87

W niektórych sytuacjach można anulować fakturę

Wystawca może anulować fakturę, która nie trafiła do obrotu, czyli nie została doręczona nabywcy. Warunkiem jest jednak, aby czynność wykazana w tym dokumencie nie została wykonana.

Unijny trybunał uznał prawo do zwolnienia z VAT wirtualnej waluty bitcoin

Podatnicy, którzy wymieniają tradycyjne waluty na funkcjonujące w Internecie jednostki bitcoin, powinni być zwolnieni z VAT. Tak stwierdził TSUE w wyroku z 22 października 2015 r. w sprawie Skatteverket przeciwko David Hedqvist (sygn. akt C-264/14).

Tworzenie stron internetowych jest podmiotowo zwolnione z VAT

Pytanie: Podatnik będzie przygotowywał na zlecenie firm sklepy internetowe. Będzie częściowo sam to robił, ale też zlecał podwykonawcom. Czy wykonanie i sprzedaż takiego sklepu może korzystać ze zwolnienia z VAT? Nie będzie tu doradztwa, ale wykonanie sklepu według życzeń klienta.

86

W trakcie zawieszenia działalności można odliczać VAT

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR). Mam samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Chciałbym zawiesić działalność. Czy mogę odliczać VAT od rat leasingowych? Czy przez czas zawieszenia składa się deklaracje VAT-7?

Usługi udrażniania kanalizacji są opodatkowane preferencyjnie

Pytanie: Jesteśmy zakładem, który dzierżawi z gminy sieć kanalizacyjną. Sieć ta zapchała się. Wynajęliśmy więc WUKO do przepchania sieci kanalizacyjnej. Dostaliśmy od nich fakturę z VAT w wysokości 8%. Myślę, że powinno to być 23%. Czy mam rację?

Transport towarów może być objęty szczególnym miejscem świadczenia

Pytanie: Rozliczam spółkę, która na zlecenie innych przewoźników wykonuje transport rzeczy. Jak wystawić fakturę za usługę transportową, skoro załadunek nastąpił w porcie w Szczecinie, a rozładunek nastapi również w Polsce, ale usługa transportowa była wykonana na zlecenie przewoźnika z Estonii? Gdzie powstanie obowiązek podatkowy?

85

Zawieszenie działalności nie wymaga zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy prowadzący letnią działalność sezonową decydują się najczęściej na jej zawieszenie po zakończonym sezonie. Jeśli wcześniej kupili kasy fiskalne i skorzystali ze związanej z tym nabyciem ulgi, to nie muszą jej zwracać.

Wysłanie maszyny kupionej w Belgii do Pakistanu nie jest eksportem

Pytanie: Spółka zamierza dokonać eksportu towarów (urządzenia elektryczne) do Pakistanu. Odprawy będzie dokonywać polski przewoźnik na odcinku Polska – Port w Belgii – Pakistan. Ze spółki w Polsce wyjedzie jedno urządzenie i zostanie dostarczone przez przewoźnika do portu w Belgii. Tam zostanie dopakowane drugie urządzenie. Całość wypłynie statkiem do Pakistanu. Traktujemy całość jako eksport towarów ze stawką 0%. Faktura załączona przy odprawie celnej będzie wystawiona na firmę w Pakistanie. Urządzenie, które zostanie dopakowane na statku w porcie, dostarczy firma z Belgii (do portu w Belgii). Będzie to firma belgijska, która chce obciążyć nas swoim VAT. Jak rozliczyć taką transakcję? Czy odzyskać VAT? Czy dla spółki polskiej trasa towaru Polska – Port w Belgii – Pakistan z dopakowaniem urządzenia jest eksportem towarów?

Użyczenie samochodów między jednostkami budżetowymi bez VAT

Pytanie: Jednostka budżetowa zamierza przekazać w nieodpłatne użytkowanie innej jednostce budżetowej środki trwałe w postaci samochodów. Przy nabyciu tych pojazdów przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia VAT. Czy na gruncie ustawy o VAT takie przekazanie należy uznać za nieodpłatne świadczenie usług? Jeśli tak, to czy takie przekazanie może korzystać ze zwolnienia z podatku, czy też będzie opodatkowane?

84

Wywóz materiałów w celu realizacji budowy za granicą podlega VAT

Wielu przedsiębiorców świadczących usługi budowlane w innych państwach Unii Europejskiej korzysta z materiałów kupionych w Polsce. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ich transport na zagraniczne budowy jest czynnością opodatkowaną VAT.

Tylko usługa noclegowa ze śniadaniem korzysta z obniżonej stawki VAT

Nie zawsze wykonywane przez podatników usługi mają charakter jednorodny. Często na jedną kompleksową usługę składa się wiele czynności zaliczanych do różnego rodzaju świadczeń.

Świadczenia otrzymane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu są opodatkowane VAT

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu oraz odszkodowanie za utratę wartości gruntu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

83

Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników nie zawsze z odliczeniem VAT

Rozliczenie przekazania pracownikom okularów korekcyjnych wywołuje wiele problemów podatkowych, w tym także dotyczących VAT. W dużej mierze wynika to z niejednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych, które jednak w ostatnim czasie zaczęły prezentować zbieżne poglądy w tym zakresie.

Zakup gazu nie skutkuje obowiązkami w VAT

Pytanie: Czy jeżeli spółka zakupi LPG pochodzenia rosyjskiego od spółki austriackiej na warunkach DAP – granica białorusko-polska (Brześć – bez przekroczenia polskiej granicy) i sprzeda spółce polskiej na takich samych zasadach (granica białorusko-polska w Brześciu, bez wykonania jakichkolwiek czynności), ma jakiś obowiązek w VAT z tytułu tej transakcji? Odbiorca wprowadza towar na polski obszar celny.

Zakup firmowych akcesoriów w Niemczech trzeba rozliczyć jako WNT

Pytanie: Dokonałem w Niemczech zakupów akcesoriów potrzebnych do prowadzenia działalności. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jakie mam obowiązki w zakresie VAT, aby prawidłowo rozliczyć ten podatek?

82

Zawarcie umowy z operatorem pocztowym nie stanowi świadczenia usług ciągłych

O usługach ciągłych można mówić tylko wtedy, gdy poszczególnych czynności usługodawcy nie sposób wyodrębnić. Nie można wtedy określić, kiedy kończą się pewne świadczenia, a kiedy rozpoczynają się następne. Potwierdza to wyrok NSA o sygn. akt I FSK 215/14.

Usługi dla jednego nabywcy mogą być opodatkowane w różnych krajach

Gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, to przyjmuje się, że sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Miejsca świadczenia takich usług mogą być różne także w sytuacji, gdy czynności te są świadczone dla tego samego odbiorcy.

Ubytki olejów smarowych na etapie magazynowania są opodatkowane akcyzą

Straty w olejach smarowych w toku magazynowania lub transportu mogą zostać uznane za ubytki i podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Tak uznał NSA w wyroku o sygn. akt I GSK 1987/13.

81

Wstrzymano pracę nad klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania

Resort finansów wycofał się z wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian została usunięta z najnowszej wersji Ordynacji podatkowej. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie wejdzie w życie.

Stowarzyszenie świadczące usługi kulturalne jest zwolnione z VAT

Fundacje i stowarzyszenia, które zajmują się organizacją usług kulturalnych, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług – tak uznał minister finansów w najnowszej interpretacji ogólnej z 17 kwietnia 2015 r. (nr PT1.9101.6.2015.KCO.PT1.130)

80

Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 r.

Z dniem 1 lipca 2015 r. wprowadzonych zostanie wiele zmian w ustawie o VAT. Dotyczyć one będą między innymi przepisów o odwrotnym obciążeniu, solidarnej odpowiedzialności, uldze na złe długi oraz obowiązku korygowania podatku przez dłużników.

Wystawca fikcyjnej faktury ponosi podwójną odpowiedzialność

Osoba wystawiająca fikcyjną fakturę ma obowiązek zapłacić wykazany w niej VAT. Może również odpowiadać karnie. Ten dualizm nie jest sprzeczny z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 21 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 40/13).

Wypełnianie PIT to nie doradztwo podatkowe

Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych ma w dużej mierze charakter techniczny, a nie prawny. A to dlatego, że sporządzane są na podstawie innych dokumentów, a w szczególności ksiąg rachunkowych. Tym samym czynności te nie stanowią usług doradztwa – tak uznał minister finansów w interpretacji ogólnej nr PT3.8101.2.2015.AEW.16.

79

Zakupy przy użyciu kart paliwowych są ryzykowne podatkowo

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z kart paliwowych. Dzięki nim mają możliwość odroczenia terminów płatności za kupowane bezgotówkowo paliwo oraz inne towary czy usługi na stacjach benzynowych honorujących tego rodzaju karty. Problemy rodzi natomiast ocena skutków tego rodzaju transakcji w zakresie VAT.

Za wady objęte gwarancją przedsiębiorca odpowiada też po zamknięciu firmy

Przedsiębiorca jako sprzedawca dawał klientom dwuletnią gwarancję na zakupione przez nich towary. Kilka lat od rozpoczęcia działalności podatnik zamknął dwa prowadzone przez siebie sklepy. Jak udokumentować i uwzględnić reklamację w rozliczeniu VAT?

Wszyscy wspólnicy płacą VAT za spółkę cywilną

Spółka cywilna jest podatnikiem VAT. Nie zwalnia to jednak wspólników z odpowiedzialności za ten podatek. Fiskus od każdego z nich może domagać się spłaty całego długu wypracowanego „na konto” spółki cywilnej, bez względu na podział zysków.

78

Usługi radiowo-telewizyjne są rozliczane w kraju konsumenta

Usługi telekomunikacyjne, nadawcze radiowe i telewizyjne są od 1 stycznia 2015 r. rozliczane w państwie odbiorcy z UE. Wprowadzony system MOSS nie wymaga rejestracji w kraju konsumpcji usługi.

Usługi prawnicze muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy

Pytanie: Czy kancelaria prawna, która świadczy usługi prawne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, musi instalować kasę fiskalną, jeśli wszyscy klienci dokonują opłat za usługę przelewem na konto bankowe kancelarii? Jeśli nie wystarczy sama faktura VAT, w jaki sposób należy dokonywać rozliczeń? Czy w momencie wpływu środków od klienta na rachunek bankowy należy nabić kwotę na kasę fiskalną? Czy urząd skarbowy nie zakwestionuje podwójnego wykonania usługi?

Usługa transportowa kupiona od firmy spoza UE i wykonana poza krajem to import usług

Pytanie: Podatnik otrzymał fakturę od firmy ze Szwajcarii (za usługę transportową wykonaną pociągiem). Usługa dotyczyła przetransportowania samochodu ciężarowego – tira na platformie do Niemiec. Podatnik nie posiada żadnych dokumentów poza fakturą. Czy ta usługa powinna być rozliczona jako import usług? Jeśli tak, to jaka stawka powinna być zastosowana?

77

Zwrotka wystarczy do rozliczenia korekty

Potwierdzenie odbioru przez kontrahenta faktury korygującej wystarczy do stwierdzenia, że zapoznał się z jej treścią. Nie musi być podpisu nabywcy na wysłanej korekcie.

Zaliczka na poczet usługi turystycznej powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT

Ustawodawca nie przewidział dla usług turystyki szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. Zatem obecna regulacja dotycząca obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia tych usług zawarta jest w treści art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, z której wynika, że obowiązek podatkowy również w przypadku usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, powstaje z chwilą wykonania usługi.

Warsztat, sprzedając zużyty olej, nie traci zwolnienia z VAT

Mechanik, który sprzedaje zużyty olej silnikowy osobom fizycznym lub innym firmom, nie traci zwolnienia podmiotowego z VAT. Taki olej nie jest bowiem uznawany za towar objęty akcyzą.

76

Zmieniły się przepisy dotyczące akcyzy od wyrobów tytoniowych

Od 1 stycznia 2015 r. wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn do nabijania gilz jest objęte akcyzą. Z początkiem roku zmienił się też sposób opodatkowania cygar i cygaretek. To efekt zmian, jakie wprowadziła ustawa okołobudżetowa.

Zamiana nieruchomości jest podatkowo korzystniejsza niż ich sprzedaż

Pytanie: Spółka posiada 4 działki budowlane. Ze względu na konieczność rozbudowy siedziby jest zmuszona zamienić się z sąsiadem na nieruchomości. Nabycie zamienianych działek było następujące:1) 2 działki kupione w 2006 roku na spółkę,2) 2 działki kupione w 2012 roku prywatnie przez właścicieli spółki i wniesione do niej aportem.Sąsiad firmy prowadzi działalność jednoosobową, ale działka jest jego własnością prywatną (mieszka tam). Czy ze względów podatkowych lepiej zrobić to przez transakcję kupna-sprzedaży, czy zamianę? Ceny nieruchomości się pokrywają.

Zaliczka za WNT nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego

Pytanie: Czy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekazania zaliczki i otrzymania faktury zaliczkowej od kontrahenta z kraju Unii Europejskiej? Czy art. 19a ust. 8 ustawy o VAT należy stosować do WNT?

75

Zakup transportu od firmy z Ukrainy to import usługi

Pytanie: Jestem czynnym podatnikiem VAT/VAT UE, otrzymałam od klienta z Ukrainy fakturę za usługę transportu towaru (trasa z Polski do Ukrainy). Klient nie podał swojego NIP, na otrzymanym dokumencie jest podana tylko kwota do zapłaty, niewymieniony jest żaden podatek. Jak potraktować ten zakup dla VAT?

Z faktury za firmowy opłatek firma odliczy VAT

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących organizacji spotkań integracyjnych, np. wigilii firmowych, jeżeli imprezy mają związek z działalnością opodatkowaną przedsiębiorcy. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-1351/12/DM.

Wstęp na siłownię z preferencyjną stawką VAT

Do tej pory organy podatkowe uważały, że obniżona stawka podatku przysługuje tylko do samego wejścia do klubu fitness. Korzystanie z urządzeń, w które jest wyposażony, podlega natomiast stawce podstawowej. Resort finansów zmienił stanowisko prezentowane przez podległe mu organy (interpretacja ogólna ministra finansów z 2 grudnia 2014 r., nr PT1/033/32/354/LJU/14).

74

Z końcem roku przedsiębiorca może utracić prawo do zwrotu VAT

W grudniu z uwagi na koniec roku upływają terminy liczone w latach. Dotyczy to m.in.: upływu terminu przedawnienia zobowiązań związanych z rozliczeniami VAT, jak również w zakresie zadysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym.

W 2015 roku więcej podatników będzie musiało kupić kasy

Od przyszłego roku obowiązkiem stosowania kas bez względu na wysokość osiąganych obrotów będą objęci przedsiębiorcy świadczący m.in. usługi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów samochodowych.

Unijny sąd zdecyduje o akcyzie od wyrobów nieenergetycznych

Objęcie podatkiem akcyzowym olejów smarowych budzi wątpliwości. Tego faktu nie zmienia przewidziane w przepisach zwolnienie od podatku. Wątpliwości rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości UE.

SVA 27

Zastosowanie 0% stawki VAT do eksportu wymaga posiadania potwierdzenia wywozu towarów

Ustawa o VAT wyróżnia dwie kategorie eksportu towarów – bezpośredni i pośredni. Obie z tych transakcji mogą korzystać z 0% stawki VAT. Jednak z uwagi na istotę tych zdarzeń, zastosowanie preferencyjnej stawki wymaga posiadania odmiennych dokumentów.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest neutralne na gruncie VAT

Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rozlicza tę transakcję jak krajową sprzedaż z tą różnicą, że kwota należnego VAT stanowi u niego podatek naliczony do odliczenia.

Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów można dokumentować na kilka sposobów

Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stosuje do jej opodatkowania 0% stawkę VAT. Jednak, aby to zrobić, musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt wywozu towarów z kraju i dostarczenia ich nabywcy z innego kraju członkowskiego.