Uwaga: podatnik może stosować różne prewspółczynniki VAT dla różnych sektorów działalności

W przypadku, gdy nabywane towary i usługi podatnik wykorzystuje zarówno do działalności gospodarczej jak i poza nią, ustalenia wartości VAT do odliczenia dokonuje się stosując tzw. prewspółczynnik VAT (sposób określenia proporcji). Zdaniem fiskusa nie jest możliwe zastosowanie różnych sposobów określenia proporcji w odniesieniu do różnych sektorów działalności jednego podatnika. Jednak sądy mają na ten temat odmienne zdanie.

Zdaniem fiskusa gmina powinna wykazywać w deklaracji opłaty za przedszkole

Fiskus, mimo podważania jego linii interpretacyjnej przez sądy administracyjne wciąż stoi na stanowisku, że pobierane opłaty dotyczące opieki ponad 5-godzinny limit, stanowią podstawę opodatkowania VAT i należy je wykazywać w deklaracji (jako zwolnione).

Uwaga: TSUE wyjaśnił, jak odliczać VAT przy działalności mieszanej

W dniu 8 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok o sygn. akt C-566/17, w którym orzekł, że przed 2016 rokiem w przypadku, gdy odliczano VAT od wydatków związanych równocześnie z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu, należało stosować dodatkową proporcję. Zobacz, jakie są praktyczne konsekwencje tego wyroku.

Sprawdź, jak zakład budżetowy powinien prawidłowo rozliczyć dotację

Pytanie: Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Zgodnie z umową zawartą z gminą przyznano nam dotację celową na sfinansowanie inwestycji w wysokości 80.000 zł. Dotację otrzymamy po okazaniu częściowych faktur VAT. Po otrzymaniu pierwszej faktury w wysokości 1.8450 zł brutto otrzymaliśmy na nasze konto 15.000 zł dotacji. VAT ujmujemy w rozliczeniu w swojej jednostce. Następnie opłaciliśmy kontrahentowi fakturę w kwocie brutto. W jaki sposób zaksięgować te wszystkie operacje i w którym paragrafie ująć? Czy zapłaconą kwotę netto ujmujemy na konto 800, a różnicę w wysokości VAT na 740?

Czy gmina może odliczyć VAT z faktury za modernizację gminnej drogi

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sposobu rozliczania VAT za zakupy potrzebne na realizacje zadań na rzecz jednostki nadrzędnej – gminy. Jesteśmy zakładem budżetowym powołanym przede wszystkim do realizacji odpłatnych usług na rzecz mieszkańców gminy, tj. zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W październiku podpisaliśmy z naszą jednostką nadrzędną – gminą umowę na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. My jako wykonawca otrzymamy wynagrodzenie ryczałtowe określone w wysokości brutto. Zakup materiałów jest również w naszej gestii (piasek, podsypka, żwir). Czy od tych faktur zakupowych możemy odliczyć VAT? Według nas nie, gdyż wykonujemy usługę na rzecz jednostki macierzystej. Faktury wystawione są na naszą jednostkę. Co miesiąc składamy deklaracje VAT do gminy, a przy księgowaniu faktur w rejestrze VAT stosujemy prewspółczynnik.

Gmina nie odliczy VAT z faktury na adaptację starej szkoły na potrzeby kulturalno-oświatowe

Gmina, realizując inwestycję polegającą na rewitalizacji budynku po byłej szkole na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności, nie może odliczyć poniesionego kosztu VAT. 

Przebudowa budynku bez prawa do preferencji w VAT

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu na przebudowę budynku na świetlicę z pomieszczeniem biurowym.

Zapewnienie wyżywienia uczniom – sprawdź, co z VAT

Świadczone przez gminę usługi wyżywienia dla uczniów szkół podstawowych i dzieci w wieku do lat 3 podlegają ustawie o VAT jako odpłatne świadczenie usług. Korzystają ze zwolnienia jako czynności ściśle związane z usługami opiekuńczymi. Jest tak niezależnie od tego, czy gmina świadczy je we własnym zakresie, czy też nabywa je (w celu odsprzedaży) od podmiotów zewnętrznych. 

Zobacz, kiedy gmina może odliczyć VAT stosując prewspółczynnik metrażowy od wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną

Mimo kształtowania się w ostatnich miesiącach raczej korzystnej dla podatników linii orzeczniczej sądów administracyjnych, wciąż niejednokrotnie wydawane są wyroki negujące prawo do zastosowania w odniesieniu do wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną klucza odliczenia opartego na liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody/odebranych ścieków.

Czy MOPS musi rejestrować na kasie obiady wydawane w stołówce?

Opłaty za usługi wyżywienia podopiecznych MOPS w stołówkach muszą, być rejestrowane przy użyciu kas fiskalnych. Obowiązek ewidencjonowania kwot wpływających z tytułu opieki oraz pobytu w domu samopomocy zależy z kolei od tego, czy zostały one uregulowane gotówką, czy też przelewem.