WYDANIE ONLINE

Kompensata faktur zapłaconych za pomocą split payment – praktyczne skutki w VAT
Choć split payment w obecnym kształcie nie jest skutecznym instrumentem walki z oszustwami VAT, to jednak wprowadzając obowiązkową podzieloną płatność, fiskus częściowo odniósł sukces (choć nie w walce z oszustami): wielu podatników, dla „świętego spokoju” płaci wszystko za pomocą tego mechanizmu. Sposób ten przestanie być przydatny po wprowadzeniu JPEK_VDEK, na razie jednak ta dobrowolna, przymuszona podzielona płatność sprawia pewne problemy praktyczne.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy płatnikiem VAT i prowadzimy działalność handlową. Chcielibyśmy prowadzić szkolenia dla nauczycieli organizowane przez gminę. Chcemy w ramach swojej działalności realizować szkolenia i kursy zawodowe realizowane w ramach zamówień publicznych oraz projektów finansowych ze środków UE, jako główny wykonawca lub podwykonawca, wystawiając faktury ze stawką ZW. Firma nie ma akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Czy szkolenie dla nauczycieli pt. „Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej i sprzętu TIK na zajęciach edukacyjnych” można uznać za szkolenie zawodowe?

czytaj więcej »

Od lat organy skarbowe przyjmują, że podział nieruchomości na mniejsze działki i ich sprzedaż wyczerpuje znamiona definicji działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, a co za tym idzie – skutkuje uzyskaniem statusu podatnika VAT i obowiązkiem opodatkowania transakcji. Podobnie próbują postępować przy sprzedaży nieruchomości w całości. Czy można obronić się przed taką interpretacją fiskusa?

czytaj więcej »

Po trzech latach kontroli podatkowej organ skarbowy zamiast zwrócić firmie należną jej kwotę VAT, wszczął wobec niej postępowanie podatkowe. Uznał, że skoro firma nabywała towary od dostawcy, którego dostawcy byli oszustami, to i ona sama musi być oszustem. W braku jednak jakichkolwiek konkretnych ustaleń co do podstaw tego stanowiska organ przedłużył firmie termin zwrotu VAT o kolejne miesiące, m.in. po to, by mieć czas na pisanie uzasadnienia.

czytaj więcej »

Problem: Podatnik prowadzi działalność w zakresie pomocy drogowej i wulkanizacji. Do działalności zakupuje opony m.in z krajów UE i rozlicza WNT. Zdarzyło się, że podatnik sprzedał opony na fakturę wystawioną na firmę z NIP-em UE (Hiszpania). Zastosował stawkę 0% i rozliczył WDT. Czy podatnik mógł rozliczyć WDT w przypadku, gdy nabywca zamontował te opony do samochodu z polską rejestracją, twierdząc, że przemieszcza się tym samochodem między Polską a Hiszpanią. Nabywca to Polak, który ma firmę zarejestrowaną w Hiszpanii. Jakie sprzedawca powinien posiadać dokumenty od nabywcy, żeby zastosować 0-proc. stawkę VAT?

czytaj więcej »

Problem: Podatnik otrzymał od kontrahenta fakturę na łączną kwotę do zapłaty 157,71 zł. Pozycja 1. faktury podlega MPP, kwota netto to 25 zł (VAT 5,75 zł), kwota brutto to 30,75 zł. Pozycja 2 faktury jest pozycją zwykłą (poza MPP). Czy taką fakturę należy zapłacić przelewem według zasady split payment? Czy może trzeba ją zapłacić przelewem zwykłym pomimo zaznaczenia przez kontrahenta w pozycji 1. – MPP. 

czytaj więcej »

Problem: Spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaży budynku mieszkalnego. Osoba kupująca wpłaciła 95% wartości (jako zadatek i zaliczkę) i jednocześnie został tej osobie wydany budynek do użytkowania i adaptacji. Do podpisania aktu notarialnego sprzedaży budynku i dopłaty różnicy dojdzie po dostarczeniu przez spółkę odpowiednich dokumentów (między innymi podział budynku). Czy w momencie wpłaty kwoty należy wystawić fakturę na te 95% wartości? Jak to się ma na gruncie VAT i podatku dochodowego? Kiedy trzeba będzie zapłacić podatki?

czytaj więcej »

Problem: Podatnik pomyłkowo przekazał należność z faktury podlegającej split payment (kwota ponad 150.000 zł brutto) przelewem zwykłym. Jakie są konsekwencje wykonania błędnego przelewu? Czy należy poprosić kontrahenta o zwrot błędnie przekazanej kwoty i wykonać przelew jeszcze raz, zgodnie z zasadą split payment?

czytaj więcej »

Problem:Jestem lekarzem, posiadam kasę fiskalną od minimum 3 lat. W związku z koronawirusem mój gabinet jest tymczasowo zamknięty, jednak miałam sytuację, gdzie musiałam udzielić konsultacji telefonicznych, mailowych, a nawet odbyć rozmowę video. Otrzymałam zapłaty za udzielone konsultacje na mój rachunek bankowy. Odbiorcami usług były wyłącznie osoby fizyczne. Czy po otrzymaniu przelewu jestem zobowiązana nabić tę sprzedaż na kasę fiskalną, czy też mogę jej nie nabijać w związku ze zwolnieniem z ewidencjonowania niektórych czynności na kasie fiskalnej (pozycja 37 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji na kasie)? Jak należy prawidłowo postąpić, mając już kasę fiskalną?

czytaj więcej »

Problem:Czy podatnik (ryczałt + VAT) świadczący usługi remontowo-budowlane (kwota miesięcznie przekracza 100.000 zł.), składający miesięczne deklaracje VAT-7, może wybrać metodę kasową?

czytaj więcej »

Problem:Firma kupuje maszynę od unijnego dostawcy. Płatność odbywa się w częściach, za które sprzedawca wystawia faktury zaliczkowe. Faktura zaliczkowa do zakupu maszyny (10%) była wystawiona w grudniu 2019 roku, a pierwsza częściowa płatność miała miejsce w styczniu 2020 roku. Niestety faktura za częściową płatność dotarła do firmy dopiero kwietniu 2020 roku jako duplikat z datą 16 kwietnia 2020 r. Jak taką fakturę ująć w deklaracji VAT, zważywszy na upływ czasu? Czy ująć ją do grudnia, naliczyć VAT, a podatek naliczony odliczyć na bieżąco w kwietniu 2020 roku (bo został przekroczony 3-miesięczny termin)? Czy jeśli mamy duplikat, to powinniśmy ująć go w kwietniowej deklaracji w pozycji 23 i 24 oraz pozycjach 45 i 46? Czy może powinniśmy ująć go w grudniu wraz VAT-em naliczonym i należnym, ponieważ po raz pierwszy fakturę zaliczkową otrzymaliśmy w grudniu 2019 roku?

czytaj więcej »

Problem:Od roku 2018 toczyła sie sprawa sądowa między trenerem personalnym a siłownią. Trener miał zagwarantowane podstawowe wynagrodzenie 2.000 zł netto i przez 2 lata (umowa była na czas określony – 2 lata bez okresu wypowiedzenia) i co miesiąc wystawiał faktury VAT, choć nie dostawał pieniędzy. Odprowadzał od tego VAT i podatek dochodowy. W marcu 2020 roku sprawa zakończyła się w sądzie i trener przegrał. Teraz trzeba skorygować faktury od 2019 roku. Jak wystawić taką fakturę korektę? Z obecną datą? A data sprzedaży np. styczeń 2019 roku? Którą deklarację VAT koryguje się za styczeń 2019 roku – za marzec 2020 roku, bo korekty są wystawione 31 marca 2020 r.? Korygować będziemy okres styczeń 2019 do grudzień 2019. Czy za każdy miesiąc musi być odrębna korekta?

czytaj więcej »

Problem:Firma zajmująca się organizacją imprez zorganizowała imprezę w Polsce dla firmy austriackiej. Klient chce, aby na fakturze nie pisać „organizacja pikniku”, tylko „wynajem sali i usługi kateringowe”, „oprawa muzyczna”, „animacje” oraz pozostałe usługi takie jak serwis medyczny, toalety i wynagrodzenie agencji. Jak mam wystawić fakturę – na jakiej stawce VAT i z jakimi adnotacjami? Obie firmy są czynnymi unijnymi podatnikami VAT.

czytaj więcej »

Transakcje łańcuchowe od zawsze sprawiały kłopoty w ich rozliczaniu z uwagi na wielość podmiotów oraz zachodzących transakcji. Co gorsza, niekiedy niektóre warunki transakcji nie były znane poszczególnym podmiotom w łańcuchu, co mogło prowadzić do wadliwego rozpoznania danej transakcji. Jednakże niedawno wprowadzone zmiany w prawie europejskim znacząco ułatwiają rozliczanie transakcji łańcuchowych, mających miejsce w Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca powinien samodzielnie sklasyfikować oferowane towary, usługi czy środki trwałe. Wiele przepisów podatkowych uzależnia odpowiednie opodatkowanie i raportowanie transakcji do urzędu od prawidłowego ich zaklasyfikowania do określonego kodu PKWiU. Przykładowo towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostały w załączniku nr 15 ustawy o VAT sklasyfikowane po kodach PKWiU. Z uwagi na powyższe podatnicy zwracali się do urzędów skarbowych z pytaniami dotyczącymi prawidłowości opodatkowania realizowanych transakcji, co w niektórych przypadkach sprowadzało się do prób potwierdzenia kodu PKWiU w toku takiego postępowania.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy w toku prowadzonej działalności – a w czasach epidemii w szczególności – mierzą się z koniecznością wcześniejszego rozwiązania umowy. W tego typu przypadkach umowy najczęściej przewidują różne sposoby rozliczenia pomiędzy stronami. Do najczęstszych zaliczyć można odstępne, zwrot zadatku, kary umowne czy rekompensatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Ustalenie charakteru tych świadczeń na potrzeby podatkowe jest bardzo ważne, ponieważ determinuje prawidłowość rozliczenia podatków. Jest to istotne zwłaszcza z perspektywy podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Od 1 lipca br. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące stawek podatku VAT. Zmiana stawek VAT obejmie w szczególności wiele takich towarów, jak niektóre artykuły spożywcze, kosmetyczne czy produkty dla dzieci i niemowląt. Podatnicy powinni się do tej zmiany odpowiednio przygotować. Sprawdź, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Dnia 18 marca 2020 r. weszła w życie uchwała Rady Polityki Pieniężnej (RPP), obniżająca wysokość stóp procentowych NBP. Tym samym była to pierwsza zmiana stóp procentowych NBP od ponad 5 lat. Wywołuje ona oczywiście określone skutki także na gruncie ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przypomniało o obowiązywaniu nowych przepisów dotyczących szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów poinformowało na Portalu Podatkowym o nowym terminie obowiązku instalacji fiskalnych kas online w niektórych branżach.

czytaj więcej »

Rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie obniżonych stawek VAT wprowadziło tymczasową stawkę VAT w wysokości 0% na darowizny laptopów i tabletów na rzecz placówek oświatowych oraz w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było skorzystać z 0% stawki VAT.

czytaj więcej »

Uchwalona 31 marca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa 1.0), wprowadziła szereg rozwiązań mających zapewnić pomoc przedsiębiorcom, ale również urzędnikom, jak np. zawieszenie terminów procesowych. Wbrew pojawiającym się opiniom nie mają one jednak absolutnego charakteru (podobnie zresztą jak wydłużenie terminów na wydanie interpretacji).

czytaj więcej »

wiper-pixel