WYDANIE ONLINE

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej są prowadzone jedynie przez kilka miesięcy w roku. Jednak biznes sezonowy należy rozliczać tak jak działalność prowadzoną przez cały rok.

czytaj więcej »

Generalną zasadą jest uznawanie świadczenia usług za odrębne i niezależne, a dopiero odstępstwem od niej jest opodatkowanie usługi jako usługi mającej charakter kompleksowy. To wnioski z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 614/13).

czytaj więcej »

Otrzymanie należności na poczet przyszłych usług, których rodzaj nie jest w chwili otrzymania należności skonkretyzowany, nie rodzi obowiązku w VAT. Opodatkowanie wpłat dokonanych przed wykonaniem usługi może nastąpić jedynie w przypadku, gdy podatnik będzie w stanie określić dokonaną wpłatę na poczet konkretnej usługi. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP4/443-828/13-2/OS.

czytaj więcej »

Oddanie lokalu do używania jest usługą. Jeśli jednak z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności używanej nieruchomości ma zostać przeniesione – mamy do czynienia z dostawą towaru.

czytaj więcej »

Wkrótce wejdą w życie przepisy, które znoszą certyfikaty księgowe. Nowe regulacje eliminują też obowiązek praktyki i stosownego wykształcenia, które teraz są niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

czytaj więcej »

W 2014 roku blisko 340 mln zł wpłynie dodatkowo do budżetu państwa w efekcie rozszerzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT na obrót prętami zbrojeniowymi – wynika z analizy firmy doradczej EY przeprowadzonej na zlecenie Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy podatnik prowadzi firmę w innym mieście niż jego miejsce zamieszkania, na fakturach powinien podawać adres głównego miejsca prowadzonej działalności gospodarczej, zgodny z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wyjaśnił minister finansów w interpretacji indywidualnej z 5 czerwca 2014 r. (nr PT8/033/36/274/WCH/14/RD52006).

czytaj więcej »

Czynności z zakresu kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wykonywane przez podwykonawcę są zwolnione z VAT. Muszą być jednak finansowane w co najmniej w 70% ze środków publicznych – wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004.

czytaj więcej »

Biznesmen może zawiesić na kilka miesięcy działalność handlową prowadzoną sezonowo. W tym czasie w dalszym ciągu ma prawo do odliczenia VAT z faktur za media. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-334/11/AP.

czytaj więcej »

Podatnicy prowadzący biura podróży rozliczają VAT w systemie marży. Warunkiem jest jednak zakup od podatnika VAT towarów i usług na potrzeby turysty. Opodatkowanie marży nie przysługuje w sytuacji, gdy przedsiębiorcy wykonują dla turysty usługi we własnym zakresie.

czytaj więcej »

Leasing jest popularną formą finansowania działalności gospodarczej, przede wszystkim ze względu na korzyści podatkowe. Jednak dla sposobu rozliczania VAT od tego typu czynności decydujące znaczenie ma poprawne zakwalifikowanie leasingu jako finansowego bądź operacyjnego.

czytaj więcej »

Obecnie w coraz mniejszym stopniu podatnik musi konfrontować przepisy krajowe z dyrektywą VAT i rozporządzeniem wykonawczym oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Znaczna część przepisów unijnych została wprowadzona do ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Dokumentowanie sprzedaży dla osób fizycznych na kasie rejestrującej jest obowiązkiem podatnika. Brak paragonu może skutkować dotkliwą karą finansową.

czytaj więcej »

Karta rabatowa nie jest ani „innym papierem wartościowym”, ani też „innym papierem handlowym” – w rozumieniu dyrektywy. Dlatego też sprzedaż tego typu towaru jest opodatkowana. To wnioski z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 czerwca 2014 r. (sprawa Granton Advertising BV przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag, sygn. akt C-461/12).

czytaj więcej »

Wymogu posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej nie stosuje się, gdy uzyskanie potwierdzenia nie jest możliwe pomimo udokumentowanych prób dostarczenia tej faktury. Nie jest nią wysłanie tego dokumentu zwykłym listem. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP2/443-79/14-4/KOM.

czytaj więcej »

Minister finansów zmienił zasady stosowania zwolnienia przedmiotowego dla zbiórek publicznych. Konieczność zmiany przepisów wynika ze zliberalizowania regulacji dotyczących prowadzenia takich akcji.

czytaj więcej »

Pytanie: Na terenie spółki zorganizowano spotkanie elektryków (kolegów ze studiów dyrektora) niezwiązane z działalnością spółki. W czasie spotkania spożywano ciastka i napoje firmowe. Czy można odliczyć VAT od faktur zakupowych na ciastka i napoje oraz czy należy rozliczyć nieodpłatne przekazanie tych towarów?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik otrzymał w kwietniu 2014 roku fakturę korygującą od firmy, w której kupuje materiały budowlane. Zawierała ona rabat posprzedażowy za 2013 rok. Wartości netto VAT oraz brutto są ze znakiem minus. Jak należy zaksięgować VAT i jak podatek dochodowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieją jakieś przepisy, które regulują kwestię wystawiania refaktur? W jakim terminie należy wystawić taki dokument? Czy dopuszczalne jest wystawienie refaktury w terminie późniejszym niż data dokonania sprzedaży z faktury pierwotnej (np. data sprzedaży z faktury pierwotnej: kwiecień, data wystawienia refaktury: czerwiec)?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik (KPIR bez VAT) rozpoczął działalność gospodarczą w maju 2014 roku. W zakres działalności wchodzą usługi remontowo-budowlane oraz usługi stolarskie dla osób fizycznych. Klient dla każdej osoby będzie wystawiał faktury. Czy istnieje szansa, że nie musi prowadzić kasy fiskalnej? Transakcje będą płacone gotówką. Czy jeśli przekroczy kwotę 20.000 zł, to od razu musi mieć kasę fiskalną?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy kwalifikować samochód, który do 1 kwietnia 2014 r. spełniał warunki tzw. samochodu z kratką. Po tej dacie ze względu na liczbę siedzeń nie jest już tak traktowany. Punkt diagnostyczny nie wyda świadectwa. Jest to samochód BMW z ładownością powyżej 500 kg. Czy od tej daty należy traktować go w odliczeniach jak samochód osobowy, czyli nie odliczyć podatku od paliwa i 50% VAT od części? Czy jednak traktować go jak pojazd o ładowności powyżej 500 kg i odliczyć podatek w wysokości 50%? W urzędzie skarbowym powiedziano mi, że o kwalifikacji samochodu decydują przepisy o ruchu drogowym. Ma to konsekwencje w kwalifikowaniu pozostałego (nieodliczonego VAT) w podatku dochodowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy prowadząc działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania, można odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z używaniem samochodu, w sytuacji gdy będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu i złożony VAT-26?

czytaj więcej »

Pytanie: We wrześniu 2013 roku podatnik wprowadził do ewidencji środków trwałych samochód i wykorzystywał go do celów działalności gospodarczej. W marcu 2014 roku samochód wycofano z ewidencji. Czy rodzi to jakieś czynności opodatkowane VAT? Podatnik nie odliczał VAT przy wprowadzaniu samochodu do firmy. Posiada też inny samochód osobowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych bez odliczania VAT. Ma zamiar sprzedać go lub wycofać z ewidencji środków trwałych. Jakie konsekwencje podatkowe w VAT wystąpią w tym przypadku? Kolejny samochód osobowy kupiono w 2010 roku. Przedsiębiorca odliczył od niego 6.000 zł. podatku. Jakie konsekwencje podatkowe wystąpią, gdy będzie chciał wycofać także i ten samochód z firmy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeżeli firma ma samochód, od którego odlicza tylko 50% VAT, to czy pozostałą część może ująć w kosztach uzyskania przychodu? Jeżeli do 31 marca 2014 r. wydatki za paliwo do samochodów osobowych, którym nie przysługiwało odliczenie VAT, były księgowane w wartości brutto, to czy od 1 kwietnia 2014 r. dalej można je księgować w wartości brutto? Co z ubezpieczeniem na samochody osobowe, które są przeznaczone na cele mieszane? Czy dalej księguje w kosztach uzyskania przychodu całą składkę ubezpieczeniową? Jak prawidłowo wyliczyć amortyzację dla samochodu osobowego kupionego po 1 kwietnia 2014 r. – czy można doliczyć do wartości początkowej nieodliczony VAT oraz koszty związane z ulepszeniem tego samochodu (np. instalacja LPG)? Co z pozostałymi amortyzacjami wyliczonymi przed 1 kwietnia 2014 r. dla samochodów osobowych, które używane są na cele mieszane? Czy można je księgować w kosztach w całości? Czy przy odliczeniu 50% VAT od raty leasingowej pozostałą część można ująć w kosztach uzyskania przychodu? Jak traktować samochody, w przypadku których badanie techniczne potwierdzające VAT-1 zostało przeprowadzone np. 15 maja 2014 r., a wydatki na te samochody są dokonane wcześniej niż data przeprowadzenia badania? Czy można wtedy odliczyć cały VAT, czy dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia ze stacji diagnostycznej?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca sprzedał towar na Łotwę. Transport z Polski na Łotwę zlecono łotewskiemu przewoźnikowi, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT europejski. Zleceniodawca także podał przewoźnikowi swój europejski numer VAT. Dostał od niego fakturę za transport z zerową stawką VAT. Czy polska firma powinna rozliczyć tę transakcję? Jeśli tak, to czy powinna naliczyć 23% podatku i wykazać go równocześnie jako podatek naliczony i należny? Jak wykazać tę transakcję w deklaracji? Czy trzeba ująć tę czynność w informacji podsumowującej (VAT-UE)?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zajmuje się kompleksową obsługą turysty. Otrzymuje on pełne świadczenie – nocleg, transport, wyżywienie i ubezpieczenie. Poszczególne elementy są kupowane od innych firm, jednak do zapewnienia wyżywienia podatnik zatrudnia kucharzy i kupuje produkty potrzebne do przygotowania posiłków. Czy koszt umowy o dzieło (kucharzy) i koszty poniesione na zakup produktów spożywczych można wykorzystać przy wyliczaniu VAT od marży?

czytaj więcej »

Pytanie: Od kwietnia 2014 roku czynny podatnik VAT prowadzi usługi szkoleniowe, które są przedmiotowo zwolnione z podatku. Rozszerzył działalność o handel odzieżą. Niestety w kwietniu oprócz sprzedaży zwolnionej nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana. Co zrobić z podatkiem naliczonym na fakturach kosztowych, które wystąpiły w kwietniu? Czy nie podlega on wykazaniu w deklaracji VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka świadczy usługę spedycji dla polskiego podatnika VAT. Usługa dotyczy przewozu towarów drogą morską z portu w Chinach do portu w Polsce. Następnie transportem drogowym towar przewożony jest do miejsca docelowego w Polsce. W skład usług wchodzi zarówno fracht morski, jak i wszystkie czynności (i opłaty) z tym związane oraz transport drogowy do miejsca docelowego. Jeżeli chodzi o część usługi obejmującą drogę morską, to firma może zastosować stawkę VAT 0%, przewidzianą dla transportu międzynarodowego, ponieważ spełnia wymogi z art. 83 ust. 5 ustawy o VAT – tj. posiada konosament morski oraz dokument celny, w którym określono, że wartość frachtu morskiego została wliczona do wartości celnej towaru. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą część tej usługi, tj. spedycję polegającą na transporcie drogowym, to niestety niespełniony pozostaje warunek o wliczeniu wartości usługi do wartości celnej towaru. Czy w związku z tym można podzielić tę kompleksową usługę i do części obejmującej fracht morski oraz wszystkie opłaty, które wliczone zostały do wartości celnej, zastosować stawkę 0%, natomiast do części obejmującej opłaty na terenie portu, które nie zostały wliczone do wartości celnej oraz transportu drogowego, zastosować stawkę 23%? Przyjmuje się, że usługa spedycji jest czynnością kompleksową i nie można jej dzielić. Czy więc do takiej kompleksowej usług spedycji trzeba zastosować jedną stawkę? Jeśli tak, to jaką?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma realizuje inwestycję (budowa hali produkcyjnej). Podatnik kupił usługę budowlaną. Inwestor zabezpiecza się na poczet ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac przez firmę budowlaną, zatrzymując określoną kwotę (nazywaną kaucją) z należności za wykonane roboty. Zwolnienie kaucji ma nastąpić w określonym czasie od daty odbioru końcowego. W praktyce z należności figurujących w fakturach wystawianych za odbierane zakończone roboty inwestor potrąca określony procent tytułem kaucji (5%). Przykład: za fakturę, w której rozliczono prace o wartości brutto 12.300 zł (10.000 zł netto + VAT 2.300 zł), inwestor wypłaca należność pomniejszoną o 5% kwoty netto, czyli o 500 zł. Czy inwestor ma prawo odliczyć cały podatek naliczony od otrzymanej i tak opłaconej faktury?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2011 roku podatnik wykonał usługę budowlaną, za którą nie otrzymał zapłaty. Dwa lata później odbiorca usługi wniósł sprawę do sądu, twierdząc, że kwota faktury została zawyżona, i nie zapłacił za wykonaną usługę. Po rocznym trwaniu sporu sąd przychylił się do stanowiska kontrahenta i uznał, że kwota faktury została zawyżona. Wskazał przy tym, które pozycje na fakturze nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jak dokonać korekty rozliczeń? Czy wystawić fakturę korygującą, a jeśli tak – to kiedy ją ująć – w 2011 roku, czy w dacie wystawienia (czyli w 2014 roku)? Czy wyrok może być podstawą do skorygowania rozliczeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma dostała dotację w kwocie 40.000 zł na zakup sprzętu i środków trwałych, aby móc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to dotacja 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pomiędzy Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. Czy można od zakupów sfinansowanych z dotacji odliczyć VAT? Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od sfinansowania z pomostówki czynszu od wynajmowanego pomieszczenia (ma na ten czynsz fakturę VAT)?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca nie ma prawa do odliczania VAT od paliwa. Czy faktury za paliwo powinien ewidencjować do potrzeb VAT? Czy można je zaksięgować tylko w KPIR? Czy inne faktury, z których również nie można odliczać podatku, trzeba ujmować w ewidencji VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka oferuje swoim pracownikom świadczenia w postaci kart Multisport. Dostawca tej usługi wystawiać będzie dla spółki faktury, na których będzie naliczony VAT. Świadczenia te będą finansowane ze środków obrotowych. Pracownicy będą dokonywać częściowego zwrotu za nabyte świadczenia (potrącenie z listy płac) w wysokości 10% wartości brutto świadczenia (z VAT). Czy spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT z faktury za zakupione usługi? Czy należy wystawiać fakturę tytułem otrzymania częściowego zwrotu kosztu zakupionych usług, który jest dokonany przez pracowników? Czy spółka powinna pozostałe 80% wartości świadczenia także opodatkować jako świadczenia na rzecz pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów chemicznych. W ramach promocji polegającej na zakupie towarów o podanej konkretnej wartości (tj. powyżej 3.000 zł), klient dostaje towar za 1 zł (inny niż sprzedawany, a jego wartość musi mieścić się w przedziale 300–400 zł). W jaki sposób rozliczyć zakup tego towaru sprzedawanego w promocyjnej cenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak księgować (z jaką datą?) do KPiR i do VAT: zakup usług transportowych; sprzedaż usług transportowych? Jak postąpić, w przypadku gdy firma, od której nabywane są usługi, rozlicza się metodą kasową? Czy ma to znaczenie odnośnie do terminu ujęcia faktury w KPiR i ewidencji VAT? Jeśli usługa była świadczona w lutym 2014 roku, a data wystawienia i otrzymania faktury przypadała na marzec 2014 roku, to kiedy należało ją ująć w KPiR i w ewidencji VAT? Jak zaksięgować leasing operacyjny (ratę), jeśli data sprzedaży była w lutym 2014 roku, a fakturę wystawiono i otrzymano w marcu 2014 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: W załączniku numer 3 do ustawy o VAT dotyczącym czynności opodatkowanych 8% stawką VAT wymienione są usługi związane z wywozem gruzu. Czy na tej podstawie podatnicy VAT mogą zastosować tę preferencję do wywozu gruzu budowlanego?

czytaj więcej »

wiper-pixel