WYDANIE ONLINE

Podatnicy muszą na bieżąco kontrolować wysokość osiąganych w trakcie roku obrotów. Przekroczenie ustalonych w przepisach limitów skutkuje m.in.: utratą prawa do stosowania zwolnienia podmiotowego czy zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

czytaj więcej »

Organ podatkowy nie może odmówić podatnikowi wydania interpretacji dotyczącej wystawiania i przesyłania e-faktur. To wnioski z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 634/13).

czytaj więcej »

Usługi wchodzące w skład usługi szkoleniowej są zwolnione od VAT, jeśli ich celem jest zapewnienie kompleksowej usługi szkoleniowej, a nie uzyskanie dodatkowego dochodu. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej (nr IPTPP1/443-760/13-6/Mg).

czytaj więcej »

Jeśli usługa związana z przechowywaniem lub pakowaniem towaru świadczona dla zagranicznej firmy nie daje klientowi prawa do korzystania z magazynu – nie jest związana z nieruchomością. Oznacza to, że jest ona opodatkowana w miejscu siedziby nabywcy. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I FSK 1786/13).

czytaj więcej »

Kompleksowa usługa marketingowa powiązana z wydawaniem w jej ramach nagród powinna być rozdzielona do celów VAT na część dotyczącą dostawy towarów oraz część związaną ze świadczeniem usług marketingowych. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt I FSK 474/13.

czytaj więcej »

Przepisy regulujące kwestię opodatkowania transakcji towarami używanymi nie wymagają już ich posiadania przez pół roku. O możliwości zastosowania zwolnienia decyduje wyłącznie prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu bądź wytworzeniu.

czytaj więcej »

Otrzymanie dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów służących realizacji projektu, która nie ma bezpośredniego wpływu na kalkulację ceny za świadczoną usługę, nie może być uznane za opodatkowany obrót. To wnioski z najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 176/13).

czytaj więcej »

Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe zasady określania miejsca świadczenia niektórych usług. Dotyczy to usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną. Nad nowelizacją ustawy o VAT pracuje rząd.

czytaj więcej »

Stawka VAT na usługi trwałej zabudowy meblowej zależy od sposobu montażu mebli w budynku/lokalu. To wnioski z ostatniej interpretacji ogólnej ministra finansów.

czytaj więcej »

Zakres nowelizacji, która weszła w życie z początkiem roku, obejmuje zmiany w zakresie powstawania obowiązku podatkowego, ustalania podstawy opodatkowania, fakturowania, zaliczek w eksporcie czy zwolnień przedmiotowych. Stosowanie nowych przepisów sprawia przedsiębiorcom trudności.

czytaj więcej »

Kwota otrzymana od emitenta skradzionej karty kredytowej gwarantującego wypłatę sumy, którą miała zapłacić osoba posługująca się kradzioną kartą – stanowi wynagrodzenie świadczące o odpłatnej dostawie towarów.

czytaj więcej »

Swoboda kształtowania cen nie wyłącza możliwości szacowania podstawy opodatkowania przez urzędników skarbowych.

czytaj więcej »

Zmiana w 2013 roku przepisów o uldze na złe długi spowodowała pogorszenie sytuacji podatników m.in. będących kontrahentami podmiotów w upadłości.

czytaj więcej »

Usługi wspierające czynności zwolnione przedmiotowo od VAT mogą również skorzystać z tego zwolnienia. Jego zastosowanie wymaga jednak analizy, gdyż nie wszystkie usługi są objęte tą preferencją.

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu firma kupiła na potrzeby działalności gospodarczej materiały z odwrotnym obciążeniem VAT. Na podstawie otrzymanej faktury został naliczony i wykazany VAT należny i jednocześnie został on odliczony w deklaracji VAT-7 za styczeń. W kwietniu część materiałów została zwrócona sprzedawcy, który wystawił fakturę korygującą in minus. Czy należy skorygować deklarację VAT za styczeń, pomniejszając VAT należny i jednocześnie w tej samej deklaracji VAT pomniejszając VAT naliczony? Czy należy wykonać to w innym terminie i deklaracji?

czytaj więcej »

Pytanie: Fundacja Rozwoju Regionalnego pomaga w tworzeniu spółek kapitałowych. W związku z tym będzie mieć do czynienia z następującymi sytuacjami:1. Osoba fizyczna lub prawna wnosi do spółki aportem know-how i w zamian obejmuje udziały (powyżej 50%). Fundacja wnosi pieniądze i obejmuje resztę udziałów.2. Osoba fizyczna lub prawna wnosi do spółki aportem know-how i w zamian obejmuje udziały (powyżej 50%). Fundacja wnosi pieniądze i obejmuje resztę udziałów. W związku z zapotrzebowaniem na kapitał fundacja obejmuje udziały powyżej ich ceny nominalnej – różnica ujmowana jest na kapitał zapasowy, w związku z czym powstaje AGIO.Jakie skutki dla stron umowy wystąpią z tytułu obowiązku podatkowego w VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wycofać samochód osobowy z działalności gospodarczej? Samochód został zakupiony w 2002 roku jako ciężarowy z kratką. VAT jest odliczony w całości. Cena zakupu wynosiła 33.500 zł netto. Samochód jest zamortyzowany. Co z VAT oraz podatkiem dochodowym? Jakie dokumenty należy wystawić?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma podpisała umowę z odbiorcą z siedzibą w Unii Europejskiej na wykonanie usług przeładunkowych. W umowie tej zawarta została klauzula, która zmienia warunki obciążenia za wykonaną usługę po przekroczeniu pewnej liczby kontenerów. Jeżeli firma ta przekroczy miesięcznie określoną ilość przeładowanego przez nas ładunku, otrzyma rabat w cenie. Czy istnieje możliwość wykazania tego rabatu w jednej fakturze lub nie więcej niż pięciu, gdyż dla tej firmy wystawia się miesięcznie około 200–300 faktur, a rabat dotyczy wszystkich tych faktur?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalności gospodarczą na zasadach ogólnych i jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z nowymi przepisami dotyczącymi odliczania VAT od samochodów osobowych została złożona do urzędu skarbowego deklaracja VAT-26 oraz jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu do zgłoszonego samochodu. W jakim okresie od złożenia deklaracji VAT-26 można przejść na mieszany sposób wykorzystywania samochodu? Czy należy oddać odliczony VAT od zakupów do samochodu, do którego była prowadzona ewidencja? Czy w przypadku wykorzystywania w mieszany sposób samochodu kwota odpowiadająca 50% nieodliczonej kwoty VAT będzie stanowiła koszt podatkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak w rejestrze VAT zaksięgować fakturę za naprawę skrzyni biegów w samochodzie firmowym audi A6 kombi (według dawnych przepisów był ciężarowy, ma homologację producenta). Wartość faktury 2.460,00 zł brutto (2.000 zł netto, 460,00 zł VAT). Czy można odliczyć połowę podatku od tej naprawy? Jak fizycznie te kwoty rozksięgować?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma ma dwa samochody osobowe, które są leasingowane. W jednym przypadku wykorzystała już wcześniej limit 6.000 zł do odliczenia VAT, a w drugim jeszcze go nie wykorzystano. Czy od 1 kwietnia można odliczać VAT w wysokości 50% od obu samochodów czy tylko od tego drugiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. można odliczyć VAT od paliwa do samochodów, które firma kupuje w celu dalszej odsprzedaży? Samochody te są tankowane za niewielkie kwoty (15-20 zł.) w celu jazdy próbnej klienta lub chociażby samego uruchomienia na placu w komisie samochodowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik VAT prowadzi sklep jubilerski, w którym sprzedaż towarów ewidencjonowana jest przy użyciu kasy rejestrującej. Aktualnie podatnik zamierza rozszerzyć działalność o usługi komisowe, w ramach których przedmiotem komisu będą używane wyroby jubilerskie. Działalność jest prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. W związku z tym powstają następujące pytania: Jak należy dokumentować i ewidencjonować transakcje komisowe? Czy podatek należny z tytułu sprzedaży rzeczy należącej do komitenta, która zostanie zewidencjonowana jako obrót przy użyciu kasy fiskalnej, należy odprowadzić do urzędu skarbowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą – sklep spożywczy i sprzedaż artykułów alkoholowych. Od roku ma zawieszoną działalność. Teraz chciałaby tę działalność zlikwidować. Towary spożywcze najczęściej są przeterminowane. Co ma zrobić z alkoholem i papierosami, których nie może sprzedać? Jak najkorzystniej rozliczyć VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka posiada samochody firmowe, które są wykorzystywane przez pracowników zarówno do celów służbowych jak i prywatnych. W związku z tym odlicza 50% VAT z faktur dotyczących eksploatacji samochodów (z wyjątkiem paliwa). W jakiej wysokości spółka może odliczyć VAT od opłat za przejazd płatną autostradą (przejazd wyłącznie w celach służbowych) oraz od faktur za parkowanie samochodu podczas wykonywania obowiązków służbowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zajmuje się działalnością remontowo-budowlaną. W jednej z kamienic nadbudowała dwa dodatkowe piętra. Wydzielone zostały lokale mieszkalne i trwają prace wykończeniowe. Mieszkania będą sprzedane z VAT. Czy istnieje możliwość skorzystania z jakiegoś zwolnienia przy sprzedaży? Czy np. po upływie określonego czasu takie mieszkania mogą być sprzedane bez podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik VAT czynny handluje artykułami i częściami samochodowymi w ramach sprzedaży prowadzonej przez Internet (Allegro). W ramach takiej sprzedaży zdarza się, że klient zapłaci za towar w godzinach wieczornych, kupując towar na Allegro, z tytułu której to transakcji podatnik otrzymuje zapłatę przed dostawą na rzecz zamawiającego. Podatnik następnego dnia zamawia towar, którego dostawa na jego rzecz nastąpi w kolejnym dniu, po czym tego samego dnia lub następnego towar jest wysyłany wraz z fakturą lub paragonem (dokumenty sprzedaży) do klienta. Towar do klienta najczęściej dostarczony jest dnia następnego lub drugiego dnia od wysyłki. Zdarza się, że klient rezygnuje z zakupu, a wtedy towar wraz z dokumentem zakupu wraca do podatnika. Bywa również, że przesyłka jest awizowana i klient odbiera ją po 1–2 tygodniach albo nie odbiera i wtedy przesyłka wraca do podatnika. W związku z takimi okolicznościami powstają następujące pytania:1. W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT?2. Kiedy należy dokonywać korekty przy zwrotach towaru po rezygnacji z zakupu lub przy zwrotach z uwagi na brak odbioru towaru przez klienta i w jakim miesiącu rejestrować te zdarzenia do celów VAT?3. Co należy zrobić z VAT w sytuacji zwrotu towaru, za który klient zapłacił przy jego zamawianiu przez Internet?4. Jak potraktować wpłatę za konkretny towar, czy jako zaliczka na poczet dostawy, czy jako zapłata za towar?5. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy VAT, jeżeli klient zamówi towar za pobraniem, który jest mu wysyłany przez przewoźnika wraz dokumentami sprzedaży np. 20 lutego, a klient odbierze go np. 25 lutego lub 3 marca, czy następuje to w dniu przekazania przesyłki kurierowi, czy dopiero w dniu faktycznego dostarczenia towaru klientowi?

czytaj więcej »

wiper-pixel