WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2014 r.podatnicy nabywają prawo do odliczenia podatku naliczonego z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. W konsekwencji przedsiębiorcy odliczający podatek muszą kontrolować otrzymane faktury także pod tym kątem.

czytaj więcej »

Jeżeli opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią tzw. koszty dodatkowe będące jednym z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia – to składają się one na całość świadczenia należnego od nabywcy usługi. W konsekwencji podlegają one opodatkowaniu VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2234/13).

czytaj więcej »

Podstawowym i koniecznym warunkiem do uznania transakcji za odpłatną usługę jest wystąpienie wynagrodzenia bezpośrednio związanego z tą czynnością. Musi ono być rzeczywiście otrzymane (bądź należne) jako świadczenie wzajemne za wykonaną usługę. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 388/13, I FSK 389/13).

czytaj więcej »

Nie może istnieć usługa związana z rekreacją polegająca na samym wstępie do siłowni. W konsekwencji do usług wstępu i korzystania z urządzeń siłowni należy stosować obniżoną stawkę VAT. To wnioski płynące z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 311/13).

czytaj więcej »

Miasto ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji, które są przekazywane w trwały zarząd gminnym jednostkom budżetowym i służą im do wykonywania działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT. Tak wynika z zwyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 1814/13).

czytaj więcej »

Faktura może być obecnie wystawiona do 30 dni przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lub wykonaniem usługi (względnie otrzymaniem zapłaty lub jej części). Ten graniczny termin nie dotyczy jednak niektórych transakcji, jeżeli faktura wskazuje, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

czytaj więcej »

Nocleg w hotelu wraz ze śniadaniem to usługa kompleksowa, która jest opodatkowana 8% stawką podatku. Natomiast kąpiel w SPA to dodatkowa usługa, która może być świadczona niezależnie od usługi noclegowej. W konsekwencji trzeba ją opodatkować oddzielnie. Tak twierdzą organy podatkowe. Jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest innego zdania.

czytaj więcej »

Usługi przewozu pasażerów wykonywane przez biura podróży są elementem składowym kompleksowej usługi. Są one rozliczane na zasadach ogólnych z zastosowaniem 8% stawki VAT. Organy skarbowe nie powinny kwestionować takiego postępowania.

czytaj więcej »

Podatnik, który nie odliczył VAT w odpowiednim terminie, może to zrobić przez korekty deklaracji za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia. Można to jednak zrobić nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym nabył prawo do obniżenia podatku należnego.

czytaj więcej »

Ujętych w ewidencji środków trwałych nieruchomości gruntowych i sieci gazowych używanych wcześniej w działalności gospodarczej nie uwzględnia się przy wyliczaniu współczynnika struktury sprzedaży, niezależnie od tego, czy transakcje te są sporadyczne, czy też nie. To wnioski płynące z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt I SA/Go 533/13).

czytaj więcej »

Do sumy wartości obrotów ustalanych na potrzeby liczenia proporcji sprzedaży przedsiębiorca nie wlicza czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. To wnioski z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 337/13).

czytaj więcej »

Czynności dotyczące zadań publicznych wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z VAT. Natomiast czynności podejmowane na podstawie umów cywilnoprawnych podlegają opodatkowaniu. Za opodatkowaniem inwestycji realizowanych przez samorządy nie zawsze idzie poprawne rozpoznanie czynności podlegających VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Polska spółka kupiła od firmy z Czech towar pochodzący z Rosji. Został on wprowadzony do obrotu na terytorium UE w Rydze (Łotwa), gdzie dokonano odprawy celnej. Towar ten został sprzedany spółce litewskiej. Był on transportowany z Rygi do litewskiego nabywcy. Transport realizowała firma litewska na zlecenie polskiego sprzedawcy. Za wykonaną usługę transportową firma litewska wystawiła fakturę VAT w stawce 0%. W jaki sposób prawidłowo ją wykazać w deklaracji VAT-7?

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrahent jednostki budżetowej nie wywiązuje się z płatności. Zalega z kilkoma fakturami na znaczną kwotę. W jaki sposób jednostka powinna skorzystać z ulgi na złe długi? Czy ma prawo zastosować to rozwiązanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 stycznia 1999 r. województwo mazowieckie nabyło nieodpłatnie z mocy prawa własność gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej nr 719. Na podstawie ostatecznej decyzji wojewody nieruchomość ta została nabyta przez Skarb Państwa w trybie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg z przeznaczeniem pod budowę drogi ekspresowej w korytarzu rezerwowanym pod autostradę A-2. Nieruchomość ta figurowała jako droga publiczna, a więc była już zabudowana. Urząd marszałkowski wystąpił o wypłacenie z depozytu należnej z tytułu odszkodowania kwot uznając jednocześnie, że działka korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 o podatku od towarów i usług. Czy dostawa ta korzysta ze zwolnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma otrzymała dofinansowanie z urzędu pracy na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych. Zostały zakupione środki trwałe oraz wyposażenie. Proszę o pomoc w rozliczeniu tego dofinansowania. Podatek odzyskany należy zwrócić do urzędu pracy. W jaki sposób wyliczyć kwotę zwrotu? Jak zaksięgować amortyzację środków trwałych podatkowo? Firma jest na księgach handlowych i jest płatnikiem VAT. Podane kwoty są brutto, a VAT obliczany był według stawki 23%.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik będzie organizował obozy sportowe dla dzieci i młodzieży na zlecenie klubów sportowych i firm. Nie posiada on własnej bazy noclegowej i będzie dokonywał zakupu usług hotelowych, wyżywienia, transportu, ubezpieczeń i najmu obiektów sportowych niekiedy z kadrą trenerską, czasem bez, a następnie przerzucał wszystkie koszty wraz z własnym narzutem na kontrahenta. Jaką stawką VAT należy opodatkować świadczenie tych usług? Gdzie będzie opodatkowana usługa, w przypadku gdy klientem będzie firma zagraniczna z krajów UE, a jak z poza UE? Czy usługę można opodatkować w systemie marży? Pytanie dotyczy stanu prawnego obowiązującego w 2013 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (sklep z artykułami chemii gospodarczej). Firma jest zarejestrowana na potrzeby VAT-UE. Podatnik chce prowadzić sprzedaż wysyłkową (zakupy przez Internet) dla osób fizycznych na Ukrainę. Wartość sprzedaży pojedynczej przesyłki nie przekroczy 150 euro. Czy w takim przypadku powinien wystawić fakturę z VAT, czy bez podatku? Jakie obowiązki celne wiążą się z taką sprzedażą? Czy powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. kupiła urządzenie z firmy w Szwajcarii, płacąc VAT przy odprawie celnej. Podatnik miał kilkuletnią gwarancję na ten towar. Maszyna ta została sprzedana kontrahentowi polskiemu. Urządzenie uległo awarii i zostało zareklamowane przez pierwotnego nabywcę po reklamacji polskiego kontrahenta. Zostało ono wysłane do Szwajcarii do naprawy z zastosowaniem procedury uszlachetnienia biernego, z zadeklarowaną wartością urządzenia 25.000 euro. Naprawiony sprzęt wrócił do Polski ze Szwajcarii w ciągu 2 tygodni. Dokonano odprawy celnej tego urządzenia i naliczono na granicy cło i VAT. Wartości te zostały naliczone według faktury załączonej do urządzenia, z treści której wynika, że firma w Szwajcarii obciąża nas kosztami naprawy w kwocie 10.000 euro. Od tej wartości zostały naliczone należności celne. Czy urząd celny słusznie naliczył przy odprawie kończącej procedurę uszlachetnienia biernego cło i VAT? Czy gdyby faktura przyszła do podatnika pocztą, to zostałaby rozliczona jak import usług? Pytanie dotyczy stanu prawnego obowiązującego w 2013 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Przy szkole działa stołówka, w której są przygotowywane posiłki finansowane wyłącznie z odpłatności korzystających. Za część obiadów płaci ośrodek pomocy społecznej. Jednostka oświatowa wystawia z tego tytułu fakturę, która jest opłacana dopiero w kolejnym miesiącu. W związku z tym na początku okresu brakuje środków na zakup artykułów spożywczych. Jak rozwiązać taką sytuację, aby jednocześnie działać zgodnie z przepisami dotyczącymi VAT? Pytanie dotyczy stanu prawnego obowiązującego w 2013 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole które jest jednostką budżetową, na podstawie umowy użyczenia bezpłatnie udostępnia pomieszczenia stowarzyszeniu, na prowadzenie świetlicy środowiskowej. W zawartej umowie użyczenia określone zostały opłaty za media (wodę ciepłą i zimną, centralne ogrzewanie oraz ścieki), do których zwrotu zobowiązane zostało stowarzyszenie. Przedszkole nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Czy przedszkole za zwrot kosztów mediów powinno wystawiać noty księgowe, czy rachunki?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina w 2006 roku dokonała dostawy lokalu mieszkalnego wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu. Według obowiązujących wówczas przepisów czynność ustanowienia prawa użytkowania wieczystego korzystała ze zwolnienia z podatku. W deklaracji VAT-7 obrót z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntu ujmowano w terminach płatności, tzn. do 31 marca każdego roku, o ile wcześniej nie wystąpiła zapłata. Jaka jest stawka VAT na opłaty wnoszone od 1 stycznia 2009 r. z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego w 2006 r.? Pytanie dotyczy stanu prawnego obowiązującego w latach ubiegłych.

czytaj więcej »

Jeżeli w wyniku zaniedbań doszło do niedoborów handlowych, przez co dany towar nie został wykorzystany do działalności opodatkowanej, wówczas spółka nie ma prawa do odliczenia VAT. W takiej sytuacji niezbędna jest korekta podatku. Nie jest ona konieczna, w sytuacji gdy niedobór był niezawiniony przez podatnika.

czytaj więcej »

Pytanie: Miasto będzie przekazywało nieodpłatnie jednostce podległej meble, od których odliczyło VAT naliczony przy zakupie. Czy takie przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonaliśmy usługę kateringową na terytorium kraju dla zagranicznego kontrahenta z Unii Europejskiej. W jaki sposób mamy wystawić fakturę? Czy usługę tę mamy objąć VAT ze stawką 23%? Czy faktura musi być w złotych i w języku polskim? Czy mamy podać nasz VAT unijny, czy też kontrahenta zagranicznego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza sprzedać osobie fizycznej drewno pozyskane z wycinki drzew. Cenę za dany rodzaj materiału określili przedstawiciele starostwa. Czy wyliczając zapłatę, szkoła niebędąca podatnikiem VAT powinna uwzględnić podatek? Jakich jeszcze formalności należy dopełnić?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób za granicę. Jaką stawkę stosować do takich usług i jak rozliczać podatek od towarów i usług? Czy firma musi być obowiązkowo podatnikiem VAT? Jednostka nie wykonuje żadnych innych niż ww. czynności.

czytaj więcej »

wiper-pixel