WYDANIE ONLINE

Poznaj 7 najważniejszych zmian w VAT, które musisz stosować w swojej pracy
Pod koniec ubiegłego roku jak również na początku 2020 roku, zostały (bądź zostaną) wprowadzone do ustawy o VAT ważne zmiany. W tym artykule przedstawiamy omówienie nowych regulacji, wraz ze wskazaniem ich praktycznych konsekwencji.

czytaj więcej »

Pytanie: Czynny podatnik VAT i rozliczający się na podatku liniowym (PKPiR), zakupił w lutym 2018 roku przyczepę ciężarową za 16.800 zł netto + 3.864 zł VAT. VAT odliczony został w całości jako inwestycja (przyszły środek trwały) do remontu. Ponadto w miesiącu lipcu 2018 r. poniósł koszty (nakłady) remontu tej przyczepy w kwocie 5.843,25 zł netto + 1.346,96 zł VAT. Również w tym zakresie podatek VAT odliczony został w 100%. Jednak przyczepa przedmiotowa nie została zarejestrowana i nie przyjęta na środki trwałe, gdyż dalsze nakłady uznano za niecelowe ekonomicznie. Podatnik podjął decyzję na rozbiórkę tej przyczepy i wykorzystanie odzyskanych części do napraw innego taboru używanego w działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Jak i kiedy dokonać korekty VAT oraz kosztów?

czytaj więcej »

Pytanie: Moja firma otrzymała od leasingodawcy dwie faktury dotyczące leasingowanego samochodu ciężarowego. Pierwsza z faktur dotyczyła opłaty za listowny monit, natomiast druga opłaty za informację do organów ścigania. Czy wydatki te można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów i czy z faktur tych można odliczyć VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy instytucją kultury, która otrzymała dotacje celową na inwestycję z Urzędu Miasta w kwocie 30.000,00 zł na stworzenie aplikacji mobilnej i przystosowanie serwisu internetowego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o poradę dotyczącą księgowania otrzymanej faktury za stworzenie aplikacji mobilnej i przystosowanie serwisu internetowego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz określenie stawki amortyzacyjnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Posiadam 2 faktury zakupowe od kontrahenta, które opiewają na kwotę powyżej 15.000 zł, ale żadna z pozycji nie występują w załączniku nr 15. Jaką należy zastosować płatność – z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności czy bez?

czytaj więcej »

Pytanie: W spółdzielni mieszkaniowej została podjęta uchwała w sprawie zwrotów kosztów opłat poniesionych przez Spółdzielnię za dokumenty wystawione przez Starostwo Powiatowe, niezbędne przy przekształceniu spółdzielczego prawa w prawo odrębnej własności. Przekształcenie następuje na wniosek członka spółdzielni. Spółdzielnia dokonuje zapłaty w Starostwie za wystawione dokumenty. W jaki sposób przenieść te koszty na członka spółdzielni i jak powinniśmy je zaewidencjonować? Czy możemy wystawić notę obciążeniową jako opłatę stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez spółdzielnię za dokumenty wystawione przez Starostwo Powiatowe. Czy powinniśmy wystawić fakturę? Wysokość opłat wynikać będzie z obowiązujących stawek w Starostwie Powiatowym. Innymi słowy: Spółdzielnia na podstawie dowodu wpłaty dokonuje zapłaty za dokumenty niezbędne dla członka spółdzielni w związku z przekształceniem i złożonym przez niego stosownym wnioskiem. Jak możemy przenieść tą opłatę na członka spółdzielni? Jaki dokument powinniśmy wystawić i jak zaewidencjonować? I jak odnieść się w tej sytuacji do VAT?

czytaj więcej »

Pytanie:  Prowadzę działalność handlową. W styczniu weszły przepisy odnośnie paragonów z NIP nabywcy. Mamy problem, bo kasy są stare i nie mają możliwości wystawiania paragonu z NIP. Co zrobić, jeżeli przychodzi do nas osoba nieprowadząca działalności gospodarczej i prosi o fakturę z NIP swoim bądź dziecka (faktura potrzebna jest do alimentów do sądu bądź do fundacji gdzie osoba ma subkonto). Czy możemy wystawić fakturę takiej osobie? W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych są zobowiązani do rejestrowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących. Czy w tym przypadku możemy wystawić fakturę i później ewidencjować taką fakturę w ewidencji sprzedaży?

czytaj więcej »

Modyfikacje przepisów w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych zostały wprowadzone m.in. przez pakiet przepisów nowelizujących dyrektywę VAT 2006/112/WE, określany mianem „Quick fixes”. Jedna z zasadniczych zmian dotyczy ujednolicenia zasad rozliczania transakcji towarowych w UE, przy użyciu magazynu konsygnacyjnego, nazywanego na gruncie dyrektywy VAT magazynem „call of stock”. Wprowadzenie zmian w tym zakresie jest argumentowane potrzebą wyeliminowania niepewności prawa podatkowego na szczeblu unijnym i zmniejszeniem formalności po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną.

czytaj więcej »

Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz SP lub gminy. Wyjątkowość tego sposobu uwolnienia się od ciążącego na podatniku zobowiązania pieniężnego w postaci podatku, polega więc na możliwości jego uregulowania w naturze. Sprawdź, jakie skutki w VAT wywołuje taka forma regulowania należności podatkowych.

czytaj więcej »

Z początkiem 2020 roku pierwsi podatnicy nabyli obowiązek stosowania tzw. kas online. Zakup takich urządzeń upoważnia ich do skorzystania ulgi w VAT z tego tytułu. Jednak problematyczny jest moment, kiedy to prawo wolno im zrealizować. To dlatego, że analiza obowiązujących w tym zakresie przepisów prowadzi do innych wniosków niż te, które nasuwają się z wyjaśnień resortu finansów.

czytaj więcej »

Z sytuacją przeniesieniem własności nieruchomości w zamian za akcje, mamy do czynienia w przypadku ich umorzenia. Może nie jest to sytuacja częsta w praktyce, jednak właśnie przez to jej rozliczenie jest bardzo kłopotliwe.  

czytaj więcej »

Za dokonanie przelewu z tytułu transakcji o wartości powyżej 15.000 zł brutto, udokumentowanej fakturą wystawioną przez podatnika VAT czynnego, na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie podatników VAT, grożą dotkliwe sankcje. Co zrobić, aby nie narazić się skarbówce?

czytaj więcej »

Podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, stracili prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT. Sprawdź, od kiedy podatnicy ci powinni zacząć składać deklaracje miesięczne zamiast kwartalnych.

czytaj więcej »

Uchylenie obowiązku zawiadamiania o wpisie zarządcy sukcesyjnego do CEIDG i zmiany w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych – to tylko niektóre ze zmian, które obowiązują od początku roku.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. brak weryfikacji kontrahenta w Wykazie może przyczynić się do powstania negatywnych konsekwencji w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT – przypomina resort finansów. Ministerstwo Finansów opracowało objaśnienia dotyczące wykazu podatników VAT.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Przypomniał o tym resort finansów, wskazawszy na ogólne założenia nowych regulacji.

czytaj więcej »

Gmina nie może odliczyć VAT od zakupów związanych z wyposażeniem szkolnej pracowni ekologicznej. Zakupy te mają bowiem związek z działaniami edukacyjnymi. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

„Sprawnie” działający organ podatkowy potrafi kilkukrotnie bądź też nawet kilkunastokrotnie przedłużać termin zwrotu należnej przedsiębiorcy nadwyżki VAT. Jeden z przedsiębiorców, nękany kolejnym takim wydłużaniem kontroli, wniósł na te działania skargę do sądu i uzyskał ochronę. Jednak mimo wyroku fiskus nadal nie zamierzał zwracać należnego przedsiębiorcy podatku. Zmusiło go do tego dopiero orzeczenie NSA.

czytaj więcej »

Prawo do odliczenia VAT stanowi podstawową zasadę wspólnego systemu podatku od towarów i usług. Jednak organy podatkowe odbierają przedsiębiorcom to uprawnienie, gdy tylko stwierdzą, że któryś z ich kontrahentów brał udział w oszustwach VAT. Trybunał Sprawiedliwości UE w niedawnym orzeczeniu przypomniał fiskusowi, że nie może zatajać przed podatnikiem dowodów, na których oparł swoją decyzję.

czytaj więcej »

wiper-pixel