WYDANIE ONLINE

Podstawowym okresem rozliczeniowym w VAT jest miesiąc. Przedsiębiorcy mogą jednak wybrać kwartalną metodę rozliczeń. Pozwala to składać deklaracje raz na trzy miesiące. Jednak za pierwszy i drugi miesiąc należy wpłacać zaliczki na podatek. W konsekwencji kwartalnie płacą VAT tylko mali podatnicy.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który prowadził sprzedaż w systemie TAX FREE, musi zapewnić kupującym podróżnym możliwość uzyskania zwrotu podatku. Jednym z warunków takiej działalności jest posiadanie kasy fiskalnej.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o VAT przewidują wiele zwolnień dla usług edukacyjnych. Mogą z nich korzystać również podmioty inne niż szkoły i przedszkola.

czytaj więcej »

Przy nabyciu paliwa do motoru używanego w firmie, do czasu złożenia odpowiedniej informacji podatnik może odliczyć tylko 50% VAT. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 20 czerwca 2014 r. (nr ILPP2/443-80/14-8/AK).

czytaj więcej »

W przypadku anulowania faktury sprzedawca powinien posiadać w swojej dokumentacji zarówno kopię, jak i oryginał dokumentu sprzedaży. Konieczna jest też adnotacja o unieważnieniu faktury, która uniemożliwi powtórne wydanie i wykorzystanie tego dokumentu. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP2/443-112/14/IK.

czytaj więcej »

Dokumenty wystawione na firmę osoby fizycznej po dniu aportu nie odzwierciedlają w sposób prawidłowy zdarzenia gospodarczego. W konsekwencji, aby spółka, do której wniesiono aportem przedsiębiorstwo, mogła odliczyć z nich VAT, musi skorygować dane nabywcy. To wnioski z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 2096/13).

czytaj więcej »

Wysyłanie tzw. listów ostrzegawczych nie wpłynie w żaden sposób na poprawę przestrzegania przepisów podatkowych przez nieuczciwych podatników. Nie ograniczy wielkości wyłudzeń podatkowych oraz nie wpłynie na lepszą ściągalność i wykrywalność przestępstw. Pogorszy natomiast sytuację prawno-podatkową uczciwych firm prowadzących działalność w dobrej wierze i niedziałających w celu popełnienia przestępstwa – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

czytaj więcej »

Jeżeli system archiwizacji dokumentów posiada właściwości umożliwiające gromadzenie faktur w sposób bezpieczny i trwały, podatnik może je przechowywać wyłącznie w sposób elektroniczny bez wersji papierowej. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP1/443-459/14-2/PR.

czytaj więcej »

Podatnik handlujący papierosami nie może stosować wybranego przez siebie przelicznika walutowego i na tej podstawie ewidencjonować sprzedaży na kasie rejestrującej. Przeliczenie sporządza się na podstawie kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 947/13).

czytaj więcej »

Obowiązek podatkowy w leasingu finansowym – tak jak ma to miejsce przy innych dostawach – powstaje z chwilą dokonania dostawy. Dla tego rodzaju umowy nie ma szczególnych zasad w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego.

czytaj więcej »

W przypadku kilku wykonanych usług transportowych w ciągu jednego dnia przedsiębiorca może wystawić jedną fakturę. Na dokumencie trzeba jednak wyszczególnić, za które usługi faktura ta została wystawiona. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-202/14/DM.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące odpisywania VAT od kosztów związanych z pojazdami służbowymi wprowadziły dużo zamieszania wśród przedsiębiorców. Na dodatek część pojazdów musiała przejść jeszcze dodatkowe badania techniczne.

czytaj więcej »

Nie tylko przygotowanie umowy, badanie zdolności kredytowej i wymaganej dokumentacji, lecz także opłata za restrukturyzację pożyczki i czynności monitujące wchodzą w skład usługi kompleksowej, czyli udzielania pożyczki. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 czerwca 2014 r. (sygn. akt I FSK 1136/13).

czytaj więcej »

Podatnik, który zdecyduje się na zamknięcie firmy, ma obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, które pozostały na moment likwidacji w prowadzonej działalności i od których przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Niedopełnienie tych wymogów wiąże się z obowiązkiem skorygowania wcześniejszych rozliczeń. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP2/443-1166/13-6/AO.

czytaj więcej »

Jeśli sprzedawca uzyska potwierdzenie otrzymania faktury korygującej od nabywcy po terminie złożenia deklaracji podatkowej, to korektę uwzględni za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał to potwierdzenie. To wnioski z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP1/443-296/14-2/PR.

czytaj więcej »

Podatnik posiadający kasę rejestrującą umożliwiającą drukowanie numeru NIP zawsze na żądanie nabywcy powinien umieścić jego numer na paragonie fiskalnym – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 217/14).

czytaj więcej »

W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie kolejne ważne zmiany w VAT. Dotyczą one m.in.: proporcjonalnego odliczania VAT, stosowania zwolnień dla usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz rozszerzenia katalogu produktów objętych mechanizmem odwróconego poboru i odpowiedzialnością solidarną.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik jest serwisem naprawiającym samochody ciężarowe. W czerwcu dla jednego ze stałych klientów dokonano przeglądów konserwacyjnych naczep. Za usługi te została wystawiona zbiorcza faktura z datą 2 lipca 2014 r. Czy jeśli data zakończenia usługi (odbioru naczep) jest w tym właśnie dniu, to VAT oraz podatek dochodowy jest do rozliczenia w lipcu, czy czerwcu? A jeśli faktura jest wystawiona 2 lipca 2014 r., ale datą zakończenia usługi jest 30 czerwca 2014 r., to czy wtedy VAT i podatek dochodowy jest rozliczany w czerwcu?

czytaj więcej »

Pytanie: W czerwcu 2014 roku firma dostała fakturę za usługi doradczo-szkoleniowe za okres od początku czerwca 2014 roku do końca maja 2015 roku. W jakim okresie można odliczyć VAT z tej faktury? Czy można zrobić to w całości w miesiącu otrzymania faktury?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik jest spółką cywilną zajmującą się projektowaniem i wykonywaniem instalacji klimatyzacyjnych dla firm i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Działalność rozpoczęto w maju 2013 roku. W listopadzie 2013 roku sprzedaż na rzecz osób fizycznych przekroczyła w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży dla osób fizycznych w roku limit 20.000 zł.1. Kiedy firma miała obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej? Nastąpiło to 3 marca 2014 r. Po przekroczeniu limitu, a przed instalacją kasy dokonano jednej sprzedaży dla osoby fizycznej w styczniu 2014 roku.2. Podatnik zgłosił zamiar rozpoczęcia ewidencjonowania przed instalacją kasy. Po instalacji serwisant zgłosił fiskalizację kasy, a następnie kasie został nadany przez naczelnika urzędu skarbowego numer ewidencyjny. Zapłata za urządzenie nastąpiła w dniu zakupu w formie gotówkowej, co potwierdza zapis na fakturze „zapłacono gotówką” z podpisem sprzedawcy. Czy w tym stanie faktycznym firmie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka organizuje kiermasze okolicznościowe. Z okazji tych imprez wynajmuje kontrahentom miejsca (pawilony handlowe) lub tylko powierzchnie gruntu. Ceny są zróżnicowane. Może się zdarzyć, że są one niższe, niż wynika to z kalkulacji kosztowej, szczególnie w przypadkach gdy przed rozpoczęciem kiermaszu pozostają wolne miejsca. Chcąc pokryć wszystkie koszty związane z imprezą (dzierżawa gruntu, obsługa pracownicza, usługi komunalne itp.), zarząd podejmuje decyzję o obniżeniu ceny na ostatnie wolne miejsca. Ostateczna cena netto może być wówczas poniżej kosztów. Na tak ustaloną z kontrahentem niższą cenę podpisywane są umowy i sporządzane faktury sprzedaży. Czy VAT z tak ustalonych cen jest poprawny, czy też należałoby dodatkowo sporządzać faktury wewnętrzne na tzw. uzupełnienie podatku do ceny pokrywającej całość kosztów?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik podpisał umowę z Google Ireland na świadczenie usług AdSense (mechanizm automatycznie wyświetlający reklamy na stronach serwisów partnerskich) rozliczane za efekty, czyli np. liczbę kliknięć. Podatnik uzyskał numer VAT UE. Jak należy wykazywać z tego tytułu przychody w VAT, jeżeli rozliczenie (przelew) następuje po przekroczeniu przez podatnika pułapu np. 300,00 zł i może to nastąpić dopiero po 2 lub 3 miesiącach, jak również w jednym miesiącu kilkakrotnie? W jakich terminach i na podstawie jakich dokumentów należy takie przychody ewidencjonować w VAT? W jakich pozycjach deklaracji VAT i VAT UE je wykazywać?

czytaj więcej »

Pytanie: Przepis art. 106e zawiera katalog danych, które powinna zawierać faktura. Co się stanie, jeśli na fakturach nie ma cen jednostkowych netto? Większość faktur trafiających do spółki ma tylko cenę brutto. Co z takimi fakturami, czy można z nich odliczyć VAT? Czy są one wadliwe?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma wykonuje usługi budowlane zgodnie z zawartą umową z kontrahentem (instytucja publiczna). Faktura za wykonane usługi zostanie wystawiona z końcem lipca i do końca tego miesiąca zostaną zakończone roboty. Płatność w wysokości 30% wartości robót zostanie zrealizowana do 30 dni od wystawienia faktury, natomiast pozostała część należności została umówiona na następujące terminy: 30 czerwca 2015 r., 30 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2017 r. oraz 30 czerwca 2018 r. Jak w takiej sytuacji ustalić moment powstania obowiązku podatkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek. Nie jest zarejestrowanym do potrzeb VAT. Czy jeżeli dokona sprzedaży ziemi rolnej (zabezpieczenia udzielonej, ale niespłaconej pożyczki) za 250.000 zł dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, musi zarejestrować się jako podatnik VAT (nastąpi przekroczenie 150.000 zł)? Czy w związku z tym trzeba zainstalować kasę fiskalną?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy tłumacz przysięgły może pracować na umowę o pracę i w jej ramach wykonywać prace związane z tłumaczeniem, czy musi otworzyć działalność gospodarczą? Jeśli tak, to czy może i powinien wybrać zwolnienie podmiotowe z VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma kupiła drut, który przeznaczyła na zbrojenie w remontowanym magazynie. Faktura nie zawiera kwoty VAT. Jest na niej natomiast pieczęć z podstawą prawną podatku i informacja o odwrotnym obciążeniu. Jak należy prawidłowo postąpić w tej sytuacji? Czy trzeba zaksięgować zakup w rejestrze VAT, naliczając podatek wg stawki 23%, a tym samym zaksięgować tę samą fakturę w rejestrze sprzedaży? Czy też w rejestrze sprzedaży nie wykazuje się tej faktury, a wykazuje się ją tylko w deklaracji VAT-7 w poz. 31 i 32?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik zastanawia się, jak postąpić w sytuacji, gdy kontrahent nie odbierze faktury korygującej. Czy można wysłać ją np. dwa razy listem poleconym? Kiedy korektę można uznać za dostarczoną (potwierdzoną)?  

czytaj więcej »

Pytanie: Podstawową działalnością firmy jest świadczenie usług hotelowych i wynajem nieruchomości (sprzedaż opodatkowana). Zarząd wyłączył z eksploatacji dwa budynki hotelowe i zaplanował je sprzedać. Spółka odliczała podatek z faktur dokumentujących nabycie usług (media, telefony, ochrona) związanych z utrzymaniem tych budynków. Czy w przypadku sprzedaży tego budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu (transakcja zwolniona) należy dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zawarła umowę leasingu finansowego i dokonała pierwszej wpłaty. Czy może odliczać VAT z faktury? Jest to leasing samochodu osobowego. Jak księgować wydatki na eksploatację auta? Czy jeśli przysługuje 50% odliczenie VAT, to czy nieodliczona kwota staje się kosztem uzyskania przychodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółdzielnia otrzymała nieodpłatnie od firmy papierowe, ekologiczne torby z nadrukami reklamowymi. Torby te miały być wykorzystywane do pakowania towarów zakupionych przez klientów. Czy transakcja ta podlega VAT i podatkowi dochodowemu?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka ma w ewidencji środków trwałych samochody ciężarowe (tzw. z kratką). Zostały one kupione przed dwoma laty i podlegają amortyzacji. Z uwagi na duże uproszczenia spółka zdecydowała się odliczać jedynie 50% VAT od wydatków związanych z ich eksploatacją, w tym wydatków związanych z zakupem paliwa. Czy takie potraktowanie tych wydatków jest prawidłowe i czy pozostałe 50% podatku można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów? Czy przy nabyciu samochodu osobowego spółka również będzie miała prawo zaliczyć go do środków trwałych i podobnie, oprócz kosztów paliwa, rozliczać koszty związane z tym samochodem (w tym koszty związane z zakupem: tj. 50% wartości VAT będzie można uznać za naliczony do odliczenia, zaś pozostałe 50% wartości VAT powiększy jego wartość początkową)?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka sprzedała środki trwałe wniesione przez jedynego wspólnika aportem. Nastąpił on 2 stycznia 2008 r., kiedy to jeszcze nie podlegał VAT. Firma nie odliczała więc podatku od wniesionego aportu. Czy spółka prawidłowo zastosowała zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W czerwcu 2009 roku kupił samochód osobowy w salonie samochodowym i otrzymał fakturę (na firmę). Został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych. VAT został odliczony w maksymalnej kwocie 6.000 zł. W lipcu 2014 roku podatnik planuje sprzedać ten samochód. Czy słusznie postąpi, wystawiając fakturę ze zwolnieniem? Czy na fakturze podaje się wtedy podstawę zwolnienia? Czy przedsiębiorca musi skorygować VAT, jeśli minął 5-letni okres na korektę?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka sprzedała maszynę, za którą otrzymała zapłatę. Jednak po niedługim czasie maszyna została zareklamowana. W spornej sprawie sąd nakazał odebrać maszynę producentowi i zwrócić nabywcy zapłacone pieniądze w trzech ratach. Jak udokumentować to zdarzenie? Czy należy wystawić fakturę korygującą na całą kwotę zasądzonej wartości, czy też może wystawiać trzy cząstkowe korekty na kwoty zwracane klientowi w różnych terminach, zgodnie z wyrokiem sądowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik kupił towar za granicą przez Internet (nastąpiła WNT). Dotychczas, aby ująć taką dostawę w księgach, wystawiano fakturę wewnętrzną i w ten sposób naliczało się i odliczało VAT w deklaracji. Skoro teraz nie wystawia się faktury wewnętrznej, to jaki dokument należy wystawić? W jakich pozycjach deklaracji VAT powinno być to ujęte? To samo pytanie dotyczy importu usług – co wystawić zamiast faktury wewnętrznej i w jakiej pozycji deklaracji VAT transakcja ta powinna zostać ujęta?

czytaj więcej »

Pytanie: Od początku 2014 roku nie trzeba wystawiać faktur dokumentujących otrzymanie zaliczki od zagranicznego kontrahenta (z tytułu WDT) i tym samym rozliczać jej w VAT. Czy jednak pomimo braku wystawienia faktury na zaliczkę w fakturze dokumentującej sprzedaż towaru należy ująć jej rozliczenie? Czy też wystawić fakturę na całość towaru (bez odnoszenia się do wpłaty zaliczki) i taką kwotę przeliczyć na polskie złote wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wysyłkę?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma niemiecka zamawia u polskiej firmy (producenta) towary, które są dostarczane do Włoch. Faktura wystawiana jest na niemieckiego kontrahenta (posiadającego niemiecki NIP), natomiast CMR kierowcy jest wystawiany na adres włoski. Czy postępujemy prawidłowo, wykazując taką transakcję jako WDT? Czy też jest to może transakcja trójstronna?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik sprzedaje towar, który wysyłany jest do firmy rosyjskiej mającej siedzibę w Moskwie. Faktura ma być wystawiona na firmę, która z kolei mieści się na Cyprze. W dokumentach wywozowych jako kraj przeznaczenia wpisana jest Rosja, jako odbiorca firma na Cyprze. Firma cypryjska nie podała NIP UE. Jak zakwalifikować tę transakcję i jaką stawkę zastosować? Czy jest to dla polskiej firmy eksport towaru podlegający opodatkowaniu stawką 0%?

czytaj więcej »

wiper-pixel