WYDANIE ONLINE

Chociaż kontrola krzyżowa ma bardzo ograniczony zakres, to jednak może spowodować kompleksową weryfikację rozliczeń przedsiębiorcy z fiskusem. Jej następstwem może być bowiem przeprowadzenie szczegółowej kontroli podatkowej w firmie, a następnie wszczęcie postępowania podatkowego.

czytaj więcej »

Zażalenie i skarga do sądu administracyjnego to główna broń podatników w walce z nieuzasadnionym opóźnianiem zwrotów VAT. Skorzystanie z tych instrumentów może uchronić przed utratą płynności finansowej.

czytaj więcej »

Zaliczka otrzymana przed dostawą lub wykonaniem usługi w większości przypadków skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Taka płatność wymaga również udokumentowania fakturą zaliczkową.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy wykonujący prace remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych stosują do tych usług stawkę preferencyjną 8%. Jednak o jej prawidłowym zastosowaniu decyduje zarówno charakter wykonywanych czynności, jak i powierzchnia nieruchomości.

czytaj więcej »

Ustalenie miejsca opodatkowania w przypadku transakcji łańcuchowych jest determinowane tym, której z dostaw należy przypisać transport, a zatem która z transakcji jest tzw. dostawą ruchomą. Istotne jest zatem zidentyfikowanie przesłanek decydujących o zakwalifikowaniu danej dostawy jako ruchomej.

czytaj więcej »

Wykonywanie usług obsługi księgowej nie jest przeszkodą do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Możliwość tę fiskus potwierdził wieloma interpretacjami indywidualnymi.

czytaj więcej »

Jeśli brak jest możliwości jednoznacznego określenia momentu wykonania usług ciągłych, za moment ich wykonania na gruncie VAT biuro rachunkowe powinno przyjąć zakończenie okresu, po którym następuje częściowe ich rozliczenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma otrzymała fakturę zaliczkową od firmy czeskiej. Na fakturze wykazany jest VAT czeski 21%. Spółka jest płatnikiem VAT, ale nie ma rejestracji w charakterze podatnika VAT-UE, ponieważ nigdy do tej pory nie dokonywała zakupów w innych krajach UE. W jaki sposób należy zaksięgować tę fakturę? Czy traktować ją jako WNT? Czy trzeba po fakcie złożyć zgłoszenie VAT-UE?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka planuje kupić od kontrahenta z USA towar, który produkowany będzie w Chinach. Towar bezpośrednio z Chin zostanie przetransportowany drogą morską do kontrahentów spoza UE. Czy dojdzie tu do importu towarów? Opłaty celne pokrywają odbiorcy. Jakie obowiązki ciążą na spółce w zakresie VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zwrot do urzędu skarbowego VAT wykazany w deklaracji VAT-7 w poz. 43 z tytułu sprzedaży pojazdu, u którego wcześniej odliczono podatek w wysokości 6.000 zł, a który był 4 lata w firmie, jest kosztem podatkowym w podatku dochodowym? Sprzedaż zaksięgowano na koncie 450 „Podatki i opłaty”.

czytaj więcej »

Pytanie: W kwietniu 2013 roku podatnik kupił samochód osobowy (faktura VAT marża) i wpisał go do ewidencji środków trwałych. Teraz chce go sprzedać. Czy może sprzedać go bez naliczania VAT? Czy wystawić na niego fakturę z zerowym podatkiem? Czy też wycofać ze środków trwałych i sprzedać na umowę kupna-sprzedaży? Jeżeli przedsiębiorca sprzeda pojazd na umowę kupna-sprzedaży, to i tak musi ująć to zdarzenie w KPiR, skoro była naliczana amortyzacja. Czy zatem kupujący (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej) musi odprowadzić 2% podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka kupuje towary, które są ujęte w załączniku nr 11 do ustawy o VAT w ramach transakcji wymienionej w art. 17 ust. 1 pkt 7. Jak należy ująć taką transakcję w deklaracji VAT, jeśli towar otrzymano np. w maju, fakturę sprzedawca wystawił też w tym miesiącu, a która dotarła do nabywcy w czerwcu? Czy można było taką transakcję ująć w deklaracji za maj?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma skupuje i sprzedaje złom. Otrzymała fakturę z adnotacją: odwrotne obciążenie – podatek VAT rozlicza nabywca. Czy wpisując taką fakturę do KPiR, kwotę do zapłaty należy powiększyć o stawkę VAT – w tym wypadku o 23%? Czy też kwota do zapłaty jest dla firmy kwotą brutto?

czytaj więcej »

W pierwszej połowie 2014 roku organy kontroli skarbowej zakończyły 148 postępowań kontrolnych w podmiotach dokonujących obrotu paliwami płynnymi, z czego w 106 ujawniono nieprawidłowości podatkowe. W ramach tych postępowań przeprowadzono również 304 kontrole (czynności) sprawdzające u kontrahentów kontrolowanych podatników.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jako fizjoterapeuta – usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Działalność jest prowadzona od 2013 roku, w którym nie został przekroczony limit sprzedaży, uprawniającej do stosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. W 2014 roku ten limit zostanie jednak przekroczony. Czy trzeba zacząć ewidencjonować obrót przy zastosowaniu kasy rejestrującej, mimo, że cała sprzedaż jest zwolniona z VAT? Kiedy trzeba zainstalować kasę? Jakich formalności dopełnić przed zainstalowaniem kasy i po jej instalacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka jest firmą zajmującą się sprzedażą materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, hydraulicznego i grzejnego. Świadczy również usługi ich montażu. Zamierza zawrzeć umowę z osobą fizyczną na montaż domowej stacji uzdatniania wody w domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Przedmiotem umowy będzie wykonanie usługi wraz z wykorzystaniem własnych urządzeń i materiałów. Firma nie jest producentem tej stacji (nie prowadzi działalności wytwórczej). Domowa stacja uzdatniania wody instalowana jest centralnie na głównym przyłączu wodnym nieruchomości. Urządzenie to wymaga profesjonalnej instalacji, wiedzy fachowej i doświadczenia zawodowego i wykonanie tych prac we własnym zakresie nie jest możliwe. Zamontowane urządzenia stanowią integralną część instalacji wodnej, a zatem i budynku jako całości, nie są to urządzenia peryferyjne. Montaż stacji wymaga zmian w istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Całość prac wykonana będzie wewnątrz budynku. Jaką stawkę VAT należy zastosować w opisanym przypadku: 8 czy 23%?

czytaj więcej »

Ograniczenie w odliczeniu VAT przy nabyciu pojazdów samochodowych nie ma zastosowania, jeżeli są one wykorzystywane wyłącznie w prowadzonym biznesie. W konsekwencji przedsiębiorca, który kupił motocykl przeznaczony wyłącznie na wynajem, ma prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP4/443-287/14-6/OS.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik jest spółką prowadzącą usługową działalność związaną ze sportem. Wynajmuje osobom fizycznym i prawnym boksy dla koni. Każdy użytkownik ma podpisaną umowę. Na koniec miesiąca wystawiana jest faktura, płatna przelewem. Obecnie do programu księgowego podłączona jest drukarka fiskalna i każda sprzedaż zostaje rejestrowana (zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych). Czy można nie fiskalizować sprzedaży dla osób prawnych?

czytaj więcej »

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Może być on pośredni. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-632/14/JP.

czytaj więcej »

W przypadku wniesienia do spółki aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej spółka nie posiada prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych na to przedsiębiorstwo po dniu aportu. To wnioski z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 2096/13.

czytaj więcej »

Zwiedzanie miasta czy wizyta w SPA nie są niezbędne do zorganizowania szkolenia. W konsekwencji miejsce świadczenia dla kompleksowej usługi organizacji konferencji lub szkolenia oraz usług dodatkowych należy ustalić odrębnie. To wnioski z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPP2/443-495/14/AK).

czytaj więcej »

W orzecznictwie istnieją wątpliwości, czy sąd administracyjny może wydać wyrok na niekorzyść podatnika w razie zaskarżenia przez niego do sądu interpretacji podatkowej. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że może tak postąpić.

czytaj więcej »

Sprzedaż pojazdu osobowego przerobionego na cele ochrony przeciwpożarowej może być opodatkowana preferencyjną 8% stawką VAT. Warunkiem jest jednak uzyskanie statusu pojazdu specjalnego. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-1087/13-2/JK.

czytaj więcej »

Obowiązek podatkowy przy udzielaniu licencji i sublicencji na korzystanie z programów komputerowych, które nie są rozliczane okresowo, i w przypadku gdy nie ustalono terminów płatności oraz wcześniejszej płatności z tego tytułu – powstaje z chwilą wykonania usługi.

czytaj więcej »

Minister finansów chce dać większe uprawnienia swoim urzędnikom w zakresie kontroli podatkowych. Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza kolejny przypadek, kiedy organ podatkowy nie będzie wcześniej informował podatników o swojej wizycie.

czytaj więcej »

Koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych oraz kwoty wpłacane na pokrycie tych kosztów od importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, wyrobów spirytusowych i winiarskich wzrosły o 0,45%.

czytaj więcej »

Resort finansów proponuje drastyczną podwyżkę odsetek od zaległości podatkowych. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uważa, że dwukrotny wzrost stawek jest nieuzasadniony i stanowi nadmierny przejaw fiskalizmu, który boleśnie może dotknąć wszystkie firmy.

czytaj więcej »

Podatnik, który zawiesił na jakiś czas prowadzenie biznesu, nie musi oddawać ulgi na kasę. Co innego, jeżeli po takiej przerwie zdecyduje się na likwidację firmy.

czytaj więcej »

Straty wynikające z wycofania przeterminowanych towarów spożywczych ze sprzedaży oraz ewentualnej ich utylizacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Czynność ta nie wywołuje również skutków w VAT.

czytaj więcej »

Minister finansów wprowadzi obowiązkową fiskalizację usług wykonywanych m.in. przez prawników, doradców podatkowych, lekarzy, dentystów, fryzjerów oraz usług kosmetycznych i kosmetologicznych. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma obowiązywać do końca 2016 roku.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, u których występuje działalność mieszana, będą mogli uzgodnić z naczelnikiem urzędu skarbowego wybrany sposób obliczania proporcji. Łatwiej też będzie skorzystać z ulgi na złe długi – to tylko niektóre propozycje, które znalazły się w założeniach do projektu zmian w VAT.

czytaj więcej »

Minister finansów po raz pierwszy skorzystał z możliwości wystosowania do podatników listu ostrzegawczego. Chodzi o nieprawidłowości w zakresie obrotu towarami z branży elektronicznej.

czytaj więcej »

wiper-pixel