. wnioski o udzielenie wiążących informacji taryfowych (WIT) mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC – poinformowało Ministerstwo Finansów.

czytaj więcej »

wiper-pixel