Dowiedz się, czy zakupy do pracowni ekologicznej pozwalają na odliczenie VAT

Gmina nie może odliczyć VAT od zakupów związanych z wyposażeniem szkolnej pracowni ekologicznej. Zakupy te mają bowiem związek z działaniami edukacyjnymi. Poznaj szczegóły.

Jak ustalić datę wykonania usługi odbioru odpadów

Pytanie: Świadczymy usługi „Przyjęcie odpadu o kodzie 16 01 03” na rzecz kontrahenta z Niemiec będącego podatnikiem VAT. Mamy więc tu eksport usług. Spółka posiada wszelkie zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Świadczenie usługi polega fizycznie na odbiorze zużytych/zniszczonych opon od kontrahenta z Niemiec i przewiezienie ich do Polski. Do kontrahenta wysyłamy nasz samochód, który przykładowo odebrał te zużyte opony 19 listopada. Taka data widnieje na dokumencie CMR. Do Polski transport przyjeżdża 21 listopada i wtedy jest też rozładowywany. W dniu 22 listopada wystawiamy fakturę dla kontrahenta zagranicznego. Która data jest prawidłowa dla określenia daty obowiązku podatkowego w VAT i podatku dochodowego? Czy datą wykonania usługi, która wskazuje datę obowiązku podatkowego jest data załadunku (19 listopada) czy data rozładunku w Polsce (21 listopada)? Jaka powinna być data wykonania usługi umieszczona na fakturze? Według jakiego kursu (data kursu) powinna być przeliczana faktura dla celów VAT i CIT?

Jak skorygować zaniżoną podstawę opodatkowania świadczonych usług najmu

Pytanie: We wrześniu w naszej spółce została przeprowadzona kontrola urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług za lipiec 2019 r. Kontrola wykazała nieprawidłowości w podatku należnym. Spółka wystawia noty obciążeniowe użytkownikom lokali komunalnych za odpady komunalne, które następnie na podstawie umowy administrowania lokali mieszkalnych, przekazuje Gminie. Zdaniem US pobieranie opłat wynika z umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy gminą jako właścicielem nieruchomości a najemcą i czynność ta powinna być opodatkowana. Potwierdza to najnowsze stanowisko NSA zawarte w wyroku z 7 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 1769/15. W związku z tym spółka musi zrobić korektę deklaracji VAT za lipiec. Jak powinna wyglądać korekta not obciążeniowych? Czy spółka powinna wystawić noty uznaniowe, a następnie wystawić faktury? Jaka data wystawienia i sprzedaży powinna widnieć na tych fakturach? Czy spółka powinna skorygować deklaracje za miesiące wcześniejsze, gdzie również wystawiane były noty obciążeniowe bez podatku należnego?

Pamiętaj, że nowe przepisy ustawy o ochronie środowiska to także zmiany w PIT i VAT

Ogłoszono już ustawę z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych. Ta z pozoru odległa od regulacji podatkowych ustawa, wprowadziła jednak również zmiany w VAT i PIT.

Poznaj sposób, w jaki jednostki samorządu terytorialnego mogą ustalać prewspółczynnik

W ostatnim czasie szczególnym celem ataków fiskusa stały się jednostki samorządu terytorialnego w przypadkach, gdy działają jako podatnicy VAT, a więc też potencjalnie mogą odliczać. Na szczęście na drodze fiskusa stanął NSA, który zajął korzystne dla podatników stanowisko. Poznaj szczegóły. 

Zobacz, kiedy gmina działa w charakterze podatnika VAT

Nie wszystkie wykonywane przez gminę czynności można uznać za działalność publiczną. Gminy wciąż nie wiedzą, czy zwrot kosztów związanych z prowadzeniem postępowania o rozgraniczenie nieruchomości jest opodatkowane.