WYDANIE ONLINE

Praktyczne zestawienie zmian w VAT
Obowiązkowy split payment dla niektórych towarów i usług, Wiążąca Informacja Stawkowa, zmiana niektórych stawek VAT – te zmiany już obowiązują. Kolejne będą wchodzić w trakcie 2020 roku. Sięgnij po praktyczne podsumowanie zmian w VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Moje wątpliwości dotyczą obniżonej stawki 8% vat na susz ( kwiat konopi) oraz hash (żywice z kwiatu konopi). Jaka jest poprawna stawka VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na fakturach obejmujących towary wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT, wymagane jest wstawianie informacji „mechanizm podzielnej płatności” lub „split payment” niezależnie od kwoty faktury? Czy zapłata za fakturę nie przekraczającą kwoty brutto 15.000 zł powinna być zapłacona z zastosowaniem MPP?

czytaj więcej »

Pytanie: We wrześniu w naszej spółce została przeprowadzona kontrola urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług za lipiec 2019 r. Kontrola wykazała nieprawidłowości w podatku należnym. Spółka wystawia noty obciążeniowe użytkownikom lokali komunalnych za odpady komunalne, które następnie na podstawie umowy administrowania lokali mieszkalnych, przekazuje Gminie. Zdaniem US pobieranie opłat wynika z umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy gminą jako właścicielem nieruchomości a najemcą i czynność ta powinna być opodatkowana. Potwierdza to najnowsze stanowisko NSA zawarte w wyroku z 7 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 1769/15. W związku z tym spółka musi zrobić korektę deklaracji VAT za lipiec. Jak powinna wyglądać korekta not obciążeniowych? Czy spółka powinna wystawić noty uznaniowe, a następnie wystawić faktury? Jaka data wystawienia i sprzedaży powinna widnieć na tych fakturach? Czy spółka powinna skorygować deklaracje za miesiące wcześniejsze, gdzie również wystawiane były noty obciążeniowe bez podatku należnego?

czytaj więcej »

Sprzedawca zobowiązany jest wskazywać istnienie obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w treści faktury. A co z fakturami pro forma? Sprawdź szczegóły

czytaj więcej »

Fiskus nie potrafiąc prawidłowo zaklasyfikować usług związanych z importem, dokonał tylko częściowej klasyfikacji nabytych przez importera usług. Podzielił je na zwiększające podstawę opodatkowania i te niemające na nią wpływu. Wszystkie pozostałe usługi zaklasyfikował bez wyjaśnienia na niekorzyść podatnika. Takie postępowanie jest nieprawidłowe.

czytaj więcej »

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie polskiej spółki. Wyrok dotyczy zastosowania 0% stawki VAT przy eksporcie towarów. To ważne rozstrzygnięcie, ponieważ wskazuje jasne kryteria do zastosowania stawki 0% VAT przy tego typu transakcjach.

czytaj więcej »

Zdarza się, że dostawca towarów oznaczy fakturę „mechanizm podzielonej płatności”, mimo że przedmiotem dostawy są towary, które nie są objęte obligatoryjnym MPP. Czy w takiej sytuacji, aby fakturę zaliczyć w koszty, trzeba dokonać płatności z zastosowaniem MPP? Poznaj najnowsze wyjaśnienie dyrektora KIS.

czytaj więcej »

Kradzieże dotykające przedsiębiorstwa nie są niczym rzadkim. Przedsiębiorstwa padają ofiarą złodziei, jak i własnych pracowników. Niezależnie jednak od przyczyny, skradziony towar to nie tylko strata finansowa czy wizerunkowa, ale w niekiedy również podstawa do skorygowania odliczonego VAT.

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2019 r. w niektórych przypadkach split payment stał się obowiązkową formą dokonania zapłaty za zrealizowane usługi i sprzedane dobra. Sprawdź, jaki będzie wpływ tego obowiązku na księgi rachunkowe.

czytaj więcej »

Wiarygodny partner biznesowy to skarb dla sprzedawcy lub usługodawcy. Jego rzetelność musi przejawiać się na wielu płaszczyznach.

czytaj więcej »

Obowiązek podatkowy powstaje generalnie z chwilą wykonania usługi. Jednak przy niektórych świadczeniach, księgowi mają kłopoty z prawidłowym ustaleniem tego momentu. Nic w tym dziwnego, gdyż przepisy na ten temat milczą. Trzeba więc posiłkować się orzecznictwem i regulacjami z innych gałęzi prawa.

czytaj więcej »

Podatnicy mogą już korzystać z nowego narzędzia ograniczającego ryzyko podatkowe prowadzonej działalności, jakim jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS). Instrument ten ma gwarantować podatnikom, a także organom podatkowym oraz podmiotom korzystającym z WIS większą pewność w zakresie prawidłowości zastosowanych stawek podatku.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. płatności tytułem: PIT, CIT i VAT zamiast na rachunki urzędu skarbowego, muszą dokonywane na indywidualne mikrorachunki podatników. Czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przy generowaniu takiego mikrorachunku jako identyfikator podatkowy – powinny podawać swój PESEL czy też NIP? Czy osoby, które jednocześnie uzyskują przychody z umowy o pracę i z działalności gospodarczej powinny mieć dwa odrębne mikrorachunki? 

czytaj więcej »

Na początku grudnia resort finansów przedstawił nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, mających postać oprogramowania. Kto może korzystać z takich kas? Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2019 r. towary na potrzeby stosowania różnych przepisów ustawy o VAT, klasyfikowane są według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według Nomenklatury Scalonej (CN). Czy zatem oznacza to, że możemy o nie pytać składając wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

czytaj więcej »

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł żądać przekazania ksiąg podatkowych przedsiębiorców, w przypadku toczących się postępowań dotyczących nadmiernego spóźniania się z płatnościami.

czytaj więcej »

Faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdzić jej otrzymanie, aby wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z jej wystawieniem. Istnieją jednak sytuacje, kiedy podmiot nie jest w stanie otrzymać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Co wtedy?

czytaj więcej »

wiper-pixel