WYDANIE ONLINE

Jak prawidłowo klasyfikować towary i usługi od 1 listopada 2019 r. i 1 kwietnia 2020 r.
W związku z wchodzącymi niedługo zmianami regulacji VAT (formalnie obowiązującymi częściowo od kwietnia 2020 roku), podatnicy staną przed dość trudnym zadaniem: stosowania aż trzech odrębnych klasyfikacji statystycznych. Sprawdź, jak robić to poprawnie i nie popełniać kosztownych błędów.

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 1 kwietnia 2019 r. moja spółka z o.o. została wykreślona z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT. Ze względów zdrowotnych musiałem powierzyć prowadzenie spółki przyjacielowi i pomimo tego, że nie było żadnych faktur, nie złożył on deklaracji w terminie. Chciałbym zostać przywrócony do rejestru VAT, ponieważ udało mi się zdobyć kilka kontraktów i w niedługim czasie będę musiał wystawiać faktury. Wiem jednak, że minęły już dwa miesiące od daty wykreślenia. Co mogę w takiej sytuacji zrobić, aby zostać przywrócony do rejestru VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Klient, którego rozliczam (KPiR, VAT) kupił na firmę nieruchomość (budynek) składający się z 11 pokoi. Zakupu dokonał na podstawie aktu notarialnego zawartego pomiędzy osobami fizycznymi. Sprzedający - osoba fizyczna, wynajmowała pokoje studentom, na podstawie umów najmu lokalu zawartych między firmą, która reprezentowała właściciela obiektu, a poszczególnymi studentami (11 umów). Z dniem zakupu nieruchomości przez mojego klienta (na firmę), studenci otrzymali do wcześniej zawartych umów, aneksy pomiędzy pośrednikiem, czyli firmą reprezentującą wynajmującego (tą samą), a studentami, z informacją o nowym wynajmującym (czyli mój klient). Klient otrzymał pierwsze wpłaty za sierpień 2019 roku na konto. Wpłacającymi są poszczególni studenci. Czy klient powinien zarejestrować ten przychód w kasie fiskalnej i czy powinien wystawić każdemu studentowi fakturę, a jeśli tak to z jaką stawką?

czytaj więcej »

Ustawodawca wprowadzając tzw. białą listę podatników VAT, wprowadził także do systemu prawno-podatkowego sankcję, za dokonywanie płatności na rachunki inne niż wskazane w tym wykazie. Sprawdź, kiedy możesz ponieść odpowiedzialność.

czytaj więcej »

Działalność gospodarcza to skomplikowany proces wymagający od jego uczestników dużej dokładności. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że przy jego prowadzeniu przedsiębiorcy mogą popełnić błędy polegające na wystawieniu faktury, która nie powinna być w ogóle wystawiona. Problem polega na tym, że podatnik dowiaduje się o tym najczęściej już po wygenerowaniu takiego dokumentu sprzedaży. Jak wystawca powinien w takim przypadku postąpić, aby dokument przestał istnieć w sensie prawnym tak, aby niepotrzebne jego wystawienie nie pociągało za sobą żadnych skutków?

czytaj więcej »

Pełne odliczenie VAT dla samochodów zależy od tego, czy takie pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. To zaś można wykazać albo ewidencją przebiegu pojazdu albo konstrukcja tych pojazdów. Jako że chodzi o uprawnienia podatników, które nasz fiskus zwykł ograniczać, wciąż rodzi to spory.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o VAT doprowadziła między innymi do zastąpienia rozliczeń VAT dokonywanych na podstawie mechanizmu odwrotnego obciążenia – obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności. Oczywiście nie tylko takie konsekwencje wiążą się z wprowadzonymi 1 listopada br. zmianami. Z tego artykułu dowiesz się, na jakie nowo wprowadzone przepisy, musisz w praktyce szczególnie uważać.

czytaj więcej »

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, użytkujące samochody osobowe w ramach leasingu operacyjnego, na koniec okresu umowy stają przed decyzją odnośnie wyboru sposobu wykupu pojazdu. Możliwości są zależne od umowy leasingu, ale najczęściej spotykany jest wykup pojazdu „na firmę”, czyli do dalszego wykorzystywania w działalności. Większość firm oferuje także możliwość wykupu tzw. prywatnego – tj. na cele osobiste podatnika. Decyzja podjęta w momencie wykupu, ma istotny wpływ na dalsze rozliczenia podatkowe związane z użytkowaniem pojazdu oraz jego sprzedaż. W związku z tym każdorazowo decyzja o wykupie pojazdu powinna zostać dokładnie przemyślana, zwłaszcza pod kątem wynikających z niej efektów podatkowych.

czytaj więcej »

Eksport towarów jest, co do zasady, opodatkowany podatkiem VAT według stawki 0%. Stawka ta, co do zasady, obowiązuje również w przypadku otrzymywania przez podatnika całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów. Warunki tego określają przepisy art. 41 ust. 9a i 9b ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Chociaż nowe przepisy określające zakres stosowania stawek VAT weszły w życie już 1 listopada 2019 r., to jednak większość z nich będzie stosowana dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Wyjątek dotyczy przepisów określających nowy zakres stosowania stawek VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism.

czytaj więcej »

Na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej opublikowano nową wersję struktury faktury VAT – JPK_FA(3). Nowa struktura JPK dla ksiąg podatkowych i dowodów księgowych obowiązuje od 1 listopada 2019 r. Organy podatkowe mogą jej żądać od 2 grudnia 2019 r.

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2019 r., w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – nie są już wydawane interpretacje indywidualne w tym zakresie (tj. w zakresie obowiązujących stawek VAT).

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy określające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zmianom tym towarzyszy m.in. gruntowna nowelizacja przepisów przewidujących odpowiedzialność solidarną nabywców niektórych towarów. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów udostępniło generator mikrorachunków podatkowych. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć swój indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat PIT, CIT i VAT.

czytaj więcej »

Weryfikacja kontrahentów w perspektywie dochowania należytej staranności na potrzeby VAT, budzi wiele kontrowersji i sporów pomiędzy urzędami a podatnikami. Granica pomiędzy dochowaniem należytej staranności a jej brakiem jest bardzo cienka, a analiza stanowiska organów i sądów administracyjnych pokazuje, że jest ona bardzo subiektywna i często zależy od okoliczności.

czytaj więcej »

Naczelnik urzędu celno-skarbowego zanegował zadeklarowaną przez polską spółkę wartość importowanego z Chin towaru. Stwierdził, że jest za niska i po przeprowadzeniu kontroli zwiększył spółce zobowiązanie w należnym podatku z tytułu importu towarów, doliczając do ich wartości celnej koszty pośrednictwa świadczone na rzecz spółki przez pośrednika w Chinach. Jego decyzję uchylił jednak sąd, bo jego zdaniem, fiskus w sposób dorozumiany, uznał wszystkie inne usługi za związane z pośrednictwem. Nie wyjaśnił jednak swoich motywów, co uniemożliwia prześledzenie toku rozumowania organu zwiększającego wartość celną towaru o poszczególne wydatki.

czytaj więcej »

Organy podatkowe posądziły jedną z firm o świadomy udział w karuzeli VAT. Nie udowodniły jednak, że towar będący przedmiotem obrotu nie był w rzeczywistości dostarczany i odbierany. Wręcz przeciwnie, wykazana przez nie argumentacja prowadziła do wniosku, że towar ten faktycznie istniał i był przedmiotem dostawy. Dlatego też sąd administracyjny, uchylając decyzję organów, na skutek wniesionej przez spółkę skargi stwierdził, iż jeśli organ podatkowy stoi na stanowisku, że transakcja była pozorna albo dokonano jej w celu obejścia prawa, powinien to wskazać oraz wykazać w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia.

czytaj więcej »

wiper-pixel